NyCarleby 17 Febr. (Korresp.) Vi ha här haft 33 graders köld och snö till öfverflöd. Staden vexer ur askan och drifvorna. Nya byggnadsordningen har nu erhållit högvederbörlig stadfästelse och påskyndar arbetet. Nyligen försåldes åter tvenne tomter vid torget, den ena till 481 rub (minimipris 275) och den andra till 330 r. (min.pris 250). Som bekant, ha de bästa tomterna förut betalats med ända till 1,000 rubel, hvaraf synes att man just icke tviflar på stadens framtid. Tjäran står för närvarande ovanligt högt, 3.50 tunnan, och plankorna ha stigit ända till 3 rub. per tolft. Landthandeln gör något bekymmer för den händelse att bönderne blifva köpmän; dock torde framtiden visa att farhågorna äro öfverdrifna.

[Notiser som inte berör Nykarleby publiceras inte i vanliga fall, men här är ett undantag,]

     — Till Kofjoki gästgifveri i Vörå ankom d. 9 Febr. på aftonen en resande herre, som beställde mat och, medan han åt, skyndade på hästens ispänning. Oförmodadt gick han ut, afkastade sin pels och hoppade hufvudstupa i brunnen, som var mycket djup, men hade endast 6 kvarters [ca 90 cm] vatten. En liten flicka var vittne till detta förtviflade beslut. Med mycken möda ficks mannen upp och befanns då död; sannolikt blef han ihjälkrossad mot isen vid brunnsväggarna. Hans namn var Nahete, telegrafist (se ofvan), f. d. farmaceut, och man tror att han vid det olyckliga tillfället lidit af någon sinnesrubbning.

     — För någon tid sedan omtalades i tidningarna ett gräsligt mord i Pedersöre: tvenne barn, en gosse och en flicka om 6 à 8 års ålder, funnos strypta med hufvudet instoppadt i ett kärr. Misstankarna föll genast på stjuffadren, som gift sig med sin broders enka och hade fördel af att undanrödja hans arfvingar. Målet är under ransakning, men föga framskridet. Doktor Fontell lärer nyligen obducerat de för 5 år sedan aflidna personer, hvilka ryktet påstår samme stjuffader ha afdagatagit med gift, nemligen hans förra hustru och hans broder, barnens fader. Ett besvärande vittne lärer ock vid sista tinget ha uppträdt, en qvinna som säges tagit på ed att hon på några hundra alnars afstånd hört stjuffadrens och barnens tal vid den fasaväckande tilldragelsen. Obs. Vi anhålla, om möjligt, att få del af rättegångshandlingarna och ikläda oss dertill nödiga kostnader. Red:s anm.


Helsingfors Tidningar nr 23 den 23 februari1860.
Originalet på DIGI - Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

I Kyrkpressen nr 44/2014 skriver Johan Sandberg:

Många av dem som kom till Suetuk var från Österbotten. Enligt obekräftade uppgifter var Pirilö-Kalle, Karl Granroth en av dem. Han förvisade till Sibirien 1860 för mord på åtta personer, bland annat sin hustru, sin bror och sina brorsbarn. Motivet var att kunna gifta sig med broderns änka och komma över hela hemmanet han delade med sin bror i Pirilö i dagens Jakobstad. Karl Granroth var en läsare, alltså han läste Bibeln och var kyrkligt aktiv. Många av hans samtida trodde att det bara var en fasad han uppehöll för att skyla sina brott. Men den domen får vi lämna åt Gud.

Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen
(Inf. 2005-03-27, rev. 2015-11-11 )