Fredrik Sundwall 1843—1929
Sundwall, Fredrik Wilhelm (f. 1/12 1843 Hfrs, d. där 7/4 1929), skolman, fil.mag. 1869. S. blev lektor i religion, pedagogik och psykologi vid Nykarleby seminarium 1873, direktor för seminariet 1881 och för Ekenäs seminarium 1886; avgick 1903 av politiska orsaker och verkade därefter som religionslärare vid olika skolor i Hfrs. Han var ett föredöme för flera generationer av svenskspråkiga folkskollärare och utövade vidare ett betydande inflytande bl.a. som redaktör för Tidskrift för Folkskolan 1898—1907; även flitig läroboksförfattare (biblisk historia m.m.). S. var lekmannaombud vid alla kyrkomöten 1886—1918, ledamot av många statskommittéer och tillhörde borgarståndet vid lantdagarna 1885—1906.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Hedström om S.