DAGBOK.

1836.

Julii, Augusti, September, October,

November, December.


NyCarleby et Helsingfors.


Häftet A.


Zachris Topelius.

 


JULIUS.

     Den sköna skapelsen var nu fullbordad, knoppen hade utslagit till blomma, och lik en ros i sin fullaste fägring blomstrade vår sköna Nordiska natur. — På Herthas rika lockar hade himmelens välsignelse tryckt sommarens krona; hennes hjerta klappade af lefnads fröjd, hennes ande doftade af vällukt. Sköna, men förgängliga bild af det oförgängliga lifvets låga!


     1. Fredag. Sjelf befann jag mig nu i en af Finlands skönaste nejder, för ögonblicket en vagabond, en vandringsman, stadd på resan till den kära hemorten. Och ehuru samma hemort visserligen är mig kärare än Paradiset skulle vara annorstädes, så hade jag likväl öga för andra nejders företräden i naturskönhet; och dessa nejder voro ju äfven delar af samma hela, af det gemensamma, högt älskade fosterlandet. —
Tammerfors.
               Den första Julii vaknade jag och min reskamrat Ahla i Tammerfors. Commissioner uträttades, stad, fors och fabriker togos i ögnasigte. Särdeles intresserade oss Pappersbruket. — Staden är liten men temmeligen välbygd, rörelsen liflig, industrien i stigande flor. Hvad som särdeles behagade mig var den nationella Finska pregel, hvilken staden, på samma gång som språket, tillegnat sig både utan och innan. Charakteristiskt är t. ex. att på alla skyltar stod Finska titeln främst, många utan vidare Svensk öfversättning. Forsen, källan till hela stadens välmåga, är mägtig, brusande och imposant. — Med ett ord, staden behagade mig rätt mycket, mycket mer än det halft storstads- och helt småstadslika Tavastehus, hvilket grannskapet och communinicationen med H:fors har bortskämt. Kl. 12 middagen färdades vi vidare.


     2. Lördag. Följande dag fortsatte vi resan genom det sköna Kangasala med sina herrgårdar, det vattenrika Ruovesi med sina tallösa sjöar. Mången gång har jag vid resan öfver de höga åsarna på denna väg tyckt mig resa på de uphöjda
Resa.
mellanbankarne i en stor munkpanna, der en del former äro fyllda och en annan del med tomma gropen qvar. — Mot aftonen in i det lågländtare Österbottens mera enformiga trakter. — Resan gick i allmänhet icke särdeles fort, emedan ingen af oss var stor kusk. — Den bästa driffjädern var min hemlängtan.Tammerfors.
Tammerfors.


     3. Söndag. Nästa morgon träffade vi i Lappo brodren Woldstedt.
     Det var en vacker Söndagsafton kl. 7 som jag på afstånd skådade tornen i vårt goda efterlängtade NyCarleby. Utanför staden mötte mig mycket folk; en snabblöpare sprang, och dessutom uttågade sällskaper till Westerlunds spektakel. I staden halkade mitt öga långs fönsterraderna; träffade väl ock månget bekant ansigte, men icke alla dem jag sökte.

Hemkomst.
               Och nu, Gudsfrid, mitt glada sköna hem! Som en flykting vänder tillbaka till sitt fädernesland, så kommer jag åter till din älskade port. — Återseendet af Mamma, af syster, af gården och dess husfolk, som alltid, hjertligt och innerligt gladt. — Mycket frågtes efter moster. På Kudnis stod naturen i sin skönaste skrud, en herrlig tafla af trefnad, af lugn, af innerlig fröjd och frid. Och när jag så kommer till mitt goda hem igen, då andas jag åter så fritt, så lätt. Derute i verlden är visserligen ofta frid i naturen som här; men der jagar ständigt en tanke min fattiga själ: Ut! Ut! ingen hvila, ingen ro, verket skyndar, det stora verket, som bearbetar din framtid, gosse! — Och så är hvilan ingen hvila och ron är oro. Här är annorlunda, här hviskar det: sätt dig, gode vandrare, hvila dig och plocka frugterna som hänga öfver ditt hufvud. O, hörde jag engång vid den stora hvilan en röst som tröstade och sade: „Sätt dig, gode vandrare, vederqueck dig, och skörda nu den sena frugten du i tiden sådde!“


     4. Måndag. De första af stadsvännerna, som helsade på mig, voro H. Backman och Logren. — F. m. tillbragtes med arrangementer.
     E. m. visiter. Vänner och väninnor mådde bra. Voro samma glada folk. Hos de goda Lithéns till kl. 9 a. Beskrifning på Svenska Theatertruppen.


