Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 50 år


Socklot Sångkör aktiv under trettio år

All denna kulturverksamhet som under dessa tre decennier bedrevs finns tyvärr inte bevarad i några hävder med någon rad på det lokala planet. Det är därför för mig en mycket kär uppgift att få tillfälle att göra några anteckningar. Allt blir i såfall minnesbilder som jag tillsammans med alla de andra medlemmarna i kören upplevt som de rikaste stunderna under ungdomstiden och allt framgent i livet.

Musiklivet i Socklot var under slutet av 1800-talet mycket livligt. Ännu i början på 1900-talet var föreningsverksamheten livlig. Byns första samlingshus invegs 1909. När sedan samlingshuset vid första världskrigets utbrott ockuperades av ryssarna blev det krux i marginalen med föreningsverksamhet.

En ny start blev det 1920 då programmet för Finlands Svenska Sång- och Musikförbundfest i Vasa 1921 inövades av lär. Ellen Blomberg. Denna kör fortsatte inte efter detta. Men många av dem som då var med började på nytt när sedan den riktiga Socklot Sångkören startade.

Ellen Blomberg fortsatte med en damkör bland Marthorna i Socklot. Kören fick sedan medlemmar från Kovjoki och Nykarleby och uppträdde i Marthasammanhang.

Tisdagen den 31 mars 1925 blev sedan en minnesrik dag för en grupp ungdomar som av lär. John Sundqvist kallats till skolan för att bilda en sångkör. Gruppen var uttagen bland ungdomar som de tre senaste åren gått ut från skolan samt några äldre ungdomar.

Vi var tjugo stycken som en i sänder kallades in för att provsjunga. Vi sjöng alla Modersmålets sång. Och placerades in i våra stämmor.

Dessa tjugo var sedan stommen i kören i tio års tid. Under de tio första åren plockades in nya medlemmar som dock inte så många blev kvar. Men stamgruppen var med, de flesta under hela tiden kören verkade aktivt och det var i det närmaste trettio år. Det blev också några år som tilläggsår med speciella uppträdanden.


Den inre sammanhållningen i kören var god.

Tisdagen var körens dag och då fick ingenting annat hända. Det var en regel som alla respekterade. Redan den första kvällen beslöts att vi skulle grundinöva en ny sång varje övningskväll. Ja, det hann alltid bli ett nytt datum innan vi slutade övningarna. Den första kvällen var härvidlag inget undantag. Det var första april när vi gick hem och lekte med aprilskämt.

Kören fick genast från början en god start då stämövare anförtroddes uppgifter. Jag själv fick på min lott att helt inöva de båda altstämmorna. Vi hade flere sånger med dubbla stämmor. Vidare hade jag att ha samsång med alt och sopraner.

Gunnar Segerstam övade tenoren och Eskil Sandvik i någon mån basarn. Allt detta var möjligt genom att lär. Blomberg upplät sin lokal och pianot för damerna och i klassrummen fanns de andra instrumenten

Ingen behövde sitta sysslolös. Arbetet sjöd formligen. Och när en egentlig kväll var till ända, då började vi samsången. Först en timme och efter en diskussionspaus var alla med om att försöka få ihop kvällens nya sång.

Första framträdande den 10 maj på Skyddskårens Lotterifest som hölls på gårdsplanen vid samlingshuset då kören var uppställd på buffettstrappan och sjöng bl. a. »Österbotten».

Den 10 juni var kören och gav konsert i Munsala samlingshus. Så man må säga att programmet var späckat från början. Det var alltid något som sporrade för aktiva sångkvällar.


Vi beundrade vår ledare

Och vi blev i gengäld omskötta med trivselkvällar av olika slag. Vi blev varje år bjudna på Hermanskaffe. Det var ledarens andra namn. Varje sommar företogs utfärder till havs. Vi hann sålunda besöka lotsplatserna på Hällören och Mässkär flere gånger. Vi gick i hamn på Furuskär och Granskär. Larshäll och Sandören var guterad plats där vi kunde koka kaffe i den gamla gemensamma fiskarkojan. Alön, Djupsten och Lillön i Monäs. Det var förresten lång väg från Socklot sjövägen till Monäs. Men det fanns ingen annan plats i världen där man kunde sjunga »Sköna barn i havets vagga, ö vid blåa vågens barm» med verklig inlevelse än där.
Socklot sångkör 1935. Dirigent John Sundqvist.


