Tabellverket och befolkningsstatistik

tabellverket, se befolkningsstatistik.

befolkningsstatistik. Den finländska b., som förr främst baserade sig på församlingsvis gjorda sammandrag av kyrkböckerna och som började föras 1749, är äldre än något annat lands med undantag av Sveriges. Det för de båda länderna gemensamma tabellverket påbörjades nämnda år. Till en början inventerades folkmängden enligt registren varje år, senare vart 3:e, från 1775 vart 5:e och från 1880 vart 10:e år. Folkmängden under mellanåren beräknas på basen av befolkningsregistermyndigheternas rapporter om förändringar i densamma (se befolkningsböcker). Inom ramen för tabellverket insamlades redan från början årligen uppgifter om födslar, dödsfall och ingångna äktenskap. Senare har man även börjat registrera skilsmässor, flyttningar till och från utlandet samt omflyttningar inom riket. B. uppgörs av statistikcentralen, som även anordnar folkräkningarna, som sedan 1950 återkommer vart 10:e år (se folkräkning).


Uppslagsverket Finland (1982).
(Inf. 2006-04-14.)