Några förklaringar till C. W. Gyldéns stadsplanekarta

Frimarknad

”I Sverige, där till följd af befolkningens gleshet behofvet af marknader var så stort som någonstädes, funnos af ålder två slag af marknader, enskilda marknader, där endast borgarna i en viss stad hade rätt att försälja varor och  frimarknader, där handelsrätten tillkom borgare i hvilken stad som helst.”
     NF. De marknader som forfarande arrangeras vår och höst är således en form av frimarknad.


Genan


Avgift.


Joensuu


Åminne eller åmynning.

Källarfrihet(smedel)


”Städernas forna privilegium att tullfritt införskriva vin och andra utländska drycker för stadskällarens behof.” NF


Mulbete


”Kreaturs bete på ”ostängd mark och hjordvall” (Byggn. balk.); i allmänhet det bete på utmark, kronopark eller annat större sammanhängande område, hvartill husdjur utsläppas.”
     NF


Nederlag


”Den anordning, hvarigenom vissa införda tullpliktiga varor efter verkställd undersökning mot stadgad afgift uppläggas i magasin under tullverkets och egarens lås med rättighet för egaren att åtnjuta anstånd med tullafgifternas betalning, tills varorna uttagas till inhemsk förbrukning, och att återföra dem till utrikes ort utan erläggande af tull.”
     NF. Frilager är en nutida motsvarighet.


Rub. S:r


Rubel Silver.


Sakören


Böter.


Spruthus


”Brandstation.”


Tolag


”Holl. (tyska Zulage) afgift som erlägges till stadskassan för varor ankomna å de fartyg, som »lägga till» (deraf benämningen) vid stadens bryggor.”      Främmande ord och namn (1878).


Tomtöre


”Se ofri grund; ofri tomt bebyggd eller obebyggd stadstomt som innehas av enskild person, men tillhör staden eller annat offentligt rättssubjekt (kronan, en kyrka e. d). Innehavaren har att betala ett årligt vederlag, som villkor för att få behålla tomten.”
     NF. Helt enkelt arrende.


Verst


”Äfven i Finland mätas avstånd i verst, men en finsk verst = 1/10 svensk mil = 1,068,85 m.”
     NF.


Viktualier

”(af lat. victualis, som hör till lifvets nödtorft), matvaror, livsmedel.”
     NF.
  
 NF= Nordisk familjebok


Läs mer
C. W. Gyldéns stadsplanekarta.
(Rev. 2016-10-17 .)