Från Finland.
(Bref till Handelstidningen.)


Österbotten d. 11 Okt. 1879.

— — —

Nykarleby stad har haft sin hamn sedan uråldriga tider vid Nykarleby eller Lappo elfs mynning — den s. k. norra hamnen — hvarest också stadens magasiner varit uppförda invid allmänna strandvägen något öfver 1/4 mil norr om staden. Under tidernas lopp har dock denna hamn så uppgrundats att fartygen hafva nödgats uppsöka ankarplatser allt längre och längre från staden på Ahlörs och Djupstens fjärdarna. Detta förhållande gaf stadens trafikanter anledning att för ett tiotal år tillbaka uppsöka sig en ny hamn vester om staden vid den s. k. ”Bonäsfjärden” eller såsom den af stadsboerna kallas „Andra sjön”, hvarest stadsboerna numera hafva sina sommarvillor uppförda och dit hela stadens hamntrafik numera dragit sig. Uti samma fjärd, på någon halfs mils afstånd från stadens hamnbryggor, ha Keppo och Harald sågar sina upplags- och lastageplatser, den första vid Sandön, en holme belägen på motsatta sidan af Bonäsfjärden, och den senare vid Bonäs, en af fjärdens innersta vikar. Egaren af Keppo såg — konsul Malm i Jakobstad — skall dock numera beslutit att förlägga sin utskeppningsrörelse till en annan, ny hamn, som han funnit uti Wexala vestra fjärd eller Monäs-sundet, uti en djup vik af Munsala skärgård icke långt från Stubbens lotsplats. Den nya hamnen skall vara mycket ändamålsenlig, såsom egande rent vatten och så djup, att de största fartyg kunna lägga till vid bryggan, hvilket icke varit förhållandet å gamla lastageplatsen. Då svenska och norska fartyg hvarje år kommit på fraktfart för att lasta vid Sandö lastageplats, ha vi trott oss böra i H.-T:n omnämna denna flyttning af lastageplats.


A. S—g [Anders Svedberg], Göteborgs Handels- Och Sjöfarts-Tidning 29 oktober 1879.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.Läs mer:
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-05-13, rev. 2020-05-13 .)