Några sjöfartsnotiser i svenska dagstidningar
1880–1913


Vinddrifvare. Galeasen »Necken», kapten Gustaf Nyman, hemmahörande i Nya Karleby, inkom hit igår för storm. »Necken» som var lastad med styckegods och på väg från Lybeck till Jakobstad, har i Östersjön måst kasta övfer bord en del af lasten, deribland 2030 fat fotogen.

Härnösandsposten den 22 oktober 1880, sid 2.


Från sjön.
Den såsom vinddrifvare förut omnämde skonaren »Necken» kapten Nyman, från Lübeck med styckegods, blef i går bogserad härifrån till Nykarleby af ångaren »Angur».

Härnösandsposten den 29 oktober 1880, sid 2.


*     *     *


Ångbåtsfart öfver Bottniska viken.
Tidningen Norra Posten, som utges i Nykarleby, har satt sig i sinnet att åstadkomma ångbåtsförbindelse mellan Österbottens städer och svenska kusten midt öfver. Vår unga samtida vill dertill taga i anspråk 90 till 100 tusen finska mark (65S till 70 tusen kronor).

Lycka till!

Nerikes Allehanda 23 februari 1883, sid 2.


*     *     *

Engelska ångaren Norberto hemmahörande i Grangemouth, lastad med 400 kub.-famnar props har den 21 dennes strandat vid Hellgrundsbåk utanför Nykarleby, Finland. Neptunbolagets bärgningsångare Mercur har från Vasa afgått för att assistera. Haveristen är vattenfylld i förskeppet och maskinerna.

Svenska Dagbladet 26 september 1909.

 

Engelska ångaren Norberto som den 21 dennes strandade vid Hellgrundsbåk utanför Nykarleby har den 24 dennes flottagits af Neptunbolagets bärgningsångare Mercur samt infördes till Krokskärsredd [ska vara Kråkskärs] utanför Nykarleby för tätning.

Svenska Dagbladet september 1909.

 

Neptunbolagets bärgningsarbete. Neptunbolagets bärgningsångare Mercur har nu afslutat tätningsarbetet på engelska ångaren Norberto, som af Mercur för en tid sedan inbärgades till Krokskärs redd utanför Nykarleby. Norberto håller nu på att återintaga den utlossade delen af lasten samt skall fortsatta resan till England.

Svenska Dagbladet 15 oktober 1909.

*     *     *


Finska lotsväsendet.

BERLIN den 25. (Med starkströmstelefon från vår Berlinredaktion). Med anledning af fartygsolyckan i Bottniska viken innehåller «Voss. Zeit.» en skarp kritik öfver det finska lotsväsendet, som säges blifvit betydligt försämradt genom russifieringen och framdrager som bevis härpå följande exempel:

De ryska lotsarna på Hällgrund ha fullständigt inställt sitt arbete af den anledning, att lotsfartygen voro för svaga och ej egnade att möta de hårda höststormarna. Ännu ligga stora fartyg kvar i Nykarleby, hvilka kunna komma tänkas att behöfva Hällgrunds lotsar. Men härom bekymrar man sig icke.

Göteborgs Aftonblad 25 oktober 1913, sid 9.


Läs mer:
Lotsväsen i Uppslagsverket Finland.


Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.Läs mer:
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-05-24, rev. 2020-05-25 .)