Världsutställningen

1889

i

Paris

 

— Pariserexpositionen. Juryn för bedömande af folkskoleslöjden slutförde d. 21 d:s sitt arbete. Bland de särdeles talrikt insända pjeserna behöfde juryn i det hela utgallra ett jemförelsevis ringa antal, och beslöts att bland de öfriga skulle utställas förnämligast sådana, som togo sig fördelaktigt ut i uppställningen, dock med bibehållande af den princip, att undervisningens gång skulle framställas så tydligt som möjligt genom att välja serien af pjeser från enklaste form till högre och mera kombinerade. Såsom en mönsterkollektion i alla afseenden framhölls specielt de från Sordavala insända sakerna, och bland dem ådrogo sig isynnerhet smidessakerna berättigad beundran. Nykarleby seminarium täflar med det förra i arbetets duglighet, ehuru ej samma omrorg blifvit nedlagd på att gifva jernpjeserna en finare polityr. Dock anmärkte juryn med rätta att man i Österbotten borde förstå att åt knifvar gifva en bättre och användbarare fason, än de hafva, som hitsändts. Att beklaga är, att man i många skolor låter eleven efterapa modeller, som synbarligen äro dåliga tyska industriprodukter, der man användt naturalistiska mönster med blad och blommor, något som från stilistisk synpunkt är alldeles fördömligt.

Bland de qvinliga arbetena finnes ett särdeles stort antal, som måste väcka förtjusning hos alla åskådarinnor, hvilka fullt förstå värdera sådana mönsterarbeten; samlingen är också särdeles rikhaltig så när som på väfnader, som äro mycket fåtaligt representerade. (N. Pr.)


Westra Finland, 27.03.1889, nr 25, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

— Paviljongen «Finland» på parisutställningen. Denna paviljong, som upptimrades i Helsingfors och som sedan nedtogs och transporterades till Paris, är hvad utförandet beträffar ett arbete af österbottningar. Vid arbetet voro enligt uppgift af en bland deltagarena anstälda timmermän endast från Nykarleby nejden, hufvudsakligast från Vexala by af Munsala socken. Ovartersmannen ensam var från Pedersöre socken. Hvad heder eller hvad skam paviljongen i och för sig kommer att skörda faller sist och slutligen på timmermännen från Nykarlebynejden. Arbetet hade varit ganska krängligt så tillvida som deri ingick en massa småbitar och som man var tvungen att arbeta ömsom in i rum, ömsom ute i kalla luften, skrifver Vbl. Nykarleby korresp.


Westra Finland, 06.04.1889, nr 28, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Finland at the Exhibition Expo Paris 1889


Förstoring.


The Grand Duchy of Finland did not give any official subsidy for the World Exhibition. However, there was a strong desire among the population to take part in the struggle on the Champ de Mars, and the Finnish government not only tolerated but also encouraged subscriptions amounting to 130,000 francs, which enabled the 150 Finnish exhibitors to send their products.

The entire Finnish exhibition is housed in a pavilion in the garden of the Champ de Mars, to the left of the Eiffel Tower.

The architect of the section has built a pavilion according to the principles of Scandinavian architecture. This pavilion is made of varnished wood with a dome and very narrow triangular windows.

As nothing was intended to detract from the building's character of accuracy, no glazed roof was made, which would be impossible in Finland where the snow remains on the roofs for six months of the year, and the walls of the interior were barely decorated. One of the most curious exhibits is the granite exhibit. One of the most curious exhibits is the granite exhibition. Porticos of opal granite, which can only be found in Finland, have been sent.

The wood industry is also well represented: raw wood, processed wood, powdered wood, and of course paper made from wood. Then there are embroideries, wild fruits, canned fish and biscuits, which seem to form the basis of the Finnish diet.

Further on, a group, which quite astonishes the visitor, consists of the submissions of fifty schools, which have exhibited a series of paintings and objects of different kinds, which show how far public education has come in Finland.

The exhibition of the Society of Tourist Friends, an association whose aim is to make the beauties of Finland known, consists of hunting equipment, sledges and drawings which, together with some plastic reproductions, give an exact idea of the life of the Finns. It must be admitted that they are very curious people, who, separated for six months from the rest of the world, nevertheless make telephones and cameras, and are represented by thirty artists in the Fine Arts section.

© Guide Bleu du Figaro et du Petit Journal 1889Från Worldfairs info.


Läs mer:
Fler artikar ur tidningen.
(Inf. 2024-03-07, rev. 2024-03-07 .)