Ryska egenmäktigheter
i Nykarleby 1808

 

 

Magistratens protokoll 1808

Utdrag af Magistratens Protokoll hållet i Nykarleby den 25 October 1808

Till Underdånesmjukaste följe af Hans Excillens, En Chef Commenderande Kejserliga Generalen m. m. Högvälburen Herr Grefve Buxhoevden denna månad till Magistraten ankom en skrifvelse, hafva ej allmest NyCarleby Stads Borgerskap utan och öfrige innevånare, vell genom kungörelse från Predikstolen i kyrkan, dels genom förskild tillsägelse af stads Betjänten, till i dag blifvit uppkallade å Rådhuset, för att afgifva ej mindre Spesifiqer förteckningar öfver de skador stads Boerne genom Kejserlige Trouppernes marcher och under deras vistelse i staden lidit, ån på förskrifvit fått, både till lid och af hvilket Trupper skadan tillfogats uplysa och i bevis leda. Och sedan af sådan anledning Magistraten sammanträdt förekommo uppå lämnad första del, Borgerskapet jämte öfriga innevånarne samt inlämnade Spesifiqe förteckningar öfver sina förluster på sätt deras vid detta Protocoll vidfoga de förteckningar af sig visa, med förmälan att de icke närmare än de summor innehölle kunde bevisa lidanden eller Personer at hvilka förlusten blifvit dem tillfogad, förklarande sig villige edeligen fästa viktigheten af denna gjorda upgift, hvarefter och sedan Magistraten samt detta bevisligt satt vara enligt med ofvan högstmälda Bref och de upförde skador till ett sammanräkndt belopp af Femtusende Fyrahundrade Sjuttio Två Riksdaler, Tjugosju skillingar sju runstycken Banco:/ 5472: RD 27 sh 7 rst Banco:/ Så till de tillstädes komme, att med tu finger i Bok under åkallan få sant dem Gud hjälpa till lif och själ, gå den äskade eden hvaröfver både Protocoll som inlämnade specifqen förteckning, jämte den nu förrättade summariska skola i bref till Hans Exillienc, En Chef Commenderande Kejserlige Generalen m.m. Högvälburne Herr Grefve Buxhoevden af Magistraten underdånesmjukaste varda införde. År och dag som föreskrifvits.

På Magistratens vägnar
C. J. Stenman
Borgmästare
Underdånesmjukaste Amiral!

Härjämte får till Ers Exillens Högvälborne Herr Grefve, En Chef Commenderande General m.m. Magistraten underdånesmjukaste införsända icke allenast Summariskt och Specifique förteckning öfver de förluster NyCarleby Stads Borgerskap och öfriga innevånare vidkänts genom Kejserlige Ryska Trouppernes fram och återtåg i denne Nykarleby Stad, utan ock vid upgiftanhållne Protocoll under lika ödmjuk tillfalligt det Eders Exillenc Commenderade General m.m. Högvälborne Herr Grefve med dessa högtgällande förnad bidragen till Stadens förmån.

Magistraten framhärdar med djupaste vördnad

Eders Exilliens

Underdånesmjukaste Tjänare
C. J. Stenman
Pehr Bäck C. F. Krook A. Hammarin Sam. Kempe Joh. Turdin
Nykarleby 25 October 1808
Sammandrag

Sammandrag af Borgerskapets med flere innevånares i Nykarleby Stad till Magistraten inlämnade och beedigade förteckning öfver de förluster som den tillfogats genom Kejserliga Ryska Troppers vistande samt fram- och återtågande genom berörde Stad År 1808.


[Efter myntreformen 1776 blev huvudmyntet Riksdaler, som indelades i 48 skillingar. 1 skilling= 12 run- eller rundstycken.]

 

         
 

Banco

RD sk rst
1. Borgmästaren Carl Jakob Stenman 60
2. Handelsmannen Daniel Juthe 48
3. Råd- och Handelsmannen Jakob Joh. Kempes encka 377 39 10
4. Råd- och Handelsmannen Johan Turdin 442 32
5. Råd- och Handelsmannen Samuel Kempe 198 8
6. Smeden Henrik Nygren 162 21 4
7. Stads Betjenten Johan Stenman 80
8. Handelsmannen Carl Backman 603 26 1
9. Borgare Enckan Catharina Sundberg 20
         
10. Handelsmannen Carl Lindqvist 124 32
11. Handelsmanna Enckan Christina Backman 325
12. Hattmakaren Matts Henelii encka Elisabeth Henelius 79 5 4
13. Råd- och Handelsmannen Carl Fredrik Krook 228 16
14. Sjömanenckan Catharina Granberg 13 16
15. Gullsmed Gesällen Zachris Nordman 85 17 4
16. Borgare Enckan Susanna Svahn 38
17. Borgare Enckan Brita Werngren 25
18. Borgaren Johan Sjöberg 17 16
19. Sjömannen Joseph Damlin 38 40
         
20. Borgaren Anders Hellman 36
21. Sjömannsdottern Anna Brita Åberg 17 16
22. Sadelmakaren Matts Lundberg 46 16
23. Handelsmannen Christian Reinholdt Backman 171 17 8
24. Råd- och Handelsmannen Johan Juthe 146 23 4
25. Apotekaren Ehrenfrid Kantzau 43 30
26. Råd- och Handelsmanna enckan Maria Helena Juthe 250
27. Glasmästaren Johan Bergh 132 5 4
28. Råd- och Handelsmannen Adolf Hammarin 419 32
29. Skräddaren Johan Bäck 61
         
30. Handlanden Anders Schjoman 66 10 8
31. Handlanden Johan Henrik Forsberg 115 29 4
32. Tullskrifvaren Jonas Joh. Gjers 22 26 8
33. Handlande enckan Brita Helena Lindgren 5 8
34. Borgare hustrun Anna Catharina Sjöström 34 13 4
35. Waktmästaren Johan Walin 19 10 8
36. Waktmästaren Matts Salin 12 9 4
37. Kopparslagaren Jakob Häggman 69 24
38. Borgare enckan Brita Ahlqvist 36 21 4
39. Borgaren Joseph Werfving 53 32
         
40. Borgaren Thomas Hägglin 24 32
41. Borgaren Erik Sarlin 25 44
42. Garfvaren Jakob Arfvelin 54
43. Sjömannen Erik Brunberg 8 34 8
44. Tull Vacktmästaren Petter Schyttén 61 37 4
45. Borgaren Carl Schyttén 30 34
46. Garfvaren Anders Häggström 36
47. Borgaren Matts Sund 9
48. Sjömannen Johan Häggman 4 8
49. Styrmannen Erik Pentzin 44
         
50. Skomakaren Gabriel Enberg 21 36
51. Rådman Per Bäck 88
52. Borgaren Johan Nyström 34 8
53. Tullskrifvaren Anders Häggroth 81 35 4
54. Amiralitetets Capitains enckan Helena Catharina Berger 50
55. Sjöman enckan Maria Hedman 8
56. Beckbrännaren Sarmans Encka Maria 29 32
57. Sjömannen Johan Sundqvist 12
58. Stads Fiscalen Samuel Rolin 30
59. Styrmanshustrun Anna Elisabeth Astrén 12
         
60. Gamla Borgaren Johan Harberg 24
61. Borgarsonen Johan Lybeck 6 8
62. Organisten Jonas Molander 15 16
63. Sjömanshustrun Maria Svedlin 2 22 8
64. Landbonden Anders Sandström 22 20
         
 
Summa:
5472 27 7
Nykarleby Stads Rådhus den 25 October 1808
På Magistratens vägnar
C. J. Stenman
C. F. Krook A. Hammarin Sam. Kempe
Joh. Turdin
     
  50 procent 2736 13 9
  Riksgäld 8208 41 4


Specifikationer till 1808 års plundring

 

     
  RD sk rst

Nr. 1

Förteckning som utvisar den förlust underskrifen måst vidkännas genom Kejserlige Ryska Trouppernas fram och återtåg År 1808.

