Skyddskårens ”telefondagbok”

Den 28 januari 1918 avväpnades ryssarna. Följande kväll inrättades staben på Normalskolan och telefondejouren förde denna ”telefondagbok”, sammanlagt 52 sidor, fram till och med den 20 mars. Dagboken redovisas som ”halvfaksimil”. Accenter saknas i de flesta fall så därför är de inte medtagna här. Eftersom det förekommer så många understrykningar är länkarna undantagsvis inte understrukna utan färgade.

Originalet finns i krigsarkivet och denna kopia har funnits i Pedersöre hembygdsmuseum på Rosenlunds prästgård, av någon anledning hemligstämplad fram till år 2002.


.

 

 

Onsdagen den 30/1 1918.

Kl. 2.
     Munsala frågar per telefon om härifrån kan skickas livsmedel för ryssarnas räkning. Från M. Gifta ryssar ha erhållit 1 revolver, möjligen från någon av sina hustrur, undersökning pågår.
     Mjöl, socker, the, pängar? Senare hittat allt hvad som begärs.

Kl. 2,40.
     O. J. v. Essen anmälde på förfrågan att 1500 jägare jämte 500 tyskar landstigit i B:borg. Kort men kraftig skärmytsling varpå ryssar och röda gåvo sig. Dirigeras troligen söderut. I U:borg ha de röda övertaget, 600 man sändes till undsättning söderifrån.

Kl. 2,50.
     Skyddskåren i J:stad anhåller om hästar för vaktmanskapet härifrån som önskar resa hit. Meddelande inväntas.

Kl. 3,30.
     Kovjoki (Henelius) meddel. Högkvarteret i Kronoby flyttat till öfre vån. i Rådhuset i Gla Karleby. Kommisarien Laurell fått order att lugna militären vis a skottväxling, som endast gäller huliganer.

Kl. 1/2 4 e.m.
     Två soldatfamiljer, Paradoff a 3 pers., och Grants a 3 pers. anhållit om föda. Frågan arrangerats av livsmedelsnämnden å orten.
     I Munsala togos 21 man, 16 gevär, 1000 patroner.
     I Soklot 6 militärhästar, i Nykarleby 13 = 19 hästar.

Kl. 4,50.
     Militären i Gkby gifvit sig utan villkor ca 1/2 timme. Skyddskårerna intåga som bäst i staden. Döda ingen i dag. I går döda å skyddskåristernas sida 2a3 däribland en från Yxpila och en från Kronoby, å ryssarnas sida 2 döda, därav en officer, och 2 svårt sårade. Nykarlebyborna hem i morgon? Hjälp begäres fr. U:borg av skyddskåren. Dit avgå i dag fr. Seinäjoki 650 man och fr. Gla Karlebyvakten några hundra. Militären i U:borg ca 550 man uppgives det.

Kl. 6,15.
     Från Wasa meddelades: Uppgifterna om att jägare skulle landstigit i Mäntyluoto äro grundlösa.
     En röd senat med Tokoi o. Manner i spetsen bildad någon av de senaste dagarna.
     Sverge och Tyskland uppgivas hava avgivit sitt ultimatum till Ryssland.

 

 

 

 

 

2

Kl. 8,30.     Kovjoki, Henelius meddelar att Senator Svinhufvud på Seinäjoki därifrån afsändt telegrafiskt cirkulär att ingen bör hafva något att skaffa med olagliga regeringar.
     Samma klockslag. Kovjoki skyddskår har anmodats att från morgonen den 31. hålla en ordonans å stationen, färdig, att om så blefve befalt, från Kovjoki by hopbringa hästar för hemforsling af Nykarleby och Soklot skyddskårer. Därpå svarats att byn är färdig lämna nödiga hästar, då de erhålla bud.


Kl. 8,40.     Gustaf Hedström meddelar att han genom sysselmannen å Länesjukhuset i Wasa, på frågan om några finska jägare kommit till Björneborg, fått svaret att man där håller för gifvet att ryktet är sant ehuru de äfven fått del av dementin. Tillägger att Finlands banks kontor i Wasa erhållit meddelande från B:borg att staden afträtts åt de våra på kvällen den 29/l. 18. Tillägger att Wasabladet utkommit i dag med rikhaltigt innehåll.

Kl. 10,10.     Meddelar lektor Otto Nylund i telefon att han jämte doktor Hildén befann sig i stadshotellet i Gamlakarleby i färd med att första gången efter afresan hemmifrån lägga sig till hvila. Allt gått väl, vid 5 tiden e.m. inryckte de i staden, samt fingo order att deltaga i stadsgarnisionens afväpning. Härvid hade Nylund kvitterat mottagandet af 80 ridhästar, 93 gevär, 5 lådor gevärspatroner, 87 sablar, signalhorn m.m. Alla man väl hållna och trinda af risproppad mat, som bjudits dem. Kanonerna, som härifrån afsändes synes saknat någon del, men behöfdes ej då ryssen gifvit sig. Före kårens ankomst till Gamlakarleby var striden rätt skarp och osäker.

 

  Torsdagen den 31. jan.  

Kl. 6.30 f.m.      Kovjoki st. meddelar: Ett tåg med skyddskårister har just passerat stationen på väg fr. Seinäjoki till U:borg. På tåget uppgivits att ryktena om de finska jägarnas landstigning i B:borg hålla i sig. Jägarna sägas hava medfört till landet 10,000 gevär.
     Under natten har fr. Seinäjoki expedierats till Kuopio ett tåg med hjälptrupper (skyddskårister) fr. Österbotten. Militärens kassa befinner sig i Kuopio.

Kl. 9 f.m. fr. Gamlakarleby. Skyddskåristerna på väg till Uleåborg passerat staden kl. 1/2 9 i dag. I Jakobstad ökades undsättningstrupperna med ca 200 man. Till trupperna hörde skyddskårister från Seinäjoki, Lappo, Kauhava

 

 

 

 

 

3

och Härmä.

Skyddskåristerna fr. Nykarleby med kringliggande nejder återvända från Gamlakarleby tidigast i afton. I Gamlakarleby lugnt hela dagen.

Kl. 1/2 11 f.m.      Anlände fr. telegrafkontoret följande:
     Sapiska till ordf. i Finlands senat.
     Kopior att av samtliga telegrafkontor tillställas vederbörande. Senaste natt och i dag hava ryska soldater i Kemi, Kajana, Uleåborg och Ilmola avväpnats. S:t Mickels röda torde även tvungits att avlämna sina vapen. Ledarna äro fängslade. Skyddskårerna visa överallt stor tapperhet och brinnande iver och ha efter stormning erövrat batterier.

Mannerheim.

Kl. l,55 e.m.     Cikulär-telegram till skyddskårerna i Österbotten.
     Situationen för ögonblicket fordrar mera mobila trupper, hvilka hvarje ögonblick kunna disponeras. Oundgänglig snabb uppsättning av frivilliga flygande kårer, hvilka förbinda sig till regelbunden tjänstgöring i truppen. Regeringen betalar i aflöning 15 mark om dagen, med avdrag av självkostnader för förplägningen. Genom energiskt skyndsamt arbete böra trupperna sammanföras i 4 centra: l. Kristinestad & Kaskö med omnejd, 2. Gamlakarleby. J:stad, Nykarleby med omnejd, 3. Vasa med omnejd, 4. Brahestad, Uleåborg, Kemi med omnejd. Regeringen räknar att i hvarje kår kunna sammanbringa ca 1000 man. Allmän energisk agitation bör bedrifvas i detta syfte. Af denna frågas snabba och lyckliga lösning beror mycket.

General Mannerheim.

     Meddelat af d:r Ehrström, Jakobstad.

Kl. 3,30 e.m.     Till Garnisionscheferna för ryska trupper i alla norra Finlands städer av hvita gardenas_befälhavare.
     De af den fria republiken Finland mig anförtrodda bondetrupperna strida icke mot Ryssland utan för sin frihet, religion och rätt. Deras tålamod gentemot ryssarna är slut. Den beväpnada militären utgör ett hinder för landets fullständiga frigörelse och därför bör den aflämna sina vapen. För fullgörande af denna fordran tillförsäkrar jag enhvar fri resa till hemlandet, och under färden skydd mot fara för häktning och öfverfall. Med ryska regeringens tillåtelse sändas den afväpnade militären direkte till Ryssland. Vapnen komma att bli fullständigt ersatta.
     Ni tappra ryska soldater sluten fred med den finska bondekåren.

 

 

 

 

 

4

Snart kommen I i sådan ställning att Ni ej äro i förbindelse med befälet. Järnvägarna äro i mitt våld och till Uleåborg aftåga stora mig trogna bondetrupper.

Öfverbefälhafvaren för samtliga trupper i
republiken Finland.
     General Mannerheim.


Kl. 4 e.m. Lennander, Jutas, hittat en väska med mat, återfås hos upphittaren.

Samma tid. Trotski anhåller om ljus för samtliga officerare o. soldater.
     Inkvarteringsnämnden anskaffar.

Kl. 4,10 e.m. Den från Lappo den 26 dennes hit anlända soldat, som legat gömd hos fru Kytölä, placeras tillsvidare i Rings kasern.

Kl. 4,40 e.m. Bergman meddelar att vid undersökning i polis Johanssons vedlider intet misstänkligt överkommits.

Kl. 6.45 e.m. Ståhlberg, Vexala, meddelar, att 10 a 12 man anlända på vakt kl. ½ 6 f. morgon.

Kl. 6.50 e.m. Från Forsby meddelas, att J. Bäck, W. Bäck & John Eriksson komma till tjänstgöring kl. 5,50 fredag morgon.

Kl. 6.55 e.m. Från dr Ehrström, J:stad. Cirkulär-telegram till skyddskårerna i Österbotten. Labbart, Nkby. Samma telefonmeddelande (sid. 3) härifrån till patron v. Essen Jeppo, pastor v. Essen Munsala, lärare J. Sundqvist, Soklot.

Kl. 7.15 e.m. Förfrågan till J:stad när Vexala skyddskårister bli lediga från tjänstgöring och få hemkomma. Meddel. i morgon.

Kl. 7.20 e.m. v. Essen, Jeppo meddelar: Det förljudes, att rödgardister förhastat sig i Kolho, där de förfoga över kanoner o. kulsprutor. Grundligt tillbakaslagna. Kanonerna torde vara tagna.

Kl. 7.55 e.m. Telegram till borgm. Calamnius.
     ”Var god meddela staben om antalet fångna soldater o. matroser.” Dejourgeneral Vasa.- Borgm. C. meddel. härom kl. 9 e.m.

Kl. 9.25 e.m. Vilkman. Anhåller att staben i J:stad med Vexala-kårister

 

 

 

 

 

5

hitsänder N_y K. armbindlar.

Kl. 10,20 e.m. Staben i Gamlakarleby meddelar att skyddskåristerna äro lägrade i Oulais. Uleåborg säges fortfarande vara i de rödas våld. Garnisionen i Gkby uppgives hava per telegr. uppmanat ryssarna i Brahestad at giva sig.

Kl. 10,30 e.m. Kovjoki meddelar att Ylivieska är rensat.

Kl. 10.35 e.m. Staben beslöt att trycka ett antal ”meddelanden” till allmänheten, som förständigas att ej röra sig ute efter kl. 10 e.m. Dessa meddel. anslås å lämpliga ställen ute i staden.

Kl. 11 e.m. Beslöts att anordna målskjutningsövningar kl. 12 med P. Nessler som ledare.

Kl. 11 e.m. Fråga uppstår om huruvida skyfflar och handyxor böra borttagas av soldaterna i Rings kasern.

Kl. 11.10 e.m. Fråga Sundqvist i Soklot huru många vakter, som komma till staden.
     Frågan om kontrollappar i och för ”utskänkningen” blev ej avgjord.


  Fredagen den l febr.  

Kl. 2 f.m. Nattvakten meddelar, att tvänne skott hördes från Soklotsidan kl. 12,30.

Kl. 4 f.m. Vakthavande stabsofficerare beslöto att sista utgående nattvakten skulle inkomma kl. 6 f.m. oavlöst för att samtliga gevär skulle kunna förtecknas.

Kl. 8.30 f.m. Meddelas från Soklot att skotten avlossats utan anledning av vakterna.

Kl. 8.30 f.m. Staben i J:stad (Ehrström) frågar per telefon huruvida 175 krigsfångar kunna inrymmas i Nykarleby. Bevakning medföljer. Likaså mat och fältkök. Fångarna äga själv koka sin mat.
     Svarats att artillerikasern vid Andrasjön (Nylunds villa) tör inrymma 150-175 man och att där finnes fältkök.
     Till detta uppgives att vi ha att vänta närmare order.

 

 

 

 

 

6

Kl. 9.30 f.m. Henelius i Kovjoki ger telegram per telefon:
     Suojelluskuntien päälliköille linjalla Kolho-Oulu-Pieksämäki-Savonlinna-Antrea.
     Venäläisiltä saadat topograafiset kartat paitsi niitä, joita tarvitaaan siellä, ovat lähetettävät päämajaan.

Kenraalimajoitusmestari.
Lapua.

     Översättning:

     Till cheferna för skyddskårerna på linjen Kolho-U:borg-P:i-Nyslott-Andrea.
     Av ryssarna tagna topografiska kartor utom dem, som behövas där, sändas till högkvarteret.

Generalkvartermästaren.
Lappo.

Kl. 9.35 f.m. Kovjoki st. (Henelius) meddelar:
     Rumäniens sändebud i Ryssland passerat dag morgon Seinäjoki på väg hemåt via Torneå. Rumänerna intagit Bessarabien.

Kl. 11 f.m. Matrosen från Hellstrand vill besöka Baranevski för att få penningar till socker. Beslöts sända en skyddskårist att fullgöra uppdraget.

Kl. 12. Från staben i J:stad meddelas: Brahestad fått ultimatum och med Uleåborg pågå underhandlingar sedan gårdagen. Samtidigt meddelas att armbindlarnas avsändande skall av staben påskyndas.
     Sundqvist i Soklot meddelar att inga löpgravskanoner finnas Där.

Kl. 12 1/4 Fröken Zaida Granlund berättigad att besöka sin sjuka syster Astrid, som är gift med fältskären Nikolai och bor i Smeds gård. Vill samtidigt ha tillstånd för Astrid och Nikolai att få flytta till Granlunds. Frågan lämnad till styrelsens avgörande. [Astrid emigrerade till Ryssland och försvann i okända öden.]

Kl. 2,40 Fråga till skyddskåren i Vasa om i striderna därstädes sårats någon Nkby-bo (Lennart Källström och Valter Gyllenberg) Icke sårade.

Kl. 2,45. Det förmäles fr. H:fors att i spetsen för de rödas senat skulle stå Manner och såsom livsmedelsdiktator fungera Tokoi.

Kl. 3. Rykten, meddelade fr. olika håll:
     Stationsinspektorn å Filppula dödad i dag. En strid i samma station varvid skyddskåristerna skola ha segrat. Uppgives att skyddskårister-

 

 

 

 

 

7

na beslutat till statuerandet av ett exempel arkebusera var sjätte rödgardist.

Kl. 4,45. J:stads skyddskår meddelar att 161 soldater avsändas i kväll från J:stad till Kovjoki f.v.b. hit. Anlända i morgon till fots från Kovjoki.

Kl. 7,50. S. Haglund meddelar: Soc. ledaren Mantere i Jeppo hotat att i natt möjligen överrumpla orten. Står det möjligen i något sammanhang med de tre socialister, som i natt ineha vakthållning?

Kl. 8,10. Rödgardisterna i Jeppo Mantere, ”Kipare-Jaska” och Georg Johanson ha av Jeppobor föreslagits att avväpnas.

 

 2 febr. 

Kl. 8,40. f.m. Telegrafrevisor Sundström meddelar sig mottagit följ. meddelande per telegraf: Av en telegr. tj. man i Gkby på information av skyddskårens chef i Gkby har tornvakten i Gla kyrka ute i Bottn. viken observerat två isbrytande fartyg på väg söderifrån innehållande 2600 jägare.
     Kontrollerat och befunnits en myt.

Kl. 9,25. Staben i J:stad meddelar att ledaren för eskorten Kjerulf bör invänta häradshöfding Riskanen, han afreser.

Kl. 10. Baranevski anhåller att få besöka posten, slaktaren, bageriet, gniderskan, Hermansson o. Jegoroff. Tillståndet beviljades.

Kl. 10. Från Kovjoki anlände 148 man ryska fångar, som inlogerades i rådhuset. Vaktmanskap till kl. 2, Kovjoki skyddskår.

Kl. 11. Soldaten Garbjulov anhåller att bli sänd till Lappo, där han har sina saker och där han har sitt regemente.

Kl. 11. Baranevski anhåller att få besöka posten, bageriet, slaktaren, gniderskan, Hermansson, Jegorov.

Kl. 11,30. Svanström fått i uppdrag att avspärra gatan vid rådhuset.
     Österlund anbefalldes att arrangera att brädskjulet via Andra sjön nedrives och upphämtas till staden i och för uppförande av ett skyddsplank vid rådhuset.
     Monå sänder 10 man till kl. 2.
     Harjux likaså på order.
     Jeppo sänder 15 man och lovar överlämna gevär under 20 st.
     Jakobstad lämnar 13 a 15 gevär.

 

  

 

8

Kl. 1 e.m. 4 st. ryska soldater anhålla att deras i Gkby kvarlämnade effekter böra sändas hit.

Kl. 1. J:stads stab underrättar att bräder och spiror äro på väg till oss

Kl. 1,30. Fru Jakobsson anhåller om ved till ryssarnas bageri. Gyllenberg ombestyr.

Kl. 1,30. Telefonisterna 3 till antalet fingo lov att besöka Sirens badstu. Polis Johansson medföljer.

Samma tid. Vaktmästaren Popoff anmäler att i Jakobstad finnes 70 st. limpor anhåller att få dem hitsända.
     Fältskär Voinoff berättar att ett fullständigt fältapotek finnes
     i J:stad. Vill ha detsamma hitsänt.
     Två ryska soldater hörande till Gkby voro vid kapitulationstillfället i J:stad. Anhålla att bli skickade till sin förläggningsort där deras saker även finnas. Sju man hörande till Lappo trupp framställa samma anhållan.
     Soldaterna anhålla att få begagna en yxa i och för vedhuggning. Proviantmästaren anmäler att te saknas. Tages från Rings kasern.

Kl. 3. Soklot-kårister hålla vakt i Gkby. Osäkert när de hemkomma.

Kl. l,30. Handl. Casen vet berätta att tvänne flickor i dag kl. 1/2 12 besökt Rings kasern. Anmälan gjorts av Johan Smeds.
Flygars i Munsala anmäler att 8 man rest till Nykarleby.

Kl. l,40. Kovjoki vill ha reda på om någon av soldaterna är behäftad med difteri eller annan smittosam sjukdom, för att om av behov desinficera. Telefon svar.
     J:stad sänder limporna med det första.
Baranevski mottogs ej till J:stad.

(Redan)
Kl. 9 f.m. Spolander meddelar att skyddskåren i Nkby erhållit Fmk 30000.

Kl. 5 e.m. Staben i J:stad meddelar att limporna och bräderna afsända.

Kl. 5,50. Meddelas att limporna anlänt. Öfverlämnas till proviantmästaren.

Kl. 5,55. Fångarna från Hellstrands och Johanssons gårdar flyttas till Rings lokal för att kunna indraga någon vakt.

Kl. 6,40. Gamlakarleby skyddskår meddelar: Baranevski får sändas till Gkby med pass från skyddskåren härstädes emot vilkor att han själv sköter om sitt uppehälle samt vid ankomsten genast anmäler sig för staben därstädes.

Kl. 7. Anmäles att tre lass bräden anlänt från J:stad.

 

 

 

 

 

9

därifrån medhavande handbomber.

Kl. 7. Från Jeppo per telefon:
     Truppen söderut nått Kangasala. Tavastehus och Borgå i skydskårernas händer. Kl. 5 e.m. passera ett tåg Jeppo på väg till U:borg med 800 man svenska- o. finskatalande män. Tervmes bro i Limingo ur gängorna och lokomotiv kullvräkta på banan. De våra marschera från Limingo till U:borg. Kl. 3 i natt väntas sammanstötningen.

