Brev från Österbotten.

Val- och trafikfrågor.

Nykarleby, den 2 dec. 1928.


Vi leva även här liksom på andra orter f. n. i valkampanjens tecken. Den 4 dec. gäller det för envar att avgiva sin röst. Det hotar detta år att bli livligare än vanligt på vår lilla ort. Vi ha icke mindre än fyra listor, bland dem en socialdemokratisk eller delvis åtminstone kommunistisk. Tre svenska listor, av vilka dock endast en gäller officiellt såsom Svenska folkpartiets lista. Den blev uppställd på ett allmänt möte. De två andra ha tillkommit på privat initiativ, men ingå i valförbund med folkpartiets lista. Den ena uppställdes av två personer, som ansågo sig ha kommit för lågt ner på den officiella listan. Det var tydligen sårad fåfänga. Man ansåg sig ha blivit för lågt placerad av det allmänna partimötet. Det är dock en frondering [missnöjesyttring] mot partiet. Man är missnöjd med den placering man fått på mötet. Det kan väl förstås, men att på den grund ställa upp en egen lista med sig själv i första rummet kan dock ej försvaras. Valmännen äro emellertid i tillfälle att visa, om de godkänna ett sådant förfarande.

Den person, som långa tider varit den ledande kraften i det kommunala livet på orten nämligen bankdirektör K. F. Spolander, har fallit undan. En krönikör tror sig redan skönja den man, som skall axla hans kappa. Till sin efterträdande i banken har han emellertid fått prosten V. Westberg i Oravais, vilket väckt icke så litet uppmärksamhet. Det hör nämligen icke till det alldagliga, att en kyrkoherde kastar herdestaven ifrån sig och överger sin hjord för att egna sig åt mammons tjänst. Men ett ärligt arbete skämmer ingen. Vår lärofader Luther säger ju, att den idoge smedens hammarslag kunna vara bättre böner än många, som bes av den sysslolöse och overksamma.

Några trafikfrågor ha under sista tiden intresserat inbyggarna i vår goda stad. Det har bl. a. varit fråga om att med statens hjälp söka uppehålla busstrafik även om vintern på Kovjoki. En anhållan i den vägen har blivit gjord, men avslagits. Det har då väckt berättigad förvåning, att Jakobstad, som har järnväg, fått understöd för att uppehålla busstrafik på Bennäs. Man skulle ha ansett det mera trängande för Nykarleby, som är utan järnväg, att året om kunna ha busstrafik med järnvägsstationen. Men det är väl, som det heter, att åt den som har skall ytterligare givet varda.

Fråga har även varit om att busstrafik året om skulle uppehållas mellan Vasa och Jakobstad. Men jämväl denna betydelsefulla linje har icke kunnat komma i åtnjutande av understöd från det allmännas sida. Den går hela tiden genom svenska trakter, och de höra ej till de gynnade. I stället har det varit finska trakter, som blivit ihågkomna. I Nykarleby är man f. n. intresserad av upprensningen av Ragnörns fors. Man skulle då med motorbåt kunna komma från staden ned till älvens utlopp. Nu måste båtarna i stället lägga till vid Åminne [eg. Nålörn], som ligger över två km. från staden, vilket åsamkar mycket extra besvär. Nykarleby har 9 km. till Kovjoki järnvägsstationen, 4 km. till hamnen vid Andra sjön och 2 km. till hamnen vid Åminne.K. T. O. [K. T. Oljemark.], Västra Nyland, 6 december 1928, nr 142, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-05-05, rev. 2022-05-05 .)