Så blev vi inbjudna att vara med
i sången vid Pedersörebygdens Sång- och Musikförbund. Det hände första gången 1926 då festen hölls på Lannäslund.

Följande år hölls Pedersöre sångfest i Esse och då var vi också bjudna att vara med. Och nu tyckte vi att nu bör vi ha en egen fana. Viola ritade och Rosa sydde och vi kunde tåga efter egen fana i Esse den 10 juni 1927. Paul Holm var förbundsdirigent, fordrande men kunnig och inspirerande sådan. Man kommer ihåg sånger som »Ljusa skyar segla under högblå himmel. Ljumma sommarvindar krusa vikens vatten» och »Ungdom hör, ungdom se! Fåglar på vårliga vindar bäras mot blånande rymd. Hade vi vingar som de, se.» Att festtåget gått längs en nylagd grusväg och dammet stigit mot skyn i två kilometer och de skavsår man fick som både blödde och sved, det glömdes när man fick stämma upp i »Härlig är naturen, lyst av solens strålar! Härligare anden lyst av Gud.»

I Esse var vi och vackert väder så damernas lockar hölls i styr. Det gjorde de inte på stora sångfesten i Helsingfors. Då stod regnet som spön i backen varannan timme. Och hårlockarna skulle krusas med tänger som värmts på torrspritburkar 10—12 st ovanpå varandra. Det var tider det.


Körens julfest hölls på juldagen.

Då hade vi alla inbjudit våra föräldrar och det var för dem som vi då ställde till program. Ledaren delade ut uppgifter som var och en skulle framföra. Det var sålunda alltid överraskningar för alla. Och, det gjorde att det alltid var spännande med överraskningar som vi fick se emot.

Allt detta hände innan Nykarleby Sång- och Musikförbund fanns. Vi var sålunda en aning före det allmänna när förbundets verksamhet startade. Vi hade säruppträdande på den första festen i Rummelbacken den 29 maj 1928. Socklot körens damer var klädda i vita klänningar vid kvällsfesten som också hölls i Rummelbacken. Visst var det något kyligt, men solen sken ännu den stund vi sjöng. Oravaiskörens damer hade folkdräkter. De hade också säruppträdande.

Kören hade förmånen att ha musiklektorn vid seminariet Gunnar Vikström som solist i folkvisan »Ned i mörka mullen bäddades min kära, bäddades min ungdoms liljebleka brud.» Sånger som förknippats i minnet med lektor Vikström är »Jag går genom säden som Herren en gång i sabbatsmorgonen tida.» Och speciellt från festen på Oravais kyrkbacke 1929 minns man »Vallflickans söndag». »Klara kyrkoklockor ringa i den stilla morgonstund, över nejden budskap bringa över jordens vida rund».

Man minns sångfesten i Socklot på Kvarnbacken 1932. Man minns festen i Vörå Rejpelt uppe på berget. Man kommer ihåg inkvarteringen i Israelsgården. Det var långt till Vörå och det var långt över allt. Speciellt minns man av programmet i Vörå de sånger som komponerats av en av de våra Selim Segerstams »Ändå» och »Den ensamma.» Enligt mitt minne torde de vardera ha framförts i Vörå.

Ifråga om Segerstams kompositioner så gjorde han för vår kör flere arrangemang. Bl. a. »Där björkarna susa», som vi sen använde på bröllop då det ena paret efter det andra fann varandra inom kören.

Kören hade inte enbart att vara med på sångfester och dylikt. Vi hade hemma i byn så att säga en social uppgift att fylla. Det var på oss ansvaret låg att få program till alla fester som skulle hållas vid jul och påsk inom ungdomsföreningen. När vi sedan drabbades av oturen att samlingshuset nedbrann vid en eldsvåda på fettisdagsnatten 1928 måste ett nytt byggas upp. Och det blev i stort sett så att sångkören och hornorkestern svarade för de programsoaréer som måste ordnas titt och tätt vid avbetalning på räntor och lån.

Sundqvist sade på sångövningen, det förfaller en växel igen så vi får ställa till med program. Det blev solo och duettsång, diktläsning och bygdemål och så skulle musiken spela gratis för att det skulle bli vinst. Den som inte hade annat skötte bufetten. Det var den tidens understöd.Socklotkören på sångfesten vid Kuddnäs 1945.


