REGLEMENTE

FÖR

Brandvakterna i Nykarleby stad.


 
§ 1.


         Vakthållning nattetid ombesörjes af tvänne vakter, under tiden från och med den 1 Maj till och med den 1 oktober från klockan 11 till klockan 4, samt från den l oktober till den l maj från klockan 10 till klockan 4, därunder en af vakterna gör sin rund omkring vaktområdet samt uppdrager hvarje timme kontrolluret vid förefintliga sex brandskåp, medan den andra brandvakten under tiden uppehåller sig i vaktrummet för att vid behof vara disponibel.

         Brandvakterna, hvilkas antal utgör fyra, äro skyldiga till vakthållning, två och två hvarannan vecka.

 


Förklaring till hur kontrolluren användes på Öregrundarbloggen:

På vissa platser satt det små skåp, som vi måste gå till. De där skåpen skulle tjäna till kontroll av att brandvakten gick passet ordentligt och inte fuskade. I varje skåp fanns det en nyckel, som gick till ett kontrollur, som man bar i en väska. Man öppnade då skåpet och tog nyckeln och drog fram klockan med den en bit. Inuti klockan var det en pappersremsa, och den blev det en rispa på, var gång man drog fram klockan. Sedan lämnades klockan in till klockare Ernström, och han justerade den och såg efter om vakten gått ordentligt. (Karl Asplund)§ 2.

         Fyra af stadens brunnar böra af brandvakterna hållas i behörigt skick. Förekommer någon särskild remont bekostas densamma af brandvärket.


§ 3.

         Trenne vakar böra af brandvakterna å af brandmästaren anvisade ställen på älfven vintertid öppenhållas, hvarje vak utgörande 1,8 meter i fyrkant, hvarjämte väg från vakarna till närmast ledande gator bör vidmakthållas i sådant skick, att vattenuppkörning från vakarna möjliggöres.

[Lars Pensar: Brandbrunnar skulle ju vara sådana som hölls i beredskap året runt och som man kunde få pumpslangen ned i sen motorsprutor började användas. Men före, jag vet inte. Har för mig att det i alla stadsdelar skulle finnas angivet var en sådan fanns men Nkby har ju haft fördelen att ha älven nära till och på det faktum byggde systemet att motorpumpen fanns vid kraftverket och med tillräckligt antal kopplingsbara slangar kunde man nå alla delar av centrala staden. I det gamla spruthuset fanns däremot de mobila pumparna som användes med handkraft, transport med hästkraft eller av manskap. Påfylldes från nätbelägna brunnar och vattensamlingar.   Vakarna fanns, vad jag minns, nedanför Apoteksbacken och nedanför bryggeriet ungefär. Där kunde man kanske komma upp via vägen ned till gråstenskvarnen och till västerom älven via Badhusstigen.]


§ 4.

         Sprutornas skötsel bör likaledes af brandvakterna ombesörjas vid behof enligt brandmästarens order, men för alla remontarbeten utbetalar brandvärket särskild ersättning, hvarvid dock brandvakterna äro skyldiga att på tillsägelse af brandmästaren vara behjälpliga om så skulle erfordras. Äfven böra brandvakterna ombesörja att varmt vatten nattetid alltid finnes att tillgå den kalla årstiden genom eldning under den för sådant ändamål i spruthuset inmurade kittel. Staden ombesörjer däremot att ved för uppgifvet ändamål finnes tillgänglig.

         Spruthusets städning äfvensom öppenhållande af vägarna till stadens gator i och för sprutornas och andra brandredskaps uttagande vintertid åligger äfven brandvakterna, jämte det de böra tillse att brandvärket tillhörande 3 stycken vattentunnor på hjul böra sommartid hållas fylda med vatten.


§ 5.

         Brandvakterna böra vid yppad eldsvåda genast och utan dröjsmål därom underrätta brandmästaren, som omedelbart bör gifva order om klämtnings värkställande och brandlurens användande, sedan utrönt blifvit om sådant är af behofvet påkalladt; dock kunna brandvakterna, därest faran anses öfverhängande, utan därom gjord anmälan vidtaga på sitt ansvar ofvannämnda åtgärder.


§ 6.

         Brandvakterna böra ovillkorligen villigt och utan dröjsmål underkasta sig och värkställa brandmästarens gifna order och tillsägelser, hvad å deras tjänst och i detta reglemente upptagna skyldigheter vidkommer, vid äfventyr att, om detta ej iakttages, af brandmästaren anklagas inför brandkommissionen, som i sådant fall äger att efter omständigheterna förfara.


§ 7.

         Möjliga önsknings- eller klagomål af brandvakterna i afseende å tjänsten kunna, där skäl förefinnes, af brandvakterna omedelbart hänskjutas till brandmästaren och af denne omedelbart barnkommissionen delgifvas. Klagomål mot brandmästaren kunna direkte hänskjutas till brandkommissionens afgörande.


§ 8.

         Önskar brandvakt afgå från sin innehafvande syssla bör anmälan härom hos brandkommissionen ske minst en månad förut.


§ 9.

         Af detta reglemente skall ett trykt exemplar tillhandahållas en hvar af brandvakterna.


Af brandkommissionen i Nykarleby till efterrättelse faststäld den 18 Februari 1901.

Ex officio
Oscar Calamnius.


Reglemente för brandvakterna i Nykarleby stad
Lars Pensar tillhandahöll och fotograferade kontrolluren. Calamnius var borgmästare 1895–1902 och 1907–19, så någon gång under den tiden är regelementet utgivet.


Läs mer:
Brandvaktsropens melodier i Finland av Alfhild Forslin.
Några ord om kontrollur.
Alla sidor där brandvakt nämns.
(Inf. 2015-08-26, rev. 2023-03-05 .)Kontrollur ur Nykarleby museums samlingarEn nyckel syns på det vänstra kontrolluret. Förstoring.Förstoring.