— Hägring i Nykarleby. Den15 mars på förmiddagen varseblefvo resande, som färdades öfver ”Andrasjö”-fjärden en vacker hägring österut. Hägringen, som var mycket tydlig, förestälde ett kuperadt landskap, hvaröfver ett bantåg rörde sig med god fart. Äfven personer, som färdats till Alörn, en holme ungefär en mil från staden, hafva sett isfälten hägra i luften och längre bort öppet vatten, hvars vågor brutits mot isfältets kant. Det är samma Alörn, hvars sommargäster påstå sig någon gång se den branta norrländska kusten hägra i luften.
 (Wbl.)

 

— Blixtar i mars. Åtskilliga personer i Nykarleby iakttogo den 13 mars på qvällen rödaktiga blixtar. Eljest har temperaturen hållit sig synnerligen låg om nätterna och morgnarna. Så observerades ännu 16 mars —32° C.
(Wbl.)


Dagbladet nr 81, fredagen den 23 mars 1888 sid 4.


Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2008-05-29, rev. 2009-06-20.)