Kören uppträdde alltid på marthornas fester i byn. Så småningom tog vi kören med också då det var marthafester i andra byar. Ett av de senaste uppträdanden var när vi åkte ut till Åvist i Purmo när det var distriktsfest där. Då var det inte enbart sångkören utan också hornkapellet som klev upp på Sundqvists lastbil och åkte ut för att sjunga i Åvist. Folk kom med 17 lastbilar till festen. Det var 1948.


Kören hann vara med om mycket.

Vi var anmodade att uppträda vid en Nordisk lärarkonferens på seminariet. Vi sjöng i Nykarleby kyrka när den invegs efter renoveringen. Detta kände vi som ett mycket ansvarsfullt uppdrag.

När ledaren John Sundqvist fyllde sextio år och flyttade bort från skolan övade kören in ett uppvaktningsprogram under Gunnar Segerstams ledning. Vid detta tillfälle uttalade han orden att han hoppades att vi skulle vara den kör som sjöng sist för honom en gång. Detta löfte uppfyllde kören med att inövade sånger som vi visste att för honom var s.k. älsklingssånger.

1958 när den nya skolan i Socklot invigdes fanns inte vår ledare mer. Kören övade då in det så att säga sista offentliga programmet i sin historia. Kören sjöng då »I himlar sjungen den eviges ära», »I livets kamp», »Vörda ödmjukt fädernas minne» och sin egen lystringssång genom tiderna »Den sång är oss kär som kring stränderna går». I denna kör medverkade några yngre sångare som inte varit med tidigare, men varit med i körer på andra ställen.

Ännu en sista gång uppträdde kören vid Selim Segerstams gravläggning i Nykarleby okt. 1963.

Detta är nu sedan i stort sett vad den, nu rätt nedsättande kallat den avsomnade Socklotkören, gjort. Men vi vill inte hålla med om att den avsomnat. Den har fyllt sin plikt och vi vill tro med heder, att om hela dess verksamhet inte finns nedtecknat en endaste rad, annat än i något marthaprotokoll där det står att det förekommit sång av Socklot Sångkör under John Sundqvists eller Gunnar Segerstams ledning, är väl om något unikt.

Ännu finns kvar i byn 16 av dem som var med från början. Stämfördelningen är jämn över alla stämmor. Och ännu kan vi få tag på några dessutom som varit med. Så om inte bara allas röst hade åldrats, så har vi ännu i minnet kvar ganska många av de 120 sånger som engång i vår välmakt hörde till vår repertoar. De flesta värda att sjungas på nytt av unga röster, men det skall övas. Vi sjöng tre gånger i veckan före varje uppträdande. Gör om det den som har lust! Vi hade lust.

Helen Segerstam

[Läs mer: Socklot av Thure Sandvik i Den österbottniska byn.]Stråkorkestermusik i Nykarleby med omnejd

Nykarleby seminariums stråkorkester grundades av Iivari Eeliel Koskimies år 1910. Den utgjorde länge en viktig del av Nykarlebynejdens förbundsorkester. Sommaren 1914 deltog den tillsammans med spelare från omnejden i den vida omtalade och berömda tonfesten i Nykarleby. Ett trettiotal stråkar medverkade. För första gången i de finlandssvenska musikfesternas historia uppträdde här en stråkorkester som inövat sitt program efter noter. Våren 1928 medverkade orkestern i en sångfest som försiggick på Rummelbacken i Nykarleby. Stråkmusikanterna 25 till antalet utförde Allegro moderato av G. Fr. Händel, Säterjäntans söndag och Du gamla du fria arr. av J. Svendsen samt ytterligare ett par stycken. Festen gav impuls till bildandet av Nykarlebynejdens sång- och musikförbund följande år. Tillsammans med stråkar från Oravais och Munsala deltog seminarieorkestern i förbundets första tonfest 2.6. 1929 i Oravais. Festorkestern bestod av 40 spelare av vilka 7 spelade cello och 2 basso. Dirigent var lektor Gunnar Wikström. I fortsättningen deltog orkestern till och med år 1959 i s.g.s. alla fester anordnade av förbundet. Efter detta år slutade seminariet den 30 eller 31.5. Tidigare hade terminsavslutningen ägt rum 10.6. Då sångfesterna vanligtvis försiggick i juni var det svårt för orkestern att medverka i sin helhet. Enskilda orkestermedlemmar från förbundets område deltog dock i fortsättningen.Nykarleby seminariums stråkorkester 1931—32. Lektor Maria Castrén dirigerade.


