DECEMBER MÅNAD 1835


    

    1. Tisdag. Latin. E.m. hos Lithéns. Läste Algier och Paris. Åt äppel. — Disput med Collander, som påstod att jag och öfriga vederbörande ej hafva rätt lust och drift i dansen. — Jag åtminstone tycker mig på sednare tider hafva blifvit en högst ifrig danseur.

    2. Onsdag. Studerat Latin. In studiis quidam progressus. —


    3. Thorsdag. E. m. hos Lithéns med syster Sophie. Läst Algier och Paris. Vid de mest rörande ställen rynkade Sophie sin näsa, och Lisette N. sade: „nå nå, ampoka hilja!“ — Treflig qväll såsom alltid hos L:s. Mamma kom efter oss. Morbror L., mycket road af att beskrifva sin ungdomstid, beskref nu för oss sina äfventyr under sista kriget. — Gubben har varit (berättade Mamma sedan) en vacker karl i sin ungdom, spenslig och nätt som en docka, och var verkligen, såsom han sjelf påstår, fruntimmerna tycket.


    4. Fredag. 12 graders köld. — Sophie Backman hos oss hela dagen. Grekiska. — Is. Svahn hos mig. — Sorgepost om fru Jessbergs död i G. Carleby. — I dag, sade Mamma, skulle Morbror Lithén, om hans första fru lefvat, fått fira sitt silfverbröllopp. Huru passande hade det icke varit, att med en sådan fest inviga nya byggningen.


    5. Lördag. Grekiska. Gjorde med Albert Dyhr en utfart till Alörn. Till Alörn, det kära Alörn. När jag sist lemnade holmen, då skedde det med tårar. — I Lithéns stuga. Der var så tomt, men ändå så bekant och minnesrikt. — A. och jag skrefvo i tvenne alar, sammanvuxna nertill, följande namn: å ena trädet: R. S. L., M. C. L., I. C., I. C., I. S., M. B., I. S. T., och i andra trädet: A. D., H. B., Z. T., samt MINNE. — Och är icke hela detta vackra Alörn ett det aldrasötaste och ljufligaste Minne från våra roliga ungdoms dagar? Ja, det är visst, och det säga alla som voro der med oss:

det var ett verkligt paradis, der friden bodde
och glädjen strödde sina bästa rosor. —


Rådman Maths Lithén.
Rådman Maths Lithén.


    S. d. E. m. Var min plan att gå till Lithéns och läsa — Men: Visite af herrskapet Brunström. — D:o af Moster W:a Lithén. Och D:o af Moster Lithén från G. Carleby, som oförmodadt gjorde oss en glad surpris. Åtföljdes af M:lle Winge, som genast reste till Juthbacka. — Moster L. var vid sitt gamla muntra humeur och underhöll en rätt liflig conversation. — Basta köld. —


    6. Söndag. 15 ½ gr. under noll. I kyrkan; afhörde Fonselius och Häggströms ypperliga messa. —
    E. m. På Doktor Lundmarks begrafning. Denna var rätt stor, samlingen talrik, ceremonien högtidlig; den försiggick i kyrkan vid ljus, under sorgmusik och psalmer, i närvaro af en ovanlig mängd åskådare. —
    Sedermera under aftonen gjorde jag bekantskap med studiosen Zimmerman, Ostrobotniensis. Medförde bref från Blanken, jemte småsaker, beställda åt Mamma och syster till julklapp. — Anmärktes såsom obelefvenhet, att jag och några andra talte ett par ord med fruntimmerna. Förnam äfvenledes huru våra Ephemerer blifvit illa hundfilade af föga competenta critici. — Bjuden till soupée, för Moster L:ns skull. Converserat med damerna och reste hem kl. 1 om natten. — Nattqvarter i vindskammarn. —


    7. Måndag. Grekiska. S. d. e. m. hos Lithéns. Jag ville just sluta Algier och Paris. Då kom M:lle Calamnius dit. — Satt med fruntimmerna i förmaket. — Conversation oss emellan, efter vanligheten, rätt intressant. „I dag är du sista gången här i förmaket.“ — Herrskapet spelte boston. Benzelstjerna var distrée och sade ibland: „fru rådman Lithén.“ — M:lle C:ius blef ibland så ifrig att vi alla måste skratta. — Således en rolig afton.


