Oskar Wilkman

50 år.


Apotekaren, stadsdirektören Oskar Wilkman passerar i dag den 17 sept. middagslinjen.

Bördig från Lovisa, inskrevs han som elev vid I:sta apoteket i Kotka 1904, varefter han avlade farmaceutexamen 1907, och provisorsexamen 1913. Var därefter föreståndare för apotek i Gamlakarleby, Östermark och Brahestad. Sedan 1917 innehar herr Wilkman apoteket härstädes. Åren 1922—23 studerade han vid universitetet i Frankfurt am Main.

Utom sitt egentliga yrke har apotekare Wilkman hunnit med arbete och uppgifter av olika slag. Hans affärsmannasinne drev honom att år 1920 grunda Nykarleby Stevedoring Ab. och Jakobstads Stevedoring. År 1924 grundade han skeppsmäkleri- och speditionsfirman Ab. Wilkman & Lenander i Jakobstad och är verkställande direktör i förstnämnda firma samt medlem av direktionen för de båda sistnämnda bolagen sedan starten. Vidare är han medlem av direktionen för The Associations Stevedoring och Ab. Federations Stevedoring i Jakobstad.

Nykarleby handelslag m. b. t. har även profiterat av hr Wilkmans förmåga. Sålunda har han i två år varit ordförande i dess styrelse samt är f. n. dess viceordförande. Under en följd av år var han även en intresserad medlem av Nykarleby samskolas direktion samt är alltjämt ett gott stöd för skolan.

Inom det kommunala livet i staden har apotekare Wilkman spelat, och spelar fortfarande en framstående roll. Sedan år 1919 ända till 1931 har han tillhört stadsfullmäktige; sistnämnda år utsågs han till stadsdirektör, vilken befattning han alltjämt innehar. Det är ett otal kommunala styrelser och nämnder hr Wilkman tillhört under de gångna åren. Att uppräkna alla dessa skulle här föra för långt.

Åren 1917—19 finna vi honom som chef för Nykarleby skyddskår. När planen på de ryska truppernas avväpning i staden skulle uppgöras, lade herr W. även hand vid detta viktiga arbete, och företaget lyckas utan blodsutgjutelse, vilket säkert gladde dess upphovsmän, mera än mången anade. När sedan Nykarleby blev förläggningsort för ett fångläger för de avväpnade ryska trupperna, blev W. dess första chef. För närvarande är stadsdirektör W. chef för Vasa läns norra marinskyddskårsflottilj, vilken post han beklätt sedan 1929.

Inom apotekarkretsar åtnjuter dagens jubilar stort anseende och förtroende, därom vittnar bl. a. det, att han av sina kolleger utsetts till ordförande i Syd- Österbottens apotekarkrets, den enda apotekarkrets, där svenskarna inneha majoritetsställning i landet.

Dessa uppräknade data tala sitt tydliga språk om stadsdirektör Wilkmans arbetsförmåga och mångsidiga intressen. Handhavandet av stadsdirektörens åligganden såsom bisyssla kräver helt visst ett stort mått av arbetsenergi, men allt synes han hinna med utan nervös brådska. Lugnt och sakligt handläggas ärendena, och hans förslag, väl genomtänkta som de äro, stå sig vanligen också i stadsfullmäktige. När jubilaren i dag träder in i 50-åringarnas led, nås han helt visst av en stor mängd lyckönskningar, och i dessa be också vi att få instämma.


Österbottniska Posten, 17.09.1937, nr 37, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Wilkman av Woldemar Backman.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-01-10, rev. 2023-03-02 .)