Utom vid seminariet odlades tidigt stråkmusik efter noter i Soklot och Munsala. Matts William Froste som var lärare i Soklot från 1884 till 1915 grundade utom en blandad kör och en hornseptett även en stråkorkester och ledde den flere år.

Hösten 1911 bildades i Munsala en stråkkvartett inom ungdomsföreningen. Den verkade ett par år. Mellan åren 1919 och 1922 spelade åter en stråkensemble. Efter några års uppehåll började man igen med stråkmusik 1927. Orkestern bestod av 2 första- och 2 andravioliner, altviolin och cello. Ledare var Reinhold Blomqvist. Hösten 1932 bestod orkestern av 16 spelare. Ledare var Hugo Svedberg. Som medhjälpare hade han Viktor Fogström. Verksamheten fortgick till 1938. Fiolspelare var Svedberg, Fogström, Sven Julin, Rafael Wide, Lennart Suni, Edvard Suni, Otto Blomqvist, Bertel Helsing, Anders Klockars, Evert Vest, Birger Laggnäs samt Aina och Ester Pedar. Lennart Skrivars och Paul Storgård spelade altviolin och Anders Svedberg cello. Orkestern var i verksamhet till 1938. Den spelade vid hembygdsfester och deltog i Nykarlebynejdens sångfester. Ett uppehåll följde tills läraren Gunnar Pensar återupplivade spelandet 1945. Då han flyttade från orten 1948 upphörde verksamheten.Orkestrar och körer har sin givna plats vid olika fester. Här uppträder Nykarleby stråkorkester vid bankjubileum i Nykarleby med Rafael Ahlbeck som ledare.


Under vårterminen 1969 samlade R. Ahlbeck några fiolspelare till en liten ensemble. Till gruppen hörde Fride Lindskog, Emil Fors, Torsten Johnson, Bengt Enqvist, Einar Blomqvist och Raymond Fors. Den sistnämnde började öva sig på kontrabas. Nya medlemmar anslöt sig hösten 1969. Yngve Svarvar, Sten Gripenberg, Gunhild Kronqvist och Ragnar Dahlstedt spelade violin, Runar Tonberg och Rafael Sjöblom klarinett, Pehr Tonberg och Jarl Nyman cello samt Ture Sandvik piano. Samma år upptogs orkestern som en kurs inom arbetarinstitutet.

Det första uppträdandet ägde rum vid Österbottens litteraturförenings fest 23.9. 1969 i seminariet. På programmet stod Oravaismenuetten arr. av R. Ahlbeck, Tre danser från Pedersöre arr. av A. Anderssén och Folkvisa från Österbotten av E. Fordell. I fortsättningen spelade orkestern vid Arbetarinstitutets avslutningar, Nykarlebynejdens sångfester, de stora allmänna musikfesterna, festerna på Svenska dagen och vid olika jubileumsfester. Verksamhetsåret 1975—76 bestod orkestern av 15 spelare, med »hjälpkrafter» som ibland anlitades 17—18. Detta verksamhetsår ersattes violinspelare som slutat med skolflickorna Christine Julin och Britt-Marie Fogström samt Lars Harald. Samtidigt började Elis Andersson medverka i första violinstämman de tider då han inte var bunden av skiftesarbete. Även skolflickan Kristina Nukala spelade med ett par år. Då Nyman något senare började ägna sig enbart åt spelmansmusik övertog Lindskog cellon tills orkestern från och med 1978 fick Fredrik Smedman som andra cellist. Pianist var från 1977 Ola-Hillevi Herler.Oravais och seminariets stråkorkester 1962. Dirigent är Rafael Ahlbeck.


Bland kompositioner som orkestern utfört kan nämnas Sonata D-dur av G. Fr. Händel, Satser ur Concerto Grosso D-dur av A. Stradella, Symfoni nr 27 G-dur av J. Haydn, Konsert för cembalo (orgel, piano) och stråkar av M. Corrette, Kyrkosonat D-dur av W. A. Mozart. In stadio laboris av N.-E. Fougstedt, Andante Religioso och Folklig svit av Erik Fordell samt Engelsk svit och Folklig svit arr. av R. Ahlbeck.

Rafael Ahlbeck

 

[Läs mer: Nykarleby Stråkorkester av Pehr Tonberg.
Nykarleby-nejdens femte sång- och musikfest i Soklot.]
(Inf. 2006-01-19.)


Karin Ahlstrand m.fl. (1981) Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 50 år.

Fortsättning: Nykarleby manskör.