Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Plankarta och förteckning över stadens gårdarProf. Wold. Backman i unga år.

Plankarta över Nykarleby stad [renoverad kopia från 1798 av F. A.Wiblingen] uppgjord av lantmätare Wislander år 1750. Denna karta är överensstämmande med den, som år 1841 uppgjordes av G. W. Gyldén [skall vara C. W.] med undantag för Storbrons inritning på sitt gamla ställe. I jämförelse med den nuvarande stadsplanen sammanföll utsträckningen i norr-söder, medan den i öster-väster endast utgjorde 1/3 av den nuvarande. Med beaktande av att folkmängden före branden (år 1858) var ungefär densamma som nu, får man ett begrepp om huru tätt bebyggd den gamla staden var. Kartan är av speciellt intresse, sett från tvenne synpunkter. Dels får vi vetskap om stadens bebyggelse vid den tidpunkt, när branden ej ännu härjat staden, dels får vi reda på de gamla tomtägarna, enligt professor Woldemar Backmans anteckningar.

[Hedström har utelämnat några rader och även ändrat stavningen på några namn som finns i Backmans ”anteckningar” publicerade i Österbottniska Posten 1941. Dessa är utmärkta med [WB: XXX.].

 

Tillhörande karta.

1.
a)
Hans Möller, [WB: Möllner.] född i Nykarleby socken. Erhöll burskap år 1651, som han uppsade 1689. Hade sönerna Anders (se 64 a) och Erik. Den senare blev stadsbetjänt (död 1737).
1.
b)
Mårten Nilsson.
2.
Isac Andersson. Borgare.
3.
Matts Simonsson.
4.
Matts Hindrikssons änka. [WB: står Enkia.]
5.
Nils Ferling. Orgelnist. Stadsnotarie. Rådman. Erhöll burskap 1656 och blev samma år rådman. Död 1693.
6.
Påhl Pehrsson (Paulin). Troligen tunnbindare, eftersom både son och sonson hade samma yrke. Släkten förekom i sju släktled i staden. [WB: Den sista med namnet Paulin var ogifta sömmerskan Kajsa Stina, död 1858. Bland släkten träffas en präst, en styrman och tre handlande.]
7—8.
Olof Jönssons änka.
9.
Johan Carlsson En(e)qvist. T.f. rådman 1666, ordinarie 1671. Riksdagsman. Postmästare. Död 1705. [WB: Barnen antogo namnet Juniander]

10.

Herr Eric Florin (Eric Thomae Florinus). Kapellan i Nykarleby sedan 1655. Tidigare krigspräst. Levde troligen till 1680.
11.
Hoppk(ens) änka.
12.
Henrik Kluvensk. [WB: Kluvensik.] Hemma i Lübeck. Kom via Åbo till Nykarleby som handlande år 1657. Rådman. Borgmästare 1667. Riksdagsman. Död omkr. 1671. Gift med den rika rådman Per tysks änka.
13.
Matts Jakobsson. Tunnbindare.
14.
a)
Jon Balckar.
[WB:b)Thomas Mårtensson.]
15.
Herr Johan Grandell (Grandelius). Konrektor vid trivialskolan 1657. Rektor 1674. Pastor 1681. Död 1691. Gift med Christina Bochmöller, borgmästarens syster.
16.
a)
Simon Mickelsson. Målare. Vann burskap 1647. Rådman 1662. Död 1678.
b)
Benjamin Christoffersson.
17.
a)
Simon Pollare.
b)
Matts Mattsson (finns flere med samma namn).
18.
Jakob Olofsson.
19.
Michel Pehrsson. [WB: Mickel.]

20.

Hans Andersson (Smedh) var son till bonden Anders Eriksson på Smedsbacka. Borgare 1635. Rådman 1648. En dotter var gift med löjtnant Reinhold Wetting, [Witting?] en av förfäderna till nämnda släkt.
21.
Matts Carlsson.
22—23.
Stadsgården.
24.
Markus Anderssons änka. Mannen hade varit handlande i Nykarleby sedan 1635, blev rådman 1641. Riksdagsman i Stockholm 1644, där han dog samma år. Sönerna antog namnet Korsstadius.
25.
a)
Cordt Bochmöller. Han var född i Lübeck, kom via Åbo till Nykarleby 1637. Stor affärsman. Rådman 1651 och borgmästare 1653—1667, vilket år han avled. Han synes ha varit en kraftnatur, som orädd förde stadens talan mot grevskapets ”hauptmän”.
  b)Grevens gård. Det kan ju icke ha varit någon annan än grevskapet Carleborgs innehavare greve Claes Tott.
26.
Isac (Grelsson) Ryss var född i staden, son till tullinspektor Grels Grelsson Ryss. Erhöll burskap som handlande 1653. Rådman 1667.
27.
Matts Nilsson. Troligen son till handlanden och rådmannen Nils Olsson. Borgare.
28.
Carl Jönsson (Finelius). Bonde på Högbacka. Sedan borgare (handlande) i Nykarleby. Rådman 1690. — Dödades av ryssarna på Karlö under flykten 1709.
29.
Nils Christofferssons änka. Mannen torde varit stadsskrivare.