     

Junii 20
Förlorat genom gräsbete af then Öfverste Luckovs och then Överste Troloffs
Regementens tross hästar, fem skrindor hö som gräs à 6 Riksdaler skrindan


30
   
September 19
Husaraer och Cosacker affördt fem skrindor hö från Frillmåsa hagen à 6 RD skrindan

30
   
Summa RD 60    
Riksjäd. Sedlar
Nykarleby 8 October 1808
C. J. Stenman
     


Nr. 2

Förteckning på det Lidande och den Skada som Kejserliga Ryska Armén tillfogat Underskrefven år 1808.

     

Junii 20
Upbett af Herr Överste Zukov och Herr Överste Torlffs Regementes tross hästa 8 skrindor hö eller gräs


32

 
Bort stulet en Silfver matskjed 2    
Ett schatull 2    
9 tt Såcker x 1 1/3 RD 12    
RD 48    
Hvilket af mig med Ed fästas kan.
Nykarleby 26 October 1808
Daniel Juthe
     

Nr. 3

Förteckning å den förlust undertecknad Lidit genom Kejserliga Ryska Truppernas genom Marscher hvilket jag med liflig Ed styrka

     


Maij
Ryska soldater bortstulit Seckdukar för et Wärde af8
   
Uppbettaas mina Gråbärande lindor af Öfverste Leutnant Lukoffs och
Överste Trolofs Regementes tross hästar, som uptages till ett värde af
150    
Lefvererat Diverse till Kej. General Majoren Jankowitz enligt till honom skrifven räkning som är obetald ännu till en summa af 80 45  
Husarer och kosacker bortstulit utur mina lador 400 lsp Höö 88 42 10
Affört och upbrändt mina Gärdesgårdar hvars värde upptages minst till 50    
Summa RD Bko 377 39 10

NyCarleby den 11 October 1808
J. J. Kempes Enka

     

Nr. 4

Förteckning å den förlust underskrifven Lidit genom Kejserliga Ryska Trouppernas genommarcher, hvilken jag vill med liflig Ed bekräfta

     
       
Till Överste Kullnuf 2 3/4 tun. Korn för hvilka ej betalats mera än 2 RD 10 sh 3 rst. Summan och gångbara priset var 6 2/3 RD således uptages densamma med 12 10 5
Till Major Thelin 4 tun. Korn à 4 RD. Differensen uptages med 10 32  
I Junii månad upbettes mina Gräsbärande lindor af Överste Leutnant Loukos och Öfverste Trollofs Regementes tross hästar, skadan därpå uptages till det minsta med 225    
Husarer och Kosacker borttagit från mina lador 350 lsp Hö à 10 2/3 lsp 77 37 12
Borttagit ifrån Betet 1 st. Brun häst vars värde uptages till 35    
Affört och upbrändt mina Gärdes gårdar vars värde uptages till minst 75    
Af soldater bortstulit 1 stor malm Tapp 3    
Ett par Kjerr selar 4    
Summa 442 32  
NyCarleby den 11:te October 1808
Joh. Turdin
     

Nr. 5

Förteckning å den Egendom som underskrifven förlorat genom Ryska Truppernas fram och åter Marchen.

     

Ett Silver fickur som röfvats ur min kammare genom ett fönster

24
   
Ett st. Cattuns Täcke 4    
Ett st. Cattuns Kjol 4    
Ett st. Silver The skjed   24  
Ett st. stor siden Schjal 3 16  
Ett st. Pend knif   16  
Contant i Pengar 40    
Ett st. Grön Bomuls Halsduk 1    
Ett st. Sjöskums pipa Silver beslagen 6 32  
Ett st. tråd piga      
Förlorat hö af mina ägor minst för 90    
Vadutan gärdesgården förstört 20    
Ett st. Zoll sönder slagen 1 16  
Förstört en stor burk Tanvete 2    
Ett st. penknif med tagit   16  

Summa

198 8  
Nykarleby 12 October 1808 Sam. Kempe      

Nr. 6

Förteckning på de persedlar jämte det lidande jag underskrifven under Kejserlige Ryska Truppernas härvaro och genomfart.

     

1 st. ny dräll bord duk

2

32
 
2 st. Cattun Dito 1 37 4
1 dussin servetter 4    
4 lärfts lakan 5 16  
2 st. bleqnad lakan   16  
2:ne gardiner 1 32  
5 nst [nystan] Linne garn 1 32  
3 nst Blårngarn   32  

1 par klädes Byxor

2 16  
1 grå silkes väst 1    
1 Spegel   16  
30 skrindor åker Höö à 4 RD 120    
September
Ett lass Hö

4
   
2 [?] 2    
jämte värcktyg i smedjan förstulit för 4    
häst skoning för hästar åt kosacker och husarer 8 32  
Brändt gärdesgårdar för minst 2    
Summa 162 21 4
Hvilket Edeligen bestyrkas kan
Nykarleby d. 12 Oktober 1808
Henric Nygren
     

Nr. 7

Förteckning å det Lidande mig jämte mina medarfvingar vidkändts af Kejserliga Ryska Troupperne vid genomtågandet år 1808

     

Upbetdt 16 skrindor gräs à 5 RD skrindan

80
   
Nykarleby den 8 October 1808
Johan Stenman, stads Betjänt
     

Nr. 8

Förteckning på de förluster underskrifven Lidit genom Kejserliga Ryska Armén marcher af Husarer och Cosacker

     


mars 31 april 1 och 2 1200 tr Höö Räknat 25 tt per tr à 10


250
   

1 st. släde af

4 32  
af Majour Selin och Baron Wrede April 1 och 2 60 tr 18 tt Bröd à 1 1/9 RD 67 16  
Af överste Luckoffs Regemente Förmalit ifrån och med den 6:te till och med den 13 juni 121 Tunna Råg à 1 Kappe för Tunnan Räknad häri kappa till 40 16  
Förmalit ifrån den 19:de till och med den 21 juni 19 ½ Tunna 6 24  
Förstulit vid Qvarnen Diverse för 3    
Cornett Koropkin, Debet 1 5 4
Löitnant Kamphen, Debet 1 16  
Majour Reimans, Debet 4    
1 Kärra beslagen förstulit 6 32  
1 Sjöskumspipa förstulit 3    
Överste Medajtoff och Major Schusiuskis 4    
2:ne Båtar söndrade 13 16  
Gräsbete 4    
Gärdes gårdar förbränd 1    
An 60 lsp Höö ifrån Frill måsa ängen      