    8. Tisdag. Moster Lithén reste bort; åkte med bror Zimmerman. Hos Lithéns — hvad tycks? — klockan 12 om middagen. — Saken var den att vi ville sluta Algier och Paris, och det gjorde vi också. Således Middag hos Lithéns. Visite i nya byggningen, som redan i salen var meublerad. — Bror Albert illamående. —
    S. d. klockan ½ 5 e. m. åkte till Kudnis, hemförande Mathilda, som lofvat bli hos oss någon vecka. — Mormor Wacklin. — Allmänna samtalsämnet: Laiberg. — Nattqvarter oppe i vindskammarn. —
     [Hvad äro några dagar, hvad är en vecka i sällskap med Thilda? Är det synd om jag önskade ha henne hos oss för alltid? Hon har ibland bordt se att jag tänker så.]


    9. Onsdag. Således Mathilda Lithén hos oss. — Kantänka Pegasenhjelm var i sitt element när han fick sitta nere hos flickorna. — Måste likväl för synskull läsa litet grand. — Klipte papperssoldater åt Oscar i Uleåborg, ett handtverk deri jag är hemma. — Aftonqvisten: Visite af Tante Emelie Turdin. Visite af bror Albert Dyhr, som hade ledsamt efter somliga. Alldeles icke underligt.
    Aftonqvistarne, sqvallerstunderna, matklapparne äro de roligaste man kan föreställa sig. — Likväl är jag ej så nödig om att andra skola sig desamma föreställa. — „Notabene för mig allen. Reversen drages på von Backensten.“ —


    10. Thorsdag. Bivuak oppe i Vindskammarn der jag hade kallt, så att jag skulle ha frusit till assit om jag inte händelsevis råkat vara varm om hjertat hvar gång jag kom nerifrån. — Roliga, tokiga, öfverdådiga, lustiga, försåtliga planer. Jag föresatte mig t. ex. att borra hål genom taket och göra spektakel med flickorna. Till den ändan drog jag dit opp knifvar och borrar, arbetade envist tills jag fick en tilja genombruten. Men arbetet drog ut på tiden, och innan jag fick det färdigt kom ohjelpliga förhinder. Se föröfrigt Vindskammargolfvet invid Sockerkammarväggen. —
    S. d. kl. 12 f. m. Visite af fru Kerrman och Jacob, hvilka här spisade middag och drucko caffe. — Jacob är snart 16 år; vid den åldern var jag ingen liten kaxe. —
    Kl. 4 e. m. afreste Kerrman, och med dem mormor Wacklin. S. d. Flickorna oppe i min kammare, reviderade i byreaun. Nu hände sig ej bättre, än att jag der hade en julklapp åt Sophie. Derföre blef jag naturligtvis mycket altererad och ville hindra deras nyfikenhet, så att de blefvo stötta och gingo ned. — Inom en timmes tid var allt på rätt igen.
    Åkte flickorna till staden, till Lindqvistens boda der de uphandlade hvarjehanda. — Visite af Emelie Lindqvist. Som spelte pianoforte med Sophie, Rhodens Andante, som lät mycket vackert på afstånd. — Sak samma för mig, — jag satt och höll Mamsell Lithén sällskap. — „Det vet jag ändå visst, om jag blir olycklig, och om än alla andra öfvergåfve mig, så skulle Rosalie och du icke göra det.“ — Nej, nej, nej! — Afskedsvisite af bror Albert Dyhr som reste till Uleåborg. — Rolig afton. Jag tror vi refvo opp Råskväder. —


    11. Fredag. — När jag i dag vaknade så var jag fastfrusen i sängen, nästan, skulle jag säga. — Så kallt var deroppe. — Då blef jag desperat och sade: Det skall necken ligga här oppe mer. — Läste Grekiska och kom ner med stor förskräckelse, skall man tro, ty just i detsamma ropade Mathilda: Adjö och for bort med Rosalie. — Voilà! alla mina vackra planer för dagen. —
    Jag hade mycket dålig aptit vid frukosten och skyndade på dåligt humeur till Smedsbacka på ärenden. — Afhörde klagovisor öfver det „olideliga“ sqvallret i NyCarleby. —
    Ärenden hos Turdins, hos Bergers och hos Lithéns Der (hos L:ns) var stor förvirring, ty man var som bäst i flyttnings bestyr, och alla möbler stodo huller om buller. Men — efter sorg kommer glädje, efter bekymmer en stor hugnad. — Så i smått, så i stort. — Underrättelse om att hela T:s bortresa var en simulacre. Följagteligen: — S. d. kl. 4 e. m. Thilda här igen. — Samteliga fruntimmerna på Caffe opp i min kammare. Tractamenter voro caffe, äppel, plättar, thé och i detsamma soupé. — Vi skrattade rätt mycket. — Klipte blad. Sophie gjorde blommor, och Thilda sydde en krage åt Rosalie. Således en mycket rolig eftermiddag. — Annars roliga tider nuförtiden. — Nattqvarter nere i yttre kammarn. [I hemlighet skall jag säga jag fick en — nattkyss.]