     5. Tisdag. Visite af bror Albert Dyhr; gladare humeur, men i grunden frö till mycket missmod. Mellan lidelse och lidande är icke långt.
     På aftonen i sällskap med syster Sophie bivistat Westerlunds spektakel. Pjesen, Röfvarhöfdingen Barbarossa, dålig och dåligt upförd. — Lithéns ria är godt theaterhus; mer rät roade mig sällskapet utanför rideaun.


     6. Onsdag. Väntat Rosenkampffs förgäfves. Med Schale kom ett besök på den af Benzelstjerna nyligen opputsade och med kägelbana försedda Brunnsholmen. Ett täckt ställe; romantiskt genom det eviga suset af forsen. En skön afton, broder, blå himmel, klar sol och stilla, saligt lugn i qvällens svalka.


     7. Thorsdag. Varmt. Skref till Blanken; halft poetiserande öfver naturens skönhet. Roade mig med naturens små älsklingar, insekter och blommor. Om aftonen skref jag ute på det gröna berget vid Lusthuset, med en vacker tafla för ögonen. — Då kommo Rosenkampffs, röda, upblåsta af vind och solsken. — De voro hjertligt välkomna, synnerligen lilla Putte Rosen, allas synnerliga favorite. Samma afton spelades Falkland, med få åskådare.


     8. Fredag. Simmade i det varma vädret. Visiter i sällskap med moster, hos Turdins, Lithéns. Besåg hermeliner. — Beundrade Lithéns rum. — P. S. Visiter sade jag, — fjäskiga ord! Trefliga stunder hos goda vänner. Hos L:ns har jag ej varit mycket. Hvad nu, Z? —


     9. Lördag. Varmt. — C. Stenroth kom hem. — Olyckliga studier. —
     Trefligt lif på Kudnis, ovanligt rörligt och lifligt denna tiden. Kommer mycket af ovana vid småfolk, neml. Putte, en högst förståndig gosse. — Lyckliga dagar, Putte lilla, måtte du aldrig sakna dem. Hvem säger oss ännu, hvad man i staten du kan blifva, lilla oskyldiga planta?


     10. Söndag. Afhörde i kyrkan Fonselius, och tackade Gud för lycklig resa. Moster, bref från H:fors med underrättelse om fru och fröken Schaumans död. — Anna Lena Häggström hos oss. På e. m. Kerrmans fruntimmer. Klockan ½ 9 promenerade vi med dem till deras logis i staden på kort visite. — Samma afton spelte Westerlund:  U n i v e r s a l a r f v i n g e n,  stympadt och dåligt. Odag. À quoi pensez vous? Je le sais bien. — Vos yeux jouissent au coté du pont noeuf. — Comment,  i l s  v i e n t  p a s  e n c o r e?  — voilà que vous chagrine.


     11. Måndag. Red på friherrinnans vackra, stolta häst. Riddare, hvarthän? — Visite hos Bergers tillika med fruntimmerna. — Odag. Hvad nu, redan 3 dagar! — 3 dagar och dock bedrager skenet. —


     12. Tisdag. Red, och denna gång genom staden å Högbacka; visite hos vår f. d. dräng, Jacob. Sedermera några cabrioler med lilla Putte i sadeln; gossen blef slutligen förskräckt och började skrika. Cavallerist lär du inte bli, Putte! — S. d. voro Lithéns fruntimmer hos oss. Trefligt, det begrips. Vi voro i trädgården, uppe i min kammare. „Den lådan blef jag skrämd före.“ Promenad till staden. Underlig? Icke densamme? — Skenet bedrager. —
     A n m ä r k n.  Somliga menniskor äro orangerier; Utan att passionen eldar dem varma, frysa både rosor och nässlor bort derinne. —
     R e f l e x.  i n  m e:  Är då jag ett orangerie? —Nej, broder, du är en varm källa som kokar i djupet, och lågan dernere är dock ingen volcan. — Bref af Blanken.


     13. Onsdag. Westerlund spelte  E r e m i t e n,  samt sedan  Q v ä k a r n  o c h  d a n s ö s e n.  Den förra strunt; den sednare god pjes i sig sjelf och väl utförd af den talentfulle Sjöberg. — En oefterhärmlig gravitetisk hållning öfverallt, t. ex. vid orden:  q v i n n a!  d u  ä r  c o q u e t t e!  — Ifriga applauder. Trefligt Spektakel, ehuru J. Lybecks bokhållare, Rydberg, slungade en sten midt bland spektateurerne. Dit och dän med Lithéns.


