DE HEMLÖSE


Text:             Fredrik Cygnaeus
Musik:          Fredrik Pacius


Där ute blåser en kylig vind,
den blåser över ruiner ;
och tyngd av sorger och bleknad om kind,
medan vinterns stormvirvel viner,
en hemlös skara nu irrar !

Hon hade en härd, hon hade ett hem,
ej länge sen, som vi andra ;
nu kölden och gruset blott bo i den,
och genom den vindar blott vandra.
Men hemlös skaran får irra !

De gamlas dödsbädd blev lågans rov,
sin vagga barnena miste.
En blund den natten ett öga ej sov,
var den nästa hon söver ej visste
den hemlöst irrande skaran !

Här blott kärlek bodde,
salig än i går,
ungdomen här trodde
på en evig vår !

Men en natt, en enda,
på vår sällhets dröm
våldsamt gjorde ända.
Skall vår lycka återvända
först med vågen i en ström ?

Oss fröjdar tonernas smekande gång,
och ljusen vänligt oss lysa.
Men ute blott stormen sjunger sin sång,
och stjärnorna ser henne frysa,
den hemlöst irrande skaran !

Men äro för mänskor eller för Gud
vi bättre än hemlösa skaran ?
Oss hann dock endast förstöringens bud,
förbi gick oss härjande faran,
som nedbröt de hemlösas bostad.

Och far ej den tanken liksom ett svärd
igenom vårt levande sinne,
att detta vårt hem och vår värmande härd
kunde vara ett sörjande minne,
som hemmet för hemlösa skaran ?

Och öppna den tanken vårt hjärta och hand,
till hjälp åt den hemlösa hopen.
Vi hörde ej gnyet av eld och brand,
men vi hörde ju klagande ropen
från skaran, vars hem sjönk i aska !

Än kvarstår dock den helga Sions borgen
till hägn för staden som i grus sjönk ned.
Den pekar till den himmel ovan sorgen,
och mitt bland stormen på en evig frid.
Och lik en duva med olivebladen
far känslan utav likars nöd med tröst,
som bygger upp den ödelagda staden
på trogna grunden av de sorgsnas bröst.

 

DE HEMLÖSE MUSIK FÖR ELDENS OFFER

På tjugondedagsafton 12 januari 1858 dansade barnen julen ut i Herrklubbens lokaliteter i Nykarleby när ropet skallade: ”Elden är lös!” I Nykarleby fanns bara elva gator, fem i en riktning, sex i den andra. I dessa trånga kvarter spred sig elden snabbt trots att staden var välrustad med brandstationer och handsprutor. Det brann hela natten till den 13 januari, och på morgonen kunde man konstatera att endast Sankta Birgitta kyrka från 1708 och några få andra hus hade skonats från förstörelse. Ett tusental personer, nästan hela stadens befolkning, blev husvilla, men ingen omkom i branden.

Bland de talrika insamlingar som ordnades till förmån för de utblottade Nykarlebyborna är Fredrik Pacius insats anmärkningsvärd. Redan den 17 mars kunde han uruppföra kantaten De Hemlöse för kör, orkester och solister. Texten skrevs av Fredrik Cygnaeus, i levnadsteckningen av Pacius dotterdotter Maria Collan-Beaurain (Fredrik Pacius, 1921) betecknad som ”Finlands kanske minst musikaliska skald”. Kantaten var slutnummer i ett program som också upptog symfonisatser av Mozart och delar av Händels Judas Maccabaeus. Enligt tidens praxis gick inkomsterna till Pacius själv när konserten inom kort gavs i repris.
Fredrik Cygnaeus text uppvisar onekligen en viss styvhet men har också sina förtjänster. ”Den hemlöst irrande skaran” uppträder som ett slags idée fixe, och Pacius ger  genomgående de orden samma dramatiska motiv. För att vara ett snabbt komponerat tillfällighetsverk gör kantaten ett övertygande intryck. Det är lätt att instämma med den recensent som Maria Collan-Beaurain citerar:


Ett djupt allvar genomgår detta stycke, flere partier äro af dyster färgläggning, men mellan dem frambryter lik en solstråle från höjden den sköna qvartetten med därtill hörande solopartier. Stycket slutar med ett pompöst maëstoso, och det hela kvarlämnar ett djupt gripande intryck.