    12. Lördag. Grekiska några verser. — Som sagdt var det är roliga, oroliga, lustiga tider, det här. — Visite af Demoiselle Sahlbom, som satt i yttre kammarn medan ungdomen satt derinne. — Rasade med flickorna. Thilda ledsen öfver Malice. Nemligen ett upspunnet yttrande: „hvad rår jag för att alla tycker om mig?“ — En dumhet som ingen menniska tror. Ville dock veta ur hvems mund den kommit. —


    13. Söndag. Misslyckad kyrka, d. v. s. misstag om ringningen. — Visite af Monsieur Logren som hämtade en tidning. —
    E. m. spelte Koriza med flickorna. — Folk till främmands. Med folk menar jag diverse. — Sophie Olsson, Sophie Fonselius, Svante Svahn. — En pipa med Svante, och sedan Koriza, N:bene med flickorna. — Raljeri om svedda hjertan. Svante sade sitt vara svedt af kärleks os. — T:a var ej rätt munter. — Brände opp somliga hjertan, hvilka välförståendes voro af papper och tjente till marker. — Erhöll den nåden att få skrifva i S. O:s Minnesbok. — Scener med och utan Jacobson. — Tragicomique och Comico Tragique. „Se nu, om jag skulle vara död så här, hvad skulle ni då säga?“ — Efter sådana Tragiska ansträngningar måtte man sofvit bra. —


    14. Måndag. Visite af herr Handelsman Janne Lybeck. — Betalt ränta på sin skuld för Calamnii gård. — Mamsell Lithén sprang unnan från salen. —
    En Commission. Neml. af Jeana Backman i Helsingfors anmodad att skrifva en par Julklappsverser. Jag skref väl också en par, men ansåg dem ej meritera att försändas så lång väg, hvarföre jag ej afskickade dem. Till staden, kuskad af „han druckjin“, en afsigkommen rotgubbe. Flickorna spektalade och sade det såg så bra ut. Hos Lithéns i Nya byggningen. Ack, himmel hvad der var snyggt och gentilt och vackert! — Rosalie frågte när T:a kommer hem? Inte så snart, svarte jag. — Hos Hindrik, som påstod att en billet från mig var skrifven af fruntimmer. Jag höll med.     Eftermiddagen, som vanligt, mycket treflig och rolig. —


    15. Tisdag. På förmiddagen besök af Marin Leutnanten Isak Svahn. Lånte böcker. — Klipte blad åt Sophie. — Satt nere hos flickorna hela dagen. Unga herrskapet voro muntra. — Thilda sade sig vilja resa bort. — Nej, det blir inte af. „Nå, så skall jag bli här tills ni blir leda mig.“ — „Håll ord, och du kommer aldrig bort.“ —
    Satt och höll vakt vid damernas hufvudgärd.


    16. Onsdag. Läste 100 verser Grekiska.
    E. m. Visite af Anna Helena Backman. — Flickorna sydde och pratade allt emellanåt. — Således roligt. Åkte till staden på en hoper ärenden. Hade brutit af Mathildas pryl. — Thilda läste lilla Dagboken och blef ledsen då hon läste om Alexander. —
     [Samvetsfråga. Mamma frågte af Thilda om Lybeck gjort sitt anbud?] — Svartes Nej. — Ledsen, — jag vet ej rätt för hvad. — Det var ett oredigt moln, som omedvetet om sitt eget ursprung skymde det klara solskenet. —
    P. S. De sqvallerstunderna äro så roliga. — Rasat med flickorna och varit odygdig. Lagt sympatiepatience tillika med Mathilda. — Ville, curieust nog, inte lyckas bra. —


    17. Thorsdag. — Satt med flickorna hela f. m. och muntrade oss. — Nu kunde vi ej längre qvarhålla Thilda; hon skulle resa. Förut, i skymningen voro flickorna uppe i min kammare och besågo några pappersgubbar, ritningar m. m. — Kl. 4 e. m. spändes häst före, Thilda tog afsked, jag fick en kyss, och så for hon, — hemkuskad af underskrefven. — På återresan kom jag underfund med att det var bra kallt. Thilda saknade vi mycket, den muntra goda flickan, och det var just helt tomt i början. — Oppe på min kammare, något nedslagen. — I sådan jordmån gro de bästa af själens plantor. — Bön. — [Farväl söta goda Thilda; jag kunde gråta när jag tänker på dig.]


