Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938

Markby Ungdoms- och nykterhetsförening


Markby Ungdoms- och Nykterhetsförening började sin verksamhet år 1905 under benämning Markby Nykterhetsförening. Dess initiativtagare och första ordförande var lärare A. Andersson. År 1906 blev lärare Alfred Karlsson föreningens ordförande och utgjorde den ledande kraften inom densamma till år 1912, då han flyttade från orten. Verksamhetsåret 1907 synes ha varit en kritisk tid i föreningens tillvaro, emedan många av dess medlemmar brutit sitt nykterhetslöfte. Magister Johannes Klockars besökte då byn och väckte nytt intresse för föreningsarbetet. Ett trettiotal personer antecknade sig som medlemmar vid detta möte.

Följande år den 23 februari ombildades föreningen till ungdoms- och nykterhetsförening, och den benämndes med det namn, som den ännu har. Mötena höllos under en längre tid i byns folkskola, dit man införde en flyttbar scen, då något teaterstycke skulle uppföras. Dans var inte tillåten, men ”ringlekar” förekommo på en del möten.

Vid årsmötet den 5 januari 1913 valdes lärare Oskar Nordling till föreningens ordförande. Med målmedveten energi ledde han dess verksamhet, tills han inkallades i frihetskriget, därifrån han icke återkom.

Frågan om byggandet av ett samlingshus hade diskuterats vid flera möten, men något beslut i saken fattades inte förrän den 6 mars 1917, då den svårlösta frågan avgjordes i positiv riktning. Genom frivilliga bidrag i form av timmer och gratis dagsverken kunde byggnadsföretaget utföras, utan att föreningen alltför mycket skuldsattes.

Den 19 januari 1919 blev lärare K. J. Nordling föreningens ordförande. Arbetet på uppförandet av samlingshuset hade fortskridit så långt, att detsamma kunde invigas med en fest den 5 oktober 1919.

I enlighet med nya bestämmelser tillsattes den 11 december förenämnda år en kommitté, som skulle utarbeta nya stadgar för föreningen. Den 17 november 1921 godkände socialstyrelsen Markby Ungdoms- och Nykterhetsförening att inskrivas i föreningsregistret.

Till föreningens ordförande valdes vid årsmötet 1921 Erik Finne, som med särskilt intresse arbetade för teaterverksamheten. Utom de nämnda hava följande personer under olika tider fungerat som föreningens ordförande: Joel Björklund, Axel Nyblom, Felix Nyman, Alfred Nygård, Fingal Finne, Teodor Englund, Artur Björnvik, Arne Kronkvist, Johannes Nygård och Levi Bäck.

Av föreningens sekreterare må nämnas Joel Björklund och fröken Astrid Holstius, vilka under en längre tid fört föreningens protokoll.

”Gnistan”, en handskriven tidning, har väckt mycken glädje vid möten, där den upplästs.

Föreningen, som kan blicka tillbaka på en ganska lång verksamhet, har genom målmedvetet arbete bidragit till att förädla ungdomens nöjen och väckt intresse för nykterhet och goda seder.

K. J. N.Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2005-01-05.)


Markby samlingshus från 1920 med bysbor framför.
Förstoring och namnförteckning.


Rumsindelning år 1920.
Rumsindelning år 1920.


Markbygården i mars 2005. Den gamla stockbyggnaden finns kvar inne i det nuvarande huset som serveringsrum, kök och scen.
Markbygården i mars 2005. Den gamla stockbyggnaden finns kvar inne i det nuvarande huset som serveringsrum, kök och scen.


Putte Bäck tillhandahöll bilder.
(Inf. 2006-02-22.)