An 50 Tunnor Jord päron

166 32  
An Gärdes gårdar förbrända för 1 32  
An 3:ne grindar förbrände 2    
Spik för 1 16  
1 ttt 13 tt nytt Tåg värcke — 4 RD lsp. 6 28  
Suma RD 603 26 1
NyCarleby d. 12:te October 1808
Carl Backman
     

Nr. 9

Förteckning på det lidande som underskrifven tillskyndats af Kejserlige Ryska Troupperne vid genomtågandet År 1808

     


Upbedt 5 skrindor hö à 3 RD 16 sh skrindan


16

32
 
Förstört och upbrändt Gärdesgårdar för 3 16  
Summa RD 20    
Nykarleby den 8:de October 1808
Catharina Sundberg, sjömans Enka
     

Nr. 10

Förteckning å det Lidande och skada underskrifven ärkändt vid Kejserlige Ryska Troupperne, År 1808

     

6 tr tort Bröd

10
   
4 tr färskt kött 4 21 4
3 tr Sill 2 32  
1 tr Smör 3 16  
5 tr Salt Lax   20  
1 tr hvet mjöl 2    
5 tr Rusin   32  
3 tr Sviskon   32  
5 tr Socker 6 32  
10 kannor Brännvin 16 32  
2 Dito Vin 2 32  
Mjölk för 3 32  
10 Famnar Ved 10    
Magasinsförvaltar Alexander Arlovski Lagert med des dreng 34 dygn för 1 RB dygn med mat 34    
Husar Leutnant Kaspokin 6 dygn med dreng med mat 6    
3 Skrindor Höö 15    
3 st. Öhl glas   16  
Sönderslaget 1 fönster ruta   8  
10 st ljus 2 10 8
2 skjutsar till Kråknäs 1 16  
2 Dito till Brännerii   36  
Summa RD 124 32  
Hvilket Edeligen kan befästas
NyCarleby d. 31 Augusti 1808
C. Lindqvist
     

Nr. 11

Förteckning å den förlust underskrifven lidit genom Ryska Kejserliga Trouppernas genom marscher hvilket jag vill med liflig Ed bekräfta

     

Junii 1808
Gjördes batterii å min korn åker hvarstädes var utsådd 2 ½ Tun. Korn skadan uptages till minst


50
   
I Juni månad upbettes mina gräsbärande lindor af Överste Trollofs Regementes tross hästar skadan uptages till minst 100    
Borttagit till Hyddor åttatio skylar Råg tillika med Halm skadan uptages till 100    
Bortfördt och upbrändt alla mina Gärdes gårdar vars värde uptages till 40    
Borttaget från Betet Ett stycke [?] häst dess värde uptages 25    
Bortstulit 1 st. Galt 10    
Sum. RD 325    

Nykarleby d. 11:te October 1808
Christina Backman

     

Nr. 12

Förteckning på de persedlar som underskrifven blifvit afhändt utaf Kejserliga Ryska Trupperne samt den förlust jag för öfrigt måst vidkännas genom deras vistande, fram- och återtåg genom denna Nykarleby Stad År 1808

     

Upbrändt fyra famnar upklifvet Lider Wed, samt dessutom hvarjehanda sorter husgeråds ämnen, hvilka såvida de ej så noga kan specifieras, ej upptages till något värde, men den förbrände Veden upptages till

3

16
 
Sönder rivit och förstört ett Bräd planck vid gården, Trettio st. Bräder med spikar, som uptages i det minsta till 2 32  
Omkull bruten Brunn stolpe med dess tillbehör medelst Ryska Arméns hästars fastbindande dervid, hvarigenom ett planck gem väl blef sönderslaget som Ryska soldaterne äfven uppbrände samt utrifvit gärdsel från stängslet vid Kryddgården och dessutom förstört och uppbrändt fem st. Takved från Bodtaket som tillsammans uptages till 2    
En släda eller Snecka beklädd med brunt Läder gemte stoppning hafver utaf Ryska Soldaterne blifvit illa medfaren och lädret uti densamma sönder skuren. — Söndrat 8 st. målade stolar, likaledes fördärfvat en förtent Koppar Skål om ¾ dels kannas drägt och 7 st. Trädskedar samt ett par Rakkvifvar med infatta silfver i skaften med åtföljande Stiegel foudral, hvilka persedlars värde upptages i det minsta till 4    
Under det de Ryska Trupperne vistades och voro inqvarterade uti mitt hus hafva de uti Salen hvarest de bodde nedsmutsat och sönderrifvit Tappeterne, medelst yxhugg söndrat Golf och Tråss gål, kakelugnen fördärfvat samt dessutom söndrat en stor fönsterruta, hvilka skador uptages sammanlagt till 4 21 4
Förbrändt en Bakugn och fördärvat huggyxor 32    
Afhändt en järnbeslagen kärra med ny flaka hvilkens värde upptages med 6 32  
Dito ny skått kärra järnbeslagen 1 16  
Upbett 10 skrindor Hö à 3 RD 16 sh 33 16  
September 20 Afhändt 3:ne Winter skrindor inbärgadt hö à 4 RD 12    
5 skylar Korn innehållande hvardera fyra Kappar tillsammans 20 Kappar Korn som uptages à 8 RD Tunnan 5    
Afhändt utav min Kryddgård, Rötter, Kål med Mera som sammantaget uptages till 3    
Summa Bancko 79 5 4

Hvilket allt af mig med Ed kan styrkas om så påfordras
NyCarleby den 12 October 1808
Elisabeth Henelius

     Nr. 13

Förteckning på de persedlar [?] förlust jag lidit vid Kejserlige Ryska Trouppernes inqvartering och genomfart

     

1808 Martii
2:ne Offiserare med mat Brännvin och Caffe à 1 RD om dan


22
   
Dito för deras Betjäning, för mjölk à 12 sh 5 24  
För häst forage à 11 dygn 2 36  
1 par pjäxor   24  
4 alnar sidenband   32  
2:ne Offiserare med betjäning 1    
15 man Svagt dricka och mjölk 1    
1 st lärfts lakan 1    
[?]   32  
2:ne hästar i 4 dagar 1    
1 st lärfts lakan 1 12  
1 st Cattuns täcke 2    
[?]   16  
Lämnat spannmål till Befallningsman Basilier 1 7/12 dels kappar råg à 14 RD tunnan 32 3  
1 1/3 dito Korn à 12 RD dito   24  
Junii
[?]

