— Nykarleby 2 Aug. (Korresp.) I förväntan på en efterlängtad nödig stadfästelse af den nya stadsplanen, var härförliden vecka auktion på en del af de nya tomterna. De som tviflat på detta samhälles framtid hade här kunnat justera sina onödiga farhågor. Oaktadt förmögenheten är ringa och penningetillgången knapp, var täflan om tomterna så stark, att om ena öfverbjöd den andra och inropen stego till högst oväntade summor. Alla samhällsklasser voro med derom, och för alla står nu framtiden i en bestämdare dager. Pröfningen var hård, men törhända blir den välgörande. Allt ryckes ur den gamla slentrianen och tvingas att söka nya vägar, ett större tegelslageri är anlagdt i närheten.

Ett fartyg om 120 läster har gått af stapeln, Toimi benämndt, ty det finska elementet tränger sig också här in i skeppskalendern; vi ha här Alku, Onni, Kiirus, Rauha m. fl. Allenast nu handelskonjunkturen ville gestalta sig fördelaktigare!

Fraktrörelsen är flau, och skogarna minskas. I Vasa, NyKarleby, Jakobstad och GamlaKarleby har denna sommar varit en sådan brist på exportartiklar, synnerligen tjära, att man dess like aldrig minnes. Också ha priserna varit låga, tjäran betalades länge med 2:45, men har nu stigit till 2:55 ock en kappe salt per tunna, som dock är ett ringa pris. Saknaden af elektrisk telegraf blir för hvar dag allt kännbarare. Nu när alla Östersjöns kuster, den vestfinska ensam undantagen, ha telegraf, måste detta dock så driftiga handelsområde alltid göra den sämsta marknaden. Ja, det torde ej vara för mycket sagdt, att utan telegraf går hela vestkustens handel under. Men derom en annan gång mera.

Skörden i dessa trakter blir, oaktadt torkan, i allmänhet god, särdeles råg, men hö kommer ringa. I början och slutet af Juli voro här åskregn, deremellan en ovanlig hetta och torka, yrfän och ormar i ovanlig mängd samt ett ymnigt strömmingsfiske.

Ångbåtsrörelsen ger en förr okänd liflighet åt kusttrafiken, ock hvad än må sägas om detta företag, är dock dess allmänna nytta obestridlig.


Helsingfors Tidningar, nr 62 den 7 Augusti 1858.
Styckebrytningar och fet text ej i originalet.
Originalet på Digi.


Läs mer:
Stadsbranden av Woldemar Backman.
Fler artiklar ur tidningen
(Inf. 2016-09-14, rev. 2016-09-14 .)