    18. Fredag. Thermometern 22 grader under noll. Grekiska. — Skref i Sophie Olssons Minnesbok. — Klipte blad åt Syster Sophie. — Åkte ut på e. m. på åtskilliga ärender, och reste med flit 3 gånger förbi Lithéns. — Föröfrigt föga att anmärka.


    19. Lördag. — Kallt. — 200 v. Grekiska. E. m. hos Hindrik en moment och sedan hos Lithéns, i sällskap med Sophie. Besåg de granna vackra trefliga nya rummen. Önskas åt husets ägare och innevånare helsa och trefnad och mycken glädje i hundrade år. —
    Skämt och munterhet, att börja med. — Raljeri om Tegnérs bekanta vers på hårlocken från hans systerdotter till hennes fästman. Jag låddes inte veta af den och hade mycket roligt åt flickorna som hviskade och skrattade så förstulet. — Spisade afton dersammastädes. Sophie stannade qvar, för att sy plateauer åt Mamma.


    20. Söndag. Sent i kyrkan. — Vek på hemvägen in till Lithéns. Flickorna hade vakat i natt och haft roligt. Underrättelse om Rhunchinas ofärd, ankommen med dess hemkomna, besättning. — Lithéns hade der dyrbara möbler.
    S. d. E. m. Schale och Ekberg hos mig. — Rökte några pipor, en sak som jag på sednare tider åter mera företagit mig. Ytterligare kommo Hindrik Backman och Runchinas Styrman Calle Backman, samt ytterligare Logren och Calle Stenroth. Calle B. sjöng för oss. Raljeri med Hindrik om Anna Greta i Ratan.
    Herrarna Recommenderade sig — redan klockan ½ 9; om det var för magra tractamenters skull vet jag icke. Jag bjöd endast thé och intet Thoddy. —


    21. Måndag. 1.00 verser Grekiska. —
    Besök af gamla Brita, som bjöd ut en gammal bok till salu. — E. m. hos Lithéns. — Flickorna brådskade med julklapper, suto skilda från hvarann och måste allt som oftast säga: „inte får du komma in.“ Och när någon obehörig kom, då var det en förskräckelse, en brådska att stoppa unnan det farligaste. Eschaperte en stund för att träffa Calle Staudinger, som var kommen till staden för att vitna vid Urtima tinget om Olsgubbens mord. — Sökte gossarne Levelius. Ruskigt der och otrefligt. Ingen hemma. — Ledsagade Staudinger till Stenrothens. Och sedan i fullt språng till Lithéns igen. — Drack thé klockan 9. — Löfte att bli bjuden till Mathildas bröllop. „Hvem vet, sade Rosalie, kanske just du inte blir bjuden.“ — „Till hennes bröllopp skall jag, om jag lefver, vore det ock dagen före min Candidatexamen. Men blir jag icke bjuden, — nå väl, jag kommer ändå, men förklädd och oigenkänlig. Då vill jag se om bruden ser lycklig ut, och genast resa igen.“ — Underliga saker, — att tänka, att gissa på. — I anledning häraf ville Mathilda slå vad med mig, att hon skulle känna mig igen i hvilken förklädning som heldst. —


    22. Tisdag. 122 verser Grekiska.
Mamma bakte till Jul och fick engång os. — Blida med storm. — Åkte till Lithéns och kuskade flickorna några hvarf kring staden. Vid hvarenda slänga kröpo de ihop af förskräckelse, men försäkrade ändå, att de leto på min skicklighet som kusk och voro icke det minsta rädda. Visite hos Lithéns af Abr. Frosterus, underofficer vid flotten, en bror och bekant. Nu erinrade jag först efteråt att det måtte varit han.