     14. Thorsdag. Åter vidtagit Ilias. Examin. blommor. — E. m. i den trefliga Fåfängan. Fruntimmerna der, femte Hammarins, doktorn och Isak Svahn. — Muntert nog. Sedan med flickorna ut att ro. — Om gamla tider, älsklingsämnen, rika på minnen af goda glada stunder. Hvarföre äro de ej mer? — Ja, hvarföre blir af den gröna knoppen en redan halfutslagen blomma? Hvarföre blir skymningen morgon? — Goda glada flickor, ni sjelfva ären knoppen, edert lif är en morgonrad ännu? — Finge det alltid så vara! Rosalie talade om aningar, om en oförklarlig hjertängslan ibland. — Var lugn, goda Rosa, det hemlighetsfulla andelifvet inom oss sjelfva är en verld full af villor, och själens makter gyckla så ofta med den svaga menniskan. —


     15. Fredag. Slutat Resan genom Ilias efter 1 års arbete. — Insekter. Kl. 7 a. promenad till spektaklet, i sällskap med Jeana Backman. Lithéns. — Bjudning af G. W. Turdin. — S a p h o,  Tragedie i 5 akter, af Grillparzer. P j e s e n: skön behandling af ett skönt ämne, storartad poesie, fulländadt
Grillparzer.
Tragiskt mästerverk. Oafbrutet intresse och djupt, rent intryck, synnerligen der, hvarest hon anbefaller sitt minne åt kommande slägten.  — Vid detta ställe tror jag verkeligen att jag  l e f d e  i  p j  e s e n,  hörde henne sjelf, såg henne sjelf; jag tror nästan att jag fällde en tår. Ty fru W:ds A c t i o n var innerlig, hänförande och  d i c t i o n  ren och klangfull; hvaraf kom att styckets poesie gjorde mycket god effect. — Phaons och Melittas roler gåfvos af W:d och fru Laurent försvarligt, åtminstone störde de icke det helas goda intryck.
Allmänt omtyckt blef detta stycke, hvilket bevisar temligen god smak i vår goda stad. — Enhvar gick hem med ett varmt intryck i hjertat, ehuru det hos somliga icke räckte längre än fram till landsvägen.


     16. Lördag. Insekter och Ephemerer. Rikt ämne för de sednare gåfvo spektaklerna. Mot aftonen en misslyckad kryss sjöledes emot Fåfängan. — Vårt Kudnis sällskap satt en del af dagen i den sköna trädgården. — Klockan 11 om aftonen ledsagade jag Josephine Calamnius till staden. —


     17. Söndag. Den sköna morgonstunden blef icke obegagnad. Kl. 7—8 morg. begåfvo sig Doctor Frosterus, Collander och jag till  B r u n n s h o l m e n,  hvarest redan brunnssällskapet, (hvaribland Sophie Olsson, Emelie Lindqvist, A. Dyhr) m. fl. befunno sig. — Der arrangerades en liten  v a l s;  hvarefter inscriptionerna studerades.

Les fenêtres et les murailles
sont papier des canailles

var en inscription. Derefter intog jag frukost hos L:ns och gick sedan i kyrkan. — Molin predikte, Sockneadjunctens nya adjunct. — Goda, väl valda ämnen, ett rent och innerligt språk prydde denna predikant. Under sitt föredrag tog han en lifligt intresserad min, hvilken ibland kom bönderna att tro det han skrattade.
Schiller.
               Samma dag gafs Schillers stora berömda sorgespel  M a r i a  S t u a r t  på W:ds theater! Jag ditkom, missbelåten på förhand. Och var det, till en del, hela aftonen.  F ö r s t  var personalen för liten. Mineur doublerade 2 roller, Hartman två (begge högst uselt) och Westerlund tre, sedan han i den första som Mortimer mördat sig sjelf, hvarefter han trodde sig dölja sin gengångares skepnad under en annan rock. — F ö r  d e t  a n d r a  var ingen på sin plats, Sjöberg (Leicester) undantagen. Fru W:d allra minst, hvad figur beträffar. Denna feta, rödbrusiga lunsa dugde icke till Maria, oaktadt hon tänkte hjelpa upp saken med sin action. Och likväl spelte hon här ojemförligt sämre än i Sapho. —
Maria Stuart.
Den täcka fru Laurent dugde icke heller till den fula Elisabeth; förmådde ej heller uttrycka rollens afund och hat. Likväl var hennes hållning effectfull nog, och bättre än man väntat. — Den usle Hartman som bigtfader, grumlade hela den sköna bigtscenen. Som Talbot anmärktes att han hade stort tycke af en brandvagt. — Mineur blängde med ögonen och spelte medelmåttigt. — Men bäst af alla gaf Sjöberg Leicesters roll, hal som en ål, krypande, smickrande hofman, slutligen älskande, ångrande, rysligt förtviflande, då han hörde bilan falla, och denna Leicesters förtviflan var det enda intryck man hemförde.


