R. Carl XI:s Bref til Bisk. I. Gezelius i Åbo, om Trivial Skolans flyttning ifrån Nykarleby til Wasa.
(**).

Carl m. m. Alldenstundh Vij hafve i nödig reflexion på de skähl och motiver, som Lands=Höfdingen Wrangel underdånigst vid handen gifvit, resolverat at Trivial=Skolan i NyCarleby skall därifrån til Wasa transporterat blifva, och til den ändan befallt Lands=Höfdingen at låta förbättra och utvidga den Skolebyggning, som finnes i Wasa; ty är härmed til Eder vår nådige vilja och befallning, att I tilhålle både Skolmästarene och Hörarene uti NyCarleby, att de så snart som the kan förfoga sigh til Wasa, och där medh ungdomen göre ten flith de skyldige och plichtige äre: hvilket de, helst begge Rectores, med så mycket mindre besvär och bettre commoditet lähre kunna giöra, som de uthi NyCarlcby icke skohle hafva någon gårdh eller fast egendomb, och uthi Wasa finnes lägenhet för dem att boo, utan huslega; och måste tillika alla Böcker och Musikaliska Instrumenter, som vidh NyCarleby Skola har varit brukade och ännu äre i behåldh, hemptas sådan til Wasa, att där som ett Inventarium förblifva och när omtränger förbettras. I fullgör hermedh;c. Stockholm d. 11 Jan. 1683.

CAROLUS.

C. Lindskiöldh.             

(**) Efter originalet bland Åbo DomCapitlets handlingar.


Åbo Tidningar nr 30, den 25 juli 1796.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Läs mer:
Om flytten av Alfred Huldén.
Trivialskolan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2016-09-21, rev. 2022-01-04 .)