    23. Onsdag. Grekiska 200 verser.
    Hemma hela dagen. — Albert Dyhr hemkommen från Uleåborg. Medförde renstekar åt Mamma och åt mig ett bref från lilla monsieur Gustaf Victor, som för sina år skref rätt bra. — Besök af Jungfru Anna Lena, som i vår bagarstuga bakade diverse åt Brunströms. Tracterad med sockerbröd.


    24 December 1835. Thorsdag. Julaftonsdag.
    Således den  glada Julaftons dag. Således åter uplefvat en jul med lust och fröjd, med kyrkljus och lanternor, med bjellror och julklapper och glädje opp i tak! — Ja, lefve ändå den glada Julen, barndomens, ungdomens högtid, ålderdomens minnesfest. — Och lefve med den den barnsliga, oskyldiga glädjen för alltid i vår, i allas barm! —
    Basta köld, åtminstone 25 grader. — På f. m. till staden — till Lithéns; åkte hemåt med dem. De förde Sophie tillbaka. Bjuden till afton. — Ytterligare till staden på tvåhundrade ärender. — Besåg de grafstenar för pappa, Mormor och Morfar, som nyss ankommit från Sverige. Voro rätt vackra och dertill billiga — circa 50 Rdr Banco med transportkostnaden. Små bestyr, i synnerhet med en tafla som vi skulle ge åt flickorna Lithén. — Den var sydd i siden med silke af deras egen Mamma, men numera illafaren och nedsmutsad. Putsade och målade opp den så godt jag kunde. — Visite af Josephine Calamnius som var i fullt bestyr. I skymningen lät jag drängarna upsätta lanternor, på höga stänger utsirade med granris. — I staden tände sig efterhand stjerna vid stjerna. Den gamla seden tycker jag mycket om. — Torde vara en symbol af stjernan öfver Betlehem den natten då frälsaren föddes. —
    På aftonqvisten inlackades våra små julklapper. Jag för min del gaf följande: Åt Mamma negligéband, åt Sophie silkeshandskar och en ljusröd långshawlett, samt åt Franz Lithén två små böcker. — Kl. 7 på qvälln begåfvo vi oss till Lithéns. Derstädes voro äfven Calamniuses församlade. Turdins bjudne, men likväl absentes. — Dessutom Collander. — Således en munter samling. — Thé under hvarjehanda roligt glam. Skref en par verser. — Och lagade julklapp åt Hindrik Backman. Klockan ½ 10 satte vi oss till det superbt anrättade bordet. Men midt i den glädjen började Mathilda må illa, hvilket var ledsamt. — Satt likväl med vid bordet. Soupéen var, som sagt är, mycket delicat: vanlig julmat, Jutfisk, och gröt, stekar och tortor. Men julklapperna, som under tiden regnade in, uptogo mera vår upmärksamhet. Se här några:
    Flickorna L. guldcollieer, mycket vackra och dyrbara; Johanna Calamnius: 2 kortlekar. Josephine C: en goffrerings machin {för tygtryck}, som väckte mycket uppseende, emedan den hölls för en fällbur. — Franz L. ett vältackladt fartyg, för tillfället illumineradt. — Mamma: negligéband och plateauer; Sophie: 2 flors långshawletter, 3 par handskar. — Jag: 1:mo gentila Chemisettknappar med kedjor af Mathilda. 2:0 en fjäril af Sophie, d. v. s. en penntorkare. 3:0 af Mamma: kläde; 4:0 en svart siden valk; 5:0 hängslor; 6:0 af Hindrik: Ett pipskaft med vers — och 7:0 nyfikenhetspåse med ofvanskrift: Akta dig, var rädd för smälln — öpna ej förrän Nyårsqvälln. —
    Sådana voro nu klapparne, och alla syntes mycket belåtne, flickorna L. trodde jag inte skulle tycka om knapparne, men deri misstogo de sig ofanteligt. —
    Bland verser som vankades minns jag följande:

    på pipskaftet från Hindrik:

Grannas bastun ramlar omkull,
Vår står och lutar.
Bättre att ha en lillan en gubb
Än att vara alldeles utan.

    Kängor åt Josephine C.

I dag foten under fällen,
i morgon hufvut under pellen. —

    Karns åt Mathilda L..

