V. NYKARLEBY SOM SKOLSTAD

Aftonskolan eller skolan för försummade barn


Vid inspektering av folkskolan i april 1890 erinrade överinspektor Floman folkskoldirektionen om att staden snarast möjligt borde inrätta en i lag stadgad och i överstyrelsens cirkulär av den 3 jan. 1890 omnämnd s.k. aftonskola för sådana barn, vars undervisning blivit försummad och i vilken inträdessökande till hantverksskolan kunde vinna nödig förberedelse. Med anledning härav tillsatte stadsfullmäktige den 25 april 1890 ett utskott, bestående av hr Hellgren, Spolander, Öberg, Roos och Karlsson. Utskottet skulle söka vinna utredning ur kyrkböckerna huruvida dylika barn förekom i staden.

Även andra oförutsedda, men tvingande fall framtvang en snar lösning av problemet. I aug. 1893 frågade frk Dahl folkskoldirektionen, om hon i folkskolan borde emottaga sådana elever, som ej blivit utdimitterade från seminariets småbarnsskola, men likväl ej mera fick gå där utöver den i skolans ordning bestämda tiden. Dessa utstötta barn kunde ej anses vara tillräckligt förberedda för den högre folkskolan. Direktionen under ledning av den snälle och människovänlige kyrkoherden Wilhelm Johansson ansåg dock, att även sådana stadens barn borde mottagas så vitt möjligt var och utrymmet medgav. Staden måste ju ha vård om dessa barns undervisning och ägde icke någon förberedande skola att hänvisa dem till och hade ej heller något att bestämma över seminariets småbarnsskola.

Först i sept. 1893 avgav folkskoldirektionen och folkskolinspektorn sitt betänkande och förslag angående inrättandet av aftonskolan. De hade funnit, att inom staden fanns minst 10 barn, som ej genomgått högre folkskola eller motsvarande läroinrättning. Av dessa hade flera ej besökt någon skola alls, och två kunde knappast läsa i bok, ehuru de fyllt 10 år. Föräldrarna till de sistnämnda hade året förut inflyttat till staden. Redan då var barnen så gamla, att de ej kunde emottagas i lägre normalskolan. Två barn hade genomgått denna, men deras skolgång hade slutat därmed, emedan de ej kunnat vinna inträde i högre normalskolan. Två barn hade skilts från normalskolans II klass på grund av förseelser. Av dem hade en besökt folkskolan i Kovjoki åtminstone ett år. Tre gossar hade föregående vinter skilt sig från Normalskolans III och IV klass, och inträtt som elever i stadens musikkapell. Av dem hade två vunnit inträde i hantverksskolans förberedande klass. En elev hade uteblivit från normalskolans andra klass av okänd anledning. Härtill kom ett par tre lärlingar och någon dränggosse, som inflyttat till staden. Flera av dem besökte som bäst hantverksskolans förberedande klass.

Föräldrarna till dessa barn utgjordes av hantverkare, formän och daglönare, alla i fattiga omständigheter, varför det ej kunde påräknas, att de själva skulle draga försorg om sina barns skolgång. Folkskolreglementet innehöll klara bestämmelser härom, men reglementet hade ej följts och kunde ej heller förordas till efterföljd, emedan lärarinnan då skulle påläggas ett alltför betungande arbete. En utväg vore att nära ansluta skolan till folkskolan så att deras budget sammanfölle, varvid ett förhöjt statsbidrag vore att förvänta. Folkskolans avdelningar skulle ökas med en förberedande avdelning, i vilken såväl gossar som flickor utan eller med ringa kunskaper kunde intagas. En biträdande lärarinna skulle anställas, med skyldighet att undervisa 3 timmar på f.m. på folkskolans lägsta avdelning och 2 timmar på kvällen i aftonskolan. Denna skulle som en särskild avdelning ställas vid sidan av folkskolan. Med avseende å de tryckta ekonomiska förhållandena på orten, borde ett statsbidrag om 35 % av folkskolbudgeten kunna påräknas. Härigenom skulle stadens utgift för försummade barns undervisning bli 500 mk. Detta vore enligt de förslag som gjordes det billigaste och lämpligaste sättet att åstadkomma en tillfredsställande folkundervisning i staden.

