Fruntimmersskolan 1874

 
 
     
Innehåll    
Tillstånd att inrätta fruntimmerskola 1/1 1874
Korrespondens 2/2
Annons om skolöppning 30/5
*

I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn,
Dess Senat för Finland:
——————

                Kejserliga Senatens Resolution angående tillstånd att inrätta en privat fruntimmerskola med fyra klasser i Nykarleby stad:
                 I Hans Kejs. Majestäts Namn, Dess Senat för Finland vill på derom gjord och af Öfverstyrelsen för skolväsendet förordad underdånig ansökning, härmedelat hafva beviljat filosofie kandidaten Erik Gustaf Hedström tillstånd att i Nykarleby stad inrätta en privat fruntimmerskola med fyra klasser och svenskt undervisningsspråk, i hvilken skola, som är afsedd att den första September 1874 öppnas med tre klasser, undervisning kommer att meddelas i religion, historie, geografi, naturkunnighet, matematik, svenska, finska, tyska och franska språken, teckning, sång och qvinliga handarbeten, allt i hufvudsaklig öfverensstämmelse med den för de offentliga fyrklassiga fruntimmerskolorna i landet fastställda läroplan: egande Skolöfverstyrelsen öfver ifrågavarande privata skola utöfva inseende på sätt nådiga Förordningen angående enskilda undervisningsanstalters i Finland ställande under styrelsens inseende den 7 April 1856 närmare innehåller. Det enhvar, som vederbör, till underdånig efterrättelse länder, Helsingfors den 17 April 1874.

I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn,
Dess Senat för Finland:

A. Mechelin.
G. M. Vænerberg.                 


Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland, 1 januari 1874, nr 2, s. 62.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*

Korrespondens.

Nykarleby, den 27 januari 1874.

Nyligen förevar vid ett sammanträde inför magistraten frågan om folkskolors inrättande, men man kom dervid ej till någon lösning af frågan. Då vår nuvarande lägre elem.-skola i en snar framtid torde indragas och en normalskola vid folkskolelärareseminariet inrättas hösten 1876, blir det svårt att afgöra, huruvida någon folkskola för gossar alls blir af nöden. Det tyckes för närvarande som skulle staden tillräckligt sörjt för folkskolan, om den inrättade en lägre skola gemensam för gossar och flickor och en högre för flickor. Emellertid uppskjöts frågan på ett år och beviljades ett bidrag af 500 mark till en här existerande, förnämligast af stadens fruntimmer underhållen, s. k. fattigskola för flickor.

Ett nytt pedagogiskt företag å orten, som emotses med stort intresse, är en fyrklassig fruntimmersskola, som instundande höst kommer att öppnas af filosofie kandidaten G. Hedström. Behofvet af en dylik skola å vår ort har man nogsamt insett, hvarföre äfven staden till detta ända ändamål anslagit 600 mark, att årligen tillsvidare utgå. Då här för närvarande finnes ett 40-tal flickor i skolåldern och ett afstånd af 9 mil skiljer oss från närmaste fruntimmersskola, den troligen endast ett fåtal vore i tillfälle att freqventera, så äro isynnerhet föräldrarna glada öfver utsigten att få sina barn undervisade och dessutom behålla dem i hemmet. Vi önska hr Hedström god framgång i hans företag och hoppas, att om det icke blir någon synnerlig inkomst, det dock ej må uppstå pekuniär förlust.

Den 18 dennes inspekterade statsrådet Grotenfelt härvarande telegrafstation. Instundande sommar utlöpa de fem år, under hvilka staden åtagit sig att för stationen bekosta hushyra, värme och upplysning — telegrafverket har dock redan senaste år öfvertagit omkostnaderna för ved och ljus — men ehuru staden troligen derefter ej vidare kommer att bevilja något anslag härför, är man dock öfvertygad om, att stationen icke kommer att indragas, då den med hvarje år sig ökande telegrafkorrespondensen tillfyllest bör betäcka alla utgifter.

I dag rasar en vestlig storm med snöyra.

Spridda fall af smittkoppor hafva de senaste tider yppat sig å orten och, om vi ej äro orätt underrättade, ha tvenne haft dödlig utgång. Det är att hoppas, att vår i sanitärt hänseende lyckligt belägna ort icke alltför intensivt skall beröras af smittan.

Uti min senaste korrespondens af den 9 januari har insmugit sig en felaktig uppgift, den nemligen, att regeringen skulle utlofvat att för härvarande seminarium erlägga vissa uppgifna summor i hyra; uppgiften rättas härmedelst derhän, att staden lärer hos Kejs. Senaten gjort någon anhållan i omförmäldt syfte men frågan ännu icke förevarit.


Morgonbladet, 2 februari 1874, nr 26, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*

Privat flickskola

i

Nykarleby.


Med högvederbörligt tillstånd öppnar undertecknad den 1 nästkommande September i Nykarleby stad en privat flickskola med till en början tre klasser. Undervisning kommer att meddelas i religion, historie, geografi, matematik, naturkunnighet, svenska, finska, tyska och franska, sång, teckning, kalligrafi och handarbeten, i hufvudsaklig öfverensstammelse med den läroplan, som för de publika fruntimmersskolorna blifvit fastställd; dock så, att jemförelsevis större uppmärksamhet egnas åt öfriga discipliner, isynnerhet matematik och naturkunnighet, än för de fremmande språken. Afgiften blifver i de tre första klasserna 100 mark för läseåret, som terminvis erlägges. De resp. föräldrar, som önska vidare upplysningar, behagade i sådant afseende vända sig till undertecknad, hvars adreß från medlet af Juni är Nykarleby. Helsingfors den 17 Maj 1874.

  Gustaf Hedström,
filos. kandidat.


Vasabladet, 30 maj 1874, nr 22, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)Läs mer:
Fruntimmersskolan av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningarna.
(Inf. 2022-10-30, rev. 2022-10-30 .)

*


Vasabladet, 4 juli 1874, nr 27, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*
 (Inf. 2022-10-30.)