     18. Måndag. Westerlund, på resande fot, trakterade oss med:  H u g o  a f  M o d e n a,  e l l e r  T r o l l q v i n n a n  S i d o n i a,  ett stycke under medelmåttan. — Bland annat sågs fru W:d i svepning. Derefter deklamerade truppen sina afskeds coupletter:
     S j ö b e r g  sade:
          Jag har ej annat val än ur en öppen själ,
          er bjuda blott ett innerligt farväl.
          Amen, sade våra tolfskillingar.
     Truppen utgjordes af: C. W. Westerlund (cum laude); Fru Westerlund (Laudatur); Sjöberg (Laudatur); Fru Laurent (cum laude); Mineur (approbatur); Fru Svedberg (admittitur); Hartman (admittitur); Fru Hartman (approbatur); M:lle Halén (improbatur). —
     Sist afbrändes ett litet fyrverkeri, och publiken sade farväl åt detta nöje. En och annan af ungdomen hade verkligen ledsamt derefter.


     19. Tisdag. Hos  L i t h é n s  på e. m. var ifrig dispute om theatern. Emedan jag gycklat litet med det värda sällskapet, Monsieur Westerlund et C:nie, så måste jag nu förklara mig. Mina fattiga Ephemerer hotades till och med med confiscation. — En treflig eftermiddag; men jag fick bannor för glesa visiter, icke just oförtjenta.


     20. Onsdag.  M a r g r e t a,  hvilken efter vanligheten läkte som en obandad tunna. En Caffévisite hos  L i t h é n s, visavis les arrangements du jour demain. Vidare kl. 4 e. m., då Greta höll litet bättre tätt och en bit af solen stal sig fram ur molnnegligéen, då åkte Kudnis herrskapet i vagn till 
Harald.
H a r a l d.  Först inne på Backmans lilla Villa, ett särdeles trefligt och nätt ställe. — Derifrån promenade till stora Harald. — Samtliga flickorna, 6 till antalet, mådde bra. Det anmärktes just, att det vore en vacker skara ungdom om nu till hvar och en af dem hade sin fästman. Men

Heu miserae, amor unde vobis? mas omnibus unde?
Nec toro hymen est (adsit!) nec facibus ignis. —

Af Louise Kerrman emottog jag hennes minnesbok till anteckning. Farlig och halsbrytande väg hitut; Slarf af ortens myndigheter.


     21. Thorsdag.  J o h a n n a.  En skön och klar dag, med solsken och sommarluft. — Flaggen var hissad, Lusthuset rikt blomsterklädt, en thron för Johannorna. Johannorna, Moster och Syster trädde ut, och funno i Lusthuset goda vänner, Lithéns och Calamnii fruntimmer. — I detsamma sköts; — Albert Dyhr och jag. — Verser hade jag componerat:

Johanna
1836.

          S t o r a  J o h a n n a:

     Hvem plockar rosen bäst?
     Hvem binder kransen
     på dagens fest?
     Hvem vill så gerna, hvar du går,
     strö blommor på din stig,
     och gerna dela hvarje tår
     och hvarje fröjd med dig?
Det vilja vi alla. Men kransen dig ger
den blommiga engel i famnen du ser;
Och fjerran ifrån dig din make ej glömt;
val känner han dagen och minnes dig ömt.
     Derför vi brutit
     rosen i dag;
     derför vi knutit
     kransen i lag.
Sent i ditt lif, när af åldern du hanns,
kröne dig sällhetens eviga krans.


L i l l a  J o h a n n a:

Också åt dig, vår unga tärna,
en krans vi knyte, och ack så gerna!
Men mins, Johanna!
som blommans vare ren din panna.