Kl. 8 1/4 Holmberg i Vasa meddelar att Landshövdingeembetet och Överbefälhavaren beslutit att till Nykarleby sända 300 man krigsfångar från Lappo och andra orter för att förvaras på ett ställe och föreslår seminarielokalen om ej annan lämplig lokal annars kan fås. Åtminstone en del kommer redan i morgon på e.m.

Kl. 9. Telefonogrammet bekräftas av General Mannerheim.

Kl. 9,30. Från Kovjoki meddelas att tåg avgår söderut kl. 7 f.m. i morgon.

Kl. 10. Från Kannus meddelas via Jeppo, att striden i Uleåborg skulle begynt i dag kl. 7 e .m.

Kl. 11. Afsändes ett 20-tal arbetare till seminariet för att påbörja arbetet med lokalens iordningställande, men vägrade direktor Hagfors på det bestämdaste att lämna arbetarna och dem åtföljande stabschefer tillträde, innan han får denna order af laglig myndighet.

Kl. 11,20. Anmäldes om förhållandet hos Holmberg med anhållan om att Hagfors måtte förständigas direkte av överbefälhavaren om att upplåta lokalen.

Kl. 11,30. Anmäler Holmberg att senator Frey meddelat ordern å regeringens vägnar till Hagfors.

Kl. 12,05. beslöt staben att krigsfångarna förläggas till seminariet .


Den 3 febr.

Kl. 10, 50 f.m. Då staben övertog seminariets klassbyggnad, visade kilowattmätaren 1740,26.

Redan
Kl. 5 föreg. Från Rings kasern förrymd soldat, togs av Söderström o. 2 kårister hos Roos, Karlgrönfors. Låg gömd under ”kama-sängen”.

Kl. 11. Från J:stad anlänt 3 lass bräder (50 tolvtar) Behövas ytterligare 300 tolvter pluss spiror.

Kl. 11,50. Order till Sundqvist, Soklot, att 20 man behövas i morgon för uppförandet av britsar i seminariet.
[Inf. 2008-02-12]

 

 

 

 

10

Kl. 12,50. Medd. att rum ledigt hos Häggblom.

Kl. 7 f.m. Monå, Kantlax, Storsved, Soklot anlända vaktmanskap o. timmermän.

Kl. 8,10. Soklot-kårister anlänt fr. Gla Karleby.

Kl. 9,10. J:stad fordrar 20 hästar för forsling av virke.

Kl. 9,15. Soklot sänder 10 hästar till J:stad. Anlända morgon.

Kl. 9,20. Vakten vid Bankerna, Johanssons och Hellstrand indragas.

Kl. 9,40. Telegraf meddel.: Het strid i U:borg sedan kl. 4 morg. Telefoncentralen brinner. Brahestads-kårister i dag till U:borg.

Kl. 9,45. Handl. Casen skänker 1 låda cigarr., 1/2 milli Fennia, 1/2 m. Malta & tändstickor till staben. - Tackar!
     Andelshandeln senare 1/2 milli Armiro.

Kl. 10,55. Proviantmäst. Sumok anmäler: Soldaterna i rådhuset utan mat. Salt saknas. Deras förråd av smör, te, kål, socker, kött, rågmjöl, ris, skorpor bör hämtas fr. J:stad. Från Gla Karleby böra de få sittdär förvar. stora lager av proviant. - Staben i J:stad lovar genast sända. - Sumok önskar att ett anslag uppsättes vid kasern om att ingen får köpa av eller sälja åt soldater.

Kl. 11,10. Stinsen, Kovjoki meddelar: De våra tagit station i U:borg. Ryska kasern brinner. Heta gatustrider pågå.

Kl. 11,20. Distriktstaben givit order till J:stad om 10 hästar med virke hit

Kl. 11,30. Popoff önskar bo hos sin ”frilla” eller gå på kaffe till henne. - Avslås.
     Åt Ganlunds ryssmåg utfärdas ett pass, som berättigar till fri rörelse om dag i staden.

Kl. 1 e.m. Kovjoki st. meddelar: Telegraf förbindelse Bennäs-U:borg. Kanonad fortfar.

Kl. 1,20. Staben i J:stad meddel. att 10 hästar med bräder o. spiror avgå till Nkby. Från Soklot sändas 10 hästar ink. natt o. dithämta virke i morgon f.m.

Kl. 1,45. Kovjoki st. meddel. Från U:borg meddelas att telegraf- o. telefoncentralerna därstädes brinna. Krutkällaren sprungit i luften. Kanonaden upphört. Segern viss.

Kl. 2,30. Offic. Smirnoff & Kualjeff anhålla om en person, som anrätta mat åt dem. Beslöts anställa en kvina, som av militärens livsförnödenheter eger anrätta. Proviantmästaren Casen anskaffar sådan person.

Kl. 2,40. Fröknarna Helmi Nyman och Ilma Öhrling, som smusslat biljetter åt ovannämnda officerare dömdes till 3 timmars arrest, men benådades sedermera av särskilda orsaker.

 

 

 

 

 

11

Kl. 3,40. Kovjoki meddelar att löjtnant Jegoroff anlänt. Beslöts att J. erhåller samma förmåner som övriga officerare. E.O.S. emottog revolvern.

Kl. 3,50. Beslöt att nattjänstgöringen för brandvakten tillsvidare skulle inhiberas mot att de i stället fullgöra vakttjänst hos staben. (Gevärsvakter).

Kl. 4,30. Anmäldes genom Henelius Kovjoki att av de röda i U:borg 700 fängslats, ryssarna tagit skydd i kasern, som bombarderas.

Kl. 4,40. Jeppo meddelar att 12 man anlända ss. vakter, men anhålla att få gevär under tjänstgöringen.

Kl. 8,30. Staben i J:stad lovar genom Vasa sända 3000 meter taggtråd.

Kl. 9,30. Wilkman anmäler till Mannerheim att staben i J:stad ej fullföljt den härifrån givna ordern om leverans av bräder, varför inredningen å fånglägret i seminariet fördröjts.

Kl. 9,50. Anmäldes att bräden 4 lass anlänt från J:stad.

Kl. 10. Kyrkoherde v. Essen i Munsala anhåller om senatens meddelande i tryck.

Kl. 9,30. [Sic!] Staben i J:stad meddelar att Tiainen per telegraf underrättat att de röda givit sig och att ryssarna skulle kapitulerat kl. 10 e.m.

Kl. 11,30. Från Kovjoki ges telegram.
     Nykarleby staben för skyddskåren. Kl. 6 i natt avgår en fångtransport på 1000 man till er. Arrangera kvarter och mat samt sänd kåren till stationen taga mot fångarna.

General V. Gerisch.


 Den 4 febr. 

Kl. 4,30. f.m. Anmäldes från seminariet att ett lass dit avsända bräden stjälpt på vägen och lämnats där hvarför J. Backlund i Soklot fick order att vidtaga omedalbar åtgärd, om brädens hittransporterande.

Kl. 5,30. Anmäldes från Kovjoki att tåget med krigsfångar ej ännu avgått från Seinäjoki.

Kl. 5,35. Avreste Böök med Blomström för att möta fångarna.

Kl. 11 e.m. (försen.) Inkom meddelande från Kovjoki per telefon att Uleåborg fallit o. är i de våras händer. Cirka 30 skyddskårister stupat. Avväpningen fortgår.

Kl. 6,10. Per telefon från Kovjoki meddelas att fångtransporten från Seinäjoki avgår kl. 6 f.m.

 

  

 

12

Kl. 7. Från Seinäjoki telegram genom Kovjoki.

Nykarleby Skyddskår.

Då från Kristinestadsbanan ej anlänt tillräckligt vaktmanskap anmodas skyddskåren att till Kovjoki avsända 20 beväpnade män i och för konvoj av ryska fångar. Fångtåget torde inträffa å Kovjoki kl. 11 f.m. Uppmanar eder att närmare efterhöra dess ankomst.
Kommendanten S.K.

Kl. 7,20. Stålberg anhåller om att officeren i Munsala kyrkoby återskickas till Monäs, hans förra uppehållsort. Wilhelm Näs åtager sig att se efter honom. På samma gång anhölls att två soldater, gifta i Monäs, också finge bosätta sig hos sina hustrurs föräldrar. Borgen kan ges.

Kl. 9,40. Staben i J:stad anhåller gm E. Schauman om uppgift på antal kanoner o. mängd av ammunition i Soklot.

Kl. 9,50. Soklot svar meddelas till J:stad: 2 st. kanoner, cirka 10 lass ammun., instrument m.m. J:stad lovar ge vidare order.

Kl. 9,55. Från Munsala meddelas 14 timmermän avresa hit kl. 12. Monå sänder britsar.

Kl. 12,45. Distriktstaben i Vasa lovar att vaktmanskapet, som i dag medföljer krigsfångarna hit, får kvarstanna å orten, tills frågan om vakttjänstgöringen hunnit ordnas. Överste Holmberg, som nu ej är tillstädes, skulle ringa hit.

Kl. 1. Föreslogs att stadsfullmäktige skulle sammanträda i dag för behandl. bl.a., av frågan om att i anledning av den brydsamma tiden ställa till disposition ett något större penningbelopp, förslagsvis 60000 [?] mk. - Sfges ordf. meddelade efter en stund att fge sammanträda kl. 3 e.m.

Kl. 11.50 f.m. Staben i J:stad ger order om inventering av ammunitionslagret i Soklot samt rapp. till staben, J:stad.

Kl. 12. Order till Glakarleby stab om att få 7 soldaters effekter hit.

Kl. 12,10. Föreslås att alla officerare sammanföras till en lokal.

Kl. 12,25. Från Vasa: Pengar för anskaffande av livsmedel, 2 a 3 kulsprutor o. vapen.
     Officer för bevakning av fångarna.

Kl. 1. Monå sänder 10 man i dag och lovar 10 i morgon.

Kl. 1,10. Fångtransp. 1012 man anlänt.

Kl. 3. Fem ryska soldater, hittade hos sina frillor i J:stad, hithämtades. En lots återsändes.

Kl. 3,10. En Purmobo, tagen i Munsala och hithämtad får fritt passera.

 

 

 

 

 

13

Kl. 3,15. Soldat Barnichoff fick rätt att bo enskilt, fritt röra sig i staden. Gyllenberg borgen.

Kl. 3,25. Löjtn. Bogavshoj får bo hos löjtn. Smirnoff.

Kl. 4. Dr Hagfors begärde och erhöll ”svart på vitt” över ”rekvirerad” servis från seminariet.

Kl. 5,10. Kovjoki st. meddelar: Jeppo-kåristerna helbrägda i Uleåborg.

Kl. 5,10. Lotsen Kruschinoff, som icke fått lön för de 2nne sista månaderna anhåller om 100 mk i förskott. - Fick löfte om 50 mk.

Kl. 5,25. A.W. Blomkvist anmäler sig villig till arbete i skyddskårens tjänst vill ej ta gevär.

Kl. 5,35. Soldat Saradoff o. Granesch få tillsvidare bo med ”Aina” i Ahlstedts gård.

Kl. 5,40. Casen order om att de från K:stad anlända 140 ryssarna, som hungrat sen i går, böra få mat.

Kl. 6. Spolander önskar elektr. belysning till sin bagarstuga, som upplåtits för skyddskårens räkning.

Kl. 6,20. Kovjoki st. anmäler om 5 vagnslaster (30000 kg) livsmedel, som böra avhämtas, 40 hästar behövas, som Kovjoki, Markby, anskaffar.

Kl. 6,25. Vilh. Fagerholm anmäler sig villig till lättare arbete.

Kl. 6,45. J:stad anmäler om 2 st. fältkök till Nkby.

Kl. 7,30. Kovjoki st. meddel. telegram: Karl Andersson Nkby. Uleåborg i våra händer. Vi höllo på i 15 timmar. Jag är osårad men trött efter det första elddopet. halsa tant. Anton Björk.

Kl. 7,35. Telegram fr. U:borg. Söderman stupat. Backlund sårad i tummen, Bergström i armen. Övriga käcka. Avresan oviss. Nylund.

Kl. 8. Order till Munsala att 30 man för 2 dygn i sänder hitsändas i vakttjänst. Fördelas mellan respektive byar.
     Nkby landsf. samma order om 20 man.

Kl. 10. General Mannerheim förordnar att den konvoj, som följt fångtransporten hit, kvarstannar tills manskapet från U:borg hemmkommer.

Tidigare. Staben i J:stad anhåller om uppgift på antalet gevär i Nykarleby stads- o. landsförsamling, Munsala, Jeppo o. Soklot. Skilt antecknas gevär av äldre rysk modell o. japanska samt amunition för vardera slaget. Brådskande. (Svar ej avgått. Cirka 120 gevär togs vid avväpningen enl. fört).

På kvällen. Staben här beslöt att löjtnant Wikberg, bef. Söderström o. löjtn. Jegoroff skulle undersöka batteriet i Soklot och förteckna där förva-

 

 


 

 

14

rad amunition o. dyl.

 

 Den 5 febr. 

Kl. 8,30 f.m. Jakobstad meddelar att 50 man ej kunna sändas till Nkby på grund av att de fått order just nu att sända 200 man söderut.

Kl. 9,30. Drätselkammarens ordf. gav utminuteringsbolaget order att enl. stfges beslut ställa till disposition för erforderliga ändamål Fmk 10000:_

Kl. 10,40. Från Kovjoki meddelas att tåget med Nkby skyddskårister avgått från Kållby och kan väntas dit efter halvannan timme.

Kl. 12. Munsala underrättar att livsmedlen, avsedda för krigsskolan anlänt dit för vidare befordran.

Kl. 12. Förteckning över de av soldaterna utsedda proviantutdelare inlämnades till staben. Bör ordnas av staben.

Kl. 12,40. General v. Gerich försöker tala från Seinäjoki men misslyckades.

Kl. 12,50. Hämtades sängar från Kantlax. Avlastas vid poliskammaren.

Kl. 1,15. Staben i J:stad påminner om topografiska kartor, skyndsamt svar i dag.

Kl. l,30. Telegram från general v. Gerich i Seinäjoki.

Nykarleby Skyddskår.

Överbefälhavaren General Mannerheim befaller löjtn. Wikberg att stanna som kommendant i staden och chef för fånglägret. Stadens skyddskår är på väg hem och skall med omnejdens skyddskårer övertaga bevakningen av fånglägret, varefter den härifrån avsända eskorten bör återvända hem.
General v. Gerich. Seinäjoki,

Kl. 3,45. Från Kovjoki meddelas att lotsen Feodorenkos korg (rotkorg), med en tekanna vid sidan, bör sändas till Kovjoki, där lotsen för närvarande befinner sig.

Kl. 3,50. Isak Mickelsbacka och Emil Eriksson från Forsby anmälde att de från Kovjoki hämtat 2 lass livsmedel och effekter för militärens rkng. Hämtas till seminariet. Ännu kvarlåge i Kovjoki åtminstone tre vagnslaster livsmeddel.
[Inf. 2008-02-12.]

 

 


 

 

15


Kl. 8 e.m. Meddelade Wasa 864, att krigsfångarna i Wasa dagl. erhålla per man:

    500 gr bröd (mjukt)
    125 ”  kött.
    400 ”  potatis.
     16 ”  socker.
      5 ”  te.

Hästarna erhålla:
6 kg hö
           per dag
2 ”  halm

Kl. 8,20. Beordrades 6 hästar från Forsby att i morgon tidigt avhämta livsmedel från Kovjoki.

Kl. 8,25. Meddelade stationsbefälet i Kovjoki, att tåg med livsmedel för fångarna härst. dagl. ankomma till Kovjoki kl. 10 f.m. samt att tåg avgå likaså dagl. söderut kl. 7 e.m.

Kl. 3,25 e.m. Ledamöten i den i dag utsedda livsmedelsnämnden Lennander, Rundell, Levlin, Renvall, Nylund, Broman, Finne, Joel Finne, Rundt, Hannula, Harald, Smeds, Harjulin befrias för en vecka framåt fr. vakttjänstgöring.

Kl. 3 V. Nylund anmäler att från Munsala hämtats 24 gla famnar spiror 3•3 a 50 p per f.= 12 mk.

Kl. 6. Överste Holmberg: 408 krigsfångar från Gla Karleby hit i morgon. En timmes betänketid.

Kl. 9,40. Lappoborna, som i morgon återvända hem, anhålla om 4 hästar att avgå kl. 5 e.m.

Kl. 10. Till morgon kl. l/2 12 f.m. hitbeordras 10 man fr Ytter-Jeppo.
     Från Munsala i morgon 30 man, en del med såg och hammare.
     Från Jeppo 12 vaktkarlar o. därutöver 10 timmermän.

_________

Förteckning över å Soklot batteri i Nykarleby socken befintlig egendom.

2nne 4,2 tums kanoner mod sikten, avståndsmätare,           lanternor, putsattiralj, reservdelar.
 5 st. signalraketter.
 1 st. kompass med fot.
 3 st. fälttelefoner mod cirka 10 km tråd.
74 st. lådor bomber och granater innehållande varje 5           st.
11 st. lådor krut.
 2 st. lådor sprängämnen. (Troligen pyroxylin).
18 st. stenhackor.
64 st. spador.
19 st. yxor.

 

 

 

 

 

16

Kl. 11,25 e.m. Telegram från staben i Seinäjoki.
     Enligt telefonmeddelande från Lappo torde Nyk-by skyddskårs manskap återvänt till Nkby från U:borg. Meddela om ni redan kan skrida till utbyte av vaktmanskap från Lappo och andra socknar.

Gerich. Seinäjoki.


Kl. 11,40.
General Gerich Seinäjoki.
     Vaktombyte delvis möjligt morgon e.m. därest N:by skyddskår eråller gevär.      Löjtn. Wikberg.


 Den 6 febr. 

Kl. 2,30 morg. Sundell, Jeppo, hämtar 70 kg mjukt bröd, 55 kg torrt bröd, 40 kg spisbröd. Meddelas till Sundell kl. 7 i dag om mera bröd önskas.
     Sundell förtälger att enligt telegram till Jeppo ett tåg med 2000 röda sprängts i luften i närheten av T:fors.

Kl. 6,30. Kovjoki bekräftar ovanstående telegram.
     Utveckling: Händelsen skall ha inträffat vid Runtala haltpunkt. 38 vagnar med ryska rödgardister o. matroser. (Undersökning per telefon).

Kl. 9. Överbefälhavaren i Seinäjoki telegraferar:
     Jag uppmanar studenter, polytekniker, unga män med teknisk förbildning och telefonmekaniker att ställa sig i fosterlandets tjänst för att fylla behovet av teknisk personal vid artilleriet.

Överbefälhavaren Mannerheim.


Kl. 7,30.
Kovjoki underrättar att ett större slag utkämpats mellan de våra och röda i Ruovesi. De röda blevo slagna på flykten.

Kl. 8,30. Tåget från Seinäjoki är inhiberat för i dag. Torde bli reguliärt i morgon den 7de.

Kl. 11. Fråga av överste Holmberg huru förfares med soldaternas hustrur och frillor. Svar: Översten förordnar att alla kvins skola förpassas till sina hemorter eller därifrån de kommit.

Kl. 12. Staben i J:stad sammankallar skyddskårs-cheferna från Nykarleby, Kovjoki, Munsala och Soklot till möte den 7 febr. kl. 5 e.m. till borgmästare Brunberg [i Jakobstad].

Samma tid. Henelius meddelar att rödgardisterna i U:borg icke ännu blivit dömda.

Kl. 2,40 e.m. Av överbefälhavaren fastställda förhållningsorder för officerare å av vita gardet besatta orter:

 

 

 

 

17

1.     Officerare i civil dräkt kunna fritt röra sig ute mellan kl. 9 f.m. och kl. 9 e.m. Dock böra de officerare, som önska begagna sig av denna rättig-het, av distriktstaben anskaffa tillståndsbevis härtill.
2.     Officerare och deras bostäder få icke underkastas visitation eller undersökning av vaktmanskapet med mindre detta företer skriftlig order härtill, utfärdad av distriktstaben.
3.     Av officerare fråntagna vapen böra till dem återställas. Detta gäller icke vare sig officerare, som varit anställda i kontraspionaget, ej heller sådana, som icke åtnjuta distriktstabens förtroende.  
4.     Officerare få fritt disponera över sin privata egendom ss. hästar, möbler m.m.   
5.     Soldater permitteras icke, dock berättigas sådana betjänter hos officerare, för vilka dessa ansvara att bo hos resp. officerare och fritt röra sig ute mellan kl. 9 f.m. och kl. 6 e.m. men endast i civil dräkt med av distriktstaben för dem utfärdade tillståndsbevis. I ingen händelse få de fångna soldaterna besökas.
6.     Samtliga officerare och deras familjer samt soldathustrur jämte deras barn erhålla kort för inköp av livsmedel endast på samma grunder, som gälla för stadens övriga befolkning.
7.     Avskedade officerare äro berättigade att fritt avresa dit de själva önska.

