[Brunnsholmarna, Andra sjön och Enigheten]

— — —

Munsala den 22 Juni.

— — —

Såsom en korrespondent från NyCarleby i Wasabladet omnämnt, har det gamla, sedan längre tid tillbaka förfallna brunnshuset i NyCarleby blifwit restaureradt och det wäntar nu blott på — brunnsgäster. Sådana tyckes dock komma att blifwa knappt om, då menskligheten i sednare tider blifwit så ”ytligt” stämd, att den hellre badar i watten än dricker watten för sin helsa, och Nådendal i eget land och Wisby i Swerige synas blifwit de mest moderna helsoorter, och hwardera orten under sommaren lär komma att besökas af patienter äfwen från Österbotten. NyCarleby stads och landsorts egna innewånare — af ståndspersonsklassen nemligen — uppföra och inreda det ena sommarstället efter det andra wid stadens nya ångbåtshamn — den något egendomligt kallade ”Andra sjön”— och på holmen i grannskapet, under det andra af stadens äldre innewånare hålla sig till sina af ålder wälkända sommarnöjen mid ”Ahlön”, hwilken skärgårdstrakt, för att harmoniera med ”andra sjön”, wäl borde heta ”första sjön”, då denna, stadens gamla hamn, gifwit anledning till det förstnämnda namnet.

Uti wår förra korrespondens förekom ett tryckfel, som möjligen kunde innehålla något profetiskt. Wi sade att de första frukterna från Amurlandet nedregnat öfwer wår ort, men genom tryckfel war ordet första förwandlat till sista. En möjlighet wore det att det war både de ”första” och ”sista” frukterna.

Till sist ett roligt sammanträffande af namn och werklighet. En s. k. bondskuta kom nyligen hem från Swerige. En af redarne som medföljde hade råkat i så häftiga dispyter med skepparen, att det war nära att utbryta i blodigt slagsmål, wid hemkomsten. Äfwen besättningen stall ha tagit parti i striden för och emot. Hwad underligt finnes häri, frågar kanske läsaren. Intet annat än att fartyget har namnet ”Enigheten”. A. S—g.    


Anders Svedberg, Hufvudstadsbladet, nr 149 sid 2, den 2 juli 1870.


Fler artiklar ur tidningen.
Från Historiska tidningsbiblioteket.
(Inf. 2009-09-17, rev. 2009-09-17 .)