Och mins! ej kronan som faller snar
af blommans fägring det bästa var;
men blommans doft, den är blommans krona:
          Ack, likna den!

     Morgonstunden, som var mycket treflig, firades med skålar, strufvor etc. Promenad med herrskapet till staden kl. 10 f. m. — En stund hos Lithéns. Middag: regn. Kl. 5 åter klart. Kl. 7 e. m. roende Kudnis fruntimmer till Fåfängan. — Der en liten nätt aftonqvist. —

F a r v ä l  J o h a n n a.


     22. Fredag.  M a g d a l e n a.  Varm, men med behörig regnskur efter middagen. — F. m. — Simning på Brunnsholmen, samt kägel kastning med otour. — E. m. Kudnis fruntimmer hos Hammarins. — Jag metade i Ragnörn; fick en fångst af 5 abborrar. — En stor harf från Juthbacka.


     23. Lördag.  A p o l l o n i a.  Stormigt väder. — 410 v. Ilias. — Halflugn på e. m. — Ometning i Ragnörn, patience epprouvée. Och o ve! samma afton var mycket trefligt sällskap, L:ns och våra, hos Turdins.
 

Christina 1836.

    24. Söndag.  C h r i s t i n a.  Helsade en så klar och vacker god morgon. Ve! att hon sedan gret så fasligt. Klockan 6 på morgonqvisten stodo Albert Dyhr och jag på altanen hos Lithéns och sköto nio skott. — „Allt detta till din ära har du fått.“ —

Verser: God morgon, Christina! — knall!
          Fall
inte så afundsjukt, rullgardin, ner!
Likgodt, blott fönstret jag ser, blott fönstret jag ser! — knall!
          Small
det inte som jorden gått sönder i stycken?
En liten möda och ära mycken! — knall!
          Skall
inte nu redan, du fagra knopp,
ditt blida öga mot oss se opp? — knall!
          All
verlden skall dansa och solen skall skina!
i himmel, på jord: Christina! Christina!

     Godmorgon Cristina, jag dricker din skål i caffé, jag gratulerar. — Detta hos L:ns kl. 7, flickorna blunda ännu.
     Kl.  8  p å  K u d n i s.  Stora arrangementer för en  a n n a n,  en mindre Christine, B. C. Damlin. Blomstermattor, en stor halmgubbe med handskar i handen och följande verser:

Jag är en ärlig borgersman ifrån NyCarlby stad,
i alla mina lefnads dar en muntergök jag var.
Fast Major Roos min morbror var, hvem kunde sådant tro?
Och Eko Margit var min far, — en vacker slägt! Jojo! —
Jag blef dock stadens embetsman, vicarie, om ni tron,
när Lata Erik, fattig karl, var stadd på permission.
     Nyss kom jag hit, helt söndags klädd,
     att gratulera dig; —
     Men — borst och klöf! — så jag blef rädd!
     i nacken tog man mig.
     Och dängde hela min person
     med sådan fart inunder bron
     att som en sten jag låg.
     Då kom en ärlig landsmadam, tog liket bort med sig;
     hos henne qvicknade jag vid och tänkte då på dig:
     nej, tusan pocker, tänkte jag,
     den jungfrun ger jag en god dag; —
     Tvi, sådant spratt jag gör!

