Det kan verka som om nedanstående inte hör hemma här, men löjtnant Durchman var son till provinsialläkare Nils Durchman och uppvuxen i staden.


Major Väinö Mikkola, löjtnant Äly Durchman i ett plan och fänrik Carl-Erik Leijer med den italienske mekanikern Carlo Riva skulle flyga till Italien med biplan av typen S.I.A.I. S. 9 Savoia för att hämta två flygplan för det finländska flygvapnet, men båda planen störtade nästan samtidigt den 7 september 1920. Det första i Alperna och det andra i Genèvesjön. 

Alpflygarna


      Två flygare omkomna?
Enligt från Rom ingånget telegrafiskt meddelande har Finlands sändebud i Rom dr Gummerus begivit sig till Zürich med anledning av en flygolycka. Minister Gummerus skall samtidigt söka bringa klarhet i fråga om major Mikkolas och löjtnat Durchmans öde.
     Då major Mikkola och löjtnat Durchman startat samtidigt som fänrik Leijer anses det icke osannolikt att den sistnämnda under flygningen över Alperna sett sina kamrater förolyckas. Då han själv icke kunde komma till hjälp har han skyndsamt flugit till Zürichsjön såsom varande närmast belägna lämpliga plats, där han kunde gå ned. Under denna nedstigning har sedan olyckan inträffat.
     Ännu ha inga som helst underrättelser om major Mikkolas och löjtnant Durchmans öde ingått. På flygstaben ser man mörkt på saken.
     Löjtnat Durchman är yngste son till provincialläkaren härstädes dr Nils Durchman.

Nr 3?/1920.
(Inf. 2008-05-18.)     Spaningarna efter major Mikkola och löjtnant Durchman.
Från Zürich meddelas till utrikesminister: Den expedition, som haft i uppdrag att efterleta de förolyckade finländska flygarna major Mikkola och löjtnant Durchman, har återvänt med oförrättat ärende. Väderleksförhållandena och snöfallet ha omöjliggjort efterspaningarna i bergstrakterna.

Nr 41/1920.


     Löjtnat Durchmans lik funnet. Av de tre förolyckade flygarna i Schweiz har, som bekant, tidigare fänrik Leijers lik funnits och bränts, medan däremot de ivriga spaningarna efter löjtnant Durchman och major Mikkola under en månads tid voro förgäves. Numera ha dock även dessa flygares lik blivit funna.
     Telegram anlände nämligen i måndags till doktor N. Durchman härstädes från militärflygaravdelningen i Helsingfors, vari meddelades att telegram ingått till utrikesministeriet från Zürich, att liket efter hans son, löjtnant Ä. R. L. Durchman, funnits å Glimsgleichern.
     Löjtnat Durchman var född den 31 mars 1894. Blev student 1913 samt fortsatte sina studier vid Tekniska högskolan för att utbilda sig för väg och vattenbyggnader.

Nr 4?/1920.
(Inf. 2008-05-18.)


     Våra flygares sista färd. Under militära hedersbetygelser ledsagades i söndags stoftet av de i Alperna omkomna flygarna, löjtnant Durchman, major Mikkola och fänrik Leijer till den sista vilan å Helsingfors begravningsplats. Det väldiga sorgetåget, bestående av de avlidnas egna anhöriga och vänner samt representanter för olika arméavdelningar, avgick kl. 12 från flygbataljonens stab. Samtidigt uppstego från flygstationen i Sandhamn tre flygmaskiner, vilka kretsade över sorgetåget och gravplatsen på den översta terrassen å Nya begravningsplatsen. Då vagnarna, å vilka de avlidnas urnor transporterades, passerade genom gatorna, blottade människorna sina huvuden överallt där tåget gick fram.

     Å begravningsplatsen talade pastor Paavo Nukala och pastor A. Björksten på finska och svenska tröstens ord till de avlidnas egna, tjänstekamrater och vänner. När urnorna insattes i sitt granitblock gav ett hederskompani salut. Den första kransen nedlades av krigsministern å regeringens vägnar, varpå armébefälhavaren nedlade en krans å arméns vägnar. Bland de talrika övriga kransarna må utom de anhörigas, vänners och privatpersoners nämnas stabens för luftstridskrafterna, franska militärmissionens, aeroklubbens, officerarnas vid krigsministeriet, underbefälets vid flygbataljonen, Helsingfors gymnasistklubbs, officerarnas vid tredje flygstationen, befälets för luftflottiljen, officerarnas vid Sveaborgs bataljon, till löjtnant Durchman av stridskamraterna vid Sigurds kår, av de finländska tjänstemännen i Reval, studentföreningen vid tekniska högskolan som uppvaktade in corpore med fana, ingeniörklubben vid tekniska högskolan, teknologföreningen och Valkeala skyddskår. Granitblocket betäcktes av kransar.

Nr 49/1920.


     Flygarnas minne.
Statsrådet har beviljat 10,000 mk som bidrag till uppresande av av en minnesvård på de i Alperna förolyckade finl. flygarnas grav. Deras anhöriga ha för ändamålet anslagit 20,000 mk.

Nr 51/1920.Finl
ändskt planvrak från 1920
påträffat i schweizisk glaciär

ZÜRICH, måndag (FNB—Reuter)
Delar av ett hydroplan som för 38 år sedan störtade i schweiziska alperna med två finländska officerare ombord har nu anträffats på en glaciär mer än 300 meter från den plats där planet störtade i kantonen Gaubinden hösten 1920. Vraket hade rört sig ca en halv kilometer med glaciären och varit täckt av is och snö.

Planets motor och propeller som man förgäves letat efter under tidigare spaningar har nu också anträffats.
      Av allt att döma är det fråga om det Savoy-plan som på morgonen den 7 september med major Väinö Mikkola vid spakarna och reservlöjtnant Durchmann som spanare störtade på en glaciär drygt 70 kilometer fågelvägen från Zürich. Samma dag störtade också ett annat Savoy-plan fört av fänrik Erik Leier med en italienare montör Riva som spanare.
     Finlands luftstridskrafter firar sedan dess den 7 september som de stupade flygarnas dag.

Jakobstads Tidning den7 september (årsdagen) 1958.
(Inf. 2010-01-26.)


Österbottniska Posten där ej annat anges.
Lars Pensar tillhandahöllDurchman
Mikkola
Leijer

Suomen Kuvalehti (1920)

.

Läs mer:
Kauhavakråkor över Nykarleby av Lars Pensar med mer flyganknutet material.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-11-25, rev. 2017-02-12 .)