6

32
 
Kött och smör för 1 16  
4 st större lyktor 1 16  
Upbrändt en Grinda med Ladu dörr lås och gångjärn, Gärdsel 2 24  
1 st bumulls tröja 1    
2 st. Buldans tecken 3    
1 st ladutaks näfver och takved täckt till hälften förstört 2    
Föstört höö till minst 4 Bondskrindor à 5 RD 20    
Gärdsel förstört och afbränt [?] åker 10    
Stafrar dito 2    
Dito brändt takved med [?] 3:ne åkrar 15    
4 tunnor Tjära à 3 RD 12    
September
Förstört kornväxt till minst 2:ne tunnland

24
   
2:ne skrindor höö och uppkastat [?] 9    
Dito ur 2:ne lador 3:ne skrind lass höö 12    
1 st dito ute på gärden 3    
1 st järn skopa   32  

1 ½ tunna uptryskat spannmål Råg à 10 RD

15    
22 tunnor poteter som blifvit från landet borttaget à 2 RD 44    
Summa 228 16  
Hvilket Edeligen kan styrkas
Nykarleby d. 12 October 1808
C. F. Krook
     Nr. 14

Förteckning på de persedlar som utaf Kejserliga Ryska Tropper blifvit mig afhände och det Lidande mig derigenom tillskyndats år 1808

     


1808 Junii Utbett 5 skrindor hö à 2 RD


10
   
September Upbrändh och förstörd Gärdes gården uti Åkern 3 16  
Summa 13 16  

Hvilket jag med liflig Ed fästa kan
Nykarleby den 8 October 1808
Catharina Granberg, Sjömans enka

     Nr. 15

Förteckning på de persedlar som Keiserlige Ryska Troupperne afbrändt underskrifven, samt det lidande jag föröfrigt genom dem fått vidkännas År 1808

     

Af Troupperne afhänd persedlar
1808 Junii
1 Dragskiva1374
1 st fihl   10 8
6 st dito 1    
3 st dito runda   32  
Mässings arbete för 6 32  
1 Borax dosa   10 8
1 Rak knif med bårstar och dosor   32  
1 tum stock   21 4
1 Kaffe panna 1 16  
1 Doppar skål   21 4
1 Brand gaffel   8  
1 par skor 1 16  
1 skrinda   10 8
2 par knifvar med [?]   16  

1 passare

  16  
12 st sicklar   32  
1 lod silfver 21 4  
1 stöp sked   16  
1 handpust   21 4
1 Bröd form   16  
1 gullwigt   16  
Matvaror för 1    
1 Christals flaska   10 8
2 Junfrus mått   12  
3 pip skaft   32  
1 hålsigt   8  

1 Blyarts degel

  10 8
2 hof tänger   21 4
1 [?]   16  
1 bladröd   8  
1 riktjärn   8  
1 Silfver bägar om 10 lod 4 21  
1 par silfver Knäspännen   42  
1 Ankare [39,25 liter] brännvin 20    
1 järnspett om 3 lsp 2 10  
September 22
En blå klädes frack

6

32
 
En brun Etamins fruntimmers rock 5 16  
2:ne stycken kamlotts kjortlar 6 32  
1 st Kattuns kjortel 4    
2 st stärkduks förkläden 1 16  
1 Bumulls dito   32  
1 Kattuns förkläde   32  
1 hvit kattuns nackhalsduks halsduk   32  
2 stycken Lärfts skjortor 2    
1 par fruntimmers handskar   21 4
1 st örngåts var   32  

1 st ny sax

  10 8
1 spegel   21 4
Diverse sorter sko nålar 2    
Sönderslagit en järnbeslagen kista med lås   32  
Contant 1 16  
Summa 85 17 4
Hvilket alt af mig med liflig Ed kan bestyrkas
NyCarleby den 8 October 1808
Zach. Nordman
     

Nr. 16

Förteckning på de persedlar underskrefven blifvit afhändt af Kejserlige Ryska Trouppernes vid deras härvaro och framfart genom denna Nykarleby Stad samt det lidande mig föröfrigt af dem tillfogats År 1808

     

1808 Junii
Diverse Persedlar

2
   
6 skrindor åker hö eller gräs som blifvit upbett à 5 RD 30    
September 18
Afhändt 1 skrinda åker hö

5
   
Afhändt en siden duk 1    
Summa Banco 38    
Hvilket af mig med Ed kan påfordras
NyCarleby den 12 October 1808
Susanna Svahn
     

Nr. 17

Förteckning på de persedlar mig afhändt utaf Kejserliga Ryska Tropperne och det lidande mig derigenom tillskyndats År 1808

     

20 Junii — Utbett 4 skrindor hö eller gräs à 5 RD
20    
September 18 Afhändt 1 skrinda inbärgat Åker hö 5    
Summa Bco
25    
Hvilket af mig med Ed kan styrkas vid påfordran
NyCarleby den 12 October 1808
Brita Weurgrèn
     

Nr. 18

Förteckning å de persedlar som ifrån underskrifven blifvit borttagne, jämte åbrakte skada vid Kejserliga Ryska Troppernes inqvartering och återtågande genom Nykarleby Stad 1808. April, Maij, Junii

     

1 st. jern Gryta om 4 kan. Mått
1    
2:ne Lass ved à 10 Rb 8 rst.   21 4
Et Båt segel 5 10 8
Kamp åkern om et tunnland och fem kappland som blef aldeles upbeten jemte gärdes gårdene upbrände uptages till 10 32  
Summa 17 16
Nykarleby den 12 October 1808
Johan Sjöberg
     

Nr. 19

Förteckning öfver det lidande som underskifven vidkändts af Kejserlige Ryska Tropperne vid genomtågandet År 1808

     

Junii, Julii
4 skrindor hö à 5 RD

20
   
Skjutsat 3:ne foror   24  
Dito en resa med bröd   32  
6 Famnar ved à 32 sh 4    
1 par buldans böxor   21 4
8 par piexor   32  
1 tenn flaska   10 8
2 skrindor hö à 5 RD 10    
2 famnar ved 1 16  
Upbrändt Gärdesgård för 1    
Summa 38 40  

Hvilket Edeligen kan fastas
Nykarleby d. 12 October 1808
Joseph Damlin, sjöman

[Inf. 2007-02-24.]

     

Nr. 20

Förteckning på det Lidande underskrifven haft vid Kejserlige Ryska arméns i genom togande i denna stad uti September Månad detta år

     

Tolf skrindor hö
36    
Hvilket med Ed kan styrkas
Nykarleby den 12 October 1808
Anders Hellman
     

Nr. 21

Förteckning öfver den förlust underskrifven lidit hvid Kejserlige Ryska Truppernas gårdvaro och genom Marche, räknat i följande

     

1808 September 19
4 skrindor åker höö à 4 RD
16    

4 lass agn [?] à 16 sh

1 16  
Summa 17 16  
Hvilket Edeligen fastas kan
Anna Brita Åberg
     

Nr. 22

Förteckning på de persedlar och den förlust vid Ryska Kejserliga Trouppernas här inqvartering och genomfart jag underskrifven måst vidkännas äro följande

     


Maii 30
Förlorat ett par stöflar

3    
Junii
Vid Ryska Regementets härvaro med artilleri förlorat genom häst bete minst 8 skrindor Bärgat åker hö à 4 RD
32    
September
Dito upbetat 2:ne lindor åker höö à 4 RD
8    
Brändt Gärdsle för 1 16  
Ved för 2    
Summa 46 16  
Hvilket Edeligen kan styrkas
Nykarleby den 12:te October 1808
Matts Lundberg
     

Nr. 23

Förteckning på den egendom och de Persedlar som underskrifven af Kejserlige Ryska Trupperne blifvit afhändt och det lidande jag genom dem föröfrigt måst hvidkännas År 1808

     

Första inkomna Truppen uttagit mat och höö utan betalning
10 5 4
Löjtnant Korosti 4 39  
Baron Kempfeldt söndrat en fin Porslains skål 1 16  
Överste Amsevs räkning, lämnad 1 16  
Till en Sergeant vid Magasinet 1 26 8
Dito en annan under Officer   32  
1 st. koo 10 32  
1 st häst 18 32  
1 st kärra 10    
2 par selar 4 21 4
1 lärft lakan 1 16  
23 skrindor åker hö à 4 RD 92    
Skjutsat utan betalning minst 5 16  

2 par tömmar borttagen

  42 8
1 st Schjachslong 1 5 4

Af siden en catuns duk

1 16  
4 lass Gjärdsel à 16 sh 1 16  

5 famnar björk ved à 43 ¾ ?