30.

a)

Marcus Johansson.
b)
Erik Snickare.
31.
Carl Nilssons änka. Carl Nilsson (Wiik) vann burskap 1643 som handlande. Rådman 1645. Sedan en tid kronobefallningsman.
32.
a)
Nils Torstenssons änka.
b)
Mårten Josefsson.
33.
Matts Markusson.
34.
Jakob Jönsson.
35.
Sigfrid Andersson.
36.
Cnut Larsson (Rörvik). Han härstammade från Högbacka hemman. Erhöll burskap i staden 1667. I tre generationer handlande här.
37.
Grels (Isaksson) Ryss var son till Isak Ryss (tomt 28). Handlande. Rådman 1690. Död omkr. 1693.
38.
Borgmästarens Fäägård!!
39.
Johan Carlander, skolmästare. Han var trivialskolans 7:de rektor (1660). Pastor i Pyhäjoki 1674.

40.

På denna tomt finns en krumelur, liknande ett sammanbundet NB. Vad det betyder vet man ej.
41.
Lars Knutsson, troligen son till Cnut Larsson (tomt 36). Handlande.
42.
Lars Christoffersson.
43.
a)
Hans Hansson.
b)
Anders Mickelsson. Troligen handlande, sålde sin gård till handlanden Isak Bröms, bondeson från Munsala och handlande i Nykarleby 1681.
44.
Matts Mattsson.
45.
Herr Johans änka. Vem var Johan? Herrtiteln tilldelades ju denna tid i regel endast män av adel och det lärda ståndet (präster, skollärare). [WB: Lektor Lagström antar, att det möjligen var fråga om en Ulonius, och månne icke detta är riktigt. Johannes Ulonius blev kollega vid trivialskolan år 1642, kapellan 1654. Han var son till hospitalsfogden i Kronoby. Änkan hette Elisabet Canuti, kyrkoherdedotter från Pedersöre.]
46.
— — Hindersson.
48.
(+53?) Jakob Carlsson.
49.
a)
Thomas Andersson, hemma i Vörå, erhöll burskap 1642.
b)
Matts Nilsson (troligen densamma som 27).

54.

Skogens änka 58 a). Matts Andersson. [?]
58.
a)
Matts Andersson.
a)
Olof Jönsson.
59.
Jöns Båtsman.

60.

Hans Knutsson [WB: Cnutsson.] (Drake), bonde i Kyrkobyn, borgare i staden.
61.
Isak Josefsson.
62.
Johan Jakobssons änka.
63.
Stanislaj Johansson.
64.
a)
Anders Möllnar [WB: Mölnar.], son till 1a).
b)
Eh(n)vik, bonde.
65.
a)
Mårten Svarfvar.
b)
Petter Raj, skräddare.
66.
Thomas Jönsson.
67.
Anders och Mårten Grelssöner. Mårten erhöll burskap 1651.
68.
Grels Grelsson, burskap 1651.
69.
Henrik Carlsson. Tunnbindare.

70.

Stengons (?) änka.
71.
Jakob Glasmästares änka.
73—74
Lars Nilsson, född i Uleåborg. Erhöll burskap 1651. Hans son var Nils Larsson Skeppar, skeppare, senare handlande och rådman (1681).
75.
Jakob Simonsson.
76.
Joen Beckbrännar.
77.
Nils Olofsson. Han kallades Kuddniss och var ursprungligen bonde och ägare av det hemman, som efter honom kallades Kuddnissas, senare Kuddniss och slutligen Kuddnäs. Blev handlande i staden och rådman 1639. Död 1681.
78.
Sigfrid Thomasson, född i Marken, vann burskap 1654.
79.
Henrik Leppänen.

Tyvärr har man ej kunnat få reda på alla tomtägare, då så långa tider förflutit sedan de som omfattar denna kartas tillblivelse.


Einar Hedström (1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad, sid. 217—222.