                                                                                                         etcet. jag mins ej mera af hela smörjan. Som sagdt. Jag gick i kyrkan, Christina mulnade. Jag gick derifrån, Christina gret. Hon mulnade verkeligen, ty jag gick förbi. — Förbi! det är icke möjligt! — Och likväl var det möjligt. — Jag satt i kyrkan som en drömmare, jag gick derifrån, gick förbi, — vid Lybecks hörn kom jag ihog; det var försent, tänkte jag, du får reparera felet i qväll. — Men felet var icke så lätt repareradt. — Om aftonen sade Christina: „du har varit rätt artig och rätt oartig på samma dag!“ — Jag ville urskulda mig. „Det behöfs inte. Det var endast jag som hade för stora pretentioner.“ — Jag teg tills det skulle lugna; det drog längre ut än vanligt. — Felet var mitt.
     Samma Christinædag, var äfven  B r u n n s d a n s  tillstältd af Albert Dyhr. Var det jag som rådde för att Christinas tårar sköljde herrskaperna genomvåta och gjorde vägar och gator till ett chaos af smuts? — Alltnog, det dröp af Sophie och mig, när vi kommo fram kl. ½ 8. —
     D a n s e n — salveto! ungdomsfröjdare, benupfriskare! — dansen, vill jag säga, var särdeles rolig. — Alla ansigten glada (icke allas), alla små hjertan pickande af fröjd. Och våta som vi voro, gick dansen som om vi med flit ville bli ännu våtare. — Golfvet hade väl också litet tycke af en rännbacke, men utföre och oppföre, det var saksamma.
Brunnsdans.
Calle S., missbelåten alltsedan Françoisen på Harald sistledne vinter, blef af flickorna narrad med i ringen. — Isak Svahn ej rätt till humeur. — Albert Dyhr omtänksam för det allmänna bästa. — Logren bortrest. — T:a L. var Christina i dag. — Sophie Olsson utmärkt för sin munterhet, hvarvid Sophie Topelius upvaktade med en och annan lexa. — Sophie Fonselius alfvarsam. Af henne frågade jag hvad synd det kunde våra att dansa? — „Det är bäst, sade hon, att hvar och en följer sin öfvertygelse.“
     Med ett ord, dansen hade varit särdeles rolig, om ej molnet varit på Christinas panna. —Brunnsholmen i Nykarleby.
Brunnsholmen i Nykarleby.
{Beskuren i underkant. Detalj.}


     Hem kl. 12, lyckligtvis åkande, i regn och slask. —
     Och nu, goda Christina, nu intet moln mera! Somna icke så oblidkad, Christina, säg till dig sjelf: „den stygge, den elake, den oartige, som gjorde mig så ledsen, jag vill ändå förlåta honom, kanske var det ej illa ment.“ Och så skall du somna och drömma godt. Goda englar skola vifta öfver dig sina vingar.


     25. Måndag. Regn som en syndaflod och slask att man ville drunkna på landsvägen. — I detta sköna väder en promenad till Garbén, {två grekiska ord}, det förstås. Sophie mal trött af dansen. Jag alls inte. — Vaktade gården.


     26. Tisdag. Förmiddagspromenade, med simning på Brunnsholmen. — En timme hos Lithéns. Om Alörsfärd. — Bestyr för morgondagen. — Hindrik sade: „man hotar“; — Det är sant, att här i staden vet man strax i ena ändan af ett kattbröllop i den andra. — E. m. — I Fåfängan en stund. — Blommor och trän stodo så frodiga friska. — Moster L., blomgynnarinna, räckte mig den första bouquetterosen; jag gaf den åt Christina. — „Hvarföre åt mig?“ — Ja — förstår du då icke, oförsonliga, att jag ville låta blomman be för mig.  H ö r  b l o m m a n s  b ö n!  Tillfälligtvis fanns der en utslagen ros ännu; hon gaf mig den, och nu voro vi försonade.
     Samma dag var friherrinnan tillika med Sophie rest på några timmar till Jacobstad.


     27. Onsdag. 1835,  d e n n a  d a g e n,  s a d e  v i:  m i n s,  n ä s t a  å r  d e n  2 7  J u l i i!
     S j u s o f v a r e d a g,  högtidligen att firas af dem som namnet förtjena.
     Och se! Kudnisborna förtjenade det, och firade det ock! Med tillredelser hade jag smått att sysla på f. m., rodde till staden etc. —

C a f f é,  T h é  o c h  S o u p é e  p å  K u d n i s

för friherrinnan Rosenkampff.