4 21 4
Summa 171 17 8
Hvilket Edeligen kan fastas
Nykarleby d. 8:de October 1808
C. R. Backman
     

Nr. 24

Förteckning på det lidande och den skada som Kejserliga Ryska Armén tillfogat underskrifven år 1808

     

Junii månad
19 skrindor höö à 3 RD skrindan
57    
upbrändt en harfva 1    
Bortstulet 1 st Cattuns Scharl 2    
1 st ny mindre Cattuns klädning 2 14  
Skjutsel med en häst till Norby 3 ½ mil   28  
Skjutsel med en häst till Kråknäs 2 ½ mil   21 4
Upbränd 3 famnar Björkved 1 16  
13 skrindor höö à 3 RD skrindan 39    
8 tunnor Potatis à 3 RD 16 sh 26 32  
tagit af åkern 22 skylar som minst 1 tunna 16 kappar à 3 RD tunnan 12    
uppbrändt 50 famnar järdesgård 4 sh famn 4 8  
Summa 146 23 4

Hvilket af mig med Ed fastas kan
Johan Juthe

     

Nr. 25

Förteckning öfver de genom den Kejserlige Ryska Truppernas fram och återgång mig tilfogade skador

     

1808 Maij
Avlämnad specifik räkning New Leuet. Raropkin summa stor
3 21  
Comet Korp. Kaitaul Causant efter levas 10    
Afförd från min åker vester om staden belägen åker 4 tunnor Råg efter dåvarande Pris à 14 RD Riksgäld per tunna gav 52    
Summa RD riksg. 65 21  
Nykarleby d. 13 October 1808
Ehrenfrid Kantzau, apotekare
     

Nr. 26

Förteckning å den Egendom som underskrifen Ryska armens fram och åter Tågs och gårdsvaro

     

Förlorat grödan af mina ägor eller Höö aldtsammans för
200    
Dito gärdes gårdan för minst 50    
Summa RD 250    
Nykarleby, 12 October 1808
And. Mattsson Juths Enka
     

Nr. 27

Förteckning å de persedlar som underskrifven blifvit afhändad af Kejserlige Ryska Troupperne och det lidande jag föröfrigt vid genomtågandet måst vidkännas år 1808

     

Afhändt
1 Silfver matskjed
2 32  
1 st Kattuns duk 1 16  
1 par strumpor   24  
1 par handskar & vantar 1 8  
1 lakan & 2:ne ylle täcken 1 8  
1 st ylle skjortell.   16  
2 st nycklar   24  
4 famnar ved 4    
upbett 19 skrindor hö à 7 Rd 24 sh 141 24  

Nr. 28

Förteckning å den förlust underskrifven lidit genom Kejserliga Ryska Trouppernas genom marcher, hvilket jag vill med liflig Ed bekräfta

     


Till Överste Kullnef 2 ¾ tun. Korn, för hvilket ej betaltes mer än 2 RD 10 sh 8 rst. Tunnan och gångbara priset var 6 2/3 således uptages differensen med

19 10 8
Till Major Thel 4 tunnor Korn 4 RD per tunna, differensen Uptages 10 32  
i Juni månad upbetades mina Gräsbärande lindor af Öfverste Leutnant Koukous och Överste Leckos Regementes tross hästar. Skadan därmed uptages till minst 220    
Husarer och Kosacker affört från mina lador 350 ttt hö 77 37 4

Borttagit ifrån min åker Korn skylarne till ett värde af minst

25    
Affört och upbrändt mina gärdesgårdar, hvars värde uptages till minst 75    
Summa RD Bco 419 32  
Nykarleby d. 11 Sept. 1808
Ad. Hammarin
     

Nr. 29

Förteckning på de persedlar som af Kejserliga Ryska Armèn underskrifven blifvit afhändt och det lidande föröfrigt fått vidkännas År 1808

     

1808 Junii
Afhände upbrändt och aflämnade persedlar hvarför betalning icke erhållits, uptages sammantagit till
8    
Upbett 6 skrindor hö el. Gräs à 5 RD 30    

September
Afhände upbrände och aflämnade persedlar, hvarför betalning icke erhållits, uptages tillsammans till

8    
Afhändt 3 skrindor hö el. Gräs à 5 RD 15    
Summa RD 61    

Hvilket alt af mig Edeligen kan styrkas
Nykarleby den 8 October 1808
Joh. Bäck

[Inf. 2007-02-27.]

     

 

     

Nr. 30

Förteckning på de persedlar som af Kejserliga Ryska Armén underskrifven blifvit afhänd samt det lidande mig föröfrigt tillfogats genom deras vistande och framfart genom denna Nykarleby Stad År 1808

     

1808 April, Maij och Junii månader
Till Herrar Officerare lämnat Mat, Dricka, Brännvin, Kaffe och Socker,
jämte uppassning, hvarför ingen betalning erhållits
20    
Till Soldaterne likaledes Dricka, Salt och salt fisk för 3    
Upbrändt 4 famnar ved 2 32  
Söndrat flera fat och Porcellains tallrickar   32  
Under Kejserlige Ryska Trouppernas rastande i staden vid genomtågandet norrut afhändt 2:ne stycken Sjöskums pipor med skaft 2    
Upbett af Öfversten Leckos och Öfversten Trollofs Regementes Tross Hästar 10skrindor Hö eller gräs 33 16  
Sönderbrutet Gärdes gårdar 2    
Afhändt en hugg yxa   16  
September 20
Upsmältat ett Tenn tak, söndrat ett dricksglas, samt förstört 2:ne spillkannor af porcellain, som uptages i ett för allt till
1 16  
1 famn Björkved   42 8
Summa Bancko 66 10 8

Hvilket af mig med Ed kan styrkas om så påfordras
NyCarleby den 11:te October 1808
Anders Schjoman

     

Nr. 31

Förteckning på de persedlar som underskrifvan af Kejserliga Ryska Armén blifvit afhändt och det lidande vi föröfrigt genom dem fått vidkännas år 1808

     

1808 April
1 nytt Lakan
  26 8
1 Kattun duk   26 8
3 st dörr nycklar   24  
1 Bod dito   12  
Junii
Upbett 12 skrindor hö af 5 RD
60    
1 Kviga 16    
5 hönor   40  
Upbrändt och förstört 4 famnar ved à 32 sh 2 32  
Gärdesgårdar för 15    

1 skrind med halm

1    
Seprember 18
Afbett 4 skrindor hö à 5 RD
20    
1 ½ tunna spannmål 12    
Skjutsat för Kejserliga Arméns behof Transporter 11 ¼ mil à 8 sh 1 44  
Summa Bco 115 29 4
Hvilket alt med Ed kan bestyrkas vid påfordran
NyCarleby den 12 October 1808
Johan Henr. Forsberg Hedvig Elisabeh Forsberg
     

