Arthur Koppels katalog


Pärmen till faksimil av Berlin-firman Arthur Koppels katalog från juni 1899 över "Industri- och Lokaljernvägar" utgiven av Museiföreningen Stockholms-Roslagens Järnvägar. Katalogen är ett måste för den järnvägsintresserade.

På pärmen visas:

"Personvagn för lokomotiv. Den ena hälften af vagnen är öppen, den andra sluten och elegant utrustad. Vagnen har två perrons och är försedd med Centralbuffertar och kettingbroms.

Vagn med skensåg samt

Lokomotiv för smalspårbanor. Vidstående fig. visa lokomotiv af den konstruktion, som jag funnit vara mest lämplig för såväl flyttbara som fasta banor. De egenskaper, som göra denna typ serdeles egnad härtill äro följande. Vid förfärdigandet af detta slags lokomotiv användes stål så mycket som mögligt, hvarigenom egna vigten reduceras och hållbarheten ökas. Vidare arbetar lokomotivet med högt ångtryck. Vattenförrådet är placeradt i det lådformiga underredet, hvarigenom tyngdpunkten förlägges lågt, och gången i följd häraf blir lugn och säker. Maskinen hvilar på underredet endast på tre punkter; härigenom blir lokomotivet i stånd att fullständigt gifva efter för möjligen förekommande ojemnheter å banan, så att, om spåren t. o. m. ligga mycket dåligt, urspåringar ej äro att befara."

Ur innehållet:
- Sectioner af stålsyllar
- Flyttbart spår med s. k. „skor“
- Passtycke och Vägöfvergång
- Flyttbara Klättervexlar
- Vändskifvor
- Vexelställ
- Stjelpvagnar
- Transportvagn för betor
- Platå-vagn för hand
- Special-vagn för transport af den kokta sockermassan och melassen uti sockerfabriker.

Säg den (järnvägs)teknikhistoriskt intresserade som kan klara sig utan en sådan pärla!