Förslaget är undertecknat av lektor K. E. Wichmann och lärare K. F. Spolander. Folkskoldirektionen med prosten Wilhelm Johansson som ordförande förordade detta alternativ. Handarbetslärarinnetjänsten kunde indragas och den förra s.k. rektorslokalen användas till rum för dessa skolor och hantverksskolan. Folkskolinspektören, direktor Schalin, förenade sig med direktionen härom. Stadsfullmäktige beslöt den 19 dec. 1893 godkänna förslaget till en aftonskola och för densamma vid folkskolan anställa en andra lärarinna med samma lön som den förra, eller 600 mk i lön och 400 mk i hyresmedel. Skolan skulle om möjligt börja sin verksamhet redan den 1 sept. 1894. 40)

Stadsfullmäktige uppmanade samtidigt folkskoldirektionen att anhålla om statsbidrag om 1.260 mk, räknat från 1 sept. 1894, d.v.s. 30 % av stadens utgifter för folkskolväsendet. Såsom bevekande omständigheter för att erhålla 30 i stället för det i allmänhet fastställda beloppet 25 % anförde direktionen genom sin nye ordf. Spolander, att stadens befolkning till största delen utgjordes av en mindre bemedlad arbetarbefolkning, vars förmåga att bära skatt blivit högst ringa, emedan dess förvärvskällor minskats i samma grad som stadens affärsrörelse avtagit, sedan staden genom järnvägens ofördelaktiga sträckning förlorat sitt forna handelsområde. Detta förhållande framgick synnerligen tydligt av årets taxeringslängd. Av stadens hela folkmängd var endast 248 personer taxerade och av dem endast 108 för en inkomst över 1.000 mk och 26 för en inkomst över 4.000 mk. Att kostnaderna för undervisningen av folkets barn därför till största delen uppbars av ett fåtal bättre lottade bland stadens överhuvud fattiga befolkning var klart, men dessutom betungades detta fåtal av dryga skolkostnader för egna barn, emedan staden icke, som de flesta andra städer, hade förmånen att äga ett statens elementarläroverk, och privatskolor på små orter endast kunde upprätthållas med höga terminsavgifter och årliga anslag. Läroverk på annan ort kunde ej anlitas utan höga kostnader. Emedan de städer, som hade av staten bekostade elementarläroverk och lycéer, hade en obestridlig fördel härav framför andra som saknade sådana, kunde det ej anses obilligt, att dessa senare skulle erhålla ett något högre bidrag för folkundervisningen. Statsbidraget utgick dock även i fortsättningen med 600 mk.

Skolans verksamhet kom tydligen i gång först vårterminen 1895. För denna anställde skoldirektionen frk Alfhild Illberg som lärarinna för stadens försummade barn. Undervisningen skulle pågå tre timmar om dagen och omfatta biblisk historia, katekes, modersmålets läsning och skrivning, räkning och stilskrivning. För ändamålet beviljades ett anslag ur utskänkningsbolagets vinstmedel om 150 mk för terminen. Hösten 1895 undervisade frk Dahl 3 timmar i kristendomskunskap, medan frk Ida Sundström anställdes för undervisningen under de övriga timmarna för ett arvode om 30 mk per månad. 41)

