Banditer förekomma i närheten af Nykarleby
, hvarifrån förmäles, att då bondesonen Henrik Johansson Kengo, från Munsala församling, den 8 december vid pass klockan 9 på aftonen återvände från Nykarleby stad, hade han å allmänna vägen vid Jutas gästgifveri upphunnits af tvenne, äfven från sagde stad ankommande okände personer, af hvilka den ene utan någon anledning tillfogade bemälde Henrik Kengo ett knifhugg i hufvudet. Henrik Kengo begaf sig derefter till berörda gästgifveri, hvaremot de tvenne okände fortsatte färden utmed vägen mot Munsalasidan, och då de ett kort stycke från Jutas mötte bonden Anders Pesonen, som från Storsved gästgifveri skjutsade en okänd rysk herreman, blef äfven Anders Pesonen af dem knifhuggen i högra armen. Polisundersökning i saken är anstäld, men någon utredning om illgärningsmännen har ännu icke vunnits. (Vbl.)


Stockholms Dagblad den 3 januari 1882, s. 2.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.


Läs mer:
Ett sällsamt nittioårsminne utspeade sig också vid gästgiveriet.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-06-08, rev. 2020-06-11 . )