Carl Synnerberg 1837—1915


Synnerberg. 1. Karl (Carl) S., finsk skolman och filolog, f. 10 sept. 1837 i Nykarleby, d. 20 aug. 1915 i Lovisa, blef student i Helsingfors 1855, hist. filos. kandidat och magister 1860, docent i romerska litteraturen 1866 och filos. doktor 1869. Han var 1860—69 anställd som lärare vid Helsingfors' lyceum, och 1869—1902 såsom öfverinspektor led. af öfverstyrelsen för skolväsendet i Finland, med särskildt åliggande att leda och öfvervaka språkundervisningen vid elementarläroverken. 1893 fick han titeln kansliråd. S. var en af Svenska litteratursällskapets i Finland grundläggare och dess sekreterare 1885—95 samt vardt hedersled. 1908. Sedan 1881 var han led. af Finska vet. soc. Han testamenterade största delen af sin förmögenhet till föreningen Svenska folkskolans vänner i Finland.

Han utgaf flera skolupplagor af latinska författares arbeten och en 3:e uppl. af Brunérs latinska elementargrammatik (1884). Han redigerade 1871—99 som hufvudredaktör "Tidskrift utgifven af Pedagogiska föreningen i Finland" och meddelade där ett stort antal uppsatser af filologiskt och pedagogiskt innehåll, bl. a. Studier till Horatii oder. Den kristne latinske apologeten Minucius Felix behandlade S. i en rad undersökningar, bl. a.: Observationes criticos in M. Minucii Felicis Octavium (i "Acta societatis scientiarum Fennicae", d. XVII, 1889), Randbemerkungen zu Minucius Felix I, II och Die neuesten beiträge zur Minucius-literatur (de två senare i Finska vet. soc:s öfversikt 1897, 1903 och 1914). I Åbo-editionen af Lactantii De mortibus persecutorum (i samma serie 1905) granskade han ett af Johan Columbus utgifvet arbete. I Svenska litteratursällskapets i Finland minnesskrift 1910 skref han en minnesteckning öfver Y. Lagus och i samma sällskaps "Förhandlingar och uppsatser", 26, Anteckningar rörande J. L. Runebergs episka stil med hänvisning till likheter mellan Runeberg och Homeros. Jfr Minnesteckning af V. T. Rosenqvist i Svenska litt. sällsk:s i Finl. Förh. och upps. 29.


M. G. S. Nordisk familjebok (1918).


Läs mer:
Carl Synnerberg i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2006-02-06.)