Då antalet barn, som sökte inträde till småbarnsskolan hösten 1901, steg till ej mindre än 12 från staden, föreslog folkskoldirektionen, att undervisning för dessa barn skulle anordnas i en särskild avdelning vid sidan om skolan för försummade barn. Ett belopp om 240 mk anslogs även av stadsfullmäktige för ändamålet. Samtidigt beslöt man förfråga sig hos lärarkollegiet på seminariet, om icke småbarnsskolundervisningen ”rätteligen” kunde meddelas vid seminariets nu omorganiserade övningsskola. Skrivelsen avläts den 22 nov. s.å. Förfrågan gällde, om ej sådan ändring kunde vidtagas vid seminariets 6-klassiga normalskola, att även flickor såsom förut kunde intagas i skolans lägre klasser, som motsvarade lägre folkskola. Först den 27 juni 1902, d.v.s. 7 månader senare, var seminariekollegiet klart med sitt svar. Några svårigheter mötte enligt kollegiet ej för flickor att fortsätta från 1. till 2. klassen i normalskolan. De behövde således ej söka privat undervisning för att kunna vinna inträde i antingen normalskolans sammansatta klass eller i stadens högre folkskola för flickor. Denna förändring kunde inträda redan från hösten 1903. Något avseende på läsfärdighet och förkunskaper skulle ej fästas.

Stadsfullmäktige erinrade även om att staden ej avstått från överenskommelsen från den 6 febr. 1875 beträffande förening av stadens lägre folkskola med seminariets dåvarande småbarnsskola mot en summa av 200 mk till övningsskolans lärarinna. Direktor Schalin, framhöll för sin del i skrivelsen, att han hoppades ”att den offervillighet för ideella ändamål, som ensam anstår ett bildat samhälle, icke framdeles skall förneka sig i vår lilla stad, ifall behofvet af en särskild småbarnsskola för orten fortfarande skulle göra sig gällande.” 42)

Hösten 1903 kunde ej någon skola för försummade barn fås till stånd, beroende på det ringa elevantalet. Kyrkoherde K. V. Petrell framhöll i anledning härav, att han vid jämförelse mellan uppgifterna över antalet barn från stadsförsamlingen, som besökte seminariets övningsskolor, med församlingens kyrkobok, hade funnit att flera barn under höstterminen ej åtnjutit någon skolundervisning. En del av dessa barn kom från hem, som ”föga kunde lämna garantier för barnens vägledning i bokläsning och nödiga kunskaper”. Att barnen saknat skolundervisning torde enligt Petrell dels ha berott på att plats ej kunnat beredas i övningsskolan, dels på likgiltighet hos föräldrarna, men ej minst på att den s.k. skolan för försummade barn ej varit i verksamhet under terminen. Petrell anhöll nu i stöd av § 45 kyrkolagen och med hänvisning till stadgandena i §§ 102 och 110 i förordningen om folkskolväsendet, om åtgärders vidtagande för att barnen skulle beredas tillfälle till skolgång från vårterminens början.

Fullmäktige beslöt i anledning härav avfordra folkskoldirektionen utlåtande i saken. 43) Petrell hade i sin skrivelse upptagit 11 barn såsom saknande skolundervisning av nämnda skäl.

Ordföranden för folkskoldirektionen, lektor Wichmann, påvisade emellertid att det fanns ymnigt med lediga platser i seminariets övningsskolor, utom på 1. och 2. klasserna. Wichmann hade före höstterminens början annonserat i ortstidningen om undervisningen, men endast två barn hade anmälts.

Wichmann ansåg därför, att det var föräldrarnas håglöshet och behov av barnens hjälp i hemmet, som var orsaken till att en del ej besökt någon skola. Något skoltvång existerade ej, varför folkskoldirektionen ej kunde förmå föräldrarna att sätta sina barn i skola, allra minst i en ”skola för försummade barn”, vars namn redan i och för sig var avskräckande.

Fullmäktige beslöt i enlighet med Wichmanns framställning att hänvisa barnen till hantverksskolan, om de så önskade. 44)


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 221—225.


Nästa kapitel: Juthbacka arbetsskola.
(Inf. 2004-03-27 och 09-04.)