Socklot byrätts protokoll 1751—1761 av Ragna Ahlbäck

 

FÖRORD


Den protokollsbok från åren 1751—1761 som härmed framlägges i tryck tillhör Socklots by i Nykarleby socken. Byn äger ett omfattande arkiv, sedan flera decennier känt och delvis utnyttjat av forskningen. Sedan nu större delen av de österbottniska byarkiven blivit katalogiserade framstår denna protokollsbok som ett unikum, väl värd att bekantgöras genom publicering. Det är min förhoppning att kunna fortsätta med utgivning av skrifter ur detta sällsynt rika byarkiv.

Protokollsboken är i kvartoformat och består av ett antal hophäftade pappersark. Omslaget är gjort av tjockare papper, dess text ansluter sig inte till protokollen. Boken är endast delvis paginerad. Där tomrum lämnats vid protokollföringen har anteckningar av senare datum skrivits in; dessa är inte medtagna i denna utgåva. Protokollen är skrivna med bläck; skriften är på sina ställen mycket svårtydd på grund av att pappret är fläckigt och skadat. Flera olika handstilar är företrädda; en del är övade, andra mycket valhänta. De flesta protokollen är skrivna med en jämn och övad handstil. Stavningen i boken är mycket inkonsekvent, och oregelmässigheterna gör det i en del fall ovisst om de läsningar som här följts är riktiga eller ej; speciellt svårtydda är de talrika förkortningarna.

Det i denna utgåva avtryckta byordningsprojektet är återgivet efter det tryckta exemplar som finns i bykistan. De tretton punkter som av byalaget fogades till byordningen är sammanbundna med det tryckta projektet.

Byalagets beslut utgjorde grunden inte bara för byns samhälleliga liv utan också för dess ekonomiska tillvaro. Ett avsnitt om näringsfången och de restriktioner som gällde för vissa av dem har därför medtagits i inledningen.

Den bykarta som ingår som bilaga utfördes 1936 av teknolog Karl-Gustav Hedberg och fotografierna från byn togs samma sommar av honom. För tilllåtelsen att publicera kartan och bilderna är jag honom stor tack skyldig.

De för moderna editionsarbeten vedertagna reglerna har i stort sett följts vid återgivandet av protokollen. Interpunktionen, särskilt kommateringen, har normaliserats utom i de fall där det i not anges att anteckningen gjorts med ovan handstil. Stavningen har bibehållits oförändrad trots att den företer många inkonsekvenser. Person- och ortnamn har genomgående skrivits med stor bokstav i syfte att underlätta förståelsen. De ibland förekommande förkortningarna av mm och nn har upplösts. Övriga förkortningar har bibehållits, de är i allmänhet fullt begripliga. Någon normalisering av förkortade ordformer har inte eftersträvats; kolon har använts för att ange bokstavslucka inne i förkortat ord. Av myntsorterna har daler angetts med d. eller d:r och tecknet för öre, ./., har återgivits med ö. Överhoppade ord och bokstäver som insatts har utmärkts med parentes och uteslutning av dubblerade ord har markerats med klammer. Mindre felskrivningar, såsom bortglömda tecken över i, å, ä och ö samt utelämnade bindestreck och t-streck, har rättats. Överstrukna ord anmärks inte om de saknar betydelse för sammanhanget. Där bomärken förekommer har de återgivits som faksimil.

Malax den 15 februari 1971.

Ragna Ahlbäck


Ragna Ahlbäck (1971) Socklots byrätts protokoll 1751—1761 sid 5 f.
Stig Haglund digitaliserade.


Fortsättning: Inledning.
(Inf. 2006-04-14.)