För distriktstaben i Wasa.
W. Granlund

Kl. 2 e.m. Tre st. ryss-brudar från Monäs med intyg av pastor Essen i Munsala, lyckades intränga i kasern vid seminariet och överlämna diverse matvaror och ömhetsbetygelser till sina tappra älskare. Haffades av Sm och inkallades till staben, där de undergingo förhör, näpstes och släpptes. Husundersökning i deras hem skulle under tiden utföras av V. Näs.

Kl. 3,40. Telegram från Seinäjoki.

Löjtnant Wikberg. Nykarleby skyddskår.

Anordna bevakning av fångarna med i Nykarleby disponibelt manskap. Återsänd omedelbart konvojmanskapet.

Gerich. Seinäjoki.


Kl. 4,10.
Kovjoki kompletterar sina uppgifter angående katastrofen i Runtala och berättar att rödgardisterna medfört cirka 200 kg dynamit (stulen?) på tåget och sålunda själva väsentligt hjälpte till att katastrofen blev så förödande [?]. Omkring 1000 dödades genast. Många hundra
[Inf. 2008-02-17.]

 

  

 

18

sårades, de övriga nedskötos.

Kl. 4,40 e.m. Telegram från Nykarleby.

Seinäjoki Gerich.
Mottagit ordern om vaktmanskapet.
Wikberg.

Telegram från Nykarleby.
Direktor Pahlman Åbo.

Kantor Söderman avlidit. Begravning den 17. Om möjligt meddela brodern samt föräldrarna. Iniö. Telegrafsvar önskvärt. 5 ord.

Prosten Appelberg.      


Kl. 4,45.
Hendins frågar, när Södermans lik avhämtas hit. - Svar morgon.

Kl. 5,15. Jakob Stänn Oravais, tappat sitt fickur. Underrätta Lennander Jutas.

Kl. 5,20. Från Pensala anlända 35 man morgon i tjänst kl. 5 f.m. Medföra 20 gevär. Samma meddelande från Jeppo, därifrån 12 man anlända medför. 35 gev

Kl. 5,45. Soklot meddelar om inlastning av amunition som avsänts till Jakobstad.

Kl. 6,05. Telegram från Nkby. Staben i Kristinestad. Resa i morgon. Sänd Vasa Bank 100 mk. Öhrnberg.

Kl. 6,10. Polis Johansson o. Ahlström önska hålla husundersökning hos Baranevski och bortsända honom.

Kl. 6,25. Ohls o. Johansson ge order att Munsala vaktmanskapet, som i morgon hit anländer, medhämtar ett lass mjölk.

Kl. 8,30. Staben beslöt att skyddskåristen Urho Koppelomäki skall härefter erhålla 8 mk per dag för vakttjänst, räknat från den 28 sistlidna jan.

Kl. 8. 300 kg bröd har anlänt från Sundell i Jeppo.

Kl. 8,30. Essen i Jeppo meddelar att 30 gevär samt 400 patroner avsänts till Nkby. Anlände till ort o. ställe kl. 9.

Kl. 9. Staben beslöt att verkställa husundersökning hos lotsen Baranevski. (verktställdes). Likaså beslöts att nämda Baranevski förpassas till Gamlakarleby.


 Den 7 febr.

Kl. 10 f.m. Från staben i Gkby meddelas att i morgon den 8 febr. avsändas därifrån 375 fångar hit.

Kl. 11. Överste Holmberg bestämmer att de ryska lotsarna skola hållas här. De få röra sig fritt men ej träffa sina landsmän.

 

 

 

 

 

19

Kl. 12,30 e.m. Staben beslöt anskaffa en lejonflagga i dim. 2-3 meter.

Kl. 12,45. Från Monäs sänder Flygar l st. gevär No 9416 jämte l st. låda med patronväskor och 75 st. patroner tillhörig permitterade matrosen K. Jeslivykoff.

Kl. 8 f.m. Skyddskårist. Edvin & Viljam Bärs böra erhålla Fmk 50 var för vakttjänsttiden 8 jan - 6 febr.

Kl. 8,10. 4 st. gevär från förrådsrummet till vaktposten.

Kl. 8,20. 12 man från Jeppo böra i morgon avlösa de 12,vars vakttjänst utgår kl. 9 f.m.

K1. 8,50. 6 duss. kaffekoppar med fat”böra hämtas från seminariet. Paul Jakobsson ombseörger.

Kl. 12. Staben här beslöt i sammråd med sem. dir. att 60 man stående vaktmanskap, avlönade av skyddskåren här skulle få bo å seminariet samt erhålla kost därstädes. Medel härför erhålles från staben härst. och seminariets medel inbesparas. Livsmedelsnämnden fick i uppdrag att arrang.

Kl. 4,10. J:stads stab hitsänder 2 foror med soldaternac efekter.

Kl. 4,15. Ryske montören Stanialav Sorvillo anmäler att han å Styrmansg. 14 B. i J:stad kvarlämnat 350 mk, en slagräknare, en paletå, en rakapparat, 2 ringar, en med rött glas, den andra av ryskt fabrikat, en. kostym jämte läderkappsäck, Inlämnad på staben, i rustkammaren.

Kl. 5. Ylistaro- o. K:stads borna avreste till sina resp. hemorter.

Samma tid. Ett rykte förmäler att de våra besatt järnvägsstationen i T:fors.

Kl. 6,30. Staben i Gamlakarleby anmäler att i morgon kl. 12 p.d. anländer 375 man ryska fångar till Kovjoki. 20 hästar böra sändas för deras efekter. Två fältskärer och matroser medfölja,

Kl. 7. Jeppo protesterar mot Ståhlbergs order att borttaga 4 st. gevär från Jeppo för att föra till Vexala. Skall ringas upp och klareras.

Kl. 8. Överste Holmberg bestämmer att Marinmännen tills vidare skola inlogeras här.

Kl. 8,15. Dir. Hagfors anmäler att senaten i skrivelse meddelat att arbetet vid seminariet tills vidare är inställt.

Kl. 9,30. Kyrkoherde Smeds Replot Telef. 1111 meddelar att därigenom i dag passerat 9 Jägare på väg till Wasa.

Kl. 11,05. Roden i Gkl. meddelar att order fåtts att mottaga jägare, att vattnet öppet till Tankar och att Tankar fyr i detta avseende tändes i morgon. Jägarnas ankomst celebreras med närvarande av beväpnade skyddskårister från olika Wasa läns skyddskårsavdelningar.

 

 

 

 

 

20

 Den 8 februari.

Kl. 10,35. f.m. Följande telegram avsändas via Kovjoki st.:
General von Gerich, Seinäjoki.
Kontanta penningemedel omedelbart behövliga i Nykarleby.
Löjtn. Wikberg. Hjalmar Björkvall.

Kl. 10,40. Staben i Gamlakarleby meddelade att de hit anlända soldaternas dokument kvarhållas tills vidare hos staben i Gamlakarleby, därifrån de senare hitsändas.

Kl. 10,50. För fångtransporten i dag från Kovjoki till staden fordras 10 hästar.

Kl. 10,55. Staben Gamlakarleby meddelar att fångtransporten hit avgår 12-tiden och anlända till Kovjoki 2-tiden.

Kl. 4 e.m. 380 fångar anlända från Kovjoki. 50 marinsoldater inrymdes i rådhuset. Kronoby kulsprutskommando kvarstannar tills ny kulspruta anländer ifrån Gamlakarleby.
     Kuopio klar efter en het strid.

Kl. 7. Huvudstaben flyttad till Seinäjoki.

Kl. 9. Från Jeppo meddelas Jägarbataljonen landstigit i Kristinestad.

Samma tid. Ryktet förmäler att 2ne kommitéer i Stockholm bildats i syfte att värva frivilliga till Finland.

Kl. 11,15. Sauso Seinäjoki station uppmanar Henelius å Kovjoki st. meddela alla svenska kommuner att på Seinäjoki i föreningslokalen förstkommande söndag kl. l2 p.d. försiggår ett sammanträde då det kommer att dryftas provianteringsfrågor och därjemte uppmana kommunerna att om möjligt en var ditsända en representant helst livsmedelsnämndens ordföranden om han anses vara härtill lämplig. Henelius ber om vår handräckning härtill.
     Delgivits Levlin o. Fogel, bör ännu delgivas Jeppo o. staden.


 Den 9 februari. 

K1. 4.15 f.m. Kovjoki underrättar att tåget från Torneå anlänt till Kovjoki samt att Lennart Källström lämnat sitt kompani och anländer till hemorten, jämte 2 Soklot-bor, som önska hästar på morgonen.

Kl. 4,10. Staben anhåller att ledaren för Kronoby kulsprutskommando hitreser söndag kväll för att instruera och uppsätta härstädes ett dylikt kommando på 5 man.

Kl. 6. Hemvändande skyddskårister från Soklot vilka varit i Torneå med-
[Inf. 2008-02-19.]

 

  

 

21

dela att Rovaniemi är rensat från de röda. Detaljer av L. Kjällström.

Kl. 8,30. J:stad frågar efter hästar till Alholmen efter bräder.
     Tåget avgår från Kovjoki kl. 1/2 11 f.m. men väntar tills alla Kronoby- och Kokkolabor anlänt.

Kl. 11,30. Fabrikör von Essen angav per telefon kronolänsman Söderström. Angivelsen uppskrevs.

Kl. 11,50. Gavs åt skyddskårschefen Sandström förpassning för lotsen Loikkanen att under hr Söderströms lejd föras till Wasa.

Kl. 12,30. Soklot anmäler att de vilja slippa sina ryssar.

Kl. 1,30. Calamnius meddelar att från Lappo inkommit ett sålydande telegram
Sähkösanomanne johdosta koskeva upseeri Aleffin lähettämistä Uudenkaarlepyyn saamme ilmoittaa ettemme me voi häntä lähettää, vaan on teidän siinä asiassa käännyttävä Seinäjoen esikunnan puoleen.

Lapuan suojeluskunnan esikunnan puolesta.
P. Haila.

Kl. 12,55. (Telegram) Uppmanar fabrikanter och handlande å eder ort och omnejd att snarast insända prov och prisuppgifter å lämpliga förnödenheter för armen, såsom skoplagg, under- o. överkläder, kokkärl, seldon och annat. No 11 Generalintendenten i Wasa.

Kl. 2,40. Telegram via Kovjoki.
     Löjtnant Wikberg Nykarleby.
     Kapten Kraemer avlöser eder. Efter hans ankomst bör Ni begiva Eder till Jakobstad till överste Nenonens disposition.

Dejourgeneralen.

Kl. 2,45. Staben i Jakobstad meddelar att ryssbrudar erhållit skriftliga meddelanden de senaste dagarna av soldaterna i Nykarleby och föreslår att brev rör. sold. skulle sändas till staben i Jakobstad för att censureras. Då det upplystes att dylika brev de senaste dagarna censurerats här (sönderrivits och gått i papperskorgen), godkände staben detta förfarande och ansåg bäst fortfara på samma sätt.

Kl. 3,15. Sammanträde. Förklarades att samtliga stabsmedlemmar, vare sig de blivit invalda i skyddskårens styrelse eller ej, ägde deltaga i behandlingen av frågorna. - Närvarande: Ordf. hr Wilkman, kommendanten löjtn. Wikberg, ledamöterna hrr Björklund, Wijk, Nordling, Nessler, Jakobsson, Nyberg, Söderström och Björkvall, vilken sistnämda vid protokollet. Senare infann sig medl. Andersson.
     Fråga No 1. Patron v. Essen, Jeppo anfört att hr Söderström som varit angiven för att ha bistått
gendarmer, anhöll att han borde skil-

 

 

 

 

 

22

jas från staben. - Hr Söderström förklarade sig och anhöll få ställa sin befattning inom staben till disposition. - Beslut: Hr v. Essens anhållan avslogs enhälligt, likaså hr Söderströms om avgång.
     Fråga No 2. Åt Andersson uppdrogs att instruera vaktmanskapet i behandling av geväret.

Kl. 4 e.m. Staben i Gamlakarleby meddelade: l) att för koncentrationslägret här färdigt att avgå dit: 67 säck. rågmjöl, 12 skr bovetemjöl, 4 skr salt, 3 skr skorpor, 1 låda macaroni o. 1 säck sopprötter.
     2) att en del av de soldater, som anlänt hit från Gkby, innehade själva l a 2 kg socker per man. Föreslogs undersökning.
     3) att staben därstädes vore villig hitsända ett antal ryska hästar, föreslagsvis 50 st., ifall vi vore i behov därav.

Kl. 4,15. Jeppo st. anhöll om meddelande om Jeppo-bor anmält sig här till flygande kolonnen.

Kl. 4,20. Anmäldes att belysningen å fångavdelningen i seminariet slocknat varom anmäldes till Nessler.

Kl. 4,20. Hr Lennander Juthas, anmälde att ett lik hittats i ett landsvägsdike invid Juthas. Hade icke reda på om militärperson, men ring på högra handen.

Kl. 6. På anhållan av soldaten Solovjevs ”hustru” avsändes genom stabens förmedling via Kovjoki följande telegram:
     Ida Johansson Kangasalan as.
     Lähettäkää pikemmiten 100 markkaa. Dmitri Solovjeville Uudenkaarlepyyn esikunnan kautta.

Nykarleby skyddskår - Hj. B.


 Den 10 februari. 

Kl. l2 f.m. Jonas Sjölund från staden, som anmälde att han ej själv orkar gå som vakt, ville därför överlämna som gåva Fmk 200 som av staben tacksamt emottogs, och överlämnades genast till ing. Nessler, kassör.


Kl. 12. Gunnar Friman anmäler sig ss. springpojke (scout). Antimus Hellstrand dito.

Kl. 12,45. Anmäler löjtn. Wikberg att kapt. Kraemer just anlänt och övertagit kommandoskapet i staden omedelbart.

Kl. 2,40. Kovjoki meddelar: Telegram till telegrafkontoren i Brahestad, Nykarleby, Jakobstad, Kristinestad. Telegrafera per omgående staben Seinäjoki om förefintliga lager

 

 

 

 

 

23

linjetråd. All linjetråd bör genast sändas till Seinäjoki.

Generlakvartermästare Ignatius.

Kl. 4,10. Staben Vasa meddelar:
     Kapt. Kraemer, Nykarleby, och löjtn. Weckman Uleåborg.
     Tisdag börjar evakuering över Sordavala av ryska soldater. Därförinnan bör noggran undersökning göras angående vilka av dem äro kommunistmedlemmar, bolschevikagitatorer eller eljest ivriga bolscheviker. Dessa ävensom alla matroser, böra kvarhållas som gisslan och komma senare att sammanföras till ett fångläger. Evakueringen börjar i Vasa. Tillräcklig stark fullbeväpnad konvoj bör medfölja och kvarstannar densamma fyra dagar i Sordavala, varefter den återvänder.

Mannerheim.     


 Den 11 februari. 

Kl. 12,10 f.m. Staben i Jakobstad meddelade att bland de därifrån hitsända 148 fångarna talas finska av Koivistonen (hygglig man) och Juno ävensom svenska och tyska av Grund, kavallerist, synnerligen präktig man.

Kl. 9,35. f.m. Telegram över Kovjoki.
Nykarleby. Staben för skyddskåren.
     Utöver vaktmanskapet för fångarna böra socknarna kunna stärka inryckande kolonner till överbefälhavarens förfogande. Det från Seinäjoki avresta vaktmanskapet bör hemsändas. Väntar uppgift på flygande kolonners antal och styrka.

General Gerich, Seinäjoki.

Kl. 9,45. Telegram.

Apoteket i Nykarleby.

Sänd omedelbart till fältsjukhusets kansli i Vasa allt som Ni kan avstå [?] pro.
     Narcos Chloporm pro. Narc. Morpia, novocain, cocain-suprarenin tabletter, silke och catgut.
Telegrafera           
Stabens sanitärofficer
Hartman.


Kl. 3 e.m. Seinäjoki. General Gerich.
     Av hitbeordrade konvoj avreste Lappo-truppen den 6:te kl. 5 e.m. Kristinestads- och Yistarotruppen den 7:de kl. 5 e.m.

Skyddskårsstaben i Nykarleby.

Kl. 3,45. Till flygande kolonnen avreste 12 man, tidigare anmälda, samtliga hemma i Nykarleby stad och -lkm. Ledare O. Nylund.
[Inf. 2008-02-24.]

 

 


 

 

24

Kl. 3,45. Frågas från Gamlakarleby om dr Hilden är villig att tjänstgöra i Gla Karleby. Anhållan avslogs då den nya stadsläkaren ej anlänt.
     Otto Nylund anmäler att två lass soldatkläder anlänt från J:stad. Kläderna överförda till seminariet.
     Densamma anmäler att från J:stad meddelats att endast 2 veckors uppsägningstid numera förbehållen flygande kåren.

Kl. 6,40. Från Jeppo meddelas: Fred är definitivt sluten mellan Ryssland o. Tyskland. Petersburg intagen av ukrainare och polacker. Tokoi och Manner m.fl. vilja underhandla om fred.
     Kovjoki bekräftar.

Kl. 7,35. Henelius meddelar från Kovjoki att överste Macxmontan med ett antal svenska officerare passerar Kovjoki på väg söderut kl. 5 på morgonen den 12 februari.


 Den 12 februari. 

Kl. 12,20 p.d. Kovjoki st. meddelar följande telegram:
     Suojeluskaartien päälliköillä ja kaikille asemille.
     Koska venäläinen piirikometea on kehaittanut venäläis sotamiehiä ottamaan osaa kansalaissotaan Suomessa ja ilmoittanut, että suuri osa venäläisiä sotilaita pukentuvat siviilipukuun, olen määrännyt jokainen siviilipukuinen vangitta venäläinen, joka ottaa osaa taisteluman meitä vastaan, on ilman muuta ammuttava vakvilijana.

Mannerheim.

          Översättning.
     Till ledarna för samtliga skyddsgarden samt till alla stationer.
     Alldenstund ryska rayonkommitten uppmanat de ryska soldaterna att deltaga i medborgarkriget i Finland och därjämte tillkännagivit att ett stort antal ryska soldater uppträda i civil dräkt, har jag förordnat, att envar civilklädd ryss, som deltager i striderna emot oss, skall utan vidare nedskjutas såsom spion.

Mannerheim.


Kl. 2. O. Nylund meddelar från J:stad, att flygande kolonnen behöver förstärkning från Nykarleby. Kolonnen flyttas i dag till Vasa, dit den avgår på e.m.

Kl. 2,10. Till skyddskåren i J:stad meddelas att 8 ynglingar från Kovjoki äro färdiga att avresa till J:stad för att ansluta sig till kolonnen.

 

 

 

 

 

25

     Till flygande kolonnen ha anslutit sig hittills 26 personer från Nykarleby (exel. Kovj.-borna) och 5 från Munsala.

Kl. 2,15. Staben beslöt att Björkvall ansvarar för de praktiska arrangemangen vid kantor K. Södermans begravning.

Kl. 2,20. På anhållan av J. Nikonen, Soklot, beslöts efter konferering med kapten v. Kraemer, att löjtn. Fomin skulle anhållas, därest han icke frivilligt betalade sin skuld till olika Soklot-bor om sammanlagt ca 500:-

Kl. 2,50. Från Brandförsäkringsbolaget Wellamo, Wasa, meddelades, att blgt nedlägger an krans på kantor Södermans grav. Inskrift: ”Tack för gott arbete!”

Kl. 3. Handl. Pensar, Monå, meddelade att från byn skulle i morgon hitsändas ull till strumpor åt medlemmar av den frivilliga kolonnen.

Kl. 5,05. Sedan kapt. v. Kraemer anmält att kulsprutor och sprutband omedelbart borde anskaffas, gjordes hänvändelse till Gkby o. J:stads staber, men kunde ej sända kulsprutor. Däremot lovade Gkby sända med tåget i afton 6 sprutband.

