— Vintertinget
pågår sedan måndagen den 18 dennes. Som rättens ordförande fungerar hovr. auskultanten Sven Berger.Från tingssalen.

[Fascinerande omsorgsfullt redogjort för hästkrocken!]

Den av Nykarleby stad mot staten väckta processen angående ersättning för liden skada till följd av forsrensningen, som staten igångsatt utan att hava utverkat koncession därtill, upptogs till behandling i tisdags. Fr. stadens sida hade infunnit sig borgm. Alarik Huldén, medan statsverket företräddes av vhvdg Olavi Linnove. Målet har redan varit föremål för flera behandlingar. Föreståndaren för Hydrografiska byrån dr H. Renqvist hade vid senaste rättegångstillfälle framställt några anmärkningar gentemot det av professor A. Juselius givna expertutlåtandet.

I professor Juselius bemötande göres bl. a. gällande att hans metod ingalunda är ny och okänd, utan tvärtom sedan en längre tid både känd och erkänd i hela Europa. Svarandeombudets anhållan om uppskov till hösttinget för avgivande av svaromål, beviljades.

*

I onsdags förelåg till behandling det av chauffören Birger Valdemar Nordström väckta åtalet mot bonden August Backman och hans son Selim Backman från Socklot. Som kärandens ombud uppträdde hovr. ausk. Sanfrid Staffans från Jakobstad, medan svaranden företräddes av hovr. ausk. Einar Harjulin.

Chauffören Nordström hade den sistlidne oktober senaste år i sin egande Fordbil varit på väg till en biografföreställning i Jakobstad. I bilen hade jämte honom befunnit sig sjuksköterskeeleven Svea Forsell och seminaristerna Gunnar Karlsson och Åke Knus. Kommen c:a tre kilometer utanför staden, ett kort stycke från Galgbacken där vägen gör en vänsterkurva, observerade han en lös häst på omkr. 20 m. håll framför bilen. Han bromsade och försökte köra förbi på den vänstra sidan av vägen, men då vände också hästen till vänster o. kom att befinna sig tvärs över vägen. Nordström styrde då till höger för att den vägen komma förbi, men i sista minuten vände hästen till högra sidan, råkade under bilen och stöttes i högra diket. Även bilen hamnade i diket på samma sida och skadades. Hästen hade fått både vänstra fram- och bakbenet avbrutet och måste avlivas.

Kärandeombudet yrkade straff å Selim Backman enl. § 44 i ordningsstadgan, samt att S. och A. Backman solidariskt skulle åläggas ersättningsskyldighet (c:a 2,400 mk) för de skador Nordströms bil lidit.

Selim Backman hade varit på plöjningsarbete och begivit sig på hemväg med hästen springande efter kärran. Allmänna ordningsstadgan för landsbygden av 1928 § 19 säger: „Föras djur å allmän väg till och från betet eller framdrivas de å sådan väg — — — böra de såvitt möjligt vallas eller hållas bundna att de icke hindra den övriga trafiken.” Ombudet åberopade även § 27 i samma stadga. Svarandeombudet Harjulin framhöll att någon solidarisk ansvarsplikt ej förelåg, samt att överhuvudtaget ingen ersättningsskyldighet förefanns. Ville samtidigt göra gällande att Selim Backman ej gjort sig skyldig till den förseelse kärandeombudet påstått. Nordström hade ej iakttagit nödig försiktighet och kört sin bil med en hastighet av 90 km. Under färden hade han „glammat och stojat” med sitt sällskap.

I målet hördes från kärandens sida 3 vittnen vilka enstämmigt intygade att någon vårdslöshet från chaufförens sida icke kunde anses föreligga. Ett av vittnena hade just före katastrofen iakttagit att hastigheten var uppe vid omkr. 45 km. Vid olyckstillfället hade Selim Backman erkänt att han i början haft för avsikt att binda hästen vid kärran, men underlåtit detta och medgivit att felet var hans.

Svarandeombudet Harjulin åberopade tvenne vittnen vilka på velociped mött Nordströms bil omkring 250 meter från olycksplatsen. Nordström hade kört med hård fart och inte lämnat dem något rum på vägen, så att de varit tvungna att hoppa av sina velocipeder. Kär.ombudet ansåg att rätts- o. billighetssynpunkter krävde att hästens ägare skulle åläggas ersättningsskyldighet och hänvisade till prof. Ekströms utlåtande i Privaträttens allmänna läror, vari framhålles att ägaren bör svara för de skador som ett djur förorsakar. Ansåg målet i alla avseenden styrkt.

Aktör förenade sig om ansvarsyrkandet.

Rättens utslag lydde: Selim Backman dömes enligt § 44 i ordningsstadgan till 10 dagsböter à 10 mk. Ersättningsanspråket såväl mot Selim som A. Backman förkastades. Expenserna kvitterades parterna emellan.

Behandlades så Aug. Backmans mål mot Birger Nordström angående ersättning för hästen, c:a 3,000 mk, samt straff f. särskilda förseelser gällande trafikstadgan.

Samma vittnen hördes och vittnade detsamma. Målet uppsköts till hösttinget.Österbottniska Pressen, 22 februari 1935, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Pressen.
(Inf. 2022-02-01, rev. 2022-02-01 .)