Man kunde tillägga att solopartierna uppvisar en förvånansvärt djärv kromatik. Det ”pompösa maestosot” är en hymnartad slutkör, som lovsjunger ”Sionsborgen”, kyrkan som skonades från branden. Kantatens huvudtonart h moll övergår här i strålande dur, och Pacius visar sin suveräna förmåga att uppnå retorisk balans inom ramen för ett relativt kort verk.

Nykarleby, september 2010
Rabbe Forsman

*     *     *Vokal- och Instrumental=
Konsert,

till förmån för de brandskadade i NyCarleby,  
gifwes af Akademista Sångföreningen, under ledning
af herr F. Pacius, Onsdagen den 17 nästk. Mars
kl. 7 e. m. i Kejs. Aleranders=Uniwersitetets Solen=
nitets sal. Inträdeskort à 60 kop. försäljas i stadens
boklådor och hos hr Beuermann, samt konsertaftonen
wid ingången. Det närmare genom affischer.
 


Mariedagen den 25 Mars anställes dans-
soiré å Borgerliga klubben, i Delzes arfwin=
gars gård, till förmån för de brandska-dade i NyCarleby.

D i r e k t i o n e n.


Helsingfors Tidningar nr 20
den 13 mars1858.
Originalet på Digi - Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

SEGERSTAMKÖREN

År 2001 samlades en grupp sångarvänner I Ekenäs för att göra en skivinspelning. Det gällde ett urval sånger från Selim Segerstams VÅR SÅNGBOK. Resultatet blev en dubbel CD som fick namnet SJUNG TILLSAMMANS. Det här blev upptakten till en ny kör, SEGERSTAMKÖREN som grundades 2004 av körens dirigent Gunilla Josefsson. Det gällde då att uppmärksamma 100-årsminnet av föräldrarna Violas och Selims födelse och kören tog itu med sångspelet TONER STÅ UPP PÅ NYTT som handlade om kompositören, musikläraren och dirigenten Selim Segerstams liv. Föreställningar gavs i Nykarleby och Helsingfors. Selim gestaltades av Bo Kronqvist.

Följande år samarbetade kören med föreningen Österbottningar i Västnyland r.f. och uppförde Otto Anderssons ÖSTERBOTTNISKT BONDBRÖLLOP från 1906. Segerstamkören sjöng och föreningens medlemmar stod för talrollerna på dialekt. Alf Nybo svarade för orkestermusiken och lokala folkdansare ställde upp på föreställningarna i Nykarleby och Ekenäs.

Så var det dags att ta itu med en mångsidig nordisk körrepertoar. Siktet var inställt på en internationell körfestival i Venedig år 2007 – VENEZIA IN MUSICA. Det blev några oförglömliga dagar i anrika  Venedig. Visst var det en upplevelse att vara med i ett internationellt körliv och att dessutom bli uppskattad och som en av få utvalda körer få sjunga på slutkonserten. Venedig – vi minns dig !

Efter Venedig blev det hemmaplanen igen. Selim Segerstam hade skrivit en kantat till Vasa stads svenska folkskolors 75-års jubiléum år 1944 och den kantaten blev körens nästa projekt. Under år 2008 uppfördes kantaten i Tammerfors, Vasa och i Åbo under föreningsfestivalen. Solister var Katarina Kvarnström och Håkan Riska. Följande år stod Nykarleby i turen och då medverkade även sånggruppen VITRAÉ.

År 2009 kom sedan att innebära någonting helt annorlunda – VÅR KÖRVÄG GENOM LIVET – en kavalkad med körpärlor som dirigenten sammanställt från ett långt och innehållsrikt körliv. Det blev en revyliknande konsert på Tryckeriteatern i Karis där Bo Kronqvist medverkade och med  lättsam humor knöt samman storyn.

Sen då. Var det slut nu ? Nej ännu ett projekt skulle kören ta itu med – ett historiskt sådant. 1858 hade Nykarleby stad utsatts för en förödande brand där endast få byggnader skonades av eldens lågor. För att med konsertintäkter hjälpa dem som blivit hemlösa skrev Fredrik Pacius, samma år, en kantat DE HEMLÖSE – hade det berättats oss. En lång tids efterforskning gav slutligen resultat då manuskriptet hittades  i Nationalbiblioteket i Helsingfors. Svenska litteratursällskapets Paciusfond  bekostade sedan renskrivning och tryckning av kantaten.