Kl. 6,30. Telegram över Kovjoki.
     Staben i Seinäjoki. Bland krigsbytet härstädes finnas 10 rullar å cirka 1000 mtr gummiisolerad kopparledning för svagström 7·0,23 mm. Dessutom finnas 3 st. fälttelefoner samt l st. signallampa.

Staben i Nykarleby.


Kl. 7,55.
Hos Staben i J:stad anhölls om 5 st. tändkapslar till handbomber. Lovade sända i morgon.

Kl. 8. Meddelades till staben i Vasa, att 23 i fånglägret vistande telegrafister icke fått sin lön för februari månad, som med Fmk 2000:- ”påstås” vara uppburna av i Vasa internerad äldre underofficer. Lutsikoff.

Kl. 8,10. 32 estländare anhöllo genom sin ”ordf.” J. S. Utterberg i skrivelse till staben att bli flyttad från fånglägret till annan lokal. Anhållan bifölls och internerades esterna i Rings kasern.

Kl. 9,40. hos staben i J:stad anhölls om 3000 patroner till 3 linjers ryska gevär.


 Den 13 februari. 

Kl. 8 f.m. Avsändes via Kovjoki följande talegram:
     Skyddskåren Uleåborg. I Uleåborg stupade Nykarleby skyddskåristen Kristoffer Söderman jordfästes härstädes söndag den 17.

Nykarleby skyddskår.


Kl. 8,30. Andersson från Monå ett parti ullgarn.

 

 

 

 

 

26

Kl. 9 f.m. Anhölls hos staben i J:stad om hitsändande av fältskär Woinoffs apotek.

Kl. 9,15. Lektor O. Nylund anhåller om uppgift huruvida diverse kläder avsedda för flygande kolonnen blivit förfärdigade. Josef Herler ombestyr.

Kl. 1,30. Bagar K. Granberg, som ombesörger bakning av bröd åt fångarna, anmäler genom livsmedelsnämndens ordf. att han vill hava 25 mk per dag för sitt arbete och hyra för lokalen. - Staben godkände Granbergs anhållan.

Kl. 1,50. Telegram över Kovjoki.
     Esikunnalle Ilmajoki, Närpes?, Kristiina, Kaskö, Vasa, Nykarleby, Kokkola
     Jos olette ottanut kanuunista lukot tai muuta asia pois viimein tapahtuneessa taistelussa,on ne viipymältä lähetettävä Esikunnalle Pietarsaareen, ja sitäpaitsi tänne ilmoitettava siitä.

Mannerheim, Seinäjoki.


Kl. 2,10.
Telegram över Kovjoki.
     Pääesikunnalle Seinäjoki.
     Sähkösanomanne johdosta saamme ilmoittaa ettemme ole ottanut lukko ja emmekä asia. Kaksi raskasta kanuunaa on lähetetty Pietarsaaraen ja kaksi kevyttä Kokkolaan viime taisteluun siellä. (till generalstaben Seinäjoki. I anledning av edert telegram få vi meddela att vi från kanonerna borttagit varken lås eller delar. Två tunga kanoner ha skickats till J:stad och två lätta till Gkby under den senaste striden där.

Kl. 2,30. Telegram över Kovjoki.
     Staben i Nykarleby, J:stad, Gamlakarleby, K:stad, Kaskö. Tillsänd oss snarast möjligt fullständig förteckning över från ryssarna taget krigsbyte. Särskilt brådskande äro uppgifter om livsmedel och beklädnads-persedlar. Tillfordra dylika även av eder eventuellt underlydande staber. Telegrafera när ni säkert erhålla uppgifterna.

Generalintendenturen Serlachius. Seinäjoki.

     Besvarat den 14/2. B:lund.

Kl. 2,50. Från staben i J:stad hämtades hit med veterinär Laurell:
     1 låda patroner (ryska).
     5 st. knallar till handbomber.
     En bunt upprop ”Till Österbottens män”, att spridas i bygderna.

Kl. 7,05. Staben i Gamlakarleby (dr Knape) begär meddelande (undersökningsprotokoll) därom huruvida härvarande krigsfångar ha att anföra klagomål emot ryska översten Meyer. Svar emotses omgående.
[Inf. 2008-02-27.]

 

 

 

 

27

Kl. 7,30 e.m. Staben Nykarleby. Skicka häst morgon kl. 10 f.m. till Kovjoki efter en rysk officer (Aloff?). Staben i Lappo.

Kl. 7,45. Meddelades från telegrafkontoret i staden att privata telegram fr. H-fors (inlämnade där för några dagar sedan) ankommit hit i eftermiddag.

Kl. 8,20. Överbefälhavarens rapport i dag e.m.
     I S:t André ha de fientliga anfallen tillbakaslagits med framgång. Från Savolaks intet nytt. I trakten av Ruovesi ha de under överste Walters befäl stående trupperna återtagit den terräng, som den 12 på aftonen (i går) trots den unge Wasenius lysande tapperhet måste överlämnas till fienden. - I Virdois härja och plundra rödgardisterna bland den fredliga befolkningen. Det har åter förekommit att fienden mördat fångna skyddskårister.

Kl. 9. Anlände följande telegram via Kovjoki.
     Till staberna i Uleåborg, Kristinestad, Jakobstad, Gamlakarleby, Nykarleby, Kaskö.
     Bedja Eder söka uppbringa och hitsända skrivmaskiner för huvudstaben. Generalintendenten i Seinäjoki.

Kl. 10,10. Telefonmeddelande till huvudstaben i Seinäjoki.
     En deputation från fångarna anhålla om tillstånd för en delegation att resa till de med de röda gardena kämpande ryska soldaterna för att förmå dem att nedlägga vapen.

 

 

 

 

 

28

Den 14 Februari.

Kl. 8 f.m. Karl Nybäck, Monå, som levererat fem st. bräder, fordran 10 mark
      Karl Vikman, staden, som kört 3 lass ribbor och 1 lass tegel till seminariet, vill ersättning 15 mark
     Johan Granholm, staden, vill ersättning för 3 lass mursand 15
mark

Kl. f.m. En deputation av stadens damer anmälde att då, endast 14 matlappar åtgått senaste natt, maten under natten borde indragas och endast kaffe och smörgås serveras nattetid

Kl. 9 f.m. Åt Boris Vikman lämnas ett par soldatstövlar

Kl. 2 e.m. Jakobstad telefonerar (från staben) att Tsernetski eller Moachinoff, eventuellt båda, tillhörande 4:de sotjnan Petersb. 2:dra
gränsbevakn. divisionen, lyftat kronomedel, ovisst belopp, som bör av dem återtagas samt remitteras till Borgmästar Brunberg, J:stad.

Kl. 4,5 e.m. Till Kovjoki har ingått följande telegram: Kapten Kraemer, Nykarleby. Huru många Ester Polacker och Ukrainare är internerade i Nykarleby? Dejourgeneral, Seinäjoki.

Kl. 5,40 e.m. Avläts genom Kovjoki följande telegram: Dejourgeneralen Seinäjoki, 96 ukrainare 59 polacker 30 ester 12 ingermanländare vilka bedja att ej bliva hemsända genom Petersburg, Kraemer.

Kl. 8.50 em. Till staben i Jakobstad meddelades per telefon att åtgärd vidtagits ang. målet mot Tserletski och Moschinof. (Tserletaki hade lyftat 3213 mk av Vinjorski. Av fruktan för att medlen skulle förskingras hade de utdelats som förskott å förplägning åt 59 man a 54 mk. Och had man beslutit att ifall medlen skulle återfordras, motsvarande belopp av lönen skulle innehållas).

Kl. 8,55 em. (Från staben i Vasa) Överbefälhavarens rapport:
     Karelen St. Andre fronten: Tack vare löjtn. Sihvos goda ledning ha de våra haft framgång.
     Ruovesi: De våra gjort framgångsrika framstötar mot Pekkala gård.
     Satakunta: De våra avancerat till Suodeniemi.


Den 15 Februari.

Kl. 8,30 f.m. Kovjoki meddelar att 6 säckar potäter dit anlänt fr. Glakarleby och böra avhämtas.

Kl. 9 f.m. Kovjoki telefonerar följ. telegram Tullkammaren i Nykarleby

 

 

 

 

 

29

o. Jakobstad. Tag reda på och underrätta i dag hit huru mycket hos eder och hos ortens handlande finnas smörjolja, hampolja, fernissa, terpentin, hartz, koppar, tenn o. hampa. Senator Renvall, Vasa.

Kl. 9,30 f.m. Kovjoki meddelar följande telegram;
     Till alla skyddskårschefer. Torneå-Filppula, Vasa-Seinäjoki, Kriatinestad-Seinäjoki, Nurmes-Joensuu, Antrea, Kuopio, St. Michel, Nyslott. Huvudkvarterets tillkännagivande av den 14.2. Under kapten Sihvos insiktsfulla ledning hålla de tappra karlarna sin position på Vuoksens östra strand.
     Vid fronten Ruoveei-Filppula stormade en av våra kårer under löjtn. Knapes ledning mot fienden vid Pekkala och åstadkom därvid fienden stor manspillan och erövrade en kanon. Löjtn. Knape, ehuru svårt sårad, kvarblev vid fronten.
     I Satakunta vid Suodenniemi ha förekommit förpostfäktningar.

Generalkvartersmästaren
Ignatius.


Kl. 12,25 fm.
Till staben anmäldes, att en person, som vill vara onämnd, skänkt staben en summa av 200 mark, som vederlag för att han är oförmögen att göra vakttjänst.

Kl. 12,30. Staben i J:stad anhåller på nytt om förteckning av gevär i Nykarleby stad och landsförsamling, Munsala och Soklot. Pastor Essen skulle omedelbart försöka införskaffa en sådan förteckning.

Kl. 12,35 fm. Glakby stad anhåller att en telefontekniker utsändes från Kovjoki till Jeppo för att undersöka den ryska telefonledningen Glakby-Seinäjoki, som tyckes vara i oordning. - Svanström avrest.

Kl. 2.35 fm. Munsala anhåller om en instruktör i målskjutning. Föranleder till ingen åtgärd.

Kl. 3 e.m. Anders Sandås från Jussila inlämnade en gåva av 75 mark jämte smör 2,250 kg, från Jussila Bränland och Långbacka byar, 15 kg gryn, 60 l. spanmål, 2,5 hl potäter, 2,6 kg kött, bröd 9 kg och 6 st.

Kl. 3 e.m. Vilh. v. Essen erhöll en av militärhästarna till artilleriet.

Kl. 3 e.m. Otto Nylund anhöll om handräckning av staben för att införskaffa alla obehövliga gevär, för att sändas till fronten. (fr. staden, Munsala och Soklot).

Kl. 3 e.m. Pastor Essen anmodades att ännu i dag försöka inlämna alla gevär som kunna undvaras och översända desamma hit.

Kl. 3,25 e.m. Doktor Öhman anmält att den från staben i J:stad efterfrågade medicinlådan, som säges vara en de
härvarande fältskärernas privategen-
[Inf. 2008-03-01.]

 

 


 

 

30

dom, icke utlämnas.

Kl. 5,30 em. Ge   Otto Nylund emottagit av staben emot kvitto 8 st. ryska och 7 st. japanska gevär.

Kl. 6,10 em. Ankom via Kovjoki följande telegram:
Avsänd omedelbart till staben i Haapamäki bland krigsbytet befintliga 23 par skidor och stavar. Generalintendenturen, Serlachius, Seinäjoki.

Kl. 6,10 em. Ankom via Kovjoki följande telegram:
Staben i Nykarleby. Bland krigsbytet befintliga 208 schineller böra därstädes tvättas samt därefter snarast möjligt sändas till Waasan Turkin ja Pukimoliike O.Y. 88 st. pälsar hitsändas omedelbart. Generalintendenturen, Serlachius, Seinäjoki.

Kl. 8,50 fm. Meddelades från Kovjoki att 7900 kg. skorpor anländt från Gamlakarleby.

Kl. 12,45 fm. Telegram från Kovjoki.
     Kraemer, Nykarleby.
     Enligt tidigare förordnande av dejourgeneralen äro dessa folkslag befriade från tvångsevakuering till Petrograd. Meddela varje gång telegrafiskt antalet kvarlämnade på denna grund. Skilt för varje nationalité.

Etapchefen
Kapten Theslöf
Seinäjoki


Kl. 1 e.m.
Matros Jan Sorokoletoff anhåller att få sin fiol fr. Jakobstads fotografiatelier, Frk. Signe Lagerqvist, värde 800 mk. (underrät.)

Kl. 1,30 em. Från Munsala kyrkoby hämtar K. Julin 11 st. japanska gevär samt 11 st. ryska d:o N:ris 396691, 20171, 175187, 120803, 260203, 146054, 222114, 328083, 24708, 12708, 5498, 158396, 120550, 44548, 432409, 247130, 352213, 32801, 94690, 342, 4006, 80715, - 2798 st. japanska patroner och 186 st. ryska d:o samt ett antal patronväskor.

Kl. 2 e.m. Hos Kovjoki anhölls till måndag om 3 st. hästvagnar, 1 täckt och 1 öppen godsvagn för transp. till Seinäjoki av hästar och militärgods. Stationsinsp. lovar anskaffa.

Kl 2,10 em. Till seminarievakten utlämnades 11 st. japanska och 4 st. ryska gevär, som ersättning för de 15 gevär lektor Nylund medförde till Vasa.

Kl. 3,10 em. Meddel. till staben i Wasa att 8 a 10 soklotgossar anlända morgon natt dit för att inträda i 1:sta frivilliga svenska jägarbatalj.

Kl. 5,30 em. Kovjoki meddelar att dit i dag anlänt 67 fat kött, vikt 10130 kg. 15 hästar behövas för att avhämta godset. - Från Soklot avgå

 

 

 

 

 

31

6, härifrån 9 hästar 16.2 på morgonen.

Kl. [?] em. Telegram från Kovjoki: Till staberna i Kristinestad, Kaskö, Närpes, Jakobstad, Brahestad, Uleåborg.
     Meddela i bref uppgifter ang. krutkällare: golfyta, höjd, konstruktion, afstånd från bebodde ställen, om till huru stor del och med hvad dessa äro upptagna.

Nenonen, N:o 31 Seinäjoki.

Svar 19.2.


Den 17 Februari.

Kl. 9 f.m. (Telegram över Kovjoki) Kaikille Suojeluskuntien päälliköille: Päämajan tiedonanto 16.2.
     Vilpulassa ovat vihollisen hyökkäykset Mannisen luona estetty. Savossa ovat joukomme puhdistuneet Mäntyharjun aseman ja kirkonkylän punaisista, päässeet Varpaseen saakka. Karjalassa ovat Sihvon joukot yli linjan Joutseno-Pollila.

Esikunnan majoitusmestari
Ignatius

(Översättning)
     Till alla skyddskårschefer: Generalstabens rapport 16.2.
     I Filppula hava fiendens anfall vid Manninen tillbakaslagits. I Savolax hava våra trupper rensat Mäntyharju station och kyrkoby från de röda, sluppit ända till Varpanen. I Karelen äro Sihvos trupper över linjen Joutseno-Pollila.

Ignatius.

Kl. 9,40 fm. Stationsinsp. i Kovjoki anhåller att vid avsändande av gods genom hans försorg en formell anmälan, om godsets avsändande, och ställd till stationsbefälet i Kovjoki borde medfölja, ävensom bifogas en specifikation över godsets beskaffenhet, detta emedan stationsinsp. måste i sin tur redovisa för avsändningarna.

Kl. 10,30 fm. Avsändes följande telegram per tel. Kovjoki.
     Staben Seinäjoki.
     Anhöriga anhålla Vilppula stupade studeranden Rafael Heikel lik sändes Kovjoki.
     Staben i Nykarleby.

Kl. 1,30 em. Anländt med post från Henelius, Kovjoki 3 telegram N:o 1, 2 och 3 (från Wasa, Wegge N:o 2, 3 och 4) att matkvitton tillställas telegrafkontoret i Nykarleby.
     Kvitterade kl. 1,45 e.m. av Svanström.

Kl 21,15 em. Fru Selma Spolander anmäler att brödförrådet för närvarande

 

 

 

 

 

32

så litet att smörgåsar för att hinna till kan givas blott en till man per måltid och kaffe, likaså socker endast 2 bitar per kopp.

Kl. 6,20 em. Staben i Jakobstad anhåller att den kulspruta som vi fått till ”låns” från Kronoby, sändes till Kovjoki. Svar: behöves vid fånglägret.

Kl. 6,30 em. På förfrågan svaras från J:stad, att den som inträder i artilleriskolan därstädes bör förbinda sig till tjänstgöring under hela krigstiden mot en avlöning av 450 mk i månaden o. fri uniform.

Kl. 8 e.m. Till staben i J:stad meddelas, att i N:by stad finnes 125 st. gevär, i Nykarleby landsförsamling c:a 30 st., i Soklot 38 st. samt i Munsala 16 gevär = 209. (Seminariet 79 gevär, staden 25, rustkammaren 6, privat 15). Bör insändas uppgifter om gevärens antal varje lördag före kl. 12 till staben i Jakobstad.


Den 18 Februari.

Kl. 12 f.m. Vakten vid norra tullen påstår sig ha hört en ångbåt vissla i riktning N V.

Kl. 10,45 f.m. Telegram. Intendenturen Seinäjoki.
     Bland i Jakobstad beslagtagen militäregendom förefinnes en apotekslåda med instrument för behandling av veneriska sjukdomar. Då bland fångarna här ett stort antal veneriskt sjuka, anhålles beordra staben Jakobstad utlämna lådan hit.

Staben Nykarleby
Kapten v. Kraemer.

Kl. 11,30 fm. Stabens i Seinäjoki Sanitetsavd.
     Två sanitärer villiga inträda i tjänst vid fronten.

Staben i Nykarleby.

Kl. 12,20 f.m. Kovjoki meddelar att 4 lådor socker anlänt från Vasklot tillsammans 400 kg.

Kl. 12,20 f.m. Gustaf Nyholm, Frillan lämnat Fmk 100:- samt ett par strumpor som bidrag då ej själv förmår sköta sin vakttjänst. (Nessler mottagit).


Den 18 Februari.

     Jungfru Sofia Henriksson, Frillan lämnat Fmk 100:- till kårens disposition. (Nessler mottagit).

Kl. 2,20 em. Telegram från Seinäjoki:
     Skyddskåren Nykarleby
     Meddela telegrafiskt antalet krigsfångar, skilt röda och ryssar.

No 136.
Etappchefen, Seinäjoki.
[Inf. 2008-03-04.]

 

  

 

33

Kl. 2,20 e.m. Svar å förest. telegram:
     N:o 136. Etappchefen, Seinäjoki.
     Inga röda, ryssar 1646. Kraemer.

Kl. 3,20 e.m. Poliskansliet (häradsd. Procope), Seinäjoki, anhåller om postmeddelande i morgon, huruvida tre (bolschevik) bagare, hitsända fr. Ylistaro, kunde ge anvisning på två kulsprutor, som de skulle haft vetskap om, men som skyddskårstrupperna hittills icke överkommit.

Per post anlänt 18.2. Till distriktchefen i Nykarleby.
     På överbefälhavarens order meddelar jag Eder att varje försök från rebellernas sida att förstöra stats- eller offentlig egendom såsom broar, vägar, järnvägar, telegraf eller telefonledningar, kaserner, magasin o.s.v. omedelbart ställer den skyldige utom samhället och berövar honom varje berättigat anspråk på skydd och förskoning. Dylika personer kunna saklöst nedskjutas. Denna överbefälhavarens order bör meddelas befallningen, vilken genast bör varnas för följderna av dylik skadegörelse. Orderna bör meddelas genom tryckta anslag.

Etappchef.
               Kapten Theslöf.

Kl. 5,50 em. Herr handl. Vilh. Fagerholm donerar Fmk 500:- för vakthållningen varigenom han befrias.
     Poliskansliet Högkvarteret, Seinäjoki.
     Vid ryska soldaternas transport från Ylistaro till Nykarleby kvarblevo i Ylistaro bagarena Ivan Skorokodoff och Nikolaj Kusjmin från 423 Lischska regem. 12 kompani samt från samma regements 10 kompani Istonetz. Dessa soldater befinna sig icke bland fångarna i Nykarleby. Tillika meddelades att av de 10 kulsprutor vilka tillhörde kommando 8 befunno sig i Ylistaro och 2 i Seinäjoki.