               Bjudne voro temmeligen allmänt, circa 100 personer, herrar och fruntimmer. Damerna i salen och förmaken, herrarna i yttre kammarn. — Snart blef derinne trångt — man skingrade sig i trädgården. — Kl. 7 öpnade jag dansen i nya salen på andra sidan. Wals! — Damerna sågo temmeligen muntra ut, ehuru en del hade hvarjehanda på hjertat. Ungherrarne ibland något tröga. — Dansen liflig, men man klagade att jag höll för länge upp mellan verserna. —
Caffé, Thé
och soupée
på Kudnis.
Ve! hvad jag, som värd kantänka, stod på nålar, när prosten fick tag i mig i trädgården, och började en lång explication över sina favoritämnen. — Slutligen måste jag hissa krysseglet. — Lilla putte dansade med också. — J. Lybeck, fundersam, Doctor Frosterus bestyrsam kring Johanna Svahn och bjöd opp sin fordna amante Louise Kerrman till sista dansen. — Doctor! — Doctor! — Johanna S. bra nog maskerad; icke så alla andra: „hvar är Kerrmanskan? hvar är Kerrmanskan?“ — „kors, Louise, hvad det roar mig!“ „Ja mig också!“ —  E n  a f  h e r r a r n a:  „ja, det har jag nu kommit under fund med, att den karlen är sakramentskadt dum.“ — Verkeligen, nu, just nu, en sådan uptäckt! —
     Af öfriga häruti icke intresserade, spelte T:a L. allegro moderato, var också temmeligen glad. — Sophie Olsson, som nyss refuserat en inclination, bar saken lätt som en korg med fjäder. — Janne Levelius något upspelad. —
     Sundqvisten gned sin fiol, och vi höllo ut bra nog. Soupée kom kl. 12, och sedan den var slut, gjorde Lundmarks (allestädes de första vid afskedet) början till upbrott, — Likväl dansades ännu något; kl. 3 gingo de sista. —
     Vi ha dansat 15 danser: 3 potpourrier, 4 Françoiser 4 Sv. Quadriller, 4 valser. Jag: med Thilda Lithén 2, Lotta Backman 2 — Jeana Backman 1. — Moster Lithén 1 — friherrinnan 1 — Fru Nordberg 1 — Tante Emelie Turdin 1 — Sophie Olsson 1 — Marie Berger 1. —
     En vigtig dag för somliga, denna dag på Kudnis, denna Sjusofvaredag.


     28. Thorsdag. Simning i det varma vädret. — Hos Hindrik; vigtiga nyheter. — Hos Lithéns; på afsked! — ty Alörsresan går nu i verket — för dem. — Der var fullt utrustningsbestyr. — Det kära bestyret! —
     Den 28 Julii, således, kl. ½ 8 om afton reste  L i t h é n s  ut till Alörn.
     Jag stod på strand och såg på.
     Det blef mig för trångt på straden, jag rodde ut, — hvartill tjente det, — jag såg från min båt när de nickade och foro förbi.

„Dit ville jag ock!“ — tyst! skäms du ej? Tyst!
gå i land, gå i land på din egen strand;
det händer så der, ja det händer ibland,
en och annan också
ville dit, ville dit, och han får ej ändå! —

Lilla våg, som hoppar så glad,
ville du kanske också åstad?
ville till Alörn du med också?
vänta, du får ej, du får ej gå,
får ej, min lilla,
måste bli hemma stilla.

Liten fågel sitter på strand och ser
          sorgsen i vågen ner.
Fågel lilla, hvad sitter du sorgsen så,
          Fågel, hvad ser du så?

Bundet, bundet, bandet kring min vinge,
bandet, ser du, om jag löst det finge,
huru skulle ej kring verlden då
mina lätta vingar susa få, —
Långt jag skulle ändå icke flyga,
skulle sänka vingen, skulle smyga
ack så sakta dit de andra gå —
i sitt svalbo — tyst — om bandet ginge
sönder, — hoppas, hoppas, o min vinge!
          Och det brast af längtan!

     Samma dag blefvo vigtiga nyheter stadskunniga. — I Tisdags hade J. Lybeck och i går Doctor Frosterus gjort anbud hos Johanna Svahn. — En svår dag för henne, gårdagen. — Kl, 7 i morse fick Doctorn  j a,  förlofningen skedde genast, och hölls ej mera hemlig, än att man samma dag visste det kring hela staden, ja utpå Forsbacka, — J. Lybeck, var mycket illa till mods; hade älskat flickan rent och upriktigt, men sköt för länge upp. —


     29. Fredag. — Regnskurar. — E. m. hos Turdins med fruntimmerna. Den stora nyheten var naturligtvis samtalsämnet här, likasom öfverallt i staden. (En del stadsdamer hade utlåtit sig: „ja, ja, jag säger ingenting. Gud låte henne bli lycklig; men jag tror inte att Doctorn har någon god charakter.“ — Argsinta kacklande höns; mina damer, ni kunde tiga dermed!)
     I detsamma kom bud att Blanken var kommen till Kudnis.
     Jag skyndade hem och helsade min gode Broder välkommen. — Fruntimmerna efteråt, hvaribland Jeana Backman. — Den stora nyheten brände dem. — „Jag säger ingenting.“ — „Inte jag heller.“ — „Om herr Blank skulle veta!“ — „Ja, herr Blank skulle veta något nytt — Doctorn — ja, Doctorn, gissa! — Doctorn är förlofvad!“ — Då kom det fram. —
     Vårt Logis ha vi deroppe på gammal fot.
     Här går jag, fågel vinglös, och har ingen rast eller ro. Längtan är ett oroligt barn, som inte ger gårdsfolket nattro en gång. —