I dag är Segerstamkören med solister redo att utföra DE HEMLÖSE – här i Sankta Birgitta kyrka – en av de få byggnader som skonades av elden år 1858. Kantaten har inte tidigare utförts i Nykarleby.

Hans-Ole Josefsson
 

PACIUSKANTATEN

DE HEMLÖSE

Sankta Birgitta kyrka  i Nykarleby
Söndagen den 14 augusti 2011 kl. 16.00

Segerstamkören

Solister Marguerithe Sandstedt-Granvik sopran
  Annika Wester  alt
  Bill Ravall tenor
  Håkan Riska bas
     
     
  ~ ~  
  I konserten medverkar  
BirgittaForsman Orgel  
  ~ ~  
Lars Pensar Nykarleby brand 1858  
     
Ackompanjatör Thomas Lönnqvist  
Dirigent Gunilla Josefsson  
     
  ~   PROGRAM  ~  
SONAT  IV B dur op. 65/4 för orgel    
Felix Mendelssohn (1809–1847)  
Allegro con brio    
Andante religioso    
Allegretto    
Allegro maestoso e vivace    
     
  Birgitta Forsman
~ ♦ ~
 
     
NYKARLEBY BRAND 1858 Lars Pensar
~ ♦ ~
 
     
DE HEMLÖSE    
Kantat av Fredrik Pacius (1809–1891)  
Text av Fredrik Cygnaeus (1807–1881)  
     
  Segerstamkören  
Solister: Marguerithe Sandstedt-Granvik sopran
  Annika Wester alt
  Bill Ravall  tenor
  Håkan Riska bas
Ackompanjatör: Thomas Lönnqvist  
Dirigent:  Gunilla Josefsson                                                                                                    


SEGERSTAMKÖREN I
NYKARLEBY 14.08.2011

Ahlnäs

Regina

SOPRAN

Nykarleby

Björkskog

Elisabeth

SOPRAN

Nykarleby

Ekblom

Gun-Lis

SOPRAN

Kovjoki

Inborr

Gun

SOPRAN

Forsby

Lilius

Sirpa

SOPRAN

Jakobstad

Lindvall

Inga-Britt

SOPRAN

Nykarleby

Palin

Solveig

SOPRAN

Helsingfors

Sandblom

Eva

SOPRAN

Vasa

Vaihinen

Nanne

SOPRAN

Ekenäs

Björklund

Ann-Lis

ALT

Jakobstad

Forsman

Åsa

ALT

Nykarleby

Karppi

Barbro

ALT

Karis

Sandås

Lea

ALT

Munsala

Streng

Synnöve

ALT

Vasa

Granlund

Henrik

TENOR

Jakobstad

Jansson

Per-Håkan

TENOR

Vasa

Sjöblom

Börje

TENOR

Vasa

Wiklund

Henry

TENOR

Jakobstad

Forsman

Rabbe

BAS

Nykarleby

Hagman

Björn

BAS

Vasa

Josefsson

Hans-Ole

BAS

Ekenäs

Jungner

Folke

BAS

Vasa

Riska

Lars

BAS

Helsingfors

Smeds

Leif

BAS

Vasa

Streng

Jarl

BAS

Vasa

Josefsson

Gunilla

DIRIGENT

Ekenäs

 

Segerstamkören tackar de fonder och stiftelser som under åren gett ekonomiskt stöd för körens verksamhet.

Ett speciellt stort tack till Svenska litteratursällskapets Paciusfond som bekostat renskrivning och tryckning av kantaten DE HEMLÖSE samt till Svenska Kulturfonden och  Svensk-Österbottniska Samfundet som beviljat understöd för dagens konsert i Nykarleby.

Vi tackar också kulturbyrån i Nykarleby samt Nykarleby församling för gott samarbete.

Program med kantattext  10 euroGunilla och Hans-Ole Josefsson tillhandahöll.

Allt material, d.v.s. körhäften,orkesterpartitur,stämhäften (allt renskrivet och tryckt i modernt utförande), inspelning ... etc. som tillhört Segerstamkören vad gäller kantaten DE HEMLÖSE – har i augusti 2012 överlåtits till Nykarleby stad och förvaras i deras arkiv. Kantaten var Segerstamkörens sista projekt.Läs mer:
Körnoterna med ackompanjemang.
Körnoterna utan ackompanjemang.
Branden av Woldemar Backman.
(Inf. 2011-09-05, rev. 2016-10-21 .)