Kapten v. Kraemer.        


Den 19 Februari.

Kl. 8,10 fm. Med. landshövding Heikel på förfrågan per telefon att c. 80 jägare den 18.2 ankommit till Wasa och att vapenlast även anlänt. Mera jägare anlända de närmaste dagarna. En mängd svenska officerare ha ytterligare anlänt. ”Frankfürter Zeitungs” korrespondent har vid sammanträffandet med Heikel meddelat att Tyskland fortsättningsvis anser sig vara i krig med Ryssland samt sänt trupper

 

 

 

 

 

34

för att hjälpa Ukraina.

Kl. 9,30 f.m. Meddelas från Vasa Skyddskår att säker bekräftelse erhållits därom att krig råder mellan Tyskland och Ryssland.

Kl. 12,30 em. Enl. brev av denna dag från Distriktstaben i Wsa beordras vi att under konvoj dit sända soldaten vid Luga jägarregementets 1:sta kompani Peter Smirnoff, för närvarande internerad här.

Kl. 1,40 em. Ankom via Kovjoki följande telegram:
Staben i Nykarleby. Instrumenten från Jakobstad kan ej fås, bör göra enligt Dr. Ömans ordinationer.

Generalstabssanitäravd.
Lindström
Seinäjoki

Kl. 3 em. Ankom via Kovjoki följande telegram:
Staberna i Torneå, Uleåborg, Gamlakarleby, Nykarleby, Jakobstad, Kaskö och Kristinestad. Införskaffa brådskande uppgifter över i distriktet förefintliga lager av petroleum, benzin, smörjolja, fett, stenkol samt koks. Generalintendenturen, Seinäjoki.

Kl. 5,30 em. Under konvoj av Doktor Armas Hilden avsändes till Wasa soldaten Peter Smirnoff 1 komp. 423 Luga reg.

Kl. 7,30 em. Befallningsman Söderström bevilljades all dynga från Andra sjön, med förbehåll att S. tillvaratar all där befintlig spillning.

Kl. 7,30 em. Lektor Fougstedt lämnade 100 mk till stabens disposition, vilket belopp av ing. Nessler emottogs.

Kl. 8,20 em. Staben i Nykarleby m.fl.
Sänd brådskande uppgift om alla i distriktet befintliga last- och personbilar samt förråd av reservdelar.

Generalintendenturen
Serlachius.

Kl. 9,30 em. Överbefälhavarens aftonrapport.
Från tavastländska och karelska fronterna inrapporteras förpoststrider. I Karelen hava fientliga flygare nedsläppt flygblad i syfte att uppvigla befolkningen. I dag ankom till S:joki kolonnen jägare, som emottogs vid stationen av ett kommando från Arenbergs ryttarskara med musik. Jägarena uppställde sig i led och överbefälhavaren Mannerheim höll för dem på finska ett tal, däri han önskade dem välkomna till fosterlandet. Befolkningen och de här samlade trupperna mottog dem ned entusiasm.

Kl. 10 em. Ett telegram från kvartermästaren Ignatius
bekräftar ovannämnda rapport.

 

 

 

 

 

35

Den 20 Februari.

Kl. 8,50 fm. Ståhlberg, Vexala, meddelar, att inom Munsala finnes icke lager av petroleum, benzin, smörjolja, fett, stenkol, koks.

Kl. 8,20 fm. Hrr Herler och Dahlgren anmälde till Wasa, att de önska inträda i sanitetskursen. Svar: Kom omedelbart.

Kl. 9,40 fm. Vilhelm Adams fr. Munsala överlämnade 26 mark samt 160 kg rågmjöl, 20 kg kornmjöl, 17 kg gryn, 25 kg råg, 12 kg kött, 4 kg fisk, 1800 kg potäter. Gåvorna från Munsala kyrkoby. Livsmedlen omhändertogs av Gustafsson. Kontanterna av staben.

Kl. 11,45 fm. Jeppo, Åström berättar att enl. tegr. tyskarna genombrutit fronten vid Duinsk och tåga mot Petrograd.

Kl. 11,45 fm. Telegram genom Kovjoki till Generalintendenturen, Seinäjoki. I Nykarleby med omnejd finnes maskinolja 1000 kg, bomolja [Olivolja av låg kvalitet som erhålls vid utvinning av den sista andelen olja från olivfrukten. Nationalencyklopedin.] 175 kg, vaselin 300 kg, gjuterikoks 1500 kg, cylinderolja [Värme- och ångbeständig olja som förr användes främst för smörjning av cylindrar i ångmaskiner. Nationalencyklopedin.] 130 kg, linolja 240 kg, stenkol, bensin, petroleum saknas. Last- och personbilar samt reservdelar inga. Se vidare 26.II. kl. 10 f.m.

Kl 1 e.m. Staben i Gamlakarleby meddelar att i afton avgår en fången ryss till Kovjoki, för att förläggas till fånglägret här och vill att avhämtas från stationen.
Svar: (Kovjoki skyddskårist hämtar hit).

Kl 6 e.m. Telegram fr. staben i Nykarleby till Generalstaben i Seinäjoki, Sanitetsavd.
På grund av det stora antalet sjuka anhålles om snarast möjligt förordnande för läkare för härvarande fångläger.

Staben i Nykarleby.

avs. genom Koi per telefon.

Kl. 7. e.m. Pastor Essen meddelar att i Munsala finnas 19 ryska gevär och cirka 1000 patroner.
     Från Pensala levererats 37 liter mjölk och från A.B. Jeppo Yllespinneri 2 kg ullgarn.

Kl. 7,40 em. Ankom via Kovjoki följande telegram:
Staben i Nykarleby Hitsänd all telegrafledning och alla fältkök till Jakobstad

Gneralintendenturen, Seinäjoki, Hallberg.

Kl. 8,40 em. Avsändes via Kovjoki följande telegram:
     Generalintendenturen, Hallberg, Seinäjoki.
För 1600 fångar finnes grytor endast för 800 man och fältkök för 400 man. Tredje fältköket genomskjutet. Närmare order inväntas om fångarnas bespisning, i händelse fältköken bortskickas. Telegraftrå-
[Inf. 2008-03-08.]

 
 

 

36

den avsändes. Tvänne telegrafapparater disponibla. Ena nyckeln saknas.

Staben i Nykarleby.

Kl. 10,05 em. Generalstabens aftonrapport för i dag innehåller bl.a. Från Satakunta fronten rapporteras om strider på olika ställen. Enligt säkra underrättelser hålla ryssarna på att utrymma Björneborg. De röda i Viborg få hjälptrupper fr. Petersburg. Stora rödgardistkoncentreringar i mellersta Finland (Sääksmäki, Filppula).

Kl. 10,05 em. Wasa, tel 575, meddelar: Från Berlin meddelas i dag: tyskarna ha intagit Dünaburg (Dwinsk) och tåga mot nordost genom Wenden (?).

Kl. 10 e.m. Henelius meddelar att alla sablar böra sändas till Seinäjoki.


Den 21 Februari

Kl. 10 f.m. Kompletterande vårt telegram av gårdagen meddelas att 3 telegrafapparater tillhöriga Nykarleby stad en defekt, disponibla. Av fältköken kunna sändas ett felfritt och ett genomskjutet till Jakobstad där det senare lätt kan repareras. 5000 kg telegraftrådar tillhörig Nykarleby telegrafkontor samt något isolerad telefontråd, som är krigsbyte, avgår med första lägenhet. Å orten finnes även c:a 500 st. färdiga telegrafstolpar, som för militär ändamål här senaste år hopbragts.

Till Generalintendenturen, Hallberg, Seinäjoki
av Staben i Nykarleby.

Kl. 10 f.m. Från Kovjoki meddelas följ. telegram:      Staben i Nykarleby. Införskaffa i detalj specificerade uppgifter över alla i tullkammare befintliga transitovaror.

Generalintendenturen, Seinäjoki, Serlachius.

Kl. 10,15 fm. Generalintendenturen, Seinäjoki, Serlachius.
     Å Nykarleby tullkammare finnes intet transitogods.
Staben i Nykarleby.
     Från Soklot levererades: 2 st. fälttelefoner, 1 st. telefonväska, 2 st rullar isolerad tråd, 5 st. rullar begagnad isolerad tråd, 5 st. telefonbatterier, 1 knippe telefonkabel (dubbel), 1 dameschan maskinolja. Nikonen meddelar att från Soklot tidigare levererats til Jakobstad förutom två kompletta kanoner med ammunition, 3 fälttelefoner, c:a 5 rullar isolerad telefontråd, 50 st. spadar och 15 st. yxar samt 16 st. stenhackor. De hitlevererade föremålen sända till Seinäjoki. Om leveransen till Jakobstad underrättas till Ge-
[Inf. 2008-03-13.]

 

 


 

 

37

neralstaben i Seinäjoki brev per 21.2.18.

Kl. 1 e.m. Genom Kovjoki telegram.: Stadsläkaren Blåfield, Nykarleby. Kan ni åtaga eder läkarbefattningen vid fånglägret i Nykarleby

Generalstabens sanitetsavd.
Lindström.

Kl. 1 e.m. Svar: Generalstabens Sanitäravdelning, Lindström.
     Stadsläkaren Blåfield icke anländ till orten. Torde vara i H:fors.

Kommendanten.

Kl. 1 e.m. Sanitären Viklund uppdrogs att arrangera ett sjukhus i Hellstrandska gården, i stället för Rådhuset.

Kl. 3,35 em. Telegram över Kovjoki: Staberna i Gamlakarleby, Jakobstad och Nykarleby. Sänd alla svenska talande värvade omedelbart till Wasa och underrätta därom hit och Wasa.

Generalinspektorn, Seinäjoki.

Kl. 4,05 em. Huvudstaben meddelar, att fr. Uleåborg hit anlända 3 st. kamingrytor a 80 liter och bör härifrån vid mottagandet avsändas de 2 hela fältköken till Seinäjoki och det genomskjuta till Jakobstad.

Kl. 5,30 em. Telegram över Kovjoki: Staben i Nykarleby, Sänd det hela fältköket hit och det genomskjutna till Jakobstad.

Generalintendenturen, Hallberg.

Kl. 7,10 em. Telegram över Kovjoki: Kommendanten, Nykarleby, Vidtala provincialläkaren, Generalstabens Sanitetsavd. Seinäjoki.

Kl. 7,40 em. Över Kovjoki sändes följande telegram: Generalstabens Sanitetsavdelning, Seinäjoki, Provincialläkaren av ålder och bristande språkkunskap olämplig. Med.kand. Armas Hilden å orten kan han förordnas? von Kraemer.

Kl. 8 e.m. Otto Nylund meddelar att han genom L.J. Andersson fått emottaga gratis av Kovjoki Andelsmejeri 35 kg. smör på färden till Wasa.

Kl. 9,05 em. Från Distriktsstaben i Wasa meddelas överbefälhavarens dagsrapport av följand lydelse: Framgångsrika strider inrapporteras från Satakunta, där våra trupper såväl vid Lavia som vid Kuhmois undankastat fienden. Fientligt anfall mot Ruovesi avslaget. Vid Kuhmoinen (Kuhmois) har under överste Bergströms ledning en övermäktig fientlig styrka blivit slagen, en kulspruta erövrad. Warkaus är cernerat. Från Karelen intet nytt.

 

 

 

 

 

38

Kl. 8,30 f.m. I Soklot finnes: 38 jap, 1 ryskt gevär (1 häst m. körredskap, 2 slädar), 1 samovar, 1 kikare, 77 fältkanoner (mathinkar), 1 ridsadel, 1 parti tygpåsar, 2 vågar (1 decimal-, 1 diskvåg), 5 fältflaskor, 9 kaffepannor, 50 gasmasker (övrig anm. till Generalintendenturen i brev 22.2.1918.

Kl. 11 f.m. St.insp. i Kovjoki meddelar att han med postiljon Hermansson till stabens emottagande hitsänt 1 paket till Jegoroff samt 2 paket till soldater.

Kl. 12,30 e.m. Vilhelm Ryss från Y:jeppo anmäler att Y:jeppo skulle önska hålla endast 5 man i vakttjänst i staden på grund av att i jämförelse med de andra kommunerna Y:jeppo har för många man i vakttjänst. - Staben torde i morgon, då Ryss infinner sig på staben, skriftligen bevilja eller förkasta nämnda anhållan.

Kl. 12,35 e.m. Telegram över Kovjoki. Staben i Nykarleby. Dr Hilden förordnas till läkare vid fånglägret i Ny:by. Generalstabens Sanitetsavd.

Lindström.

Kl. 2,10 e.m. Staben i Jakobstad meddelar att en soldathustru, Maria Koivistoinen, vars man Arto Koivistoinen, tillhörande [?] batteriet, är internerad här, blev underrättad om tiden då fångtransporterna därifrån avgå österut, för att hon skulle bli i tillfälle att få åtfölja mannen.

Kl. 4,30 e.m. Från Kovjoki meddelas telegram. Staben i Nykarleby. Oulun Konepaja sänder er två mejerigrytor, 160 liter, för utbyte av fältkök. Generalintendenturen, Seinäjoki, Serlachius.

Kl. 5,40 e.m. Telegram till Jyväskylä via Kovjoki:
     Johtajatar Heikinheimo, Jyväskylä.
Oletteko saaneet tärkempiä tietoja Rafael Heikelistä.

Uudenkaarlepyyn Esikunta.

Kl. 6,30 e.m. På anhållan av staben i Vasa avsändes dit under eskort underofficeren Peter Gasporowitsch.

Kl. 9,10 e.m. Distriktsstaben i Wasa meddelar: Högkvarteret meddelar den

 

 

 

 

 

39

22 febr. kl. 6 em. Å Satakunta fronten fortsattes striden vid Merikarvia. På tavastländska fronten hava under gårdagen fiendens anfall vid Ruovesi, Manninen och Filppula avvisats och en kulspruta erövrats. Vid Kuhmoinen blev fienden under gårdagen slagen och driven söderut. På Savolax fronten har Varkaus efter en het strid i dag på morgonen erövrats, varvid 1000 fångar tagits och en mängd gevär och annan material fallit i våra händer. I gruppbefälhavarens rapport över striden nämnes särskilt löjtnanterna Zedowitz och Cronstedt. På karelska fronten erövrades den 20 februari 3 kulsprutor. I dag bemäktigade sig kapten Sihvos trupper Kääntymä och Heinjoki kyrkoby. Vid Rautus har vår gränsbevakning för en överlägsen fiende dragit sig något tillbaka. Generalkvartermästaren. Ytterligare meddelas samtidigt att Tyskland gått över Mohnsundet, tagit Hapsal och ryckt framåt, från Riga även ryckt fram och tagit Volmar. Från Lünaburg hava de även ryckt över Rapitz (?) I söder hava de även ryckt framåt och sträva att förena sig med Ukrainarna.Den 23 Februari.

Kl. 9 f.m. Ovanstående meddelande bekräftas genom telegram fr. Kovjoki.

Kl. 9,30 fm. Staben i Gamlakarleby meddelar, att man i en lada strax utanför staden funnit liket av en okänd rysk soldat, några särskilda kännetecken kunna ej uppgivas. Anhåller om åtgärd i och för utrönande av huruvida de fr. Gamlakarleby hitsända soldaterna sakna någon av sina kamrater och i så fall vem denna vore.

Kl. 10 f.m. Chefen för etappen Seinäjoki, telefon 8.
Söndagen den 24 febr. avsändes 1:sta fångtransporten 300 man. Före avresan ett gott varmt mål. Officerarna troligtvis avsändas över Sverige.
     Beslöts att icke ge någon avlöning åt fångkonvojen till Ryssland.


Kl. 1,50 em. Börje Holm ringde upp och bad att Rafael Heikels syster skulle i morgon kl. 12,15-1,45 telefonera till honom, Vörå Andelshandel, ang. Heikels lik.

Kl. 3 e.m. Lapuan Suojeluskunnan Esikunta
Huomonna vielä tietämättöminä aikana lähetetään täältä Sortavalaan muiden joukossa sotilas Ivan Svinjonov, jonka vaimo asunee Annalan kylässä Lapuan pitiäjää. Toimikaa niin että mainittu sotilasvaimo junan saapuessa sinne on valmis seuraamaan miestään.

 

  

 

40

Ilmoittakaa tänne vielä tänään onko tätä kohoitusta voitu noudattaa. Uudenkaarlepyyn Esikunta.
Avsänt över Kovjoki, dit dikt. i telefon.

Kl. 5 e.m. Herr Levan i Jakobstad meddelar per telefon att Kretstyrelsen i Jakobstad från Distriktritstaben i Wasa erhållit en så lydande skrivelse: Till Kretsstyrelsen i Jakobstad. Sedan Finlands Senat uti kungörelse av den 18 i denna månad beslutit kalla alla vapenföra män, som före den 1 januari 1918 uppnått minst 21 och högst 40 års ålder, att infinna sig till uppbåd, får distr.staben härigenom anmoda kretsstyrelsen att gå i författning om i sagda kungörelse föreskrivna uppbådsanställanden i kommunerna inom eder krets före den 10 instundande mars samt om tiden och stället för uppbådet hit skyndsamt medela. Skulle i någon av dessa kommuner icke finnas behörigen utsedd stab eller styrelse för skyddskåren, torde kretsstyrelsen oförlovat hit inkomma med förslag till utseende av försvarsväsendets representanter i sådana kommuners uppbördsnämnder. Wasa den 21.2.1918.

För Distriktstaben, E. Vallden och Granlund.

Kl. 5,10 e.m. (Telegr. över Kovjoki) Staben i Nykarleby.
     Hitsänd i brev av 22.2 omnämnda krigsbyte.

Generalint. Serlachius.

(Telegr.) Distriktstaben, Nykarleby.
     För att förhindra smuggling och jobberi bör på överbefälhavarens order allt petroleum, bensin, smörjoljor och fett beslagtgas. Till industri bör dock avstås dess behov av smörjoljor.

Generalintendent. Serlachius.

Kl. 6 e.m. Efter överenskommande med Magistraten har staben utsett uppbådet i Nykarleby stad att ega rum fredagen den 1 nästkommande mars kl. 10 f.m. i Rådhuslokalen i Pensars lokal i Nykarleby stad. Till Stabens medlemmar i uppbdådsnämnden hava utsetts stabsmedlemmarna Handlanden Joel E. Nordling och Skogsvakten Matts Nyberg.

Kl. 6,45 e.m. Telegram över Kovjoki. Staben i Nykarleby.
     Sänd resterande fältkök hit, använd för fångar andra anordningar. Generalintendenturen, Serlachius.

Kl. 7,10 e.m. Telefonogram till Soklot skyddskår. På order av Generalstaben i Seinäjoki anmodas ni inpacka 1 samovar, 1 kikare, 77 mathinkar, 1 ridsadel, 1 parti tygpåsar, 2 vågar, 5 fältflaskor, 3 kaffepannor, 50 gasmasker samt sända dem till Kovjoki station. Vederbörlig gods anmälan avhämtas å staben i Nykarleby.

Staben.
[Inf. 2008-03-19.]

 

  

 

41

Kl. 9 e.m. Från Distriktstaben i Wasa meddelas. Å Satakunta fronten ha våra trupper under gårdagen vid Lavia slagit fientlig styrka och erövrat en kulspruta. Från övriga fronter intet att meddela.

Kl. 10,05 e.m. Telegram via Kovjoki.
(Översättn.) Vi sända i morgon Semjonoffs hustru till militärtåget, såsom Ni anhållit.

Staben i Lappo.


Den 24 Februari.

Kl. 10 f.m. Över Kovjoki avsändas telegram.
     Till Etappchefen kapten Theslöf, Seinäjoki.
     Fångarna färdiga för evakuering. När avgår tåget i dag från Kovjoki.

von Kraemer.

Kl. 12 f.m. Telegram: Kraemer, Nykarleby.
     Tåget avgår 6,11 e.m. från Kovjoki station. Theslöf.

Kl. 4 e.m. Avsänt 300 soldater under konvoj av 28 personer.