Nr. 32

Förteckning på de persedlar som underskrifven blifvit från tagne vid Hans Kejserlige Ryska Truppernas inqvartering och genom marche här i Nykarleby Stad uti Martii, Junii och September Månader

     

Ett par Glasögon med Bågar
  32  

Tre kannor Cider ättika

2    
En fierddels Tunna Svänsk såpa   32  
Fyra skålpund Tobaksblader   42 8
Fem och en half Tunna potatoer 18 16  
Summa Banco 22 26 8
Hvilket Edeligen kan bestyrkas
Nykarleby den 12 October 1808
J. J. Giers
     

Nr. 33

Förteckning på de persedlar som underskrifven vid Kejserliga Ryska Arméns vistande och framfart genom denna Nykarleby Stad förlorat År 1808

     

Afhände persedlar 1808 Maij den 13
Ett Lärft lakan
2 32  
1 svart siden duk 1    
1 Serviett   16  
1 st. Tiljå   5 4
1 st. nyckel   8  
1 Christals flaska   10 8
1 famn ved   32  
Summa 5 8  
Hvilket med Ed styrkas kan
NyCarleby den 11 October 1808
Brita Helena Lindqvist
     

 

 

     

Nr. 34

Förteckning på de persedlar som utaf Kejserlige Ryska Troupperne blifvit mig afhände och den skada jag genom dem föröfrigt måst vidkännas År 1808

     


1808 Junii
Upbett 3 skrindor hö eller Gräs à 5 RD

15    
1 Lass ved   16  
September
Afhändt 2:ne skrindor inbärgadt Åker hö à 6 RD
12    
Sönderslagit 2 stycken Ladulås och en dörr till höladan, hvilkas värde uptages till 1 24  
Sönderrifvit och upbränd 80 famnar Gärdesgård 5    
Afhändt en huggyxa med skaft   21 4
Summa Banco 34 13 4

Hvilket alt af mig kan Edeligen styrkas
NyCarleby den 10 October 1808
Anna Catharina Sjöström

     

Nr. 35

Förteckning på de persedlar som Kejserliga Ryska Armén under dess hvistande härstädes mig afhändt och det lidande jag genom dem föröfrigt vidkändt

     

Maij månad
Af Ryska husarer från mig stulit 1 st Violin
11 32  
Af Dito bortröfvades å hufvudet på Gatan 1 st Hatt   42 8
Junii månad
Upbett 2 skrindor höö à 3 RD 16 sh
6 32  
Summa 19 10 8
Hvilket af mig Edeligen kan fästas
Nykarleby den 11 October 1808
Johan Walin
     

Nr. 36

Förteckning på de persedlar som underskrifen blifvit fråntagen vid Kejserliga Ryska Trouppernas inqvartering och genom March här i Nykarleby Stad år 1808

     

1 st Silfverbeslagen sjöskums pipa
3 24  
1 st Hagel byssa 3 16  

2 st kruthorn med krut

  24  
1 st silfver hj[?] Pipa   16  
1 par randiga Bummulls tyg byxor 1    
1 brun skjula med järnband   16  
Sönderslagit kärill för   29 4
Kungl. Maijt. Och Kronan tillhörigt söndrat ett lås   16  
Dito ett par skor   12  

Dito en spis 2

     
Summa 12 9 4
Hvilket Edeligen kan fästas
Nykarleby den 8:de October 1808
M. Salin
     

Nr. 37

Förteckning på de persedlar underskrifven förlorat af Kejserliga Ryska Arméns [?] och framfart genom denna NyCarleby Stad och det lidande mig derigenom tillfogats år 1808

     

1808 Junii
genom Ryska Arméns hästars betning förlorat 15 skrindor hö och gräs à 3 RD 16 sh skrindan
53 16  
Upbrändt en läder dosa med lås och gångjärn 1 16  
Dito Gärdsgård för 1 8  
1 Tälg yxa   32  

Diverse stöflar och [?] för

  4  
2 famnar ved à 32 sh 1 16  
September 21
1 st Kattun duk
2    
1 st Sax 1 16  
Hand hammare   32  
2 st mindre hamrar med flere verktyg jämte böcker upptages alt i för ett 3    
1 Sjöskumspipa med skaft   32  
Summa Banco 69 24  
Hvilket af mig med Ed kan bestyrkas vid påfordran
NyCarleby den 12 October 1808
Jakob Häggman, kopparslagare
     

Nr. 38

Förteckning på de persedlar underskrifven mistat och genom Kejserliga Ryska Armén Lidit År 1808

     

1808 Maij
Diverse persedlar afhändt, brändt och förstört
3 16  
Junii
Upbett 6 skrindor hö och Gräs af åkerlindor à 5 RD
30    
September 20
Förstört och nedrifvit Gärdes gårdar, samt förstört dessutom 2:ne Ladu dörrar med gångjärn
2    
Dessutom afhändt 1 5 4
Summa RD 36 21 4
Hvilket alt jag med Ed kan fasta
NyCarleby den 8 October 1808
Brita Ahlqvist
     

Nr. 39

Förteckning på det Lidande underskriven vidkändts vid Kejserliga Ryska Trouppernas tågande härigenom år 1808

     

Upbett 12 skrindor hö à 4 RD skrindan
48    
Upbrändt Gärdesgård 2 32  
3 lass ved 1    
Summa RD 51 32  

Hvilket Edligen kan fastas
Nykarleby den 12 Oct. 1808
Joseph Wefving

[Inf. 2007-03-01.]

     

Nr. 40

Förteckning på de persedlar som utaf Kejserliga Ryska Armén blifvit underskrifven afhändts vid deras härvaro och genomfart genom denna Nykarleby Stad år 1808

     

1808 Maij
Afhändt diverse persedlar tillsammans för
3 16  
Upbetat ur äng om 7 lass hö à 2 RD 14    
Mat persedlar 5 16  
Ved 2    
Summa Banco
24 32  
Hvilket af mig med Ed kan fastas vid påfordran
NyCarleby den 12 October 1808
Thomas Hägglin genom sin hustru Anna Hägglin
     

Nr. 41

Förteckning på de persedlar Underskrifven blifvit af Kejserlige Ryska Troupperne afhändt och det lidande de mig föröfrigt tillskyndat år 1808

     

1808 Junii
Förstört 2 par pjexor
1    
6 lass ved à 21 sh 4 rst 2 32  
Söndrat och fördärvat ett tak   32  
3 alnar randigt tyg   32  
Upbett 4 skrindor hö eller gräs à 5 RD 20    
Söndrat Bakugn, hvilkens reparation uptages   32  

Dito en flaska

  12  
Summa Banco
25 44  
Hvilket med liflig Ed kan bestyrkas vid påfordran
NyCarleby den 12 October 1808
Eric Sarlin
     

Nr. 42

Förteckning på de persedlar som utaf Kejserliga Ryska Troupper blifvit mig afhände, samt den förlust jag föröfrigt måst vidkännas under Ryska Arméns härvaro år 1808

     


