— Nykarleby den 27 Juni 1870.

Enligt gifvet löfte trakterar jag åter V. Bl:s ärade läsare med utdrag ur ”Samling till en historisk underrättelse om Scholae inrättningen i Nykarleby utur åtskilliga strödde anteckningar samt äldre handlingar.”

— — —

[§ 2 och § 3som fanns här finns sedan tidigare.]

Brunnsdrickningen vid Brunnsholmskällan är i full fart, och nya brunnsgäster inställa sig fortfarande. Alla brunnsgäster, med hvilka jag gjort mig förtrolig, ha enhälligt prisat källans vatten, såsom verkande till ett synnerligt välbefinnande, som de erfara under sin brunnskur. En stund hvarje söndagsafton kommer under brunnssejouren att svängas om efter musik i brunnssalongen, på det att brunnsgästerna må kunna sammanträffa äfven vid annat tillfälle, än då de gemensamt förtära större eller mindre qvantiteter vatten. Till dessa brunnsbaler i miniatur ser man med största nöje att äfven andra än brunnsgäster infinna sig, för att göra dem (brunnsbalerna) mera animerade. Sista söndags gjordes härmed början, men nöjet var ej synnerligen talrikt besökt, hvartill orsaken torde varit ett starkt regn på söndagseftermiddagen.

Brunnsholmarne, som i flere år varit förlorade för vår stad, ha genom nuvarande innehafvarens smakfulla arrangement åter blifvit en treflig tillflyktsort under lediga stunder för oss, Nykarlebybor. I och för det herrliga läge dessa holmar i elfven inneha, våga vi äfven dit föra oss besökande fremlingar, för att njuta, om ej beundra, ett af de vackraste landskapspartier Österbotten äger. Innehafvaren Hr Gellins outtröttliga goda vilja har gjort allt hvad i hans makt stått att göra vistelsen å dessa holmar så angenäm som möjligt, och till de holmarne besökandes både nytta och nöje har han äfven nybyggt en tidsenlig kägelbana uti den utsträckning rummet tillåter.

Oaktadt jag högst ogerna vill oroa någon min medmenniska, så nödgas jag dock denna gång draga i härnad mot stadens skräddare: frågas pro primo: är det ej möjligt att lära sig tideräkningen, eller hafva de ett uteslutande privilegium, som ej ens genom lagbestämningar kan rubbas, att ljuga för sina kunder? 2:o vore det ej äfven görligt att dessa mästare något bättre än hittills lärde sig handtera saxen, att ej för mycket tyg förstördes, så att t. ex. ej 3½ alnar kläde af 9 qvarters brädd åtginge till en ”bonjour” för en liten karl som undertecknad o. s. v. Dock emedan de värda herrarna synas orätteliga eller oförbätterliga, skulle jag och säkert många med mig gerna se att någon sanningsälskande, vid tillskärning hushållsaktig och för öfrigt skicklig skräddare, vare sig af hvilken färg som helst, ville hitflytta: en sådan skulle kunna etablera en ganska stor verkstad.

Under loppet af sistförflutna vecka hade tjufvar genom fönstret inpraktiserat sig i Jeppo kyrka i afsigt att åtkomma de penningar, som förvaras uti den inuti kyrkan befindtliga fattigbössans reservoir, men tillfölje af något — jag vet ej hvilket — mellankommet hinder måste de, innan de helt och hållet fullbordat sin illbragd, tagit till flykten. Ännu sista söndags hade ingen spaning om illgerningsmännen erhållits, dock misstänker man att illbragden föröfvats af ett kringresande bettlaresällskap ifrån det inre af landet, hvilket äfven härstädes gjort sig bekant genom begångna stölder i staden och ute på villorna, och hvilket hade blott stadsboernas medlidande att tacka för att det ej kommit i rättvisans händer — en filantropi, som enligt hvad följderna visat sig, alldeles förfelat sitt mål.

I Lappo skall, enligt hvad det förljudes, vådeld hafva utbrutit, hvarvid tvenne ståtligt byggda gårdar blifvit lågornas rof. Några detaljerade underrättelser om eldens löskomst har man till dags dato ej erhållit.

Från Alahärmä berättas, att under det sista svåra åskvädret en häst blifvit träffad och dödad af blixten.

Vid fråga om åskväder är det glädjande att omnämna det ett herrligt och för vexterna uppfriskande regn, åtföljdt af åska, äfven här föll i går på eftermiddagen äfvensom i dag på förmiddagen. Den åskvädret oaktadt fortfarande värmen inger glada förhoppningar om den vexande grödan.

Med åsidosättande af dessa alldagliga ämnen kan såsom en glädjande företeelse omnämnas, att skalden Z. Topelius för närvarande gästar vår stad, för att under den ledighet från hans offentliga verksamhet, sommaren erbjuder, njuta glädjen af att återse sitt fädernehem och de ställen hvilka varit vittne till hans barndomslekar, och på hvilka han äfven som yngling plockat mången ljungblomma, som redan spridt sin doft öfver hela fosterlandet.

I sammanhang härmed kan jag omförmäla att äfven en annan celeber person med det snaraste förväntas till orten på ett stort besök.Nabopolassar, signatur för J. Kaldén, Vasabladet den 9 juli 1870 nr 27, sid 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2007-11-04, rev. 2022-01-04 .)
http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?action=page&type=mq&conversationId=15&id=83336&pageFrame_currPage=3&pageFrame_currFrame=0