Två byggnader från 1935 i Nykarleby

Med nya bestämmelser om livsmedelshantering hade ett förslag om köttkontroll i Nykarleby inlämnats till stadsfullmäktige av stadens hälsovårdsnämnd. Saken hade varit på tal redan 1923, men hade som vanligt var i staden, lämnats utan åtgärd. Men nu hade landskommunerna Vörå och Lappo infört köttkontroll. En kommitté hade då tillsatts och utarbetat ett förslag och en enkel planritning till en liten kontrollstation. Man ville inte framstå i sämre dager än landskommunerna! Enligt en av byggmästare gjord beräkning, skulle grundning, vatten och avloppsledning stiga till 4.000 mk, själva byggnaden med 1 meters tjock grund samt cementgolv och sockel 19.500 mk, inalles 23.500 mk. Inredning och behövliga instrument beräknades kosta 15.000 mk. Totalsumma således för anläggningen 38.500 mk.

Man beräknade att verksamheten, enligt erfarenhet från andra orter skulle vara räntabel då man kunde räkna med att inte enbart det kött som säljs å Nykarleby torg skulle stämplas utan även kött från kringliggande trakter som transporteras till  andra orter. Då saken är av stor hygienisk betydelse för den köpande allmänheten är det av stor betydelse för den köpande allmänheten, framhölls i förslaget.

Men det hela fick en intressant förveckling.  Staden trodde att den ägde marken på den tilltänkta platsen för köttkontrollen. Emellertid visste Alfred Sund, som ägde och bebodde den nuvarande museigården, att marken låg på hans lagfarna tomt. Men den saken höll han tyst om. När bygget började färdigställas framlade han papper på att han var den rättmätiga ägaren och att staden utan lov bebyggt hans mark.  NU fordrade han som kompensation att få en tomt på berget ovanför museet för en bostadsbyggnad. Ställd inför faktum om olagligt bebyggd tomt, fogade sig staden och tilldelade Alfred Sund den tomt som han sedan bebyggde vid Gustaf Adolfsgatan ovanför museet.

I dag står köttkontrollen och förfaller, det tekniska museet som varit inrymt där har till största delen evakuerats. En av de sista vägningarna som utfördes där var av det skeppsankare som nu finns på stranden nedanför den Sundströmska gården, senare Holmströms bl.a. Vägningen utfördes av polismästare Carl Kronqvist, och befanns ankaret väga 657 kg. Vid denna vägning användes icke kontrollstämpeln för kött. Men den finns kvar och förvaras i ämbetshusets kansliutrymme.

Den andra byggnaden, som var av äldre datum men upprustades 1935, hade inköpts året innan, 1934, av f.d. arbetarföreningen på Källbacken och hade övergått i Nykarleby marinskyddskårs- och Nykarleby skyddskårs ägo. Huset bestod vid köpet av en festsal, ansluten till en bostadsbyggnad uppförd 1879 och ägd av sjömannen Edvard Hellstrand.  Den hade undergått diverse ombyggnader i olika repriser. De befanns vara i så nedgånget skick att nya ägaren ansåg det lämpligast riva desamma och uppföra en ny tillbyggnad med hall, kapprum, serveringsrum och kök på nedre botten, samt föreläsningssal, kanslirum och mindre arbetsrum med vaktmästarbostad å övre.

Denna byggnad förstördes av brand 1970.  Mer om verksamheten i detta hädangångna hus finns att läsa på annan plats på Nykarlebyvyerna.

Lars Pensar i april 2016.


Läs mer:
Köttkontrollen.
(Inf. 2016-04-21, rev. 2016-04-21 .)