Rättegångs- och Polissaker.

 

D. 17. En finsk sjöman från Ny-Carleby, vid namn John Svahn Johnsson, som, för några månader sedan, hitkommit från Helsingör och sedermera därstädes, hvarken skall kunnat erhålla annan sjötjenst eller något arbete, utan besvärat allmänheten med bettlande, har blifvit af Polisen upptagen, men, straxt efter förhöret, ställd på fri fot, för att, inom några dagar, begifva sig härifrån. Svahn, som är en lång, icke ohygglig man, men ”såg ut till allehanda”, berättade att han, 56 år gammal, i ungdomen studerat vid Åbo akademi och tagit filosofiska Magister graden; att han, sedermera, i egenskap af underlöjtnant, tjent vid Ryska Marinen; och att föräldrarne, af hvilka fadren varit Apotekare bodde i Ny-Carleby, der Svahn äfven ägde 2 svågrar, deraf den ene vore Provinsial-läkare och den andre Handlande. Han erkände sig hafva flere hus här i staden, begärt almosor, men beklagade sig öfver svenska lagarne, som tilläto, att en bildad man, sådan som Svahn, kunde anhållas och uppföras till Poliskammaren m. m. d. [med mera dylikt]; men glömde dervid eller kände kanske icke, huru de ryska lagarne, i fall som detta, skulle hafva blifvit tillämpade: säkert hade det i Ny-Carleby, under den ryska spiran, icke aflupit så lätt för passageraren.Enl. Birck var Svahn född 1806 så i juni 1843 fyllde han 37.


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 26 juni 1843, s. 2.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.


Läs mer:
Johan Isak i Om Svahns och Hammarins av Erik Birck.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-04-21, rev. 2020-04-21 .)