Suggasmotor och suggas


Suggasmotor
, en förbränningsmotor, afsedd för drift med suggas (se d. o.), afviker till sin konstruktion föga från andra förbränningsmotorer, afsedda att drifvas med gasformigt bränsle. E.H-ck.


Suggas, en på visst sätt för motordrift framställd generatorgas (se d. o.). För motordrift framställes generatorgas (halfvattengas) antingen därigenom, att med vattenånga blandad luft inblåses under generatorrosten (den benämnes då  t r y c k g a s) , eller ock därigenom, att genom motorns "sugning" får uppstå ett partiellt vakuum, vanligen endast några cm. vattenpelarhöjd, i gasledningen, hvarigenom luft och vattenånga på grund af atmosfärens högre tryck inströmma under generatorns rost; den benämnes då  s u g g a s.  En sådan generator med förångare för att bilda den för gasgenereringen erforderliga ångan förmedelst det temperaturvärme, som medföljer de från generatorn afgående gaserna, samt skrubber för gasens tvättning återges i fig. i art.  G e n e r a t o r g a s.  Suggasens praktiska företräde framför tryckgasen är dels, att gasalstringen mera automatiskt anpassar sig efter maskinens ögonblickliga gasbehof, dels den att, då öfvertryck ej förefinnes i gasledningarna, utströmning af gas i händelse af otäta rörledningar ej behöfver befaras och följaktligen den fara för koloxidförgiftning är afvärjd, som alltid förefinnes vid tryckgasanläggningar. E. H-ck.


Nordisk familjebok (1918).


Läs mer:
I Den allmänna hälsovården i Nykarleby provinsialläkardistrikt av Woldemar Backman omnämns s.
Kurre nämner s. krönika från 1912.
(Inf. 2004-11-28, rev. 2023-02-19 .)