En krans för att linda kring pannan
tilsvidare. Bida en annan. —

    Samma afton blef Hindrik Backman adlad under namn af von Backenbrass och derjemte utnämnd till Riddare af Neptuni orden med stora ankaret — allt för sin stora och prisvärda manhaftighet om bord å Galeasen Rhunchina. Julaftonen slöts hos Lithéns med lust och gamman, och sällskapet åtskiljdes för att taga några timmars hvila och sedan vakna till en glad julhelg. Hvilket önskas oss samteliga i så fullt mått som i år, alla år vi ännu kunna ha det nöjet och genomlefva. —


25 Dec. 1835. Fredag. Juldag år 1835.
    En oerhörd köld. Klockan 11 f. m., visade Thermometern 35 ½ gr. under noll. — En del sade den sedan visat 38. — Reste det oaktadt till Julottan, men kom för sent, ty jag hade misstagit mig om ringningen. — Mötte folket som kom ur kyrkan och höllo sig för näsa och öron. Inne hos Alb. Dyhr. M:a frisk igen. — Bivistade högmessan. „Hå! sade en gubbe när han kom ut ur kyrkan, här ä så varmt så dä gåsar.“ — Sedermera hörde man af många kylskador. — Midt under denna förstelnande köld marcherade en trupp Ryska soldater förbi. — Af de arma stackarna hade sedan 60 st. förfrusit någon af sina ledamöter. —
    E. m. förflöt mycket obemärkt. En middagslur. — Läst Vakttornet i Koat Vën, ett Nyfranskt foster. — Skref färgernas språk. — Bittida till hvila. — Förljudes sedermera att Lithéns m. fl. varit hos Calamniuses och haft mycket roligt. —


    26  Dec. 1835. Lördag. Annan dag Jul.
    Var första Juldagen tom och fattig, så var den andra i dess ställe rik på tilldragelser.
    Basta köld var väl äfven nu, likväl mildare än i går. F. m. I kyrkan. — Der var mycket litet folk. —
    E. m. kl. 3 Barnsöl hos Capten Brunström i grannskapet. Bjuden till fadder åt hans lilla son Anton Julius. — ärriga ungdomsfaddrar voro: Doct. Frosterus, Schale och Hindrik B. — Carolina B., Mina Ottelin, Mathilda L. och Sophie T:s. — Alla flickorna stodo första gången. Jag stod mot Mathilda, och tog rigtigt ut min kyss. — Likaså de andra, så det smällde. — Brunström var mycket beställsam; — Tractamenter vankades i öfverflöd. Ment — yvärr — och till värdens stora förtrytelse, som visst icke kunnat förutse detta, — var om aftonen Annoncerad klubbdans. Hvarföre samteliga ungdomen omkring kl. 6 recommenderade sig, och allt prutande och prejande å värdsfolkets sida var förgäfves. — Ein wenig decouragée, som ibland händer. Men snart får jag mitt courage igen och så bär det kl. 7af på klubben. — Mycket folk derstädes, hvaribland flere obekanta ansigten. Bland andra visade sig nu äfven fru Neuman (Mina S.) på scenen. — „Fasligt mycke rosor,“ sade Isak S. då han kom in. Ty flere af flickorna hade röda klädningar.
    Huru denna klubb var i allmänna smaken, vågar jag icke bedömma. — Glada ansigten såg man likväl öfverallt. — Jag för min del var mycket nöjd med min afton. Collander, förra tillställarn var borta, men vi höllo ändå ut. Mina danser mins jag ej, de voro många och roliga. Bland malheurer förtjenar omnämnas Carolina B:ns sönderrifna klädning, hvilken gick henne så till sinnes att hon gret. — „Gråt inte, Mamsell B:n, sade Högdahl, Länebokhållarn, hvarje droppa af er är mera värd än hela klädningen.“ — Högdahl var en af Matadorerna. Under hans ledning gingo våra Françaiser ganska bra. — Bland främmande damer anmärktes Mamsell Sophie Roos från Jacobstad, som var en del af herrarne mycket i smaken. — Flickorna Lithén vara svartklädda, men sade det var otrefligt att dansa i svart. —
    Sista valsen gick efter vanligheten furioso. Svetten droppade från herrarnes pannor, halsdukarna genomblötta, dammet som insöps lasstals — allt detta kom man ej ihåg, rundt kring skulle det gå och åter rundt kring, så länge en flägt anda fanns i behåll i ungdomens flämtande bröst. — Och när barmen häfde sig, och hjertat slog takten till valsens sista yrande takter, då sjönk man ändteligen helt medtagen ned på en stol, för att efter en 5 minuters hvila mycket oförsigtigt begifva sig ut i den omilda Decemberkölden. Så handla damerna, unga och oförsigtiga, derest icke ibland söta Mamma i läglig tid satt p. för vidare valser. — Men herrarna åter dröjde längre qvar, väsnades och hade hvarjehanda uptåg.
    Ifrån klubbsalen gick jag med min goda bror Hindrik hem till honom för att der taga nattqvarter. Vi funderade mycket om diverse saker och disputerade väl också i ett och annat. — Synnerligen kallade jag Hindrik en stor narr när han sade han skulle aldrig gifta sig. — Slutligen fick jag honom att tillägga ett: „om inte“ — somnade kl. 5.


