Korrespondens
från Österbotten.


Innehåll: Sångartolfvan i NyCarleby. Olyckshändelser i NyCarleby och Jeppo.

Munsala den 14 Juli. På sin rundresa genom landet har ”sångartolfvan” dessa dagar besökt våra nejder. Igår aftons gåfvo de konsert i NyCarleby stad och var konserten — då man tager i betraktande, att NyCarleby är en af Österbottens smärre städer — ganska talrikt besökt. Sångarne tycktes tillvinna sig publikens bifall, att döma af de aplåder och dacapo-rop, som följde på en del af de afsjungna stycken. Efter konsertens slut inbjödos sångarne till en af stadsboerna subskriberad sexa å den s. k. Brunnsholmen — en invid staden i elfven liggande holme. Festligheterna å Brunnsholmen blefvo dock redan i sin första början på det obehagligaste störda. En mängd nyfikna, och deribland en hop unga pojkar, hade samlats på elfstranden gentemot Brunnsholmen. Gossarne åtnöjde sig icke med att stanna på stranden, utan skeppade sig på en tillhandsvarande lös flottbro öfver till en uti elfven befintlig sten. Då en af kamraterne skulle afhemta tre på stenen varande gossar en i sänder, voro desse nog oförsigtige att, tvärtemot kamratens varning, alla tre på en gång hoppa ned på den lilla flottbron. Följden kunde förutses. Flottbron sjönk under vattnet och alla fyra gossarne nedföllo i vattnet. En äldre broder till en af gossarne — son till fabrikör Eng — hörde de på stranden församlade personernas ångestskri, hvarföre han skyndade till stället och störtade sig, påklädd som han var, i vattnet och lyckades, ehuru under lifsfara, rädda den närmast varande gossen, räddarens egen bror, men de öfriga tre, hvilka redan fattat tag i kamraten, tröttnade, släppte sitt tag och sjönko till bottnen. Väl störtade en af de i festligheten deltagande herrar, ögonblickligen då olyckan skedde, i vattnet och simmade till stället, men han kunde ingenting uträtta, då han var påklädd och de olyckliga redan vid hans ankomst till stället hunnit sjunka. De olycklige gossarnes kroppar lyckades man väl upptaga, den första efter cirka ¾ timme, den andra efter något öfver en timme och den tredje efter 4 timmar, utan att de dock kunde återkallas till lifs, ehuru läkarehjelp genast fanns att tillgå, då den första upptogs ur vattnet. Då korresp. icke var deltagare å festligheten på Brunnsholmen, kan han derom ingenting berätta, men föreställer sig, att den, efter en sådan början, icke lär varit särdeles liflig eller lifvande.

En olyckshändelse af samma art, som den nyss tecknade, tilldrog sig nyligen i Ytter-Jeppo by af NyCarleby moderkyrkoförsamling. — Söndagen den 4 dennes skulle två unga bondflickor, som ämnade sig till en ungdomens tillställning i annan by, fara på färja öfver den genom byn löpande NyCarleby elf. Det lyckades dock icke bättre, än att båda föllo i vattnet (den närmare tillgången känna vi icke), dervid den ena lyckades med egna krafters hjelp ta sig upp; men den andra — enda dottren till en välmående bonde — fann sin graf i vattnet.

Rågblomningen har de sednaste dagarne försiggått på denna ort under särdeles gynnsam väderlek. Rågvexterna, hvilka har obetydligt blifvit af regn nedslagna, se i allmänhet lofvande ut. Kornvexterna, som nu hålla på att gå i ax synas lida något af den rådande torkan. Äfven potatisen har ”stått i knorr”, som allmogen uttrycker sig.

Uti Lappajärvi skall hagel nedslagit och förstört rågvexten å tvenne hemman nästan totalt, dervid grödan efter elfva tunnors utsäde gått förlorade. Äfven vårsädesvexterna skola blifvit, ehuru i mindre grad, skadade.
A. S—g.Anders Svedberg, Hufvudstadsbladet nr 163 den 18 juli 1896.

Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-11-24, rev. 2016-09-15 .)