Fattiggården i Topelius' barndomshem
— det heter Kuddnäs — är nu i det närmaste färdig, berättar en finsk tidning. Nykarleby landskommuns fattighjon och understödstagare inbjödos emellertid redan den 1 augusti att inträda i anstalten. Det befanns då, att omkring halfva antalet föredrog att söka försörja sig själfv. I fattigvården befinna sig sålunda endast de mest svaga och ålderdomsbräckliga, men dessa finna sig synbarligen väl i de nya förhållandena och i den vård, anstaltens föreståndarinna, fröken Kjäldman, ägnar dem. Trädgården å Kuddnäs ock dess gamla lusthus komma enligt kommunalstämmans beslut att bibehållas i oförändradt skick, så ock det vindsrum, där skalden bodde som barn och yngling. Detta sist nämda skall man så vidt möjligt möblera på samma sätt som dåförtiden.

”Nykarleby. Kuddnäs Fattiggården”
Vykort utgivet av Rosenbach på 1910-talet.Stockholmstidningen 12 oktober 1900. Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020. Men nu är allt öppet till och med 1908.


Läs mer:
Kuddnäs restaureras av Erik Birck.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
Fler tidningsartiklar och notiser.
(Inf. 2022-04-23, rev. 2023-04-25 .)