    27. Söndag. Tredje dag Jul.
    Vaknade således hos Hindrik. Icke särdeles bittida kan jag tro, ty sedan vi i all maklighet masat oss oppe i kammarn en stund, och kommo ner, var Turdins klocka ½ 12. Likväl hunno vi, märkvärdigt nog, i laglig tid i kyrkan, och suto der en stund. — På återvägen veko in till Lithéns. — Träffat fruntimmerna. — „Nu ska man tro“, sade Hindrik och Albert då jag gick dit in. —
    E. m. bjuden till Hindrik Backman på thé, och lofvade. — Då komma Lithéns fruntimmer till Kudnis, och jag blef gerna hem, oaktadt en ny bjudning. — Vi hade en munter afton. — Vi — flickorna 3 och Jag — sutto i saln och firade brasa. — Voro just trefliga. „Försök nu få brasan att brinna; om du det får, så får du den första du tycker om, slocknar den, så kan du tända på nytt igen, så får du väl en annan gång bättre lycka.“ —
    Jag tände den slocknade brasan, den brann så vackert och rätt som det var så slocknade den. Men jag tände icke på nytt igen. Då skulle Mathilda försöka sin lycka på samma villkor. — Hon gjorde det med mycken omsorg och aktsamhet, ställde brasan alldeles på ny fot och satte dragluckorna fast. — Brann också mycket vackert och präktigt — en stund — och den slocknade. — Då slog Rosalie händerna ihop och sade: „nå Thilda, Thilda“, — och så skrattade vi mycket. —
    Jag har gudskelof fullt opp af den goda Tron. Derföre tror jag — af sådana spådomar N:bne, jemtopp så mycket jag vill, det vill säga, jag väljer ut det bästa och det ledsamma tror jag alls inte. — Isynnerhet inte den här saken, ty den har förut blifvit bättre spådd åt mig.
    [En söt kyss af Mathilda.]


    28. Måndag. Kallt i banko. — Om aftonen hos Lithéns. Der var ett litet trefligt sällskap församladt, Fru Turdin, Hammarins och Calamniuses. Med mig kommo Mamma och syster. — Sällskapet satt i en vacker ring kring brasan, då kommo dit Isak Svahn och Högdahl, Morbror Gustaf och Hindrik Backman. — Vi valsade efter Josephines guitarr, ja till och med ett nätt potpourrie. — Den stora salen var utmärkt treflig och elegant; dessutom lätt att dansa uti. „Första gången vi dansa här, men jag hoppas det inte blir den sista.“ Efter dansen spelte vi Nyfiken, som lyktades så, att Högdahl och Johanna Svahn lemnade begge. — Således en rätt munter och glad aftonqvist. Hidrik behagade ej spela med; var annars munter nog.