1808 Maij den 3
Vid Keiserlige Ryska Trouppernas March genom denna Nykarleby Stad afhändt Fläsk och Kött för

6    
Junii
Upbetat 3:ne Laduland äng, som uptages i det minsta till
9    
Förstört Gärdesgårdar, dörrar och tak till hö ladan 10    
Upbetat en åkerlinda hvarav afkastning gör i det minsta 2:ne Borgar skrindor, som uptages à 5 RD skrindan 10    
Afhändt 3 ttt skjähl speck [sälspäck], som i det minsta uptages à 2 RD ttt med 6    
1 st. större Träd pipa med beslag 2    
1 nytt Cattuns förkläde 2    
2 st. nyklar 1    
Läder, Ved, jämte flere förstörde persedlar, uptages sammantaget till 8    
Summa Banco
54    
Hvilket med Ed af mig kan styrkas vid påfordran
NyCarleby den 11 October 1808
Jakob Arvelin
     

Nr. 43

Förteckning på de persedlar som utaf Kejserlige Ryska Troupper blifvit afhände och det lidande mig derigenom tillskyndats vid Ryska Arméns härvaro och Marche genom denna Nykarleby Stad år 1808

     

1808 Junii
Ett par stöflar
2 32  
2 stycken Rak knifvar 1 10 8
1 stor fällknif med Mässings skaft   16  
2:ne st. Band Rosor af Siden sange   32  
1 Lakerad Bläck dosa   21 4
1 par Qvins handskar   16  
1 Lintyg   8  
2 st Tolheims utan lås   21 4
1 st Nyckel   10 8
1 st Nättelduks duk   26 8
1 st Järn spada   16  
3 st Nycklar   24  
1 Järn hof tång   8  

Sönderslagit ett fönster

  5 4
September 22
Ett st. Kattuns duk
  26 8
Summa RD
8 34 8
Hvilket af mig med Ed kan styrka vid på fordran
NyCarleby den 11 October 1808
Eric Brunberg, sjöman
     

Nr. 44

Förteckning på de persedlar och det lidande jag under Kejserliga Ryska Trouppernes härvaro och genom fart [?] afhanda [?] följande

     

7 sk hvete mjöll
  37 4
Förbränd en ladu dörr med lås och gångjärn 1    
Förbränd duk 1    
Upbrändt gärdsel för 8    
17 skrindor höö à 3 RD 51    
Summa
61 37 4
Hvilket Edeligen bestyrkas kan
Nykarleby d. 12:te October1808
Petter Schyttén
     

Nr. 45

Förteckning på de persedlar som underskrifven af Kejserliga Ryska Troupperne blfvit afhändt, och det lidande jag genom dem föröfrigt måst vidkännas år 1808

     

Junii
4 Winter skrindor åker hö à 7 RD
28    
Upbrändt 2 ½ famnar ved à 1 RD 2 24  
1 st Kist nyckel   10  

Summa Bco

30 34  
Hvilket med liflig Ed kan bestyrkas om så påfordras
NyCarleby den 10 October 1808
Carl Schyttén
     

Nr. 46

Förteckning på de persedlar som underskrefven vid Kejserliga Ryska Trouppernes inqvartering och genom fart [?] i Nykarleby Stad förloradt

     

1st Svart klädesklädning
2    
6 skrindor åker höö à 4 RD 24    
Bränd Gärdesgård tillika med ladu golf för 10    
Summa
36    
Hvilket Edeligen kan fästas
Nykarleby den 8:de October 1808
Anders Häggström
     

Nr. 47

Förteckning å den skada underskrifven lidit genom Kejserliga Ryska Trouppernas härvaro och genom march

     

1808 Junii
Utbet en gräsbärande linda hvarå skadan uptages till
6    
Bortfört och förbrändt Gärdsle kring afvarande linda, skadan à 3    
Sum.
9    
NyCarleby d. 12 October 1808
Matts Sund
     

Nr. 48

Förteckning på de persedlar som underskrifven blifvit afhändt vid Kejserliga Ryska Truppernes härvaro och genomfart och hvilka vara följande

     

1 st lång päls af får skinn
1    
1 st rakknif   8  
1 st Stekpanna   10 8
2 sk talg   10 8
Salt med [?]   21 4
Söndrat ett skrin, stulit därifrån, borttagit diverse   21 4
2:ne skjutsar den ena till Jacobstad den andra till Kråknäs 1    
1 st Kaffe panna   32  
Summa
4 8  
Hvilket af mig med Ed kan bestyrkas
Nykarleby d. 12 October 1808
Johan Häggman
     

Nr. 49

Förteckning på det lidande jag mast vidkännas af Kejserliga Ryska Trouppernas [?] tågande genom landet År 1808

     

Upbedt åtta skrindor åker hö à 5 RD skrindan gjör
40    
Upbrändt och förstört Gärdesgård för 4    
Summa
44    

Hvilket af mig redan under d. 29 Augustii detta år, med Ed blifvit fattad
Nykarleby den 12 October 1808
Eric Pentzin

     

 

Nr. 50

Förteckning på de persedlar som undersrifven genom Kejserlige Ryska Troupperne förlorat, samt det lidande och den skada jag för öfrigt genom deras vistande härstädes måst vidkännas År 1808

April, Maij, Junii månad

     
       
Bröd för 3    
2 famnar ved à 32 1 16  
Engelskt läder för   32  
En nyckel   12  
2 fönster rutor   10  
1 ankare svag dricka   30  
Söndrat Tapetter efter bepröfvande för   32  

September 17
     
Afhändt 2:ne Borgar skrindor åker hö 10    
8 Kappar potatis 1    
Upbränd Gärdes gård af 4 lass Gärdsle à 16 sh lasset 1 16  
2 famnar blandved 2    

Summa Bancko

21 36  
Hvilket alt Edeligen af mig kan fastas om så påfordras
NyCarleby den 11 October 1808
Gabriel Enberg
     

 

Nr. 51

Förteckning på de persedlar som underskrifven af Kejserliga Ryska Trupperne blifvit afhändad och det lidande mig föröfrigt af dem tillfogats år 1808

     


1 st sjöskums pipa beslagen

2    
Diverse persedlar till ett värd af 20    
Upbet 12 skrindor åker höö och gräs à 4 RD 48    
Förstört ett Potatisland 2    

September
     
Förstört en Gärdesgård beståend af 150 famnar med störar samt stänger kan uptagas till 14 24  
Förstört en ladudörr med lås och gångjärn 1 24  
Summa
88    
Hvilket Edeligen kan styrkas
Nykarleby d. 12 October 1808
Per Bäck
     

 

Nr. 52

Förteckning utav den förlust jag lidit under Kejserliga Ryska Truppernes inqvartering och genomfart häri Nykarleby Stad

     
       
14 Lass Gärdsel à 16 sh 4 32  
300 st stafrar à 24 sh 1 24  
6 Borgarskrindor höö à 5 RD 30    
Förstörd 18 famnar af min Gärdesgård à 1 RD 18    
Summa
54 8  
Hvilket Edeligen kan bestyrkas
Nykarleby d. 8:de October 1808
JohanNyström
     

 

Nr. 53

Förteckning öfver den skada Ryska Tropper giort och ifrån tagit.