Kl. 7 e.m. Ylistaron Suojelusk. Esikunnalle.
     Osa täällä vankileirissä sijoitettuja Ylistarossa olleita sotilaita ilmoittaa sinne jättämänsä kapineitaan. Kun nämät sotilaat lähetetään täältä Venäjälle jo ensi tiistaina on teidän toimittava niin että heidän omaisuutensa läheteään tänne jo huomenna. Nyk.stab.
     R. Ståhlberg meddelar förteckning över militärgevär i Vexala by, Munsala:
1 ryskt gevär tillhörigt bonden Johannes Helsing
1      -         ”     -skom.   Hugo Domarbacka
1      -         ”      bonden  Karl Henriksson
1      -         ”         ”    Emanuel Nyman
Gevären köpta: 2 st. i Larsmo och 2 st. i Wasa. Av ammunition torde finnas endast ett tiotal patroner.
     Från Kovjoki skyddskår erhölls som lån 5 st. gevär i och för fångtransporten. N:o 204926, 335185, 322953 med bajonett, 378975, 408834. Då lektor Nylund ej behöver dessa, hämtades de hit tillsvidare.

Kl. 9 e.m. Aftonrapport den 24.2 1918.
     På Satakunta fronten och tavastländska pågå strider nästan längs hela fronten. På Savolax fronten i Sysmä vid byn Nuoramoinen har löjtn. Lainonen slagit fienden, som skyndsamt retirerat, lämnande sina döda. På karelska fronten har byn Syvälahti tagits varvid en kulspruta föll i våra händer.

Distriktstaben Wasa.


Kl. 8,40 f.m.          Den 25 Februari.

Direktor Hedström meddelar att 1000 jägare passerat Vallgrund i natt och inkommit till Wasa.

Kl. 2 e.m. Staben i J:stad meddelar per telefon att jägarena som bäst landstiga och att parad utsetts till i morgon.
[Inf. 2008-03-31.]

 

 

Jägarparaden på Vasa torg den 26 februri 1918. Saluhallen i högerkant. Förstoring. 

 

42

Kl. 4 e.m. Staben i Jakobstad.
     På anhållan av Borgm. Brunberg meddelas att härifrån i dag avresa följande nya personer, som anmält sig till inträde i värvade Wasa bataljon, nämligen:
Nykarleby stad:             2 personer
Nykarleby landskom.: Soklot 7
                 Ytterjeppo 4
                     Markby 4
                     Summa 15
Munsala kommun:      Vexala 5 plus 2 osäkra
                    Jussila 6
                    Kyrkoby 2
                     Summa 13

Staben i Nykarleby.

Kl 4,40 e.m. Staben i Nykarleby (telefon fr. Jakobstad).
     Var god anmoda Nykarleby landskommun och Munsala kommun att de snarast möjligt bilda staber av helst 5 personer, vilka inom sig välja två till medlemmar i uppbådsnämnden. Uppgift om vilka som bilda stab, vilka som valts till stabens medlemmar i uppbådsnämnden var och när uppbådet äger rum bör meddelas till Bankdir. Levan i J:stad eller staben i J:stad.

Staben i Jakobstad.

Kl. 5 e.m. Kretsstaben i Jakobstad (Levan).
     Staben i Nykarleby l.k. utgöres av Jakob Nikonen, Soklot ordförande, och nämndeman J. Harald, bonden Vilhelm Harjulin fr. Soklot samt bonden Axel Anderson, Biggas och läraren Emil Kjellberg fr. Kovjoki, medlemmar. Till stabens medlemmar i kommunens uppbådsnämnd ha utsetts bonden Vilhelm Harjulin och folkskoleläraren Emil Kjellberg. Uppbådet hålles å Kuddnäs onsdag och torsdag den 6 och 7 mars 1918.

Staben i Nykarleby.

Kl. 5,30 e.m. Kretsstaben i Jakobstad.
     Staben i Munsala kommun utgöres av folkskolläraren Reinh. Ståhlberg, Wexala (telef.) ordf. samt bönderna Anders Lundqvist, Pensala, Karl Johan Kjellman, Pensala, Vilhelm Wiklund, Munsala, Niklas Adams, Munsala, medlemmar. Till stabens medlemmar i uppbådsnämnden ha utsetts bonden Niklas Adams och folkskoleläraren Reinhold Ståhlberg. Uppbådet hålles å Adjunktsgården i Munsala onsdag och torsdag den 6 och 7 mars.

Staben i N:by.

 

  

 

43

Den 25 Februari.

Genom Herr K.J. Vesterlund inlevererades i Munsala Kyrkoby hopsamlade Fmk 100:-. Medlen emottagna av P. Nessler.
     (Överbefälhavarens aftonrapport via Wasa 25.21918).
     Från Satakunta fronten hava vi övergått till angrepp vid Ahlais och Påmark nära Björneborg. Å tavastl. och karelska fronterna fortgår striden. Å Savolax fronten råder lugn. Ignatius.


Den 26 Februari.

Kl. 8,05 f.m. Från staben i Gamlakarleby meddelas att en svensk flygare passerar orten kl. 9 f.m. och bör vaktmanskapet uppmanas att icke påskjuta honom, han för finsk handelsflagg.

Kl. 10 f.m. L.J. Andersson, meddelar att han innehar 15 kg vaselin, 15 kg smörjolja, 10 kg bomolja. Se vidare 20.II. kl. 11,45.

Kl. 11,40 f.m. Av staben i Jakobstad begärdes 27 gevär för fångtransporten om torsdag. Svar: skulle lämnas ½7-tiden i kväll.

Kl. 12,15 e.m. Ankom följande telegram fr. Jyväskylä:
Ei vieläkään tiedetä enempää Rafael Heikelistä. Ilmoitan heti, jos saadaan tietää. Eva Heikinheimo.

Kl. 1 e.m. Bonden Jakob Sundell, Vexala meddelar att han jämte Jakob Henriksnäs i dag hämtat till skyddskåren tre lass matvaror, som emottagits av John Gustafsson. Överlämnar dessutom till staben kontant 2 mark. Genom Ragnar Dumell ytterligare 10 mark.

Kl. 1,40 e.m. Avsändes följ. telegram. Till Etappchefen, kapten Theslöf. Fångarna avsända till Kovjoki. När avgår tåget i dag. v. Kraemer.

Kl. 2 e.m. Postmästar Vilh. Hellsten överlämnar som gåva till skyddskåren 300 mark.


Kl. 2,15 e.m. Avsändes till Kovjoki 300 man ryska fångar under befäl av kantor Vesterlund och 27 man.

Kl. 5,40 e.m. Telegram över Kovjoki.      Generalintendenturen, Seinäjoki. Samtliga hela fältkök avsändna till Seinäjoki, det genomskjutna till J:stad. Genom evakueringen har antalet fångar minskats, varför grytor icke behöva hitsändas. Från Uleåborg har ingen gryta hit anlänt. Staben i Nykarleby.

Kl. 6, 20 e.m. Telegram över Kovjoki.      Generalintendenturen, Seinäjoki. Vid avsänd. av krigsfångar från Nykarleby har här kvarlämnats en stor mängd kroppspersedlar ss. skodon, filtstövlar, halv-
[Inf. 2008-04-02.]

 

  

 

44

pälsar, handskar, livremmar, presenningar, sulläder, fältapoteksväskor m.m. Anhålles om order vart partiet bör sändas. Staben

Kl. 6,35 e.m. Staben i Jakobstad underrättar att begärda 27 gevär komma i morgon fr. J:stad avhämtas av härtill fr. Nykarleby utsänd person. (Avhämtas av E.O. Söderström senior).

Kl. 6,40 e.m. Meddelas fr. Kovjoki följande telegram fr. Seinäjoki. Kapten Kraemer. Avsänt kl. 6,20.

Kl. 8 e.m. Etappchefen, Seinäjoki. För undvikande av missförstånd, när avgår följande fångtransport. Fångarna nog färdiga till torsdag. v. Kraemer.

Kl. 9 e.m. Varken 11,15 eller 5,75 gåvo någon aftonrapport, emedan innehållslös.

Kl. 11, 40 e.m. Telefonogram fr. Wasa. Till staben i Nykarleby.
     På Satakunta fronten tager striden norr om Björneborg ett för oss gynsamt förlopp. Famholm (?), Perttijärvi och Påmark äro i våra i våra händer och en kanon erövrad. På tavastländska fronten har fienden sedan fem dagar pågående anfall upphört. På karelska fronten anfaller fienden häftigt vid Joutseno, Kavan?ari och Rautus. Savolax fronten lugnt. Ignatius.


Den 27 Februari.

Kl. 8 f.m. Fru Ståhlberg meddelar att jägaren Ahti Antas (känd av H.Wik) i går anlänt till Wasa samt därifrån i telefon berättat för meddelarinnan, att utöver gårdagens sändning vore ytterligare på ingående en stor tysk amerikaångare med vapen och ammunition. En tysk general och flere högre tyska officerare anlända även snart.

Kl. 9[?],30 f.m. Fångkonvojledaren Otto Nylund, Sordavala.
     Bed Hugo Casen efterhöra brev å Seinäjoki II:dra kl. väntsal.

Stabens livsmedelsavd.

Kl. 9,40 f.m. Ett telegram från Generalkvartermästaren i Seinäjoki bekräftar aftonrapporten för den 26 februari.

Kl. 10,45 f.m. (Telegram över Kovjoki) Finnes från ryssarna tagna hästar hos er? Telegrafera antalet. Hamilton.

Artilleribefälhavare, Jakobstad.

Kl. 11,15 f.m. Artilleribefälhavaren Hamilton, J:stad Härstädes fanns tidigare 25 hästar. Av dessa har re-

 

 

 

 

 

45

kvirerats: till artilleriet i Jakobstad en ridhäst, till Generalstaben i Seinäjoki 17, dels rid- dels arbetshästar och till fånglägren i Ny karleby 5 arbetshästar för vatten- och proviantsläpning. Staben har sålunda icke numera några hästar.

Staben i Nykarleby.

Kl. 1,10 e.m. Bonden Henrik Johansson hithämtade fr. Hirvlax by för skyddskårernas räkning 19 mark kontant, 21 par strumpor, 14 par vantar, 6 halsdukar och 1 par muddar, 4 kg smör, 15 kg bröd, 230 kappar potäter, 40 kg. spannmål.

Kl. 7,40 e.m. Meddelande fr. Etappchefskansliet, Seinäjoki per telefon. Fångtransporterna tillsvidare och intill dess närmare order gives inhiberade, telegram om saken avsänts hit.

Kl. 8 e.m. Staben i Gamlakarleby frågar om en soldat Peter Virakoff (?) anländ hit fr. Gamlakarleby blivit evakuerad. Anmäler tillika att man från Brahestad meddelat att Virakoff har något ouppklarat med denna ort, varför kan tillsvidare borde kvarhållas här.

Kl. 9,20 e.m. Ankom följande telegram genom stadstelegr.
N:o 339 för expedierande av fångtåg fordras varje gång inhämtande av min order. Detta på grund av stagnation vid gränsen.

Etappchef
Överste Theslöf

Kl. 9,25 e.m. Telefonogram fr. Wasa.
På Satakunta fronten fortsättes striden norrom Björneborg. På Karelska fronten har fiendens anfall framgångsrikt tillbakavisats. En djärv spanaravdelning bortsnappade från en depot ett uppbevarat förråd av taggtråd. Från övriga fronter intet att meddela.

Ignatius.

Kl. 9,25 e.m. Notisbyrån Wasa meddelar:
Dorpat besatt av tyskarna. Tvenne ryska regementen tillfångatagna.


Den 28 Februari.

Kl. 7,50 f.m. Ankom via Kovjoki ett telegram i samma ordalag som telegrammet av gårdagen kl. 9,20 e.m.

Kl. 8,35 e.m. Telefonogram från Kovjoki, som bekräftar gårdagens rapport kl. 9,25 e.m.

Kl. 8,45 f.m. Meddelas från Fånglägret att underbef. Högbom och Kjällström på morgonen observerat spår ledande under kasernbyggnaden samt vid med anledning härav verkställd undersökning funnit två revolvrar och två kikare, alla sönderslagna.
[Inf. 2008-04-05.]

 

  

 

46

Kl. 10,10 f.m. I stället för Herr J. Nordling har kapten v. Kraemer utnämnts att fungera vid uppbådet.

Kl. 2,30 e.m. Inlämnades till staben tvänne paket innehållande dynor för vidare befordran till Första Sv. Jägarbataljonen, Brandkårshuset, Wasa. (Inl. av Sandra Sandberg och Elna Jakobson, båda från Åminne). -      Ombestyrt.

Kl. 3,30 e.m. Bankdirektör Lewan, Jakobstad. Sedan stabens medlem i uppbådsnämnden i Nykarleby stad Joel Nordling befunnits jävig har till andra medlem i hans ställe utsetts Kapten Robert von Kraemer.

Staben.

Kl. 5,30 e.m. (Telegram över Kovjoki).
     Uudenkaarlepyyn Suojeluskunta.
     Jos aliupseeri Pietari Sirokoff on vielä siellä sotilasvankileirissä, ilmoittakaa sähköteitse meille. Selvittämättömiä asioita hänellä tällä. Lähettäkää tänne jos voitte.

Raahen Suojeluskunta.

Kl. 6 e.m. (Telegram över Kovjoki). Raahen Suojeluskunta, Raahe. Aliupseeri Pietari Sirokoff ei ole eikä ole ollutkaan täällä.

Uudenkaarlepyyn Suojeluskunta.

Kl. 8,40 e.m. Telegram över Kovjoki. Distriktstaben, Nykarleby.
     Insänd skriftlig specifikation över av krigsfångarna kvarlämnade kronopersedlar. Behåll dem tillsvidare där.

Generalintendent Serlachius.
Seinäjoki.
[Inf. 2008-04-09.]

 

  

 

47

Den 1 mars 2008.

Kl. 6 f.m. Konvojledaren Otto Nylund telefonerar fr. Kovjoki att han med 25 man konvojmanskap är på väg till Gamlakarleby med 82 st. röda. Önskar hästar i kväll till Koi. st. för hemfärden.

Kl. 7,40 f.m. Koi underrättar att å stationen finnes 42 lådor skorpor, 2100 kg. Böra avhämtas omedelbart.

Kl. 7,45 f.m. Koi meddelar att det anlänt 6 balar hö fr. Kauhava, vikt 377 kg. Bör avhämtas i dag.

Kl. 9,30 f.m. Flygar fr. Monäs meddelar, att efter hållen byastämma, ang. de ryska soldaternas anhållan, vilka äro gifta fr. Monäs, och anhållit om rätt att bosätta sig därstädes, stämman enhälligt beslutit avslå deras anhållan.

Kl. 10,50 f.m. Fru B. Hellsten, Udden ställer en större teaterkikare till låns för intendenturens räkning i Seinäjoki.

Kl. 2 e.m. Föreståndarinnan för seminaristernas bespisningsandelslag Ida Männistö har antagits i tjänst vid härvarande bespisning mot en avlöning av Fmk 1:50 per dag och fritt upp för hennes flicka.

Kl. 2,40 e.m. Ankom fr. Koi följande telegram: Staben i Nykarleby. Sänd kamingrytorna till artilleristaben i Jakobstad.

Generalintendenturen, Hallberg [?].

Kl. 4 e.m. Herr R. Ståhlberg återlämnade 1 st. gevär med bajonett samt patronväska med inneliggande patroner, vilka han såsom hörande till konvojen till Sordavala till låns medhaft.

Kl. 5 e.m. Telegram fr. Koi. Den 15 febr. bordrade vi eder att sända 208 tvättade schineller till Wasan Turkin ja Pukimoliike O.Y. varför ännu ej avsända? Skyndsamhet nödvändig. Generalintendent., Serlachius.

Kl. 5,30 e.m. Fru Alexandra Sigfrids inlämnade 1 st. nattskjorta och 2 par underkläder, vilka med tacksamhet emottoges.

Kl. 5,35 e.m. Herr Konstantin Allhoff infann sig och anmälde att han återkommit från Lappo.

Kl. 6,05 e.m. Avsändes via Koi följande telegram:      Generalintendenturen, Seinäjoki.
     Schinellerna avsändas desinficerade och tvättade fr. Oravais Fabriks Aktiebolag medlet av nästa vecka.

Staben i Nykarleby.

Kl. 6,30 e.m. Bonden Viktor Bjon anmäler att bonden Anders Ljung, Ytterjeppo vägrar att infinna sig till vakttjänstgöring. Anhåller om order.

Kl. 7 e.m. Till Generalintendent Serlachius, Seinäjoki avsändas förteckning över av krigsfångarna kvarlämnade kronopersedlar.

[Inf. 2008-04-13.]

 

 
 

 

48

Kl. 7 e.m. Från staben i Gamlakarleby meddelas per telefon, att den fr. staben i Nykarleby efterfrågade ryssen Timofej Tjuroff plundrat och mördat, varför han finner sig i gott förvar.

Kl. 8,30 e.m. Avsändes följande telegram över Koi: Dejourgeneralen Seinäjoki, Skyndsamt. Ryska soldaterna fordra 500 gram skorpor och 150 gr. gryn dagligen. Beviljas ej detta, anställes hungerstrejk den 2 mars och leder ej detta till åsyftad verkan bryta de sig ur för att resa till Ryssland på eget bevåg. Anhåller om förstärkning jämte kulsprutor. Fångarnas antal c:a 1000 man. Kraemer.

Kl. 9 e.m. Aftonrapporten den 1 mars. På Satkuntafronten ha vi haft gynnsamma strider i trakten av Påmark. På tavastländska fronten ha våra detachement lyckats spränga järnvägen söderom Filippula. Den 27 febr. riktade fienden ett anfall mot Kuorevesi, men blev genom en djärv attack tagen i flanken och tillbakakastad med betydande förluster. På Savolax fronten har en av våra skärpta rekognoseringstrupper i riktning mot Heinola blivit tillbakavisad. På karelska fronten pågå oavbrutet strider men har fienden med betydande förluster tillbakavisats.


Den 2 Mars.

Kl. 7,20 f.m. Etappchefen kapten Theslöf meddelar per telefon att i dag hit ankommer en ryskspråkig skrivelse som bör uppläsas för fångarna. ”Ta de inte reson, så gör med ledarna vad fan ni vill”. ”Lugna de sig inte kan ni nedmeja varenda en. Med er kulspruta gör ni det på 5 minuter”. Ger i fall av behov order till närmaste stad om hitsändande av en skyddskår.

Kl. 1 e.m. Telegram över Koi: Kapten von Kraemer. Till kännedom meddelas att hos avsändna ryska fångar handgranater påträffats. Etappchefen överste Theslöf, Seinäjoki.

Kl. 3,35 e.m. Då från fånglägret vid seminariet till Rings lokal överförts ytterligare c. 30 estn. fångar, beslöt staben då utrymmet i Rings lokal blivit för litet för ändamålet att taga i besittning Frälsningsarmens samlingslokal. Åt Viktor Bjon lämnades i uppdrag att därom meddela armens föreståndarinna att omedelbart utrymma lokalen.

Kl. 4 e.m. Brandvakten Jakob Smeds lämnade som gåva Fmk 25:- till skyddskåren, som tacksamt annoterades.

Kl. 5,50 e.m. Etappchef Theslöf, Seinäjoki frågar per telefon huru det förhåller sig med hungerstrejken bland ryssarna i fånglägret. Svarades att 16 ledare bland fångarna för c. 1 timme sedan arkebuserats, de övriga äro nu lugna.

Kl. 6,15 e.m. Avsändes via Koi följande telegram:
Etappchefen, Seinäjoki.
     Sedan jag uppläst den ryska skrivelsen förnyade jag frågan om strejk skulle tillställas - enhälligt ja. Sedan 10 delegerade, 3 matroser och soldaternas deputation uttagits, besvarades frågan endast av c. 50 st. med ja. 16 expedierades. I morgon strängare åtgärder om strejk vidtager. Kraemer. [Arkebuseringen enligt Birck.]

Kl. 9,10 e.m. Aftonrapport. Den 2 mars stora fientliga truppkoncentreringar på Satakunta och karelska fronterna. På tavastländska fronten undvek fienden den 1 mars att inlåta sig i strid med våra framskjutna avdelningar. På Savolax
[Inf. 2008-04-17.]

