Fartyget Zachris Topelius


Segelfartyget byggt 1873 och som 1874 hade försetts med ångmaskin hade smek-/öknmanet Träprofessorn och blev inte långlivat.
 
 
     
Innehåll    
Annons 4/7 1874
Fartygsbeskrivning 21/7
Annons 1/8
Fartyget infruset 26/11
*
 
Propeller-ångaren

Zachris Topelius,

kapten C. O. Olson,

afgår, såvida obekant hinder icke möter, nästa vecka ifrån Helsingfors till Lübeck och emottager derstädes fraktgods till städerna: Nykarleby, Jakobstad och GamlaCarleby äfvensom till Vasa och Kristinestad i fall tillräckligt fraktgods dit anmäles.
     Fartygets kommissionär i Lübeck: Herr I. A. Wolpmann. Nykarleby den 30 Juni 1874.

(644) Direktionen.


Vasabladet, 4 juli 1874, nr 27, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*

Icke-Officiela Afdelningen.

— — —

Ångbåten ”Z. Topelius”, som, byggd af trä å skeppsvarfvet i Nykarleby, härstädes [i Helsingfors] intagit en propeller-ångmaskin om 60 hästkrafter, tillverkad på hrr J. D. Stenberg & Söners verkstad, gjorde sina profturer i förrgår och i går. Vid profningen befanns ångbåten göra den kontraherade [överenskomna] farten, 7 ½ knop, men deremot konsumera endast 1/4 af den i kontraktet upptagna kolåtgången.

Den solida maskinen är konstruerad efter Voolfska systemet samt arbetar tyst och jemnt. Salongen, hytter och kök m. m. äro alla inredda på däck, akterut och midskepps. Isynnerhet ådrager sig uppmärksamhet en akterut belägen liten nätt salong, hvarest i bakgrunden är uppställd i en nisch skalden Z. Topelii byst, draperad med flaggor. Rundtomkring denna salong befinner sig 4 smakfullt inredda hytter med 8 sängplatser. Midskepps finnes en större salong, äfven försedd med 6 liggplatser, så att 14 passagerare beqvämt kunna inlogera sig på ångbåten.

Fören af fartyget prydes af en enhöfdad örn med Finlands vapen i bröstet, och i midten af aktern befinner sig Nykarleby stads vapen, en brinnande tjärtunna, samt derofvan fartygets namn och hemort, allt omgifvet af ornamenter. De fina bildhuggeriarbetena äro utförda af läraren vid härvarande slöjdskola, hr Eriksson, samt ritningarna dertill gjorda af fartygets nuvarande befälhafvare, kapten C. O. Olson, hvilken senare äfven tillkommer förtjensten af den dugliga inredningen. Hvilken linje fartyget kommer att befara, torde ännu vara oafgjordt. (Mblt.)


Finlands Allmänna Tidning, 21 juli 1874, nr 165, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Den som vill öva på norska och är ntresserad av teknikhistoria kan samtidigt öva sin norska och läsa om ångmaskinskonstruktören Arthur Voolf.
(Inf. 2022-10-30.)

*

Ångf. Zachris Topelius,

kapten Axel Chorin,

afgår omkring Måndagen den 24 Augusti ifrån Gamlakarleby, med anlöpande af Jakobstad och Nykarleby, till Stockholm, derifrån fartyget återvänder till Nykarleby, Jakobstad och Gamlakarleby, medtagande passagerare och fraktgods såväl tur som retur.
     Obs. Om last anmäles anlöpes äfven Wasa, hvarest Herr Gust. V. Rönnqvist lemnar närmare underrättelse.

(644) Direktionen.


Vasabladet, 22 augusti 1874, nr 34, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-29.)

*

— Från Vasa skrifves i Vasabl. d. 21 Nov.: ”Zachris Topelius” har frusit in i Nykarleby, ”Pohjatar” har i Kristinestad lossat sin last för de nordliga städerna till icke ringa harm för allmänheten, som utan svårighet hade kunnat erhålla en stor del af varorna till behöriga destinationsorter, om köpmännen för transporten anlitat ångf. ”Vasa” i stället för Pohjatar. Ångf. ”Linné” lär äfven uppnått Kristinestad med varor från Stockholm, via Räfsö, och ”Gustaf Vasa” väntas ännu hit från Sundsvall. Isen på stadsfjärden kan dock icke mer genombrytas. Fartyget säges komma att öfvervintra i någon uthamn i skärgården, dit det kommer att insågas.


Helsingfors Dagblad, 26 november 1874, nr 323, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)


Läs mer:
Träprofessorn av Lars Pensar.
Fler artiklar ur tidningarna.
(Inf. 2022-10-30, rev. 2022-10-30 .)