[Kopparslagaregesällen
Gustaf Åkermans arv]


Skara. D. 4 sistl. Febr ankom Kopparslagaregesällen Gustaf Åkerman (född 1797 i Finland) till Gökhems gästifvaregård. Såsom sjuk nödgades han inom församlingen qvarblifva och vårdades af ett Inhyseshjon, till dess han d. 12 i samma månad derstädes afled. Att döma af hans yttre mindre snygga och illa vårdade klädsel syntes hans belägenhet vara föga bättre än en del af hans medbröder, som i det mest utblottade tillstånd ströfva omkring i landet. Genom H:r v. Comm. Holmgrens försorg, hvilken besökte honom under sjukdomen, och efter hans frånfälle, biträdd af Krono-Länsmannen, uppteknade hans icke ringa qvarlåtenskap, erfor man, att han var en af de mest sällsynte vandringsmän. Större delen af hans egendom förvarades i en lädergördel inpå kroppen. Densamma innehöll följande [som i originalet är löpande text]

Contanter;

 • Rikets Ständers Banks 2:ne sedlar à 100 Rdr B:co st.

Utländska mynt:

 • 1 sedel 50 koppar-rubel;
 • 1 sedel à 5 silfver-rubel;
 • 1 à 10 d:o;
 • 1 à 5 d:o;
 • 2:ne à 3 d:o;
 • 1 à 1 koppar-rubel;
 • 1 sedel à 50 kopek;
 • 1 sedel à 20 d:o;
 • 1 d:o à 2 pappers-rubel à 26;
 • 1 d:o à 24 sk. norsk.

Guldmynt:

 • 1 Österrikiskt vägde 1 lod;
 • 1 stor guldmedalj vägde 6 dukater;
 • 5 dollars-stycken vägde 8 1⁄4 dukat;
 • 1 Preussisk Fredriksdor vägde 2½ dukat; []
 • 20 frank stycken vägde 2 dukater;
 • 1 Holländsk dukat;
 • 1 Amerikansk d:o.

Guld:

 • 1 par stora guldringar vägde 2 1⁄4 dukat;
 • 1 fingerring d:o 1 1⁄4 1od;
 • 2 mindre d:o vägde 1 dukat;
 • 1 syring vägde nära en dukat;
 • 2 mindre ringar vägde 1½ dukat;
 • 1 st. kors vägde 1½ dukat
 • jemte andra små pjeser till ett värde af, enligt boupptekningen, 26 R:dr 24 sk. B:co.

Silfver:

 • 1 större dosa vägde 8 lod;
 • 1 snusdosa vägde 3½ lod;
 • 3 matskedar à 11 lod;
 • 3 thé-skedar à 1¾ lod;
 • 3:ne kedjor à 8 lod;
 • diverse à 1 lod;
 • 17 st. medaljer och mynt à 1 skålp.;
 • 17 d:o à 1 skålp.;
 • 12 d:o à 1 skålp.;
 • 41 d:o à 1 skålp.;
 • 83 st. diverse mynt à 13 lod;
 • 1 st. Fickur
 • med flere andra pjeser till icke obetydligt värde.

Det låga boupptekningsvärdet uppgick till nära 700 R:dr B:co. Ibland hans papper fanns en förtekning på en mängd dyrbarheter, in- och utländska guld- silfver- och sedelmynt, hvilka blifvit honom fråntagne i Maj 1843 i Strömstad på grund af misstänka för oloflig besittning. Genom Ryske Consulns derstädes H:r H. W. Smiths bemedling synes han hafva återfått en ringa del deraf såsom hans rättmätiga egendom. Hvart det öfriga godset tagit vägen, upplyses icke af förtekningen. Den uppteknade och i förvar tagna qvarlåtenskapen kommer att i arf tillfalla hans tvenne i Ny-Carleby i Finland boende fattige systrar. Genom vederbörande auctoriteter är underrättelse härom redan till Finland afgången.Den som sett filmen
Fantastiska vidunder och var man hittar dem,
förstår varför en nifflare illustrerar artikeln.Skara Tidning 18 april 1844 s. 1. Accenter tillagda vid à.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.

Kollade Prisomräknare från medeltiden till 2100:

700 riksdaler banco år 1844 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 95 360 SEK år 2020 mätt med konsumentprisindex.

Alternativa beräkningar:
• 700 riksdaler banco år 1844 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 309 1328 SEK år 2020 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare (löntagare fr o m 2005).

Referens: Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, à Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292.

 


Läs mer:
Åkerman är sällsynt förekommande på Nykarlebyvyer. Det närmaste jag kommer är Nykarleby stadsförsamlings kommunionbok: 1802—10 där det finns Georg Kjellman och hustrun Susanna Åkerman, men då borde väl sonen ha hetat Kjellman?
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-04-22, rev. 2020-04-22 .)