 

 

 

 

49

fronten intet nytt. Den 1 mars fortsatte fienden sina häftiga anfall på karelska fronten särskilt vid Ahvola och Valkjärvi, men överallt han med förluster tillbakaslagen.
     Ingenjör Andersson, Oravais förärade Fmk 28:45 för inköp av kaffe.


Den 3 Mars 1918.

Kl. 11,50 f.m. Anmäldes att tullförvaltar Nilsdorff överlämnat till skyddskåren Fmk 300:- och tullvaktmästare J. Gustavsson 100 mark. Medlen omhändertogs av kassören.

Kl. 8 e.m. Aftonrapport: Den 2 mars intogo trupper av #Satakuntagruppen efter en häftig strid i Lavis, varvid två kulsprutor erövrades. På tavastländska fronten hava förtruppstrider utkämpats vid Jäminkipohja och Korpela. Fienden släpptes fram på nära håll varefter vi öppnade en överraskande eld, och drog sig fienden med förlust tillbaka. Fienden har fr. aeroplan nedkastat proklamationer över Filppula. Häftiga strider pågå vid Manki. På karelska fronten ha vi efter en 8 timmars het strid mot ryska matroser och huliganer nödgats uppgiva Määttävä by. På övriga fronter har fienden tillbakaslagits.
     I striderna vid Pellinge har Borgå skyddskår i 1½ veckas tid hållit stånd mot en överlägsen fiende. Fienden har förlorat 200 i döda, medan skyddskårerna ha 6 stupade och 30 skadade.
     Samtidigt meddelas: Tyskarnas frammarsch mot Petersburg fortgår raskt. Trupperna stå i dag nära Narva. Ukrainare och tyskar ha intagit Kiew.


Den 4 Mars 1918.

Kl. 12,20 e.m. Inlämnades som gåva 100 mk fr. tulluppsyningsman Vilhelm Jakobsson härstädes.

Kl. 12,30 e.m. Konvojen med den stora fångtransporten (301 man) återvände lyckligt efter att ha avlämnat fångarna i Lieksa och återhämtat hit (f.v.b. till Gamlakarleby) 62 röda fångar, sedan 2 röda sådana arkebuserats invid Elisenvaara station.

Kl. 3,20 e.m. Stabens sammanträdde: Närv.: kommand. major von Kraemer, stabens ledamöter Wilkman, Calamnius, Bergman, Björklund, Nylund, Björkvall, Jakobsson, Nessler, Böök, Damsten, Wik samt livsmedelsnämnds ledamöterna Holmström och Hugo Casen.

    
Exp. 5.3

1)

Med anledning av generalintendenturens cirkulär ang. matransoneringen och den härstädesrådande livsmedelsbristen beslöts att från morgonen den 5 mars inskränka måltiderna till 2 per dygn och 3 gånger i dygnet. - Lektor Nylund utsågs att ordna och utöva kontroll vid ransoneringen och matordningen.
Exp. 4,32)Ing. Nessler utsågs till kassör och bokförare både för skyddskårens- och provianteringskommissionens räkenskaper. Fick rätt att anlita biträde.
Exp. 5.33)Pol Johansson och fem andra personer, som överfört avlidna krigsfångar till begravningsplatsen, utlovades 25 mark per man med villkor att även begrava de döda.
 4)Soldater, som uppträda i civildräkt, böra ovillkorligen ”skruda sig” i militär kostym

[Inf. 2008-04-20.]

 

 
 

 

  
50
 
 5)Underlöjtnanten Rogotskoj och fänriken Karabljeff som önska över Torneå resa utrikes, erhölo på anhållan stabens förord. 
Exp. 5.3 6)Föreslogs att härvarande telegrafkontor för stabens räkning bör öppenhållas dygnet runt. Kommendanten juderhandlar. 
N:o 1 7)Förfrågan till generalintendenturen om huru förfaras bör medhär upplagd bomulls-, linne- och ylle ryss lump. Skrivelse härom till intendenturen. 
 8)Uppdrogs åt handl. John Hermansson att inom staden med omnejd uppsamla gummiavfall. Lekt. Nylund ombesörjer. 
Exp. 5.39)Under lekt. Bööks ledning vidtager i morgon den 5 mars exercis med vaktmanskapet vid seminarium. 
 10)Verkm. Österlund erhöll i updrag attt till rustkammaren insamla samtliga miitärgrvär hos privarta personer. 
Exp. 5.311)De tre skilda vaktgrupperna böra hädanefter fördelas i tre klassrum. Österlund anvisar. 
 12)von Kraemer, Nylund, Björkvall utarbeta skriftliga instruktioner för vaktmanskapet. 
 13)Staben sammanträde tillsvidare varje dag kl. 8 e.m. 

K.O.B:s [?] tel. 301 Wasa, även 661.

Kl. 10,30 e.m. Aftonrapport: Vid Ikalis fortgår striden mellan ortens skyddskårer och röda trupper. Framför tavastländska gruppers front har fienden försökt verkställa plundringståg, men hava dessa i allmänhet förhindrats. Efter en het strid hava de tappra savolaxarna stormat fiendens ställning i Muhos, som kraftigt försvarades med artilleri och kulspruteeld. Vårt försök att genom kringgående rörelser avskära fiendens reträtt till Hillonsalmi lyckades ej, ehuru våra tappra truppfördelningar under löjtn. Cronstedts ledning efter 4 timmars strid intog Hillonsalmi men måste för fiendens överlägsenhet draga sig tillbaka till Hevossaari, där fiendens gevärs- och kulspruteeld tände en fora med pyroxelin och vår kolonn led stora förluster. Vid stormningen av Muohu stupade bl.a. de tappra jägarlöjnanterna Larson och Tavon [?]. Fiendens förluster mycket stora. På karelska fronten har fiendens anfall icke allenast tillbakavisats, utan lyckades det oss att erövra Noskua by i Mohla socken.

Fred mellan Ryssland och Tyskland.

Den 5 mars 1918.

Kl.10,45 f.m. Stadskommendanten v. Kraemer.
Meddela de ryska krigsfångarna, att evakueringen av dem t.v. uppskjutes till följd av deras otillständiga beteende.

Etappchefen överste Theslöf.

Kl. 12,35 e.m. (Tel.) Kommendanten, Nykarleby N:o 448.
För så vidt underlöjnanten Jegoroff önskar resa till Ryssland, får han vänta, till dess fångtågen börjar gå. I Sverige mottages han icke.

Etappchefen.

Från Generalintendenturen, Seinäjoki N:o 411.

Skyddskårsstaben i Nykarleby.
     Vi äro i besittning av Edert ärade av den 1 ds jämte förteckning över av krigsfångarna överlämnade kronopersedlar, för vilken vi
[Inf. 2008-04-20.]

 

 


 

 

51

Då vi för en tid sedan mottogo förteckning över krisbyte i Nykarleby, Soklot och Munsala, taga vi oss friheten härjämte närsluta en kopia av denna förteckning och anhåller om ben. omgående uppgift över, huruvida en del å densamma upptagna varor äro identiska med dylika persedlar, vilka ingå i den av Eder senast insända förteckningen.

Generalintendenturen, Serlachius.

No: 2 Till Generalintendenten i Seinäjoki.
     Som svar på Edert ärende[?] av den 7 ds N:o 411 ha vi äran meddela att den senare förteckningen över krigsbyte icke är identisk med den förra förteckningen, endast en st. kikare finnes upptagen i bägge. Ang. frågetecknet efter ordet ”pikar” få vi meddela att bör vara pickor (jordhackor).

Den 18 mars Staben i Nykarleby.

Kl. 12 f.m. Kantlaksvakten anmäler att det finns 4 st gevär därstädes vilka äro obehövliga.

Kl. 8 e.m. Staben sammanträdde: Närv.: von Kraemer, Wilkman, Nylund, Calamnius, Björkvall, Jakobsson, Bergman, Damsten, Björklund, Nessler och Wik.

 
 

1)

Med anledning av att Jutbacka arbetsskola erbjudit sig att gratis tillsvidare tillverka klädespersedlar (6 kostymer i veckan), beslöts att hos generalintendenturen anhålla om härför nödigt material. 
 2)Åt en damsyförening som i staden tagit i tu med tillverkning av underkläder för skyddskårister, skulle för ändamålet lämpliga mallar anskaffats.
 3)Bergman ombesörjer militärisk hedersbevisning vid skyddskåristen R. Heikels begravning.
 4)För härvarande militärhästar bör hö anskaffas från intendenturen - Willman ombesörjer.
 5)Med anl. av Ytterjeppobornas klagovisor över orättvis fördelning av manskapet till vakttjänstgöring i staden uppdrogs åt Calamnius att härom rådgöra med byåldermannen i Y-jeppo bn. Joh. [?] 
 6)För en jämn fördelning av vaktmanskapet fr. staden uppdrogs åt pol. Johansson att indela staden i vaktdistrikt och tillsvidare utkommendera 3 man i tjänstgöring i dygnet. 
 7)Till seminariets kosthåll skulle skyddskårens sockerförråd utgivas 5 kg. Vilkman ombesörjer. 
 8)Verkmäst. Öhman jämte en dam fingo i uppdrag att inom staden samla penningbidrag i och för inköp av material för tillverkning av kläder åt skyddskårister i fält. 
 9)Konvojmanskapets anhållan om understöd för färder till Sordavala avslogs i enlighet med beslutet av den 25 sistlidne februari. 
Exp. 6.310)Axelsson och Fagerholm stående vakter vid fånglägret äga till låns få stövlar fr. rustkammaren - Österlund utger.
 
 11)Köksaffall från normalskolan och samtliga fångläger bortauktioneras inst. lördag. - Nessler ombesörjer.
 


Meddelar att lekt. Meinander ytterligare skänkt 100 mark till skyddskåren.

Kl. 10 e.m. Aftonrapport. På Karelska och Savolax fronterna fortgå striderna. På övriga fronter lugnt.

[Inf. 2008-04-27.]

 

 


 

 

52

Den 6 mars 1918.

Kl. 9.30 e.m. Aftonrapport. I Satakunta ha våra trupper besatt Lassila. Fr. Savolaks rapporteras strider såväl i trakten norrom Heinola som vid Mouho och Partakoski norr om Savitaipale. Härvid led fienden stora förluster i stupade. Fångar samt 1 kulspruta föllo i våra händer. På Karelska fronten har fienden understödd av artilleri och flygare fortsatt sina anfall i trakten av Pullila. Angrepp ha tillbakavisats med betydliga förluster.

Kl. 8 e.m. Staben sammanträdde: Närv.: von Kraemer, Vilkman, Björklund, Björkvall, Böök, Calamnius, Damsten, Nessler, Nylund o. Wik.

 

1)

Lekt. Nylund och en polis och skyddskårist böra hos icke skyddskårister i staden insamla möjliga förefintliga ej anmälda gevär.  
Exp. 7.32)Kalle Hellstrand får till låns ett par använda barnskodon.
N:o 43)Korngryn och mjöl anskaffas fr. intendenturen.
 4)Bergman ombesörjer dekorering i kyrkan vid Heikels begravning, anskaffar krans med inskription: ”Han föll och dock vad härlig lott.”
Exp. 7.35)Enligt order fr. J:stad anställes härstädes ett ombud för klädeskontoret i nämnda stad. Ombudet äger för kontoret anskaffa skräddare och skomakare. - Rektor Ström ombud. 
 6)Skyddskåristen Hj. Bergström sjukhusräkning bet. av skyddskåren. 
 7)Länsman E. Söderströms anhållan om stabens rekommendation för ansökan om tjänst vid intendenturen eller i försvarsväsendets tjänst eljes avslogs. 

Kl. 8,20 e.m. Bankdir. Lewan meddelar fr. J:stad att ett möte försiggår i Jakobstad den 8 mars å Rådhuset kl. 1 e.m., därvid bör uppgifter meddelas om antalet i uppbådet ovillkorligen godkända, mellan 21-30 år o. mellan 30-40 år. Antalet frivilliga i kavalleri, artilleri och jägarbataljon.


Den 7 Mars 1918.

N:o 4 Till Generalintendenturen, Seinäjoki.
     Hos Intendenturen har Skyddskårsstaben äran anhålla om att få sig tillsändt för kokning ett parti kornmjöl och korngryn.

Kl. 2,30 e.m. Oravais Fabriks Aktiebolag meddelar att i går avgått 150 schineller till Wasa, i dag resten.

Kl. 5 e.m. Ankom via Koi följande telegram.
Till Staben Nykarleby.
     Fröken Heikel meddelar att Rafael Heikels lik avgår fr. Filppula morgon. Begravningen uppskjutes. Stabschef Snåre.

Kl. 8 e.m. Staben sammanträdde.

 

1)

Som representant till mötet i J:stad i morgon utsågs lekt. Nylund. 
 2)Lekt. Nylunds skrivelse med anledning av General Mannerheims dagorder N:4 stupade och sårade skyddskårister samt sådana som särskilt utmärkt sig i striderna, föredrogs och beslöto att insända skrivelsen jämte en kort relation över kontorist Verner Labbarts bedrifter vid striderna i Soklot och Nykarleby den 28 januari.


Aftonrapport den 7 mars.
Fr. Karelska fronten har fienden trängt våra söder om Vuoksen mot Valkjärvi framskjutna förpostavdelningar något tillbaka. I övrigt hava inga händelser av vikt inträffat. Det har konstaterats att
[Inf. 2008-04-30.]

 

 

 

 

53

------------ fiendens förluster under striden kring Kuorevesi förliden vecka varit mycket betydande.


Den 8 Mars 1918.

Kl. 12 f.m. Jungfru Lovisa Sigfrids överlämnade för sk:s rkg. 25 mk.

Kl. 2 e.m. Verkmästare Öhman lemnar redovisning över influtna bidrag till förmån för skyddskåren. Medlen, utgörande Fmk 2286:-, emottogs av Bankdirektör Wik att insättas på löpande räkning i Landtmannabanken för kårens räkning. 22 par vantar och 7 par strumpor överlämnades även.

Kl. 4 e.m. Skyddskåristen lekt. Nylund och kontoristen N:5 Verner Labbart rekom. till erhållande av utmärkelse för visad tapperhet.

Kl. 4,20 e.m. Intendentur-distriktskontoret i J:stad meddelar att till reparationsverkstaden därstädes bör härifrån fordersammast kommenderas skomakarena Axel Frilund, Hugo och Alfons Markkula samt Vilh. Blomqvist. Verktyg tagas med.

Kl. 7 e.m. Handl. Gustaf Häggblom skänker Fmk 150:- som bidrag emedan han icke haft tillfälle att göra vakttjänst, dessutom kvittas en par skjutsar till Koi och Jeppo.

Kl. 8 e.m. Staben sammanträdde.

 

1)

Handl. Joel Nordlind beviljades på därom uppgjord anhållan tjänstledighet från staben. 
 2)Åt lekt. Ström uppdrogs att kommendera skomakarna Hugo och Alfons Markkula samt Vilh. Blomqvist till rep.verkstad i J:stad. Skom. Alfred Frilund för när. anställd vid ordinarie vakten vid fånglägret, uttas icke förrän annan vaktkarl fås i stället.
 3)Erinran till kommunerna att sända dugligt folk i vakttjänst - icke som de senaste dagarna blivit sed: unga och kortvuxna krigare. 
 4)Samma mat- och tetider införas från och med morgon vid seminariets kosthåll som å normalskolans kosthåll. Bergman ombesörjer. 

Kl. 10,30 e.m. Högkvarterets rapport.
Vid Vaskivesi by söderom Virdois samt vid Heinola kyrkoby hava fientliga strövkårer med förlust kastats tillbaka. På karelska fronten fortfar fiendens starka tryck i riktning mot Antrea. Våra trupper hålla likväl sina positioner, som nu i sex dagar av fienden angripits. Särskilt vid Ahvola by har fiendens stormkolonner bestående av huvudsakligen ryska marinsoldater, lidit utomordentligt stora förluster genom vår lugnt angivna kulspruteeld.

Den 9 Mars 1918.

Kl. 11 f.m. Från kretsstaben i J:stad meddelades att ett rekryttåg avgår från Kovjoki i morgon söndag kl. ½12 f.m. Rekryterna från Nykarleby landskommun böra medfölja och underrättas sålunda.

Kl. 11 f.m. Rafael Heikels lik anländt till Koi. Häst ombestyrt.

Kl. 11,50 f.m. (Telegram över Koi). Hitsänd om möjligt morgon 20 man till artilleriet. Hälst svenska talande. Artilleristyrelsen.

Hamilton N:o 331 Jakobstad.

Kl. 1,15 e.m. Kretsstaben i J:stad underrättar att de uppbådade värnepliktiga icke behöva avresa till Kristinestad, utan att de böra avresa till Wasa fr. J:stad och N:by städer samt från de kringliggande kommunerna.

Kl. 2.40 e.m. Från Jakobstad staben rekvirerades att hitsändas i afton
[Inf. 2008-04-30.]

 

 


 

 

54

eller morgon 10 lass sekunda eller utskottsbrädor för inredning av kasärn åt reservmanskapet om 100 man, som anlända hit nästa måndag. J:stads staben svarade att skulle försöka arrangera saken och därefter per telefon meddela hit.

Kl. 7 e.m. Staben sammanträdde. Närv.: von Kraemer, Bergman, Björklund, Vilkman, Calamnius, Nessler, Nylund, Jakobsson och Wik.

 

1)

J. Nikonens anhållan om att ryssarna skulle flyttas fr. Soklot till fånglägret i staden bifölls. Flyttningen sker onsdagen den 13 efter intagen middag. 
 2)Till chef för skyddskårens kansli utsågs normalskollärar. Alex Björklund och vicechef borgm. Calaminus, vilka med antagna biträden äga ombesörja löpande ärenden m.m. Kansliet öppenhålles vissa tider om dagen.
 3) Staben i J:stad meddelar på förfrågan betr. det reservkompani som förlägges härstädes, att till chef för kompaniet utsetts instruktören Karl Troberg. Staben har intet direkt att skaffa med truppen i fråga, endast bistå med upplysningar o.s.v. 
 4) Å skyddskårens krans på R. Heikels grav textas: Ej verklig klagan, blott saknad tung. 
 5)Hrr Böök, Bergman, Björkvall, Björklund, Hilden, Jakobsson och Nylund få hålla de militärgevär de ha hemma hos sig, tills de behövs för annat ändamål. 


Kl. 10 e.m. På Satakunta fronten pågå häftiga strider vid Sandö, Ahlais, Pirtiijärvi och Påmark, mot vilka orter fienden koncentrerat avsevärda krafter från Björneborg. Från tavastl. fronten rapporteras obetydliga förpoststrider i trakten från Heinola hava våra framskjutna svaga förpostavdelningar tvungits något tillbaka mot [?]. Från Savolax fronten intet nytt att meddela. På karelska fronten fortgå de blodiga strider vid Ahvola utan avbrott natt och dag. Oaktat kolossala förluster kasta ryssarna nya och nya trupper i elden. Bl.a. ha stupat de tappra jägarna Berg och Keto. Vid Rauta och Valkjärvi ha fiendens attacker blivit tillbakaslagna. Fiendens flygare har nedkastat proklamationer.


Den 10 Mars.

Bondhustrun Maria Ollus inlemnade i Nykarleby kyrkoby förfärdigade 4 par kalsonger, 5 skjortor, 3 par vantar, 2 par strumpor vilket med tacksamhet emottogs.

Telegram. Staben Nykarleby.

     Enl. kapten Nymans rapport finnes där diverse kikare, beklädnadsartiklar, seltyg m.m. Allt bör omg. hitsändas jämte specifikation. Generalintendenturen, Seinäjoki.

Kl. 10 e.m. Överbefälhavarens rapport.
     På Satakunta fronten äro striderna vid Ahlais i avtagande. Våra trupper ha lyckats behålla sina ställningar. I Påmark, Lassila och Lavia råder lugn. Vid Ikalis ha de våra efter framgångsrika strider rensat Wattiainen, Haukkuna (?) och samt erövrat Kor[?]oinen. Vårt artilleri har tystat fienden. På tavastländska fronten pågå strider såväl vid Vaskivesi som längs linjen Ruovesi-Mänttä, där fienden utvecklar en allt
[Inf. 2008-05-04.]

