[En söderhafsöbo i Nykarleby]

Under förra månaden hemkom ett skepp till Nykarleby, från Finland, som medförde, såsom matros, en söderhafsöbo, en vilde. Sannolikt af Malayska stammen. Skälet till att Malayen öfvergifvit sin sköna ö skall vara följande: Uti September eller Oktober månad nästlidet år skall ett amerikanskt fartyg råkat ut för stiltje någonstädes uti södra oceanen, i närheten af någon ögrupp, hvars namn vi icke känna. Oförmodadt omringades fartyget af tusentals vildar, som sökte att uppnå detsamma, och troligen hade för afsigt att döda besättningen och plundra fartyget. Att nedskjuta de i vattnet simmande åboerne var i anseende till deras talrikhet omöjligt och någon annan utväg till räddning syntes icke heller möjlig. I samma ögonblick som de djerfvaste vildarne klättrade upp på fartyget, fyllde en liten vindpust seglen, så att skeppet kunde aflägsna sig från det farliga grannskapet. Af de förvägna vildarne hade tvänne hunnit ombord och dessa blefvo nu tagna till fånga och fingo mot sin vilja medfölja till Europa.

Uti Amsterdam, dit det amerikanska fartyget var destineradt, blefvo de frigifna och afsändes till England. Uti England hade den finska kaptenen, som förde det skepp hvilket hitförde vilden, anträffat den ena af dessa och antagit honom som sjöman på sitt fartyg. Såvidt man kunnat förstå malayens tecken och språk, skall han förklarat att han varit en kannibal (menniskoätare) och att han efterlämnar 6 hustrur på sin ö. Mannen skall yttrat den önskan att för alltid qvarstanna i Finland.Borås Tidningar 27 augusti 1864.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.


Det var en händelse som fick stor spridning. Inom en dryg vecka hade den publicerats i 12 svenska tidningar:

Post- Och Inrikes Tidningar 24/8

Aftonbladet

25/8

Nya Dagligt Allehanda

Göteborgsposten

27/8

Borås Tidning

Fäderneslandet

Stockholms Dagblad

29/8

Malmö Allehanda

31/8

Hallandsposten

Snällposten

1/9

Vestmanlands Läns Tidning

2/9

Helsingborgsposten

Dalpilen

3/9

Falköpings Tidning

Nya Wermlandstidningen

10/9


Läs mer:
Kaneka av Zachris Schalin.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-04-30, rev. 2023-04-20 .)