Bref från Nykarleby.

D. 4 maj 1886


Innehåll: Våren och väderleken. Vinterkommunikationsplaner. Seminariiförhållanden. Ett pojksträck [kom inte med]. Affärsställningen. Egendomligt dödsfall m. m. Smånotiser.

Våren ingick ovanligt tidigt. Lappo elf sköt redan den 8 april, islossningen var väldig och vattenståndet ovanligt högt. — April var vacker och varm med riklig nederbörd, men maj ingick med kyla, snöfall och blåst. De första dagarne i april var vinterföret slut och den pågående uppränsningen af Ragnöforsen i och för förbättrandet af den gamla båtleden till elfmynningen måste afbrytas tills vidare. Idag skrifva vi den 4 maj och ångbåten ”Necken” hitförväntas i dag eller i morgon från Vasa på väg norrut. Sjöfarten i Brahestad och vår grannstad Jakobstad förljudes redan vara öppnad. Lantmannen plöjer och harfvar i full fart och hafresådden torde väl begynna med allra första. I sanning en märklig vår, den tidigaste här på orten i mannaminne!

Härvarande lotsar påstå, att hafvet i vinter svallat isfritt mellan de i vår skärgård belägna s. k. Furuskärshällorna och det s. k. Rataskär på svenska sidan. Som detta förhållande så godt som alla vintrar existerar, gaf det en å orten sig tillfälligtvis uppehållande projektrik större affärsman från södra delen af landet tanken på en framtida vinterkommunikation mellan Nykarleby och Ratan, till följd hvarutaf projektet här och där dryftats i trängre kretsar och äfven föranledde ortens tidning, ”Österbottniska Posten”, att upptaga frågan till behandling i pressen. Men där det fattas nervus rerum gerendarum [förnämsta förutsättningen för mänskliga företag,  d. v. s. penningen, enl. Nordisk familjebok], då stannar det naturligtvis vid toma diskussioner!

Äfven härvarande seminarium är i år tidigare af sig och afslutar sin läsning med utgången af maj månad, detta till följd af de eviga reparationer, som lärdomssätet tarfvat och tarfvar, likasom domkyrkorna i Lund och Köln. Dess fordne direktor F. W. Sundvall afgår med detta läseårs utgång, för att blifva direktor för seminariet i Ekenäs. Elevantalet har detta år utgjort 39, samt 1 hospitant, och vid kommande årsexamen i början af juni utdimitteras 6 folkskollärarekandidater och en qvarstannar å klassen för sjuklighets skull. De nu afgående lära redan alla hafva så godt som gifna lärareplatser. — Vare detta i sin mån en vederläggning af de osanna och oberättigade jeremiader om våra folkskollärares ringa framtidsutsigter, som till lust och leda här och där framjamats af mer eller mindre qvalificerade tidningsscriblerer.

Sinnena härstädes ha listigt upprörts af de många konkurserna å orten, tre sedan jul och två ett halfår dessförinnan, äfvensom den tryckta affärsställningen öfver hufvud taget. Tyngst har slaget drabbat den fattigaste delen af befolkningen, i synnerhet genom stängningen af tändsticksfabriken, som gaf öfver 50 arbetare, män, qvinnor och barn, ett tarfligt lefvebröd. Vid den förra Hedströmska benmjölsfabriken, som sedan jul genom köp öfvergått till herr A. Oldenburg, har dock arbetet varit i full gång under hela vårvintern och den därmed förbundna sågen har i dessa dagar äfven begynt med sin verksamhet. Trots de tryckta tiderna hafva kronoutskylderna ordentligt influtit, men allmogen är uppskrämd af rykten om låga tjäru- och hafrepriser i sommar och höst; endast 12 mark betalas för tjärtunnan. Smörpriset har vexlat mellan 9 och 10 mark pundet; rågtunnan har betalats med 19 och 20 mark.

Ett egendomligare dödsfall inträffade här nyligen, i slutet af april, då nämligen torparehustrun Seppelin under ett plötsligt påkommet krampanfall i badstugan erhöll så svåra brännsår, att hon inom några minuter afled.

På Fågel hemman i Vexala by af Munsala socken bar en ko nyligen — trillingar, en å dessa orter förut ohörd naturens lek.

Ett eget musikkapell (hornseptett) har på föranstaltande af några af stadens ungherrar uppsatts och inöfvas detsamma som bäst af Jakobstads musikkapells dirigent, herr Pöhlitz, sedan stadsfullmäktige för inköp af instrument anslagit 500 mark. Sedan den nu snart inträdande ”döda säsongen” med augusti månads utgång afslutats, torde man få upplefva den glada öfverraskningen af ett eget dugligt musikkapell å denna i musikaliskt hänseende annars ingalunda lyckligt lottade ort.

Carolus.


Hufvudstadsbladet, nr 109 den13 maj 1886.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-08-16, rev. 2012-08-16.)