Nykarleby:

Vägförbättring
en miljörisk?

Kommer en eventuell vägförbättring på Leppon och Djupsten väster om Nykarleby älvmynning att skada den orörda skärgårdsmiljön och fågellivet i området? Den frågan skall miljövårdsnämnden i Nykarleby ta ställning till innan stadsstyrelsen avgör om vägen får byggas eller inte. Villabor i området har anhållit om att få fortsätta med vägförbättringen där skifteslaget slutar och där stadens områden tar vid. Styrelsen översände emellertid ärendet till miljövårdsnämnden. Eventuellt bör regionplaneförbundet också höras.


Området ligger på halvön mellan Bådaviken och älven och ägs av Nykarleby stad. Den väg det är frågan om är 1.5 km och den går över stadens mark på Leppon och Djupsten. Villaborna vill förbättra vägen så att den blir farbar med bil. Man är beredda att själva stå för kostnaderna, men hoppas att staden kommer med som delägare eftersom staden har skogar på området. Man hänvisar också till brandskyddet som skulle kräva att en brandbil har möjlighet att komma fram.

I höst bygger skifteslaget ut väger till stadens rågräns och villaborna vill fortsätta medan grävmaskinen finns på plats.

Byggnadskontoret har sett på området och konstaterar att södra delen är försumpad och att diken längs vägen där skulle vara till stor nytta. Det gäller en sträcka på ca 400 m. På området finns 50-årig granskog som är synnerligen känslig för stormskador och vägöppningen skulle helst inte förstoras. Norra delen av området representerar en speciell skärgårdsmiljö där ingreppen bör vara så små som möjligt. Detta alltså enligt byggnadskontoret.

Bk föreslår att staden utmärker vägsträckningen och bestämmer storleken på trummorna och deras placering och skaffar undan träd av värde från vägområdet.

Bk vill också att staden bestämmer vilka vägsträckor som inte får dikas och att vägen på dessa sträckor förbättras genom att ytan förstärks

Vidare föreslår man att staden ger ett bidrag på 4 000 mk till byggnadskostnaderna mlen inte förbinder sig att delta i underhållet. Den kostnaden skall envar som använder vägen delta i proportion till nyttan.

Stadsstyrelsen diskuterade vägprojektet och kom till att speciell hänsyn bör tas till naturvårdssynpunkter här. Det är fågelrika områden – bl.a. finns ju fågelstationen på Bådan och Bådaviken är fredat fågelområde. En bilväg skulle medföra ökad trafik och störa fågellivet. Naturen i området är också ofördärvad med sumpmarker, omväxlande med vacker skogsmark, albuskar, strandängar och hallonsnår.

Att ha ett område av den typen oförstört så nära stadsbebyggelsen är av speciellt värde, konstaterar stadsdir. Börje Nygård. Nu skall alltså miljövårnämnden få tillfälle att säga sitt i frågan innan beslut om vägen tas.Inger Luoma, Jakobstads Tidning den 17 december 1978.Djupstensvägen 1979

Före


En lerig kärrväg. Det var lite känsla av Novemberkåsan när man tog sig fram längs den på moped. Samma gällde när man skulle ta sig från Bådasvängen till Andrasjö strandväg.

 

Efter


Bjarne Sund från Maskinröjning Lindwall & Willman gjorde ett mycket gott arbete. Så fint när vägen slingrar sig fram – tänker jag varje gång jag cyklar längs den.


Foto: Elisabet Sund.
(Inf. 2022-04-02.)


Läs mer:
Redan 1902 hade man planer på en väg.
Fågeltornet.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-03-18, rev. 2022-04-02 .)