Nkby grundreparerar
sin gamla Brostuga

NYKARLEBY (Hbl ─ Vilhelm Nyby)


Brostugan, dvs. den lilla gula pittoreska byggnden nära Stora bron vid södra infarten till Nykarleby centrum, har årligen under sommarhalvåret öppenhållits som kafé, men nu har den person som under senare år hyrt stugan sagt upp hyresavtalet. Brostugan kan väl sägas vara stadens turistattraktion nummer ett och stadsstyrelsen har nu av byggandskontoret inbegärt en utredning om vad det skulle kosta att renovera stugan så att den kunde hållas öppen året runt.


Byggandskontoret framhåller att man har möjlighet att utföra en renovering till den första maj, därför att det nu är lättare att få byggnadskunnigt folk för arbetena. Näringsnämnden har låtit t.f. fastighetsingenjör Ulf Edfeldt uppgöra en kostnadskalkyl som visar att en renovering av Brostugan kommer att kosta 25.000 mk.

I den framlagda kalkylen konstateras bl.a. att byggadaen är uppförd av liggande timmer med panel på utsidan och s.k. ”oulutapet” på insidan. Panelen är på utsidan delvis förstörd av fukt. Fönster och dörrar är otäta och har delvis murknat. Bjälklaget har fyllning av mossa och torv, ca 20 cm.

Ulf Edfeldt föreslår att murkna eller annars skadade delar av panelen utbyts, likaså fönsterkarmar och bågar. Fönsteromfattningar och ytterdörr restaureras och huset målas.

För renoveringen inomhus föreslås bl.a. en uppslipning av golvet. Väggarna skall rengöras. Ny matta behövs i köket och toppventilator monteras för utsug. Köket behöver också ny varmvattenberedare. Toalettens inredning måste förnyas.

Ulf Edfeldt har också konsulterat de lokala hälsovårdsmyndigheterna och fått veta att befintlig sociala utrymmen godkänns även fortsättningsvis.

Stadsdirektör Börje Nygård säger att stadsstyrelsen kommer att ta sig en ordentlig översyn till på gamla Brostugan, som åtminstone behöver få de årliga reparationerna utförda.

Med tanke på den moderna trafiken står Brostugan faktiskt inte så särdeles lämpligt placerad mitt framför Stora bron. En flyttning några meter mot Brostuguberget har också tidigare diskuterats, men sedan Seminariegatan just här kunde breddas är förslaget inte längre aktuellt.Vilhelm Nyby, Hufvudstadsbladet, lördagen den 13 mars 1982.
örn Lundsten skickade kopia ur Hbl:s arkiv. Han var åter behjälplig drygt ett decennium senare: Tornskär lockar alltjämt till fiske.


Läs mer:
Georg von Swetliks brev med anledning av artikeln.
Georg von Swetliks svarsbrev med anledning av artikeln.
Brostugan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-08-12, rev. 2023-03-22 .)