R. R. Eklunds bisättning

Den bortgångne författaren o. redaktören R R. Eklunds stoft jordades senaste söndag vid sidan av faderns på stadens gravgård. I den kulna decembersöndagen blev det en anslående akt för de närvarande, när en stadens son återkommit för att efter sin död vila i den jord som varit honom så innerligt kär.

Akten inleddes med en psalm och en religiös betraktelse i anslutning till den avlidne och hans livsgärning av kyrkoherde A. Forsblom. Sedan de anhöriga blomstersmyckat gravkullen och blommor från vänner och arbetskamrater nedlagts, höll författarinnan Mirjam Tuominen ett tal till den bortgångnes minne. Talet återfinnes på annan plats i dagens tidning. Lektor Åke Åström tackade med några varma ord för de vackra minnen R. R. E. efterlämnat i Nykarleby och manskören sjöng tvenne sånger.

En lågmäld stämma hade tystnat, en stilla skald hade fått ro i hemortens mull.


Österbottniska Posten, 13 december 1946, nr 50, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-12-16, rev. 2021-12-16 .)