Österbotten.

Nykarleby järnväg.

Om försäljningen av järnvägen skriver ortstidningen bl. a.:


»Vid fullmäktiges behandling av järnvägsfrågan var man enhälligt av den uppfattningen, att järnvägen borde säljas; men vid sammanträdet framställdes beträffande köpevillkoren ett förslag, vars godkännande skulle påkalla ett kort uppskov i avgörandet. Den definitiva form köpeavtalet nu har, erhöll det efter omröstning, med lika många röster för och emot omedelbart avgörande varför ordförandens röst fällde utslaget.

Järnvägen byggdes såsom bekant i slutet av 1890-talet och drog en kostnad av 339,322 mk 50 penni, varav staten bidrog med 130,000 mk. Den uppläts för trafik den 4 december 1899. Under hela den tid banan trafikerats ha inkomsterna varit så små, att de icke mäktat betäcka omkostnaderna för driften och de övriga utgifter järnvägen dragit. De senare åren har staden nödgats anslå av andra medel, huvudsakligen av utminuteringsbolagets vinstbelopp, närmare 10,000 mk årligen för järnvägens underhåll. Då sagda bolag icke lämnat någon vinst under de båda krigsåren, varigenom man nödgats anlita tidigare besparade medel för järnvägen, och staden därjämte dessa år fått vidkännas och fortfarande synes få räkna med mycket dryga utgifter av tillfällig art, har man ansett sig böra sälja järnvägens rörliga materiel. Härigenom kommer driften åtminstone för några år att ligga nere.»


Det är en bedrövlig bild av förhållandena, som denna skildring lämnar. Järnvägen, som bort utgöra så att säga stadens livsnerv, har gått med årlig förlust av närmare 10,000 mk, vilken förlust fyllts med brännvinsvinstmedlen, så länge dessa funnos, men då de till följd av förhållandena upphörde var staden tvungen att sälja sin järnväg. Bland småstäder, som kämpa under ekonomiskt tryck, synes Nykarleby först dukat under. Och dock är staden i det lyckliga läge framom andra, att icke behöva bekosta egen folkskola.

Det sista tåget avgick från Nykarleby i söndags. Efter tågtrafikens upphörande kommer posten att forslas mellan Kovjoki och staden med häst, tills vidare två gånger dagligen. Stationskarlen V. Hägglund har för avsikt att denna vecka öppna regelbunden trafik med häst till Kovjoki för godsbefordran av allehanda slag. Foror komma att avgå på bestämda tider både från staden och Kovjoki. Bland stadsfullmäktiges åtgärder i anledning av sakläget nämnes en anhållan hos guvernören om inrättandet av ett gästgiveri i Kovjoki och hos stationsbefälet i Kovjoki om upplåtande av järnvägens telefon till allmänhetens begagnande.

Beklagansvärda Nykarleby!


*     *     *

Affären Nykarleby bank

Domen över bankdirektör E. O. Söderström fastställd i hovrätten.

Vasa hovrätt har medels avgivet utslag fastställt rådsturättens i Vasa dom, dessmedels förre föreståndaren för Nykarleby Aktiebanks filialkontor i Vasa Elis Oskar Söderström för försnillning m. m. dömdes att undergå sammanlagt 8 månaders fängelsestraff.

Samtidigt har bankdir. Söderström skyldigkänts att med 1,000 mark ersätta konkursförvaltningens kostnader i rättegången. Vbl.Kaskö Tidning, 16 augusti 1916, nr 63, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fortsättning i nästa nummer.
Nykarleby Jernväg i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2019-11-18, rev. 2019-11-18 .)