Kristian Åkerblom 1877—1954 och Bror Åkerblom 1908—1984


Åkerblom, Kristian Vilhelm (f. 9/3 1877 Vörå, d. 19/3 1954 Kvevlax), skolman och författare. Å. var folkskollärare i Replot 1900-04 och i Kvevlax 1904—37; lantdagsman/riksdagsman 1917, 1919—29 och 1930—33; tillhörde svenska folkpartiets vänsterflygel. Han blev genom omfattande arkivforskningar, som resulterade bl.a. i en lång rad socken- och bybeskrivningar, sin tids främste kännare av Svenska Österbottens historia. Bland Å:s arbeten märks Kvevlax historia (1923), Lappfjärds historia (2 bd, 1938—52, del II av sonen 1976), Korsholms historia (2 bd, 1941—56), Övermarks historia (1947), Pedersöre storsockens historia (2 bd, 1950, del III av sonen 1971), Pörtom historia (1954) och Replot historia (slutfördes av sonen 1958). Erhöll skolråds titel 1946, fil.dr h.c. 1948 [hedersdoktor]. (B. Åkerblom, K.V. Å., 1955)

Å:s verk fortsattes av sonen, fil.dr (1940) Bror Kristian Å. (1908—84), som 1932—66 undervisade i svenska och historia vid läroverk i Ekenäs, Hfrs och Sverige och 1966—75 var professor i svenska (från 1969 i nordisk filologi) vid Jyväskylä universitet. Han skrev bl.a. dissertationen [doktorsavhandlingen] Kvevlaxmålet (1940), en biografi över fadern och Vörå (I—II, 1937, 1962—63), Sibbo (II, 1950), Kvevlax (1962), Maxmo (1968), Oravais (1971), Munsala (1972), Sideby (1975) och Tjöcks (1976) socknars historia.Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Prosa .av Kristian Å.
(Rev. 2018-11-04 .)