 

 


 

 

55

större aktivitet. Fiendens flygare ha nedkastat bomber mot Filippula utan att åstadkomma någon skada. I Savolax ha våra mot Lusi framskjutna trupper dragit sig tillbaka i riktning mot Sysmä. I övrigt inga förändringar.  I Karelen pågår ömsesidig kanonad. Vid Ahvola Valkjärvi förpoststrider. Under striderna den 9 tillbakaslogs de av fienden efter varandra framförda anfallen samt erövrades en kanon. 

Ignatius.

Kl. 10,15 e.m. Wasa te. 661 meddelar att fr. Stockholm telegraferades den 9 ds.: Tyskarna uppgivas vara på väg från Åland till Åbo med fartygen Baltic och Parsival (?), assisterade av isbrytaren Sampo.

Kl. 10 e.m. Till kretsstaben meddelades förteckning på 15 personer fr. Munsala vilka rymt västerut undan värnplikten.

Kl. 11,20 e.m. Fr. Munsala meddelades att enl. uppgifter från säkert håll ytterligare 15 värnpliktiga ha för avsikt att fly till Sverige. Anmälde härom till distriktsstaben i Wasa, som anmodade hålla ett vaksamt öga på munsalaborna.

Flickor till vilka brev avgå:
Anni Berggren, Kaskö
Selma Maranden,   ”
Hulda Ekholm,     ”

  Linnea Backman, Jakobstad
Julia Bagarnäs,      ”
Sandra Långfors, Skaftung
Helmi Söderlund,     ”Den 11 mars 1918.

Kl. 8 f.m. Fr. Storsved anmäldes att 6 st. bönder levererar till livsmedelsnämnden härstädes 1300 kg potatis a 55 pi kg.

Kl. 9 f.m. Kassören anhåller att 50000 mk rekvireras fr. Seinäjoki.

Kl. 10 f.m. Livsmedelsnämndens ordf. meddelar att saltlagret i staden tagit slut. Fr. intendenturen i J:stad anhålles 2000 kg. Rekvisitionssedel erhålles fr. tel. 272. Säckar medtages

 för halva partiet, grovt salt.

Kl. 10,10 f.m. J:stads stab anhåller om uppgift på antalet ryska fångar, marinmän och officerare samt deras nationalitet.

Kl. 3 e.m. Fr. Jakobstad anhålles om nytt schema i härvarande byalags vakthållning, emedan det tidigare ditsända förkommit. Per. tel.

Kl. 4,10 e.m. Till Finanskontoret och Generalintendenturen.
Hos Finanskontoret anhålles härmed om tillsändande av Fmk 50000:- för härvarande skyddskårs och fånglägers räkning.

Staben i Nykarleby.
Oskar Vilkman.

Kl. 4 e.m. Staben i J:stad meddelar att lekt. Otto Nylund utsetts till chef för B kompaniet härstädes.

Kl. 7 e.m. Telegram över Koi. Staben i Nykarleby. Avsänd oförtövat till Seinäjoki den ena av kulsprutorna och hälften av kulsprutepatronerna. På befallning Överste Lehausen.
Kulsprutan och hälften av kulsprutepatronerna avgå med                   

Major von Kraemer.


Kl. 8 e.m. Staben sammanträdde. Närv.: von Kraemer, Wilkman, Nordling, Nessler, Jakobsson, Björkvall, Böök och Wik.

 

1)

Enär från landskommunerna fortfarande olämpligt ungt och småvuxet manskap sändes hit i vakttjänst, beslöts att per telefon och skriftligen härom underrätta kretsstaben i Jakobstad.  
  2) Telefon anskaffas till kansliet, vars chef eger bestämma tiden för
[Inf. 2008-05-11.]

 

 


 

   
56
 
 

 

dess öppethållande.
3) Skyddskåren betalar två räkningar för å kommunala sjukhuset härstädes intagna sjuka ryska soldater.
4) Beslöt att ”kalja och tobak” tillsvidare icke får rekvireras för skyddskårens räkning.
5) Stupade skyddskåristen R. Heikel begravs på skyddskårens bekostnad invid kantor K. Södermans grav.Den 12 Mars 1918.

Kl. 9 f.m. Bondehustrun Maria Ollus i Kyrkobyn, N:bys landsk. förfärdigade 4 par strumpor, 1 par vantar, 4 par kalsonger, 5 st. skjortor. Tacksamt.
     Aftonrapport: Vid Ahlais har striden pågått hela natten ehuru med minskad intensitet. Vid Ikalis är fienden slagen och skingrad varvid såsom byte tagits en kanon och 40 gevär samt stora mängder ammunition och fångar. Vid Virdois har fiendens framstöt efter häftiga strider tillbakavisats. På linjen Ruovesi-Mänttä har fienden anfallit utan resultat. Vid Kuhmois ha våra trupper efter omfattande anfall kastat en överlägsen angripare tillbaka. På Savolax fronten ha vi trängt fienden efter ett djärvt nattligt företag ända till Taipalsaari. I Karelen ha våldsamma fientliga anfall pågått hela natten. Vid Ahvola och Rautu delvis artilleri o. gev.eld.

Kl. 8,40 e.m. Koi st. meddelar att dit anlänt 62 balar hö. Hästar anskaffas i Koi, som hithämtar.

Kl. 8 e.m. Staben sammanträdde. Närv.: Ordf. Vilkman, von Kraemer, Andersson, Bergman, Jakobsson, Nyberg, Wessler, Wik.

 

1)

Dr Hagfors anmäler om att vaktmanskapet och ryska fångarna förbruka för mycket ved vid fånglägret (tills dato enl. Nybergs förmodan c:a 125 mtr famn) resulterade i beslutet att samtliga kokgrytor inmuras varefter kokning under bar himmel är förbjuden. - Gyllenberg ombesörjer.  
  2) Vid rekvisition av krono och privat egendom samt vid inköp för skyddskårens räkning bör rekvisitionssedel användas och det rekvirerade diarieföras.
  3) För förekommande av snatteri i vaktmanskapets sovrum beslöts att hädanefter hålla rummena stängda under den tid vakten tjänstgör.  
  4) Smeden i Munsala J. Gustafssons anhållan om passersedel Munsala-Tervajoki avslogs. Hänvisas till staben i Munsala.  
  5) Till krigstjänstgöring inkallade arbetslösa personers anhållan om understöd i en eller annan form för deras här kvarblivande familjer hänsköts till ordf. i bespisningen fru Selma Spolander.  
  6) Hrr Vilkman och Björkvall nedlägga Skyddskårens krans på Heikels grav.  


Aftonrapport. På Satakunta fronten har allt gått lugnt.
På tavastländska fronten har fiendens anfall vid Valkivesi tillbakaslagits och för oss blivit en fullständig framgång. Vid Keräjärvi har 1:sta Lappo kompaniet under ryttmästar Vilkmans ledning avslagit ett fientligt anfall och erövrat en kanon o. en kulspruta.
[Inf. 2008-05-14.]

 

 


 

57

Angående striden vid Kuhmoinen den 10 mars meddelas att fiendens förluster enbart i döda uppgår till 170 man. Ett rikt byte av artilleri och gevärsammunition, handgranater, fältkök m.m. har fallit i våra händer. Från Savolax fronten intet nytt. På karelska fronten har artilleristrider förekommit vid Ahvola och Mattila. Med överlägsna krafter företagna fientliga anfall mot Malkelä hava med framgång vvisats.                     Ignatius.

 

Den 13 mars 1918.

Kl. 1 e.m. Anmäldes att 3 ryska krigsfångar under konvoj anlänt från Kristinestad. Inlogeras vid fånglägret vid seminariet.
     Dito att en bolschevik-kommissarie anlänt fr. J:stad och inlogeras bland matroserna i rådhuset.

Kl. 2 e.m. Soklot ryssarna (16 man) anlända och inlogeras bland polackerna i seminariefånglägret.
     Koi st. önskar 4 hästar för avhämtande av kött och hö.

Kl. 3,15 e.m. Kalle Hellstrand erinrar om att i Monäs by, Munsala, torde finnas en telefonledning uppsatt för militärens räkning och tillhörig kronan.
Aftonrapport den 13 mars.
     Satakuntafronten. Natten mot den 12 sammanstötte en av våra förposttrupper söder om Lavia med fienden. Denne utsattes på nära håll för vår kulspruteeld och förlorade 29 stupade medan vi hade 2. Våra skidlöpare ha under löjtn. von Kertzen gjort strövtåg ända till Räfsö, tillfogande fienden ansenliga förluster. I dag lugnt över fronten. Vid Ikalis har ytterligare påträffats en kulspruta samt rikliga mängder artilleriammun. På estländska fronten. Efter 3 dagars allvarliga strider i Vaskivesi har fiendens framstöt därstädes hejdats. Fienden har tillbakadrivits mot Kuru. Ett försök från fiendens sida att genom framsändandet av ett tåg över bron vid Filipula för att skada stationen misslyckades och resulterade i att lokomotivet oskadat föll i våra händer. På Savolax fronten har under överste Örnflykts befäl Lusi efter en 4 timmars het strid intagits. Vi ha tagit 2 kulsprutor. Fienden förföljdes. På frontens övriga delar ingenting nytt. På karelska fronten artillerield och skottväxling i Ahtola och Valkjärvi.

Generalkvartermästare Ignatius


Den 14 mars 1918.

Kl. 12,40 e.m. Samtliga stabsledamöter avlade föreskriven krigsmannaed.

Kl. 2 e.m. En annons att införas i Österbottniska Posten om bildandet av en reservofficersskola i Seinäjoki anlände per telefon från J:stad.

Kl. 8 e.m. Staben sammanträdde. Närv.: Viceordf. Jakobsson, von Kraemer, Bergman, Nessler, Nylund, Andersson, Wik.

 

1)

6 vakter hädanefter alltid vid Rings kasern.  
  2) Dörren vid normalskolans östra gavel hålles öppen kl. 6 på morg. 9 afton.
  3) Samtliga affärer böra varje dag kl. 11 f.m. åt staden eller kansliet.  
  4) Soklot fångarna önskade donera 100 mark till ambulansen. Hänvisas till generalintendenten.  
  5) För undvikande av de ofta inträffade vådaskotten böra vakterna  

[Inf. 2008-05-18.]

 

  

   

58

inom staden ha oladdade gevär. Införes fr.o.m. morgon. Varje vakt erhåller 5 patroner.

 


Kl. 10,30 e.m
. Aftonrapport den 14 mars.
     Satakunta fronten. Vid Vittisbofjärd ha våra trupper för en överlägsen fiende dragit sig något tillbaka. Fienden gjorde ett häftigt mot Lavia, men blodigt tillbakaslagen. Tavastländska fronten. Livlig artillerield vid Filippula. Savolax fronten. Vid Lusi har förutom förutnämnd byte tagits en kulspruta samt en Lahtis röda gardets fana. På karelska fronten fortsatta strider.

Kl. 7 e.m. Staben i J:stad frågar när officerarna senast erhållit sin månadslön?


Den 15 Mars 1918.

Kl. 9 f.m. Telefonogram från Maj. Fånglägret N:by. Med tåg N:o 352, vagn 5951 ryssfångar 14 st. sänd emot bevakning.

Reinius. Kretsstaben i Jakobstad.

Till staben i Nykarleby.
Vid verkställd fördelning av vaktmanskap för fullgörande av vakthållningen vid fånglägret i Nykarleby stad, eger följande kommuner prestera sammanlagt 75 man, nämligen: Munsala 42, N:by landsförs. 20, Jeppo 10, Nykarleby 3. Ynglingar under 17 år godkännes ej. Härom har brev avgått till Skyddskårernas styrelser i nämnda kommuner. Å Kretsstabens vägnar: A.L. (sek).

Kl. 10 e.m. Aftonrapport den 15 mars.
På Satakunta fronten: har fienden under natten och i dag fortsatta anfall mot Sandö, Vittisbofjärd och avvisats. På tavastländska fronten fortsätter fienden sina anfall, i avsikt att genombryta vår front, men avvisats. En fientlig flygare har utan verkan nedkastat bomber i Filippula. På Savolax fronten vid Lusi och Heinola förlorade fienden 150 man i stupade. På karelska fronten har striderna avmattats. Vid Valkjärvi och Rautus har fienden försökt kringgå våra ställningar.

Ignatius.

Den 16 Mars 1918.

Kl. 12,40 e.m. Staben i J:stad meddelar: Enär en del till B gruppen hörande uppbådade reservister av militärläkare i J:stad i dag blivit befriade från militärtjänst, ega vi tillse att nytt manskap avgår i kväll.

Kl. 12,50 e.m. Polisinrättningen i Gamlakarleby meddelar att av uppbådsnämnden i Nykarleby till militärtjänst antagna, Johannes Kivelä som vistats i Rödsö, G:by, i kväll på vår begäran, anländer till Kovjoki. Tisdagen den 19 bör en häst sändas till Koi sation för att avhämta arbetaren-soldaten Kiveläs familj, hustru och 2 barn, som flytta till Vexala medan familjeförsörjaren är i fält.
Aftonrapport den 16 mars.
Högkvarteret meddelar: På Satakunta har under hela dagen pågått häftiga strider särskilt i Ahlais och Lampis. Suodenniemi besattes av våra trupper efter skarp strid, varunder major Schönberg fann hjältedöden i spetsen för sin bataljon. Från tavastländska gruppen rapporteras även strider. Efter framgångsrika och för fienden syn-

[Inf. 2008-05-20.]

 

 


 

 

59

nerligen förlustbringande strider kring Heinola kyrkoby ha våra tappra ”Savo trupper” idag förföljt sin motståndare till Heinola. På grund av inträffade fientliga förstärkningar kunde anfallet mot staden likväl ej genomföras. I Karelen har fienden vid Rautus, Leidikkala M och Mäkvälä samt vid Valkjärvi under hela gårdagen intill sent på aftonen fortsatt sina anfall. De blevo likväl överallt med förluster tillbakaslagna. I dag har stridsverksamheten minskats.  

Generalkvartermästare Ignatius.

     Ing. Andersson från Oravais meddelar att Oravais Fabriks AB gratis tvättat och avsänt till Jeppo st. 228 schineller vilka staden härst. ditsänts.

Kl. 8,30 e.m. Staben sammanträdde. Närv.: Ordf. Wilkman, Bergman, Andersson, Nordling, Jakobsson, Nyberg och Wik.

  1) Förra lotsen Kruschinoff med familj, som råkat i ekonomiskt obestånd, erhåller tillsvidare genom skyddskårens försorg logi, lyse och värme, mat från kårens kök för 5 personer samt vid behov kontanter högst 25 mark per månad. Då Kruschinoff icke bekommit lön för nov.-jan. skulle förfrågan härom göras till lotsfördelningschefen i Uleåborg.  
  2) Den av staben i Jakobstad godkända fördelningen av vaktmanskap till härvarande fångläger tillämpas fr.*o.*m. tisdagen den 19 kl. 12 f.m. och bör vaktmanskapet från denna dag göra 3 dygns tjänstgöring. Skyddskårens styrelser i Nykarleby landsk., Munsala och Jeppo underrättas.  Den 17 Mars 1918.

Kl. 2 e.m. Skyddskåristen Raf. Heikels begravning.

Kl. 5 e.m. Skyddskåren sammanträdde.

Kl. 8 e.m. Staben sammanträdde. Närv.: Ordf. Wilkman, von Kraemer, Nordling, Jakobsson, Bergman och Wik.

  1) För att i någon mån underlätta stabsledamöternas tjänstgöring beslöts att kanslipersonalen fr.o.m. morgon måndag utkommenderar vakten kl. 9 f.m.-6 e.m.  
  2) Dejourhavanden stabsmedlemmen sammankallar vaktmanskapet i tisdag kl. 11 f.m., indelar manskapet i 3 grupper, som utser bland sig en gruppchef. Smeden E. Nordling utsågs till instruktör för vakt-manskapet.  


Aftonrapport den 17 mars.

Kl. 10,15. Redan på 3 dagen pågå blodiga strider längs Satakunda och Tavastländska fronterna. Operationerna fortgå planmässigt. Våra tappra trupper hava slagit fienden vid Suodenniemi, Viljakkala, Kuru, Manninen, Eräjärvi, Jäminkipohja och Längelmäki. Vi hava tagit kanoner, kulsprutor, gevär och fångar. Bland stupade märkas kapten Aalto, chefen för Lappo skyddskår, löjnant Laurila och hans son, bland sårade svenska kaptenen Öberg. På Savolax fronten artillerield vid Mouhu, samt ett fientligt anfall mot Helmenniemi som blev tillbakaslaget. På Karelska fronten skottväxling samt häftiga anfall mot Klana och Orit som blivit tillbakaslagna. I Valkjärvi och Rautus artillerield.
[Inf. 2008-05-25.]

 

 

60

Den 18 Mars 1918.

Kl. 5 e.m. Häradshöfding Procope, Seinäjoki anmodar staben att gm kommendanten anställa noggran undersökning i fånglägret angående fångarnas stövlar. Alla som innehava kronostövlar utöver eget behov böra avlämna desamma och skola dessa oförtövat jämte förteckning sändas till generalintendenturen, emedan bristen på stövlar är stor.

Kl. 8 e.m. Staben sammanträdde. Närv.: ordf Wilkman, von Kraemer, Bergman, Nessler, Jakobsson, Andersson och Wik.

  1) Poliskammaren anhöll om en revolver till låns från rustkammaren. Kommissarien skulle anmodas skaffa vapen åt polismanskapet.  
  2) Proviantmästar Hugo Casen, som önskar ingå som frivillig i artilleriskolan i J:stad, befriades från sin befattning och utsågs i hans ställe butiksbiträdet Edvard Holmström.  
  3) Till staben inlämnade tvenne olika ”Förslag till dejourlista vid serveringen” föranledde till ingen åtgärd.  
Exp. 19,3. 4) Svanström och Öhman utsågs till vaktinspektörer.  
Exp. 19,3. 5) Från intendenturen rekvirerades för vaktinspektörernas räkning 6 st revolvrar med patroner jämte en låda handgranater.  


Kl. 10.20 e.m. Aftonrapport.
     Livliga strider på Satakunta och Tavastländska fronterna.
     Förpostfäktningar på Savolax fronten.
     Artilleri- och gevärseld på Karelska fronten.


Den 19 Mars 1918.

Kl. 3,15 f.m. Telefonogram från Koi N: 288. Till Kommendanterna i Torneå, Uleåborg, Gamlakarleby, Jakobstad, Nykarleby m. fl. orter.
     Från Berlin meddelas att jägarena Rydman, Repo och Tamminen lyckats avresa härifrån för att i Finland sluta sig till de röda. De anhållas och förpassas till Seinäjoki.

Etappchef, Theslöf, Haapamäki.

Kl. 5,15 f.m. Kretsstyrelsen i J:stad meddelar att 50 man anländer i kväll till Koi från Glakarleby för att undersöka fånglägrets stövelförråd härstädes.

Kl. 8 e.m. Staben sammanträdde. Närv.: viceordf. Jakobsson, von Kraemer, Bergman, Nordling, Andersson, Nyberg och Wik.

[Inf. 2008-06-04.]
  1) Friförsamlingens anhållan om att av klassrummen i normalskolan skulle upplåtas för ett andligt föredrag av pastor Lindahl föranledde i brist på utrymme för vaktmanskapet till ingen åtgärd från stabens sida.  

 

Kl. 10,10 e.m. Aftonrapport. På Satakunta fronten fortgå striden invid Kyrokoski. På tavastländska fronten hava våra trupper idag tagit Murola och Korkeakoski. På Savolax och Karleska fronterna artilleri- och gevärseld.

Kl. 9,35 e.m. Staben i J:stad anhåller i morgon uppgift om antalet veterinärer och hovslagare inom N:by, Munsala och Jeppo.


Den 20 Mars 1918.

Kl. 4,50 e.m. Telegram över Koi. Vänd Eder till intendentur-distriktskontoret i Jakobstad, som Ni underlyder.

Generalintendenturen, Seinäjoki, Källström. (Utgör svar angående vårt telegram ang. skorpor. A.B.)
[Kriget fortsatte till den 15 maj, men telefondagbok för tiden fram till dess står för tillfället inte till förfogande.
Inf. 2008-06-04.]

 

 Lars Pensar tillhandahöll. Min hustru Karin bistod vid digitalisering.


Läs mer:
Frihetskrigets utbrott av Erik Birck
Innehållsförteckning till kapitlet Frihets-/Inbördeskriget.
(Inf. 2008-01-30, rev. 2024-01-28 .)