     
       
1808 April och Maij
Utan tilstånd och ersättning upbett en åker linda Besökar åker kallad Som jag minst kunnat få 180 lispund Hö därifrån således uptages
8 sh lispundet
30    
I samma åker tvenne ladors tak af halm deraf tagit halm uptages till 1 16  
I samma åker upbrändt 2 las järdsel à 16 sh   32  
Upbett min andra åker är jag i mistning där minst på 90 ttt hö à 8 sh 15    
Half tunna jordpäron 1 16  
Halft lispund Smör 1 22  
1 ½ lispund Rågbröd 1 32 2
1 st Cattuns duk 1 5 4
1 par nya Ullvantar   16  
1 ½ famn Björk ved upbrann vid bakning och Badstugu eldning 1 16  
Sönderskutit ett fönster   24  
Summa Banco
54 35 6
Nykarleby den 29 Augusti 1808
And. Häggroth
     

 

Nr. 54

 

     
Förteckning på det lidande som underskrifven vidkändts under Kejserliga Ryska Trouppernes tågande genom landet år 1808      
       
Upbet 8 skrindor åkerhö à 5 RD Banko skrindan 40    
Upbrändt och förstördt Gärdesgården kring den såkallade Kamp åkern hvarför uptages 10    
Summa RD
50    
Hvilket Edeligen kan bestyrkas
Nykarleby d. 12 October 1808
Helena Cath. Berger, Enka
     

 

Nr. 55

Förteckning på de persedlar som jag underskrifven vid Kejserliga Ryska Truppernes härvaro och genom fart förlorat äro — nemligen

     
6 skrindor Råg à 16 sh 6 rst 8    

Summa RD

8    
Hvilket af mig med Ed fästas kan
Nykarleby d. 8:de October
Maria Hedman
     

 

Nr. 56

Förteckning på de persedlar som underskrefven vid Kejserlige Ryska Arméns vistande och genomfart genom denna NyCarleby Stad förlorat År 1808

     
       
1808 Junii
Af Kejserlige Ryska Arméns hästar upbett å min Åkerlinda 3:ne Bondskrindor hö som uptages à 4 RD skrindan
12    
       
September 17
Afhändt 24 Kappar korn à 8 RD Tunnan
6    
1 st. Järnstör 1    
3 Skrindor inbärgat hö à 3 RD 9    
En half Tunna Potatis 1 32  
Summa Banco
29 32  
Hvilket med Ed kan bestyrkas vid påfordran
Nykarleby den 11 October 1808
Maria Sarman
     

 

Nr. 57

Förteckning på de persedlar som underskrifven blifvit afhändt under Kejserliga Ryska Truppernes härvaro och genom fart

     
       
September 20
1 stycke häst
8    
1 skrinda höö 4    
Summa
12    
Hvilket Edeligen befestas kan
Nykarleby den 8:de October 1808
Johan Sundqvist
     

 

Nr. 58

Förteckning uppå det lidande underskrifven undergåt år 1808 af Kejserliga Ryska Arméns hästar å mina ägor som blifvit upbetta uti April månad uptages förlusten till 10 skrindor höö à 3 Riksdaler Banco skrindan

30    
Som med Ed kan bestyrkas
NyCarleby den 8 October 1808
Sam. Rolin
     

 

Nr. 59

Förteckning på den förlust jag underskrifven haft under Ryska Kejserlige Truppernes härvaro och genomfart i Nykarleby Stad

     
       
Förlorat höö till 2:ne vinter skrindan à 2 RD 8    
Korn vägt ½ tunna 4    
Summa
12    

Nykarleby d. 6 October 1808
Anna Elisabet Astrén

     

 

Nr. 60

Förteckning å det Lidande Kejserlige Ryska Troupperna mig tillfogat vid genomtågandet År 1808

     
       
Afhändt en häst 8    
Upbrändt en harfva   32  
135 famnar gärdesgård 10    
2:ne tak af lador 6    
Förlorat en gryta   40  
Förlorat en Tunna spannmål 10    
Summa RD Bko
35 24  
Nykarleby den 8 October 1808
Johan Harberg
     

 

Nr. 61

Förteckning på de persedlar som underskrifven blifvit fråntagen under Kejserliga Ryska Truppernes inqvartering och genom March häri Nykarleby Stad

     
       
1 stops koppar skål   32  
1 st blå klädes jacka 1 16  
1 st pipa   16  
1 st spanskrör   24  

1 st skjutväska med inneliggande 2:ne kruthorn med krut, 2:ne hagelpungar med hagel samt diverse

1    
2:ne Kattuns dukar   40  
1 par stöflar 1 16  
1 st half stops Christal flaska   8  
Summa
6 8  
Hvilket Edeligen kan styrkas
Joh. Lybeck
     
Denna utgift och förlust med af mig förut beedigad ehuru väl jag åter bekommit kopparkittelns pris kan som hvad ny blifvit Specifierad
Nykarleby d. 12 October 1808
Johan Lybeck
     

 

Nr. 62

Förteckning på de persedlar som Kejserlige Ryska Troupper blifvit underskrifven afhändt, samt det lidande mig därigenom tillskyndats vid Trouppernas [?] och genomfart genom denna NyCarleby Stad År 1808

     

1808 September 20
Afhändt 2:ne skrindor färdigt inbärgat Åker hö à 5 RD skrindan
10    
1 Koppar kittel 3 16  

Sönderbränt och förstört ett Claver, samt borttagit strängarna dertill

2    
Summa Banco
15 16  
Hvilket af mig med Ed kan bestyrkas vid på fordran
NyCarleby den 12 October 1808
Jonas Molander Organist
     

 

Nr. 63

Förteckning på de persedlar jag förlorat utunder Kejserliga Ryska Truppernes härvaro och genomfart

     
       
September 1808
1 st kattuns tröja
1 12  
2 ½ aln lärft à 10 2/3 sh   26 8
förlust på en gryta som blifvit borttagen och jag igenlöst med   16  
Dito fem flaskor   16  
Summa
2 22 8
Hvilketmed Ed kan bestyrkas
Nykarleby d. 12 October 1808
Maria Svedlin
     

 

Nr. 64

Förteckning å de persedlar Kejserliga Ryska Tropper ifrån underskrefven bort tagit

     
       
1808 April, Maji, Junii
4 stycken spanska Får à 1 RD
16 5 16
1 st. grå Wallmars ny Kap råck 4    
1 st. Cattuns duk   32  
2 st. Koppar fat 2 10 8
1 st. såg   16  
1 st. huggjärn   4  

1 par quinns skor

  32  
3 st. gröna glas Bouteller   21 4
4 marker spansk Ull 1 16  
1 st. 3 kans järn Gryta   42 8
1 st. Ek ankare   16  

1 par nya Pjäxcor

  37 4
Summa Banco
22 20  

Nykarleby den 12 October 1808
Anders Sandström, landbonde på Hemmanet [?] kallad, lydande under staden.

[Inf. 2007-04-03.]

     Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll. Leif Åman bistod vid tolkning av skrifterna. Mikrofilm i Birckska samlingen, Nykarleby stads arkiv.


Läs mer:
Skadorna efter kriget av Erik Birck.
Gårdstomterna och deras ägare 1810—1858 av Erik Birck.
Minnen från 1808 års krig i Hufvudstadsbladet 1873.
(Inf. 2007-01-16, rev. 2018-04-25 .)