Cneiffs kvarninspektion

     ”War sinnad, at resa til Ahlörs Schäfferi [”fårfarm”], men för starck storm skul kunde sådant icke låta sig göra. Jag geck därföre at bese en af sten wid staden nyligen upbygd Wattukwarn, til hwilkens förfärdigande någre av Stadsens äldste och i synnerhet Rådman Neuman lämnat förskått. Här har tilförena warit träbygnad med ett par stenar; men nu är inrättningen sådan, at huset som blifwit murat af gråsten up til takbanden är 25 alnar och 10 tum långt, samt 19 alnar 13 tum bredt”     Så inledde Johan David Cneiff, dåtida provinsialschäfern för Österbotten, en reserapport daterad 19 oktober 1759 i Nykarleby. Cneiff såg stadskvarnen som då var alldeles nybyggd. Det som finns kvar av kvarnbyggnaden i dag håller på att falla sönder och kommer om något år att stå under vatten när vattennivån i älven höjs med fyra meter.
      Arne H Karlsson, ordförande i Kaskö hembygdsförening, har funnit reserapporten i sina samlingar. Cneiff var bosatt i Kaskö och gift med Beata Juniander, handelsmansdotter från Nykarleby.
      Här är Cneiffs beskrivning av stadskvarnen (ur AR Cederberg; Johan David Cneiff, Hist. Ark. XXVI):

     ”En muhr är giord emellan Wattu- och Kugghiulen. Ett walf wid hwardera ändan af mellanwäggen, til at gå i hjulhuset, som är med twänne rännor och tre alnars plan bakom rännorne, med en ugn i hwart hörn til at hålla hiulhuset warmt om wintern.
     Hwardera rännan är 3 alnar och 2 tum bred. Watthiulen äro 6 alnar och 8 tum höga; kugghiulen 3 alnar och 11 tum breda, gå med 2:ne par stenar, hwardera 9 quarter och 2 tum öfwe i Diameter.
      2:ne par fönster i hiulhusen: Ett par i Miölhuset. Spannarne i hjulhusen äro in under panelade med half bottnbräder, och är näfwer samt leer lagt ofwanuppå, at hålla warmt.
      Tråssbottn är af half botten bräder glatt öfwer hela Qwarnen, allenast 2:ne små nedgångar wed trattarne. 2:ne par fönster i hwardera gafwel wäggen. På Tråssbottn en spijs och ett contoir med kakelugn uti för Mölnarna.
      Byggnaden börjades d. 5 Julii och slötz d. 12 Octobr. under Bonden Matz Lill Hångas inseende, som är en snäll [snabb] karl och äfwen kyrcko Byggmästare här i orten, boende i Gamle Carleby Sockn.
      Här malades 20 T:r i dygnet, hwarföre Wederbörande började blifwa omtänkte huru så tilräckelig mäld skulle kunna erhållas, som qwarnlägenheten medgaf, hwaruppå iag rådde dem, att utsättia en lindrigare taxa för hwarje T:a, än härstädes brukas, samt at de, som komma lång wäg och ifrån landet, blifva skyndsamt hulpne.”


Arne H. Karlsson i Vasabladet den 7 oktober 1977.
Lars Pensar tillhandahöll.


Får vid Bådavägen.
Bådavägen den 10 juli 1981.
Foto: F. L.


Läs mer:
Han som byggde Nykarleby stadskvarn.
Cneiff i Uppslagsverket Finland.
Stadskvarnen i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-03-31, rev. 2021-09-13 .)