[Nekrolog över Anna Helena Kerrman]


Samtida till Fänrik Stål.
Från Nykarleby skrifves den 3 d:s till Åbo Underrättelser:

I går på morgonen afsomnade härstädes änkefrun, kaptenskan Anna Helena Kerrman i en ålder af något öfver 95 år. Hon har haft alla sina själsförmögenheter i behåll ända till för några år tillbaka, men mot slutet hade hon blifvit barn på nytt, tills hon medvetslös och utan smärta gick sin upplösning till mötes. Bland hennes tre öfverlefvande barn är den äldsta nära 70 år gammal. Hon var i sin helsas dagar ett särdeles begåfvadt fruntimmer. I sin ungdom var hon på samma bal, der öfversto Kulneff, drack sin afskedsskål ur mamsell Roos' sko. — Med skalden Choræus var den nu hädangångna bekant. De börja blifva ganska få dessa gengångare från »vår äras gyllene tider». Bort hafva de gått, den ena efter den andra, och efter några solhvarf skola de vara räknade, dessa gamla, hvilka kunna förtälja för oss om von Döbeln, Adlercreutz, Kulneff och många andra hjeltar, hvilka sjelfve skrefvo sitt epos med svärdet.

Här finnes ännu ett gammalt fruntimmer, mamsell Lovise Sigström, som fyller i nästa höst 95 år, varande sålunda den äldsta person på denna ort. Hon har alla sina själsförmögenheter i behåll och kan berätta mången sorglig, men också mången glad händelse från flydda tider. En af hennes berättelser vill jag härmed registrera i Å. U:s spalter.

Då ryssarna kommit till Kronoby, [… utelämnas.]


Norrköpings Tidningar den 18 april 1881. I ÅU är notisen undertecknad Gufar.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.


Läs mer:
Harald och släkten Kerrman. Några anteckningar av Woldemar Backman.
Fler artiklar ur tidningar.
(Inf.2020-05-17, rev. 2020-05-19 .)