Landsvägsbygget
        i Munsala kostar
                1,600,000 mark.

Den nya vägsträckan är 8 km. lång och förkortar avståndet mellan Munsala och Nykarleby med cirka 4 km.

Trafiken på den nya vägen öppnas den 15 september.

[Artikeln är identisk med en artikel i ÖP så när som på rubrik, ingress, slutet och att denna är illustrerad med foton.]


Arbetet på den nya landsvägen mellan Munsala och Nykarleby, som pågått under hela sommaren, blir inom närmaste framtid slutfört, så att trafiken redan den 15 sept. kan insättas på hela sträckan. I fjol blev ju som bekant sträckan Nykarleby—Bonäs färdig. Arbetet har sålunda under sommarens lopp huvudsakligast pågått inom Munsala kommun.

Den gamla vägen med sina livsfarliga kurvor har helt och hållet övergivits. Bred och fin har vägen dragits i rät linje mellan Nykarleby och Munsala. Den nya riksvägen är första klass landsväg, och körbanans bredd är 7 meter.

Vid landsvägsbygget har i sommar 70—100 man varit sysselsatta. Av dessa ha de flesta varit hemmahörande i Munsala, Nykarleby och Jeppo. 12 lastbilar ha oupphörligt forslat fyllnadsjord och krossten, och åtgången därav har varit enorm. Icke mindre än 3,500 kbm krossten har förbrukats till vägbeläggning. Stenkrossen har dagligen arbetat i två skiften. I sprängämnen ha omkring 4.000 kg. åtgått. Landsvägsbygget har dragit en kostnad av 1.600,000 mk. I dagspenning ha vägarbetarna erhållit 40—50 mark.

Den nya vägsträckningen 8 km. lång och förkortar avståndet mellan Munsala och Nykarleby med c:a 4 km. Vad detta betyder från trafiksynpunkt är uppenbart. Men det bästa är dock — vilket även arbetsledaren ber oss påpeka att de många farliga dödskurvorna på den gamla vägen nu försvunnit och faran för kollisioner helt borteliminerats. Vi instämma av fullaste hjärta och äro övertygade om att den fina riksvägen mellan Munsala och Nykarleby skall få en stor betydelse för den allt mer tilltagande trafiken. Likaså skall bygdens folk med tacksamhet ta den nya vägen i användning. Byggnadsarbetet har raskt fullbordats under byggmästaren Berglunds från Vörå energiska och erfarna ledning, och vi be att få tacka för gott och välutfört arbete.Lastbilarna forsla fyllnadsjord. Förstoring.Den nya vägen blir bred och rak.
Förstoring.Hufvudstadsbladet, 5 september 1939, nr 238 (2. upplagan), s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Notiser om vägbygget i Österbottniska Posten.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2021-11-26, rev. 2021-11-26 .)