Årsberättelser hafva ingått från följande distriktsagenter:


— — —

3:e. Lektor Gustaf Hedström, Nykarleby.

Till sekreteraren för Vasa läns jagtförening

Angående villebrådsstammen i Nykarleby, Munsala och Jeppo får jag enligt uppdrag afgifva följande korta redogörelse; Då markerna ännu blifvit endast litet undersökta grunda sig uppgifterna om tillgången endast på de första intrycken af förhållandena.

Gräsand förekommer allmänt, men icke i större mängd hvarför den endast tillfälligtvis är föremål för jagt. Kullarna voro vid jagttidens ingång flygfärdiga men fåtaliga.

Hare har förr funnits synnerligen ymnigt i skärgården men har där under senare år starkt aftagit. Likaså har tillgången på detta villebråd minskats i stadens närhet, en följd dels af att så många jägare numera utöfva jagt, dels däraf att bland stadens hundar funnits några „lösdrifvare” hvilkas obundna ströfverier i de närliggande skogarna, säkerligen vårtid äro till men för harstammen. Tillgången i år synes ej vara så god som man på förhand antagit, men är i alla fall åtminstone medelmåttlig.

Orre god tillgång, skjutes och fångas mest af allmogeskyttar.

Tjäder förekommer spridd öfveralt i revieret utan att vara talrik; tillgången torde vara tämmeligen god. Jagas och fångas som föregående.

Hjärpe god tillgång.

Ripa spridd här och där, ej talrikt.

Af rapphöns finnas årligen några kullar i stadens omnäjd, men äro de så få att man sällan stöter på dem, som jagt för stående hund ej har någon utöfvare här.

Räf förekommer allmänt nog och har säkert sin del i harstammens minskning i skärgården. Skjutes undantagsvis å stöfvarjagt.

Fjällräfven förekommer ibland; en sådan sköts i våras å Socklot Sundö-holme i hafsbandet.

Angående jagtförhållandena på landet må till sist anmärkas att den traditionella lodbössan börjar få gifva vika för hagelgeväret, och jagten undergår en förändring motsvarande den i beväpningen. Gällande jagtstadga torde i allmänhet jämförelsevis väl respekteras.

Af de insända premiemedlen har tils dato utbetalats 33 mark 45 penni, dessutom har jag mig bekant att skadedjur som draga en premiesumma af omkring 15 mark äro fälda och snart torde upptes. Då tillfället att erhålla premier således med stort intresse omfattats, är det väl antagligt att 30 à 40 mark ännu kunde åtgå för ändamålet.

Nykarleby den 3 september 1896

Gustaf Hedström.Gustaf Hedström i Tidskrift för jägare och fiskare den 30 maj 1897,  nr 3, bihang 11 f.

Läs mer:
Ett jaktsällskap på 1870-talet av Torkel Hellström.
Originalet på Digi.
(Inf. 2017-03-12, rev. 2017-03-12 .)