NOTIFICATIONER

Diverse Kungörelser:

Den 1:sta nästkommande Julii begynnes med Brunnsdrickningen vid NyCarleby Hälsobrunn, hvarest finnes tillgång till hepatiska, gyttje- samt Dusch-bad, äfvensom på en knapp half mils afstånd från Staden antingen land- eller sjö-väg vid en mycket vacker skärgård är tillfälle till begagnande af Saltsjö bad. Alla sorter Artificiella- äfvensom åtskilliga naturliga Mineral-vatten finnes på stället att tillgå; och är anstalt fogad om erhållande af rum och spisning emot billiga priser, för dem som behaga begagna förenämnde inrättning, då derom Corresponderas med R. W. Backman eller I. Lindqvist.


Finlands Allmänna Tidning, 21.06.1820, nr 71, s. 6.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2023-04-27, rev. 2023-04-27 .)