    29. Tisdag. Kl. ½ 4 e. m.  på bröl1opp, nemligen Copv. Captenen Bergendahls och dygdeädla jungfru Maria Chatarina Björkmans. — Vigdes kl. 5. — Termligen allmän samling herrar; fruntimmer endast Lithéns, Calamniuses och några af brudens bekanta. — Efter första glasen gingo vi några in till fruntimmerna, Högdahl, Svahn, Hindrik och jag. — (Albert Dyhr var marskalk.) — Företogo oss hvarjehanda roliga lekar. — „Jag gick mig ut på en grön äng“, m. fl. — Under tiden kom Ahlund in och helsade, — började genast en harang till Rosalie Lithén sägande „sig aldrig förr hafva trott att M:lle Lithén kunde vara så hygglig. Hon hade alltid, då han sett henne på gatan, förefallit honom mera högfärdig, men se hur skall man kunna rätt bedömma ett fruntimmer som går på gatan.“ — Efter denna och dylika mästerliga complimenter vändes talet på vänskap etcet., och resultatet af A:s påstående var, att det är lika långt mellan vänskap och kärlek som mellan Ahlunds och Calamniuses. — Sedan A. sålunda skördat sina lagrar på belefvenhetens fält, återvände han till dryckessalen för att der inter pocula förvärfva sig marskalkens beröm, likasom nyss förut ofelbart fruntimmernas.
    — Tulljagt vid dörren till fruntimmernas rum, sålunda nemligen, att Rosalie L. och Johanna C. släpte ingen in innan han sagt sin kärestas namn. — In sluppo under sagda vilkor H. Backman, A. Dyhr, Högdahl, Isak Svahn. — Jag icke, emedan jag icke tillfredsställde flickornas nyfikenhet. —
    Sammalunda Borgmästar Calamnius. — Till vedergällning pinade vi sedan förutnämnde Tullvaktmästarinnor vid utgången rätt hårdeligen. Önskade brud och brudgum god natt och gick. — Bruden såg rätt bra ut, endast omåttligt fet. — Klädd i plumer, med guld colliée om halsen. Brudgummen åter, — behändig, beskedlig karl, — var mycket lycklig — sväfvade fram och åter — och drack „flickornas skål!“ —


    30. Onsdag. Kallt som knäfveln.
    E. m. barnsöl hos Nymans på Forsbacka. — Bjuden till fadder åt hans lilla son Johan Theodor. Öfriga faddrar voro af ungdomen: Carolina Backman, Anna Lena Backman, och Sophie Topelius. Ungkarlar, Isak Svahn, Cederman och jag. — Kyss af Carolina B:n. — Conversation med Cederman. — Spelte ett partie trädkarl med Neu- och Cederman. — Hem kl. 9 i kylande köld. Thermometern 35 ½ under 0.


    31. Thorsdag. Sista December 1835.
    Skarp köld. Hemma hela dagen. — Skref en Ephemer. — Om aftonen var Anna Lena Häggström hit bjuden och måste sitta med oss vid qvällsvarden, oaktadt allt sitt prut. — Stöpte sedermera Nyårsstöp. Deribland föga märkvärdigheter undant. husrådarns, som skenbarligen föreställde en konung med krona och spira, sittande på en thron. —
    Slutade detta välsignade gamla är med den sköna psalmen: Nu hvilar hela jorden. — Gud gifve oss sin frid, nu och till evig tid. —


Slut Anmärkning.

— — — — — — — — — — — — — — — —— — —

    Du är såsom en skön tafla, för hvilken dess ägare ville betala dubbla värdet om den åter blefve verklighet. — Du är såsom en Majdags minne, när den sköna dagen är till ända och den följande är oviss. — Du är som minnet af en rolig dans, när man går till hvila om aftonen. — Du är som minnet af en söt kyss, då man icke så snart vågar vänta sig en annan. Men jag vill vara kort. — Jag har lefvat ett lefvande lif; jag har vunnit och icke förlorat. — Jag har insatt en stor sumt:na på lyckans lotteri och på förhand dragit vexel på vinsten. — Men hvartill detta eviga jag denna egoismens urbild? — Man lefver äfven för andra. —
Alltså — för andra har jag arbetat, för andra bjudit till att afnöta felen i charakteren. Mot andra har jag likväl felat, mot mina mest kära, varit egensinnig, sjelfklok, envis, försumlig, obillig, etcetera etcetera. —
    Således voilà min syndabekännelse. —
    Skugga behöfva de ljusaste taflor. Skuggor hafva vexlat med ljusgrupper, under detta år. — Sköna, klara ljus, kom åter, kom åter; utan dig är mörker och natt, utan dig är köld och död. — I natten lyser månen och norrskenet, men den lifvande solen lyser icke, värmer icke mer. — Derföre — återvänd, slockna icke, sköna ljus. = Resultat: Tro, Hopp och Kärlek.
    Och resultatet af dessa tre blifver:

[TRO
GEN
MCL

— — — — men den brasan, som — — — — — — — — jag aldrig mer. —
    Jag ber dig Thilda, blir inte ledsen, var glad, annars kan icke jag vara det. Och icke allenast jag, utan många andra. Och nu må väl!]


Topelius dagböcker (1920) andra bandet första avd. utgifna af Paul Nyberg.


Nästa månad: Januari 1836.
(Inf. 2004-02-26, rev. 2018-09-25.)