     30. Lördag. Varmt. — Med Brodren Blank till staden. Simning samt keglor på Brunnsholmen. — E. m. kl. 7 följde med Sophie på en liten visite hos Olssons. Hilda Winge, Emelie Lindqvist hos Sophie Olsson. — Nätta flickor; ungt folk; syster S. äldre än dem alla. Sophie O. 16, de andra begge 15 år. Vackra knoppar dessa tre, söta flickor, hjertklämmor, — men icke för mig. —? Vi lekte fråglek, drucko vin, thé, converserade kors och tvärs, och besågo slutligen kung Gustafs stora släde, som Olsson köpte i Sverige. —


     31. Söndag.  H e l e n a.  Vackert ehuru stormigt väder.
      Kl. 7 om morgonen promenad ut till  B r u n n s h o l m e n,  der ett litet sällskap damer voro samlade, Lundmarks, Hammarins m. fl. utom brunnsgästerna. Denna gången ingen dans; skulle ej heller gått an, ty här var religieust folk med. — Mager conversation och Retour kl. 9. —
     Med Sophie och Blank Gratulation hos Anna Lena Häggström, hvilken i sin välmening trakterade oss med bischoff och sockerbröd. —
     Okyrka. Kl. 10 reste Blank, Collander, Albert Dyhr och jag ut med en liten båt som läkte som ett såll. — Vädret var stormigt, vågor slogo in på Alörsglopet, men det bar af med sjungande fröjd. Den goda båten visste nog hvart han ville. —
     Söndags middag kl. 1 ankommo vi våta, men muntra och välbehållna till det kära

A l ö r n.

               Marken hade jag kunnat kyssa i min glädje, {Två ord på grekiska}. Alörsglädje! Solskenshimmel! Sommarkrona! Du är min verld. Dig har jag igen, och jag släpper dig ej förrän dina kinder blekna. — Lustigt, fågel lilla! Sommarfågel, är du fri nu? —
     Damerna, de voro hemma, men de voro ute. Skogsdufvor. — Skogspromenad. Stötte oförmodadt på H. Winge och Axeliana Lundmark. — „Välkomna, mitt herrskap, här är ofantligt mycket åkerbär.“ — Och så var det slut med den promenaden.
     Sedan har H. Winge sagt åt Sophie: „Vet du, din bror — — — somliga, ty så gick han på Alörn och såg innan de kommo tillbaka.“
     Lundmarks herrskap middag hos Lithéns. — Undertiden kommo skogsdufvorne, men voro osynlige ännu en stund. — „Välkommen!“ — sade T:a i köket. „Välkommen!“ sade Rosa i farstun. „Välkommen!“ sade Johanna i trappan. Det lät som när musiken spelar opp till dans. —
     På e. m. voro vi ut att spatsera; åto åkerbär, gaf och fick. — I gamla stugan. Alla gamla vänner i östan och och vestan, en hjertlig god dag! —
Lugnet och Lustissima.
Backmans stuga, kl. 5, p r o m e n a d e  r e t o u r,  t v å  f l i c k o r  o c h  j a g. — „Här är en lång omväg kring viken; genast vore dit rakt häröfver. Vill ni, så skall jag bära er öfver?“ — „Bära oss, oss båda?“ „Ja, er båda.“ „Z., inte två på engång. Två kan man inte bära, utan att man håller den ena och lemnar den andra.“ — (Kungaord, min flicka. Derför lemnar jag gerna den ena blott jag får hålla den andra).
     Runebergets namn stodo qvar som minnen i ett trofast bröst. —
     Journal på Lugnet. — Albert, ett oöfvervinnerligt missmod. Hvad nu, åter Alörs antipathie, min broder. — Intet missljud i allas vår glädje. — Kl. 10 reste Lundmarks bort. — Vi voro fria som lössläppta fålar. — Rasande (icke af raserie, gubevars, utan af öfverdåd). — Collander oroade länge flickorna. Dansade slutligen ballet i full negligée. —

G l a d t  s l u t  p å  d e n  g l a d a  J u l i u s.


Topelius dagböcker (1920) andra bandet del II utgifna af Paul Nyberg.


Nästa månad: Augusti 1836.
(Inf. 2004-10-09.)